EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ
Д. М. Дейдей

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.121

УДК: 323.21(477)

Д. М. Дейдей

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

Анотація

У статті зазначено, що наявність повноцінного місцевого самоврядування, через яке найповніше може бути реалізовано ідею здійснення влади народом безпосередньо, є однією з визначальних ознак демократичної, соціальної та правової держави. За останні роки в умовах децентралізації відбулися зміни в суспільно-політичному устрої України, що спричинили також значні зміни в законодавстві про місцеві вибори, але й дотепер у цьому питанні є багато недоліків, а першочерговою необхідністю є створення ефективного організаційно-правового механізму, який забезпечив би своєчасне самооновлення політичної системи з урахуванням змін, запровадження в усі сфери життя принципів демократизації суспільства.
Зазначено, що в різних країнах світу місцеві вибори відрізняються низкою особливостей: ступенем інтеграції із системою загальнонаціональних виборів; наявністю виборчих цензів; періодичністю проведення виборів; способом визначення кількості депутатів; особливостями формування виборчих округів; типом виборчої системи; способом обрання мерів або голів місцевих рад. Отже, на підставі аналізу місцевих виборів у зарубіжних країнах можна зробити висновок про те, що Україна прагне наблизитись до європейських стандартів у сфері виборчого права. Водночас пропорційна виборча система на місцевих виборах потребує подальшого вдосконалення. Під час формування органів місцевого самоврядування в Україні, запозичивши зарубіжний досвід, необхідно: завершити реформу адміністративно-територіального устрою країни, прийнявши ряд законодавчих і нормативно-правових актів, сформувати самодостатні органи місцевого самоврядування, провівши чергові місцеві вибори на новій законодавчій основі.

Ключові слова: вибори; місцеві вибори; місцеве самоврядування; виборчий процес; типи виборчих систем.

Література

1. Вибори по-шведськи, або Далекий горизонт / Моніторингово-аналітична группа "Cifra" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cifragroup.org/?p=2935. — Назва з екрану.
2. Гробова В.П. Виборча система органів влади в Швеції: досвід для України // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2015. — № 15. Том 1. — С. 48—50.
3. Європейській демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ю.Ключковського. — К.: ФАДА, ЛДТ, 2008. — 340 с.
4. Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року / Міжнародні документи ООН з питань прав людини. — К.: УПФ. Вид-во "Право", 1995. — 12 с.
5. Королівські вибори, або як відбувається голосування у Нідерландах / Моніторингово-аналітична группа "Cifra" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cifragroup.org/?p=2362 — Назва з екрану.
6. Николаїшин Б.Н. Місцеві вибори як базовий механізм формування відносин між органами публічної влади і територіальними громадами: зарубіжний досвід / Б.Николаїшин // Державне управління та місцеве самоврядування. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ. — 2014. — Вип. 4 (23). — С. 212—228.
7. Норвезький секрет успішних виборів / Моніторингово-аналітична група "Cifra" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cifragroup.org/?p=2500 — Назва з екрану.
8. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 №4061-VI (редакція від 18.10.2019) [Електронний ресурс] / Офіційний портал Верховної Ради України. — Режим доступу: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/stru
9. Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII [Електронний ресурс] / Офіційний портал Верховної Ради України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19
10. С царем в голове [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:// lenta.ru/articles/2014/02/04/thai. — Назва з екрану.
11. Чернецька О. Місцеві вибори як форма народовладдя: порівняльний аналіз українського та зарубіжного досвіду / О. Чернецька // Вісн. Центр. виборчої комісії. — 2006. — № 4 (6). — С. 71—74.
12. Bulgarians Protest Over New Voting Rules [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.balkaninsight.com/en/article/bulgarians-stand-up-against-new-voting-rules-04-25-2016 — Назва з екрану.
13. Code of Good Practice in Electoral Matters / Science and Technigue of Democracy, № 34. — Strasbourg: European Commission for Democracy through Law, Council of Europe.
14. Compulsori Voting Around the World [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Виборчої Комісії Сполученого Королівства. — Режим доступу: http://www.electoralcommission.org.uk/_data/assets/electoral_commission_pdf_file/0020/16157/ECCompVotingfinal_22225-16484_E_N_S_W_.pdf
15. Electoral Management Bodies: 6th European Conference "Enhancing Participation in Elections" (The Hague, 30 November — 1 December 2009) and 7th European Conference "Every Voter Counts" (London, 22—23 June 2010) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Венеціанської Комісії. — Режим доступу: http:// www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-EL(2011)003-e. — Назва з екрану.

