EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАГНАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
I. П. Соколовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.47

УДК: 336.7

I. П. Соколовська

СТАГНАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Анотація

Метою статті є дослідження причин, що обумовлюють стагнацію корпоративного кредитування на сучасному етапі, та обгрунтування напрямів активізації інвестиційної функції банківської системи як чинника економічного зростання національної економіки. У статті зазначається, що фундаментальним внутрішнім чинником, який обумовлює кредитну рестрикцію в Україні, є відсутність підтримки економічної динаміки з боку монетарного регулювання НБУ. Встановлено, що збереження високого рівня облікової процентної ставки обумовлює високу вартість державних запозичень на внутрішньому ринку, що стимулює попит на цей фінансовий актив з боку банківських установ. Акцентується увага на немонетарних чинниках високої вартості кредитних ресурсів в Україні, пов'язаних із низьким юридичним захистом прав кредиторів, накопиченням критичних обсягів проблемної заборгованості, що обумовлює значні ризики кредитування. На основі аналізу структури депозитів банківської системи визначено, що дефіцит довгострокових ресурсів обмежує можливості кредитування банками галузей економіки. Встановлено невідповідність між потребами українських підприємств реального сектору економіки, які відчувають дефіцит доступних довгострокових гривневих кредитів, та реальним станом справ у сфері банківського кредитування корпоративних позичальників. Запропоновано поступове здешевлення вартості фінансових ресурсів та зростання строковості залучених коштів, зниження доходності державних облігацій паперів та депозитних сертифікатів НБУ, створення державної компанії з управління проблемними активами та запровадження інструментів державного стимулювання банківського кредитування підприємств реального сектора економіки.

Ключові слова: корпоративне кредитування; монетарна політика; процентна ставка; проблемна заборгованість; довгострокові ресурси; економічне зростання.

Література

1. Спенс М. Нова конвергенція. — К.: Темпора, 2017. — 352 с.
2. The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Світового економічного форуму. — Режим доступу: https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
3. Петрик О.І., Дейсан І.М Неоднорідний вплив монетарних важелів на показники кредитування та економічної активності // Економіка і прогнозування. — 2017. — №2. — С. 129—152.
4. Данилишин Б. М. Основні напрями монетарної політики України // Фінанси України. — 2018. — № 2. — С. 9—25.
5. Бублик Є.О. Структурно-функціональна деформація фінансового сектора в кономіці України // Економіка і прогнозування. — 2018. — №2. — С. 48—61.
6. Крючкова І.В. Фактори економічного зростання в Україні в 2016—2018 рр. // Економіка і прогнозування. — 2018. — №2. — С. 29—47.
7. The Global Competitiveness Report, 2019 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Світового економічного форуму. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
8. Процентні ставки за кредитами та депозитами [Електронний ресурс] // Офіційний сайт НБУ. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls
9. Грошово-кредитна та фінансова статистика. Вересень 2019 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт НБУ. — Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/admin_uploads/article/MFS_2019-09.pdf?v=4
10. Основні показники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
11. Данилишин Б. Незалежність НБУ — це незалежність політики, а не окремих осіб за фасадом незалежності інституції [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/nezalezhnist-nbu-ce-nezalezhnist-politiki-a-ne-okremih-osib-za-fasadom-nezalezhnosti-instituciyi-328192_.html
12. Фурман В. Активізація кредитування як джерело економічного зростання [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://dt.ua/finances/aktivizaciya-kredituvannya-yak-dzherelo-ekonomichnogo-zrostannya-265967_.html
13. Arcand J., Berkes E., Panizza U. Too Much Finance? IMF Working Paper. 2012. № 161. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12161.pdf
14. Гладких Д.М. Оздоровлення банківської системи як ключовий фактор відновлення корпоративного кредитування в Україні // Проблеми економіки. — 2017. — №3. — С. 248—253.
15. Соколовська І.П. Конкурентні переваги малих банків для розвитку національної економіки // Бізнес Інформ. — 2018. — № 7. — C. 251—256.
16. Безпековий вимір фінансової політики забезпечення економічного зростання в Україні: аналітична доповідь / за ред. д-ра екон. наук Я.А. Жаліла. — К.: НІСД. — 2018. — 132 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/111Andopov_d_v_dd_l-f_npol_tiki_pravka_0712_f_nal_14_shrift-719f9.pdf

