EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІЄРАРХІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМЕЖОВУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
А. Г. Мельник, О. І. Мельник, Н. В. Філіпчук, О. Д. Болехівський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.59

УДК: 334.01

А. Г. Мельник, О. І. Мельник, Н. В. Філіпчук, О. Д. Болехівський

ІЄРАРХІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМЕЖОВУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У цій статті розглядаються основні ієрархічні особливості розмежування суб'єктів підприємницької діяльності в Україні на основі галузевих економічних, нормативно-правових, матеріально-технічних особливостей ведення господарської діяльності, логічного, індуктивного та гносеологічного аналізу особливостей категорії підприємства та функціонування підприємства в сучасних ринкових умовах в цілому. У сучасній економічній науці розмежовування підприємницької діяльності відіграє важливу роль, адже на основі правильної нормативної класифікації та розмежування суб'єктів господарської діяльності здійснюється реалізація державних макроекономічних взаємодій з реальним сектором економіки, до прикладу реалізація державних цільових програм розвитку конкретно визначених секторів економіки України.
Крім того, грамотне розмежування підприємницької діяльності дає можливість для більш детального збору статистичних даних та подальшого аналізу та оцінки стану більш чітко визначених напрямів діяльності суб'єктів господарювання.
На основі індуктивного та гносеологічного аналізу нормативно-правових актів, статистичної інформації, міжнародних систем класифікації видів економічної діяльності та практики реалізації таких систем у провідних економічно розвинутих країнах, галузевих особливостей діяльності українських суб'єктів господарювання було виокремлено основні проблеми та шляхи удосконалення вітчизняної Класифікації видів економічної діяльності( КВЕД-10). У статті акцентується увага на потребі у застосуванні більш сучасного підходу до розмежування підприємств за видами господарської діяльності, застосуванні прогресивної міжнародної практики та стандартів у цьому процесі.

Ключові слова: класифікація; вид економічної діяльності; особливості; специфікація виробництва; міжнародна класифікація; КВЕД.

Література

1. Вільна енциклопедія "Вікіпедія" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
2. Абрамов А.И. Философский словарь / А.И. Абрамов. — М.: Республика, 2001. — 719 с.
3. Щерба С.П. Філософія / С.П. Щерба, В.К. Щедрін, О.А. Заглада та ін. — К.: МАУП, 2004. — 413 с.
4. Усенко Г.С. Поняття та ознаки підприємницької діяльності як об'єкту адміністративно-правового впливу [Електронний ресурс] / Г.С. Усенко // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2010. — № 17. — С. 456—469. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_46.
5. Співвідношення господарської, підприємницької і економічної діяльності [Електронний ресурс] // База електронної інформації "iFreeStore". — Режим доступу: http://ifreestore.net/4763/76/
6. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 457 від 11.10.2010 р. "Національний класифікатор України — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010" [Електронний ресурс] // Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. — Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/print/842
7. Ісаков М.Г. Поняття та ознаки підприємництва як об'єкта державного контролю [Електронний ресурс] / М.Г. Ісаков //Форум права. — 2011. — №4. — С. 332—339. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11imgodk.pdf
8. Господарський кодекс України" [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
9. Смолин Г.В. Господарське право України: загальна частина: навч. посібник / Г.В. Смолин. — Львів: ЗУКЦ, 2011. — 428 с.
10. Конституція України" [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
11. Креденцер О.В. Основні підходи до розуміння сутності феномену підприємництва / О.В. Креденцер // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. — 2005. — № 3, Ч. 1. — С. 133—140.

A. Melnyk, О. Melnyk, N. Philipchuk, O. Bolehivskyu

HIERARCHICAL FEATURES OF DELIMITATION OF ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Summary

This article discusses the main hierarchical features of dilimitation of business entities in Ukraine on the basis of sectoral economic, law-regulatory, logistical and peculiarities of conducting business activities, logical, inductive and epistemological analysis of the features of the enterprise category and functioning of the enterprise in the current market conditions in general. In modern economic science, the delimitation of entrepreneurial activity has a big influence and plays an important role, because on the basis of proper classification and differentiation of subjects of economic activity, the realization of state macroeconomic interactions with the real sector of economy is carried out, for example, state targeted programs of development of specific sectors of the Ukrainian economy.
In addition, a clever demarcation of enterprises allows for more detailed massive of statistics and further analysis and assessment of the status of more clearly defined areas of activity of economic entities.
According to international progressive practice, a competent and objective classification of enterprises by types of economic activity gives greater opportunity to both research and state regulatory and executive institutions to carry out their activities more effectively. Public authorities, based on more accurate and specific statistics on sectors and segments of the real sector, can more effectively implement public monetary, fiscal and investment policies, streamline national target programs, both in the sectoral and territorial development of entrepreneurship, both in the regions and throughout the country. the territory of Ukraine.
On the basis of inductive and epistemological analysis of law-normative acts, statistical information, international systems of classification of types of economic activity and practice of implementation of such systems in leading economically developed countries, sectoral peculiarities of activity of Ukrainian economic entities, the main problems and ways of improving the National Classification of Economic Types (NCET) were highlighted. activities. The article focuses on the need for a more modern approach to differentiating businesses by types of business, applying progressive international practices and standards in the process.

Keywords: classification; type of economic activity; features; production specification; international classification; NCET.

References

1. The official site of Wikipedia Free Encyclopedia (2016), "Human activity", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Activity (Accessed 25 January 2019).
2. Abramov, A.I. (2001), Filosofskij slovar' [Philosophical Dictionary], Republic, Moscow, Russia.
3. Shcherba, S.P. Shchedrin, V.K. and Zaglad, O.A. (2004), Filosofiia [Philosophy], MAUP, Kyiv, Ukraine.
4. Usenko, G.S. (2010), "Concepts and features of business activity as an object of administrative and legal influence", Actual problems of law: theory and practice, [Online], vol.17, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_17_46 (Accessed 21 September 2019).
5. Database of electronic information "iFreeStore" (2019), "The ratio of economic, business and economic activity", available at: http://ifreestore.net/4763/76/ (Accessed 21 September 2019).
6. The official site of State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy (2010), "National Classifier of Ukraine — Classification of Economic Activities DK 009: 2010", available at: http://www.dkrp.gov.ua/print/842 (Accessed 19 September 2019).
7. Isakov, M.G. (2011), "Concepts and signs of entrepreneurship as an object of state control", Law Forum, [Online], vol. 4, available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11imgodk.pdf (Accessed 19 September 2019).
8. The official site of Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Economic Code of Ukraine", [Online], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 20 September 2019).
9. Smolin, G.V. (2011), Hospodars'ke pravo Ukrainy: zahal'na chastyna [Commercial law of Ukraine: common part], ZUKTS, Lviv, Ukraine.
10. The official site of Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 21 September 2019).
11. Kredenzer, O.V. (2005), "Basic approaches to understanding the essence of the phenomenon of entrepreneurship", Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute", vol. 3, no. 1, pp. 133—140.

№ 23 2019, стор. 59 - 63

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 835

Відомості про авторів

А. Г. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

A. Melnyk

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-3817-1051


О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. Melnyk

PhD in Economics, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-0296-5426


Н. В. Філіпчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

N. Philipchuk

PhD in Economics, associate professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-1023-923X


О. Д. Болехівський

аспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

O. Bolehivskyu

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityHierarchical features of delimitation of entrepreneurship in Ukraine

ORCID:

0000-2015-302-4587

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.