EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ ТА ДЖЕРЕЛ
Ю. М. Марчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.29

УДК: 336: 630.160.2

Ю. М. Марчук

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ ТА ДЖЕРЕЛ

Анотація

Статтю присвячено фінансовому забезпеченню пріоритетів ведення лісового господарства в сучасних умовах. Виходячи з передового досвіду високорозвинених країн та країн постсоціалістичного табору, у статті встановлено, що надати необхідних імпульсів невиснажливому веденню лісового господарства в Україні зможе розширення спектра пріоритетів здійснення лісогосподарської та лісоохоронної діяльності з ідентифікацією джерел фінансового забезпечення їх реалізації.
Сформовано авторський підхід до групування пріоритетів лісогосподарської та лісоохоронної діяльності, у відповідності до якого виокремлено галузево-виробничі пріоритети, пріоритети інформаційно-інноваційного забезпечення та природоохоронні пріоритети. Встановлено, що реалізація пріоритетів ведення лісового господарства потребує диверсифікації джерел фінансування потреб лісогосподарювання через створення фондів розвитку лісового господарства, залучення коштів на ринку позикового капіталу та іноземних інвестицій та фінансових ресурсів інституціональних інвесторів.
Обгрунтовано, що додаткові фінансові потоки у лісове господарство стануть можливими за умови: розробки і запровадження Державної програми "Ліси України до 2030 року" з подальшою підготовкою відповідних регіональних програм; реального запровадження фінансування лісогосподарських та лісоохоронних проектів за рахунок коштів Державного та місцевих фондів розвитку лісового господарства; використання лісогосподарськими підприємствами поряд з власними також позикових та залучених коштів на ринку позикового капіталу та фондовому ринку; диверсифікації залучення капітальних та фінансових інвестицій через створення належного інституціонального підгрунтя для припливу у сферу лісового господарства фінансових ресурсів інституціональних інвесторів, приватних підприємницьких структур, урядів іноземних держав та міжнародних фінансово-кредитних установ; використання коштів, акумульованих державними лісогосподарськими підприємствами в рамках реалізації угод публічно-приватного партнерства.
Встановлено, що базовою передумовою нарощення обсягів фінансового забезпечення потреб лісового господарства має стати підвищення інвестиційної привабливості лісогосподарських та лісоохоронних проектів в Україні, що напряму залежить від прискореної гармонізації українських стандартів ведення лісового господарства з міжнародними та європейськими стандартами лісогосподарювання, в тому числі і стосовно ведення мисливського господарства.

Ключові слова: лісове господарство; фінансове забезпечення; власні кошти; постійні лісокористувачі; ринок позикового капіталу; інституціональні інвестори; іноземні інвестиції.

Література

1. Голян В.А., Шубалий О.М. Трансформація системи фінансових відносин у лісовому секторі на засадах бюджетної економії та самоокупності. Фінанси України. 2015. № 12. С. 81—93.
2. Карпук А.І., Лицар І.М. Аналіз фінансування видатків підприємств Держлісагенства з державного бюджету України. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2018. № 16. С. 123—130.
3. Карпук А.І. Державно-приватне партнерство у лісовому господарстві: інноваційно-інвестиційний аспект. Інвестиції: практика та досвід. №21. 2011. С. 10—13.
4. Параняк Р.П., Войтович Н.В., Грига І.В. Аналіз стратегічних альтернатив сталого лісокористування України на державному та регіональному рівнях. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. Том 16. № 3 (60). Частина 3, 2014. С. 364—370.
5. Рогач С.М. Напрями збалансування інституціонального забезпечення розвитку лісового комплексу. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Фінанси і кредит". 2013. №1. С. 213—218.
6. Шумлянський Б.В. Фінансове забезпечення як підгрунття формування інвестиційного середовища розвитку лісового сектора. Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. 2015. №15. С. 61—66.

Yu. Marchuk

FINANCIAL SUPPORT FOR FOREST MANAGEMENT: DIVERSIFICATION OF PRIORITIES AND SOURCES

Summary

The article is devoted to financial support of priorities of forest management in modern conditions. Based on the best practices of highly developed countries and countries of the post-socialist camp, the article found that to give the necessary impetus to low-tonnage forest management in Ukraine will be able to expand the range of priorities for the implementation of forestry and forest protection activities with the identification of sources of financial support for their implementation.
The author's approach to the grouping of priorities of forestry and forestry activities is formed, according to which the sectoral and production priorities, priorities of information and innovation support and environmental priorities are allocated. It is established that the implementation of the priorities of forestry requires diversification of sources of financing the needs of forestry through the creation of funds for the development of forestry, attracting funds in the market of borrowed capital and foreign investment and financial resources of institutional investors.
It is proved that additional financial flows to forestry will be possible provided: the development and implementation of the State program "Forests of Ukraine until 2030" with the subsequent preparation of relevant regional programs; the real implementation of financing of forestry and forest protection projects at the expense of State and local funds for forestry development; the use of forestry enterprises, along with their own; diversification of attracting capital and financial investments through the creation of an appropriate institutional framework for the inflow of financial resources to the forestry sector of institutional investors, private business structures, foreign governments and international financial and credit institutions; the use of funds accumulated by state forestry enterprises in the framework of public and private partnership agreements.
It is established that the basic prerequisite for increasing the volume of financial support for the needs of forestry should be to increase the investment attractiveness of forestry and forest protection projects in Ukraine, which directly depends on the accelerated harmonization of Ukrainian standards of forestry with international and European standards of forest management, including with regard to hunting.

Keywords: forestry; financial support; own funds; permanent forest users; debt capital market; institutional investors and foreign investments.

References

1. Holian, V.A. and Shubalyj, O.M. (2015), "Transformation of the system of financial relations in the forest sector on the basis of budgetary economy and self-sufficiency", Finansy Ukrainy, vol. 12, pp. 81—93.
2. Karpuk, A.I. and Lytsar, I.M. (2018), "Analysis of financing of expenditures by the State Forestry Enterprises from the state budget of Ukraine", Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy, vol. 16, pp. 123—130.
3. Karpuk, A.I. (2011), "Public-private partnership in forestry: innovation-investment aspect", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 10—13.
4. Paraniak, R.P. Vojtovych, N.V. and Hryha, I.V. (2014), "Analysis of strategic alternatives to sustainable forest management of Ukraine at the national and regional levels", Naukovyj visnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhyts'koho, vol. 16, no. 3 (60), pp. 364—370.
5. Rohach, S.M. (2013), "Areas of balancing institutional support for the development of the forest complex", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia "Finansy i kredyt", vol. 1, pp. 213—218.
6. Shumlians'kyj, B.V. (2015), "Financial support as a basis formation of investment environment forest sector", Investytsii: praktyka ta dosvid : naukovo-praktychnyj zhurnal, vol. 15, pp. 61—66.

№ 23 2019, стор. 29 - 34

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 418

Відомості про авторів

Ю. М. Марчук

к. с.-г. н., завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Yu. Marchuk

PhD in Agricultural Sciences, head of the Department of botany, dendrology and forest selection, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1184-261X

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.