I. Sokolovska

CORPORATE LENDING STAGNATION AND WAYS TO OVERCOME

Summary

The purpose of the article is to investigate the reasons of the stagnation of corporate lending at the present stage in Ukraine, and to substantiate the directions of activation of the investment function of the banking system as a factor of economic growth of the national economy.
The article states that the fundamental internal factor behind credit restriction in Ukraine is the lack of support for economic dynamics by the monetary regulation of the National Bank of Ukraine. The policy of inflation targeting has led to the formation of high interest rates, which has increased the cost of lending.
It is established that maintaining a high level of interest rate interest causes a high cost of government borrowing in the domestic market, which stimulates the demand for this financial asset by banking institutions.
The article notes the importance non-monetary factors of high cost of credit resources in Ukraine including low legal protection of creditors' rights, accumulation of critical volumes of non-performing loans, which causes significant credit risks.
Based on the analysis of the structure of deposits of the banking system, it is determined that the shortage of long-term resources limits the ability of banks to lend to economic sectors. The tendency of deterioration of the structure of the corporate credit portfolio of banks, associated with the growth of the share of short-term loans, has been determined. There is a discrepancy between the needs of Ukrainian enterprises in the real sector of the economy, which are experiencing a shortage of available long-term loans, and the real state of affairs in the field of corporate lending to corporate borrowers.
It is stated that in order to resume lending to the economy it is necessary to coordinate and consolidate the activities of the National Bank of Ukraine with the legislative and executive authorities — the Parliament and the Government. The gradual reduction in the cost of financial resources and the increase in the maturity of borrowed funds, the decline in yields on government bonds and certificates of deposit, which divert banks' credit resources from corporate lending, are proposed. The necessity of creation of the state company for management of problem assets, which accumulates non-performing loans and introduction of instruments of state stimulation of bank lending to enterprises of the real sector of economy, is determined.

Keywords: corporate lending; monetary policy; interest rate; non-performing loans; long-term resources; economic growth.

References

1. Spens, M. (2017), Nova konverhentsiia [New convergence], Tempora, Kyiv, Ukraine.
2. The official site of World Economic Forum (2019), "The Fourth Industrial Revolution by Klaus Schwab", available at: https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab (Accessed 4 September 2019).
3. Petryk, O.I. and Dejsan, I.M. (2017), "Heterogeneous impact of monetary leverage on lending and economic activity", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp. 129—152.
4. Danylyshyn, B. M. (2018), "Main directions of monetary policy of Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 2, pp. 9—25.
5. Bublyk, Ye.O. (2018), "Structural and functional deformation of the financial sector in the economy of Ukraine ", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp. 48—61.
6. Kriuchkova, I.V. "Economic Growth Factors in Ukraine in 2016—2018", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 2, pp. 29—47.
7. The official site of World Economic Forum (2019), "The Global Competitiveness Report", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (Accessed 7 September 2019).
8. The official site of National Bank of Ukraine (2019), "Interest rates on loans and deposits", available at: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xls (Accessed 18 October 2019).
9. The official site of National Bank of Ukraine (2019), "Monetary and financial statistics, available at: https://www.bank.gov.ua/admin_uploads/article/MFS_2019-09.pdf?v=4 (Accessed 20 October 2019).
10. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "The main indicators of socio-economic development of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 23 October 2019).
11. Danylyshyn, B. (2019), "NBU`s independence is the independence of politics, not of individuals behind the institution's independence faсade", Dzerkalo tyzhnia [Online], vol. 41, available at: https://dt.ua/macrolevel/nezalezhnist-nbu-ce-nezalezhnist-politiki-a-ne-okremih-osib-za-fasadom-nezalezhnosti-instituciyi-328192_.html (Accessed 2 November 2019).
12. Furman, V. (2018), "Increasing lending as a source of economic growth", Dzerkalo tyzhnia [Online], vol. 1, available at: https://dt.ua/finances/aktivizaciya-kredituvannya-yak-dzherelo-ekonomichnogo-zrostannya-265967_.html (Accessed 2 November 2019).
13. Arcand, J. Berkes, E. and Panizza, U. (2012), "Too Much Finance?", IMF Working Paper, vol. 161, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12161.pdf (Accessed 4 November 2019).
14. Hladkykh, D. M. (2017), "Improving the banking system as a key factor in the resumption of corporate lending in Ukraine", Problemy ekonomiky. vol. 3, pp. 248—253.
15. Sokolovs'ka, I. P. (2018) "The competitive advantages of small banks for the development of national economy", Biznes Inform, vol. 7, pp. 251—256.
16. The official site of National Institute for Strategic Studies (2018), "Secure measurement of financial policies for economic growth in Ukraine", available at: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/111Andopov_d_v_dd_l-f_npol_tiki_pravka_0712_f_nal_14_shrift-719f9.pdf (Accessed 10 November 2019).

№ 23 2019, стор. 47 - 51

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 842

Відомості про авторів

I. П. Соколовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

I. Sokolovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Рrofessor of the Department of Economic Theory and Competition Policy, Kyiv National Trade and Economic University

ORCID:

0000-0003-4661-6751

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.