EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
М. Б. Корбецький

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.131

УДК: 351: 334.78

М. Б. Корбецький

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Анотація

Статтю присвячено визначенню механізмів державно-приватного партнерства, що можуть мати потенційну ефективність у реалізації інфраструктурних проектів у сфері житлового будівництва й особливо спорудження доступного житла. На основі аналізу відомих класифікацій форм державно-приватного партнерства, що використовуються у світовій практиці, здійснено систематизацію механізмів державно-приватного партнерства за їх основними характеристиками та розкрито ключові параметри, за допомогою яких можливо ідентифікувати практичне призначення механізмів ДПП у сфері житлового будівництва. Визначено механізми ДПП у цій галузі з позиції ефективної реалізації проекту ДПП з будівництва житла й особливо спорудження доступного житла, а саме: "Проектування, Будівництво, Фінансування, Експлуатація" (DBFO) або його варіацію — "Проектування, Будівництво, Фінансування, Експлуатація, Обслуговування, Передача" (DBFOMT); "Участь у фінансуванні" (Finance Only) або "Фінансування з боку забудовника" (Developer Finance); "Відновлення, Експлуатація, Передача" (Rehabilitate, Operate, Transfer — ROT). У статті розглядаються також інші підходи до типологізації механізмів ДПП, зокрема які здійснюється на основі поділу сфер відповідальності загалом між державним і приватним секторами в проектах ДПП. Прикладом останньої є класифікація Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй. Аналіз змісту описаних у цих класифікаціях механізмів ДПП дозволив здійснити систематизацію за їх основними характеристиками. Значну увагу в статті приділено управлінню ризиками в проектах ДПП, у рамках чітко визначених контрактів, особливо управлінню деякими важко передбачуваними ризиками. Автор звертає увагу на те, що на приватний сектор у проектах ДПП припадає значна, а іноді й більша частка ризиків, найважливіші рішення часто приймаються приватною стороною, що призводить до зниження публічного контролю за прийняттям серйозних рішень. Така обставина особливо сильно впливає на ситуацію з житловим будівництвом, зокрема будівництвом так званого доступного житла, у таких аспектах, як ціни на послуги, що надаються, оплата праці, безпека проекту, строки виконання. Практичний результат статті полягає в тому, що автору вдалося визначити основні механізми ДПП, що орієнтовані на проекти з будівництва житла й особливо спорудження доступного житла.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; механізми; доступне житло; бізнес; публічний сектор; житлове будівництво.

Література

1. Иванкина Е.В. Государственно-частное партнерство в жилищной сфере. Развитие ГЧП в регионах России / Иванкина Е.В., Косарева Е.Н., Рогожина Н.Н. — М.: ООО "Проспект", 2015. — 79 с., с. 4—5.
2. Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства / Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, 2008 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001956_494172_Guidebook_.pdf
3. A Guidebook on Public-Private Partnership in Infrastructure / UNESCAP Bangkok, 2011 [Electronic resource]. — Mode of accesses: http://www.unescap.org/sites/default/files/ppp_guidebook.pdf
4. Public-Private Partnerships / International Monetary Fund, 2004 [Electronic resource]. — Mode of accesses: https://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.pdf
5. Public-Private Partnership in Housing and Urban Development. — Nairobi: UN HABITAT, 2011. — 36 р.
6. Public-Private Partnerships: Models and Trends in the European Union [Electronic resource]. — Mode of accesses: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2006/369859/IPOL-IMCO_NT(2006)369859_EN.pdf
7. Sub-Type of Private Participation in Infrastructure [Electronic resource]. — Mode of accesses: http://ppi.worldbank.org/methodology/glossary
8. Types of Partnerships / The National Council for Public-Private Partnerships. [Electronic resource]. — Mode of accesses: http://www.ncppp.org/ppp-basics/types-of-partnerships/
9. User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for Transportation Infrastructure Projects in the United States. Final Report / U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration [Electronic resource]. — Mode of accesses: http://www.fhwa.dot.gov/ipd/pdfs/ppp_user_guidebook_final_7-7-07.pdf

