EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ: КОНЦЕПЦІЯ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
Н. О. Волошко, І. Г. Курінна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.24

УДК: 339.94(4):327

Н. О. Волошко, І. Г. Курінна

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ: КОНЦЕПЦІЯ БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Анотація

У статті надано характеристику передумов становлення, функціонування та розвитку світової глобалізації економіки з її впливом на національні системи господарювання. Виявлена оцінка позитивних і негативних наслідків глобалізації для світової спільноти. Проведено аналіз значимості процесів глобалізації, яка спонукає істотне збільшення інтенсивності економічної взаємодії між країнами, і тим самим розвитку інтеграції у формуванні ланцюжка доданої вартості. Наводяться базові принципи формування елементного складу чинників соціально-економічного розвитку національних систем на основі моделі відтворення світової економіки. Розглянуто реалістичність глобалізації як певну основоположну тенденцію світової економіки з точки зору об'єктивності такого феномену на предмет новизни, універсальності та позитиву сучасного економічного розвитку під призмою багатофакторної моделі міжнародних глобалізаційних процесів, які інтегрують її компоненти в систему взаємопов'язаних функціональних груп.

Ключові слова: інтеграція; глобалізація; національна економіка; міжнародна економіка; багатофакторна модель; суспільство; ринок товарів та послуг.

Література

1. Вікіпедія "Інтеграція". URL: http://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення 01 листопада 2019).
2. Місяць Т.В. Оцінка ефективності економічного співробітництва між країнами на сучасному етапі світового розвитку / Т.В. Місяць // Вісник ЖДТУ.— 2010.— № 2. — С. 266—270.
3. Гальчинський A.C. Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань: [Монографія] / A.C. Гальчинський. — К.: Либідь, 2013. — 472 с.
4. Левківський В.М. Теоретичні засади формування та розвитку міжнародної економічної інтеграції / В.М. Левківський, В.Г. Антоненко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. — 2018. — № 7. — С. 120—124.
5. Белозубенко В.С. Моделирование интеграционных процессов на уровне регионов мира / В.С. Белозубенко, А.С. Усова // Наукові праці ДонНТУ. — 2004. — № 87. — С. 194—198.
6. Онгоро Т.Н. Международная экономическая интеграция: эволюция и границы понятия / Т.Н. Онгоро // Проблемы современной экономики. — 2008. — № 3 (27). — С. 45—52.
7. Либман А. Направления и перспективы развития политико-экономических исследований / А. Либман // Вопросы экономики. — 2007. — № 1. — С. 35—45.
8. Robson P. The economic of international integration / Robson P. — London: Allen and Unwin, 1987. — 458 р.
9. Balassa B. The theory of economic integration / Balassa B. — Illinois: Richard D. Irwin, 1961. — 342 р.
10. Долгов С.И. Глобализм как высшая стадия капитализма / С.И. Долгов // Российский внешнеэкономический вестник. — 2006. — № 1. — С. 4—8.

N. Voloshko, I. Kurinna

INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION: THE CONCEPT OF A MULTIFACTOR MODEL OF FORMATION AND DEVELOPMENT

Summary

The article reveals the prerequisites for the formation, functioning and directions of development of globalization of the economy with its impact on national economic systems. It is established that the process of convergence of national economies of certain countries into a single world economic system, is motivated by objective factors, the main ones being market maturity and stability of countries in their economic development, conjectural attachment of the participating countries to international markets, economic and scientific and technical development. The positive and negative impact of globalization on the world community is assessed, where the openness of the world economy is a positive aspect and the growing interdependence of national economies is negative. The importance of globalization processes is analyzed, which leads to a significant increase in the intensity of economic interaction between countries and, consequently, to the development of integration in the formation of added value. This will lead to the development of national trade agreements in the direction of the formation of interstate economic spaces and, in fact, of the common markets, which are best suited to the interests of their global integration. The basic principles of formation of elemental composition of factors of socio-economic development of national systems based on the model of reproduction of the world economy are given. The realism of globalization is regarded as a certain fundamental tendency of the world economy in terms of objectivity of such phenomenon for novelty, universality and positive economic development under the prism of a multifactor model of international globalization processes that integrate its components into the system of interconnected functional groups. It is determined that the principle of system modeling will help to optimize the analysis of development and functioning of certain complex national economic systems that globalize the world economy, focusing their specific manifestations and directions of influence on the development of economic space and solving many questions, even of a fundamental nature between the countries participating in globalization.

Keywords: integration; globalization; national economy; international economy; multifactor model; society; market of goods and services.

References

1. Wikipedia (2019), "Integration", available at: http://uk.wikipedia.org/wiki (Accessed 01 November 2019).
2. Misyats, T.V. (2010), "Assessment of the effectiveness of economic cooperation between the countries at the current stage of world development", Visnyk ZhDTU, vol. 2, pp. 266—270.
3. Galchinsky, A.C. (2013), Politychna nooekonomika: nachala onovlenoi paradyhmy ekonomichnykh znan' [Political nooeconomics: the beginnings of an updated paradigm of economic knowledge], Lybid', Kyiv, Ukraine.
4. Levkovsky, V.M. and Antonenko, V.G. (2018), "Theoretical bases of formation and development of international economic integration", Naukovyj visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnia, vol. 7, pp. 120—124.
5. Belozubenko, V.S. and Usova, A.S. (2014), "Modeling of integration processes at the level of world regions", Naukovi pratsi DonNTU, vol. 87, pp. 194—198.
6. Ongoro, T.N. (2008), "International economic integration: evolution and the boundaries of the concept", Problemy sovremennoj jekonomiki, vol. 3, no 27, pp. 45—52.
7. Libman, A. (2007), "Directions and prospects for the development of political and economic research", Voprosy jekonomiki, vol. 1, pp. 35—45.
8. Robson, P. (1987), The economic of international integration, Allen and Unwin, London, UK.
9. Balassa, B. (1961), The theory of economic integration, Richard D. Irwin, Illinois, USA.
10. Dolgov, S.I. (2006), "Globalism as the highest stage of capitalism", Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik, vol. 1, pp. 4—8.

№ 23 2019, стор. 24 - 28

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 775

Відомості про авторів

Н. О. Волошко

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління національним господарством,Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро

N. Voloshko

Ph.D, associate professor, department of economics and management of national economy,National University Oles Honchar, Dnipro

ORCID:

0000-0002-3384-140Х


І. Г. Курінна

старший викладач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені О. Гончара, м. Дніпро

I. Kurinna

Senior lecturer in the department of economics, entrepreneurship and enterprise management,National University Oles Honchar, Dnipro

ORCID:

0000-0003-3872-7283

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.