D. Deіdeі

WORLD EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF LOCAL ELECTIONS

Summary

The article states that the existence of full-fledged local self-government, through which the idea of exercising power directly by the people can be fully implemented, is one of the defining features of a democratic, social and rule of law. In recent years, changes in the social and political system of Ukraine have taken place in the conditions of decentralization, which have also led to significant changes in the legislation on local elections, but so far there are many shortcomings in this matter, and the urgent need is to create an effective legal and legal mechanism that would provide timely self-renewal of the political system in the light of changes, implementation of the principles of democratization in all spheres of life.
Attention is drawn to the fact that the issue of creating the proper conditions for the implementation of the constitutional right of citizens to freely choose and be elected, in particular, to local self-government bodies is a priority. Therefore, the exceptional importance of local elections for the development of local self-government and direct democracy in Ukraine, testify to the relevance of this topic, determine not only the scientific but also the practical importance, in particular, to improve the legislation of Ukraine on local elections by introducing the best features of the world experience in the development of the institute local elections.
Democratic elections are proven to be a complex and multidimensional process that involves a wide range of components, functions, tools, principles and properties. Some of them are the constancy and equality of the rules of the game for all, competitiveness, the rule of law, civil society, freedom of speech, independent court and more. These and many other components in their interaction ensure the relative effectiveness of elections as an institution. For almost two decades, every election in Ukraine has been held under the new law. The Laws of Ukraine "On the election of the People's Deputies of Ukraine" and "On the local elections state that the participation of Ukrainian citizens in the elections of deputies is voluntary. No one shall be compelled to participate in or not participate in elections.
It is noted that in different countries, local elections are distinguished by a number of features: the degree of integration with the system of national elections; availability of electoral qualifications; the frequency of elections; the method of determining the number of deputies; features of constituency formation; the type of electoral system; a way to elect mayors or heads of local councils. Therefore, based on the analysis of local elections in foreign countries, we can conclude that Ukraine is seeking to move closer to European standards in the field of suffrage. At the same time, the proportional election system in local elections needs further improvement. During the formation of local self-government bodies in Ukraine, borrowing from foreign experience, it is necessary to: reform the administrative-territorial system, adopt a number of legislative and regulatory acts, form self-sufficient local self-government bodies, and hold regular local elections on a new legislative basis.

Keywords: elections; local elections; local government; electoral process; types of electoral systems.

References

1. Cifra (2018), "The election is Swedish, or the Far horizon", available at: http://cifragroup.org/?p=2935 (Accessed 01 Nov 2019).
2. Hrobova, V.P. (2015), "Sweden's electoral system: experience for Ukraine", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia, vol. 15, no. 1, pp. 48—50.
3. Kliuchkovs'kyi, Yu. (2008), Yevropejs'kij demokratychnyj dorobok u haluzi vyborchoho prava : Materialy Venetsians'koi komisii, OBSYe/BDIPL, PARYe [The European Democratic Excellence in suffrage: Proceedings of the Venice Commission, OSCE / ODIHR, PACE], FADA. LDT, Kyiv, Ukraine.
4. UN (1995), "Universal Declaration of Human Rights. Adopted and proclaimed by the UN General Assembly on 10 December 1948", Mizhnarodni dokumenty OON z pytan' prav liudyny [International UN documents on human rights], UPF. Vyd-vo "Pravo", Kyiv, Ukraine.
5. Cifra (2017), "Royal elections, or how the voting happens in the Netherlands", available at: http://cifragroup.org/?p=2362 (Accessed 01 Nov 2019).
6. Nykolaishyn, B.N. (2014), "Local elections as a basic mechanism for shaping relations between public authorities and territorial communities: foreign experience", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 4 (23), pp. 212—228.
7. Cifra (2017), "The Norwegian Secret to Successful Elections", available at: http://cifragroup.org/?p=2500 (Accessed 01 Nov 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On the election of the People's Deputies of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4061-17 (Accessed 01 Nov 2019).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About local elections", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19 (Accessed 01 Nov 2019).
10. lenta.ru (2014), "With the king in his head", available at: https://lenta.ru/articles/2014/02/04/thai (Accessed 01 Nov 2019).
11. Chernets'ka, O. (2006), "Local elections as a form of democracy: a comparative analysis of Ukrainian and foreign experience", Visn. Tsentr. vyborchoi komisii, vol. 4 (6), pp. 71—74.
12. Cheresheva, M. (2016), "Bulgarians Protest Over New Voting Rules", available at: www.balkaninsight.com/en/article/bulgarians-stand-up-against-new-voting-rules-04-25-2016 (Accessed 01 Nov 2019).
13. European Commission for Democracy through Law, Council of Europe (2003), "Code of Good Practice in Electoral Matters", Science and Technigue of Democracy, vol. 34.
14. UK Electoral Commission (2019), "Compulsori Voting Around the World", available at: http://www.electoralcommission.org.uk/_data/assets/electoral_commission_pdf_file/0020/16157/ECCompVotingfinal_22225-16484_E_N_S_W_.pdf (Accessed 01 Nov 2019).
15. Venice Commission (2011), "Electoral Management Bodies: 6th European Conference "Enhancing Participation in Elections" (The Hague, 30 November — 1 December 2009) and 7th European Conference "Every Voter Counts" (London, 22—23 June 2010)", available at: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-EL(2011)003-e (Accessed 01 Nov 2019).

№ 22 2019, стор. 121 - 125

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 2633

Відомості про авторів

Д. М. Дейдей

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби, Національна Академія Державного Управління при Президентові України

D. Deіdeі

postgraduate student of the Department of Public Administration and Public Service of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-2713-4538

Як цитувати статтю

Дейдей Д. М. Світовий досвід правового регулювання місцевих виборів. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.121

Deіdeі, D. (2019), “World experience of legal regulation of local elections”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.