M. Korbecjkyj

THE MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HOUSING DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes the mechanisms of public-private partnerships (further on — PPPs), that can be effective in implementation of infrastructural projects in housing development and especially in building affordable housing. Based on the analysis of known classifications of public-private partnership models — the systematization of PPPs mechanisms by their key features was performed as well as key preferences were revealed which allow to determine PPPs mechanisms practical application in the field of housing construction. PPPs mechanisms in the given field from a position of PPPs project on housing construction and especially regarding building affordable housing effective realization, in particular: 'Draft, Build, Finance, Operate' (DBFO) or it's variation — 'Draft, Build, Finance, Operate, Maintain, Transfer' (DBFOMT); 'Finance Only' or 'Developer Finance'; 'Rehabilitate, Operate, Transfer' (ROT). The article also considers other approaches towards PPPs mechanisms compartmentalizing, in particular the ones performed on the basis of responsibility areas partition as a whole between public and private sectors in PPPs projects. An example of the abovementioned is the United Nations Organization European Economic Commissions classification. Analysis of the PPPs mechanisms described in these classifications allowed performing the mechanisms systematization by their fundamental features. The article pays significant attention to risks management in PPPs projects, in the frameworks of clearly defined agreements, particular attention to management of some risks which are difficult to envisage.
The author draws attention to the fact that in PPPs projects the private sector faces considerable and in cases occasions major part of risks, the most crucial decisions are often taken by the private party, leading to reduction of public control over making serious decisions. This circumstance has a strong impact especially on the housing construction situation, in particular on building of the so called affordable housing, in such aspects as granted services prices, remuneration, project security, completion dates. The practical outcome of the article consists in that the author managed to determine the fundamental PPPs mechanisms focused on the housing construction mechanisms and in particular on building affordable housing.

Keywords: public-private partnership; mechanisms; affordable housing; business; public sector; housing construction.

References

1. Ivankina, E.V. Kosareva, E.N. and Rogozhina, N.N. (2015), Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo v zhilishhnoj sfere. Razvitie GChP v regionah Rossii [Public-private partnership in the housing sector. The development of PPPs in the Russian regions], Prospekt, Moscow, Russian Federation.
2. The official site of Ministry of Economy of the Republic of Belarus (2008), "Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships of UNECE", available at: http://www.economy.gov.by/dadvfiles/001956_494172_Guidebook_.pdf (Accessed 01 Nov 2019).
3. The official site of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2011), "A Guidebook on Public-Private Partnership in Infrastructure", available at: http://www.unescap.org/sites/default/files/ppp_guidebook.pdf (Accessed 01 Nov 2019).
4. The official site of the International Monetary Fund (2004), "Public-Private Partnerships", available at: https://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.pdf (Accessed 01 Nov 2019).
5. The United Nations Human Settlements Programme (2011), Public-Private Partnership in Housing and Urban Development, Nairobi, United Nations.
6. The official site of the European Parliament (2006), "Public-Private Partnerships: models and trends in the European Union", available at: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2006/369859/IPOL-IMCO_NT(2006)369859_EN.pdf (Accessed 01 Nov 2019).
7. The official site of the World Bank (2016), "Sub-Type of Private Participation in Infrastructure", available at: http://ppi.worldbank.org/methodology/glossary (Accessed 01 Nov 2019).
8. The official site of the National Council for Public-Private Partnerships (2016), "Types of Partnerships", available at: http://www.ncppp.org/ppp-basics/types-of-partnerships/ (Accessed 01 Nov 2019).
9. The official site of U.S. Department of Transportation of Federal Highway Administration (2007), "User Guidebook on Implementing Public-Private Partnerships for Transportation Infrastructure Projects in the United States", available at: http://www.fhwa.dot.gov/ipd/pdfs/ppp_user_guidebook_final_7-7-07.pdf (Accessed 01 Nov 2019).

№ 22 2019, стор. 131 - 136

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 184

Відомості про авторів

М. Б. Корбецький

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна Академія Державного Управління при Президентові України

M. Korbecjkyj

postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4526-4072

Як цитувати статтю

Корбецький М. Б. Механізми державно-приватного партнерства у сфері житлового будівництва. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 22. С. 131–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.131

Korbecjkyj, M. (2019), “The mechanisms of public-private partnership in the field of housing development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 131–136. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.22.131

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.