EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ СКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН БЕЗПОСЕРЕДНЬО У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНДУСТРІЇ ОЧИЩЕННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
Л. М. Поліщук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.88

УДК: 336.22:502.35

Л. М. Поліщук

ЕКОЛОГІЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ СКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН БЕЗПОСЕРЕДНЬО У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНДУСТРІЇ ОЧИЩЕННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та прикладні аспекти екологічного оподаткування скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти в контексті інвестиційного забезпечення модернізації індустрії очищення зворотних вод. Обгрунтовано, що збільшення питомої ваги відрахувань екологічного податку від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти до місцевих бюджетів дасть можливість підвищити фінансову спроможність регіональних органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно вирішення екологічних проблем, передусім проблем модернізації систем водопостачання та водовідведення. Встановлено, що результативність адміністрування екологічного податку від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти має доповнюватися застосуванням ефективних форм інвестування проектів модернізації індустрії очищення зворотних вод. Дослідження показали, що основною передумовою ідентифікації реальної бази стягнення екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти є створення сучасної системи моніторингу на загальнонаціональному, регіональному, місцевому та локальному рівнях. Встановлено, що у 2011—2018 роках у динаміці номінальних надходжень екологічного податку від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти до Зведеного бюджету України загалом має місце висхідна тенденція, що зумовлено щорічною індексацією ставок цього виду екологічних податків у зв'язку з інфляційно-девальваційними процесами, в динаміці надходжень у порівняних цінах 2011року спостерігається низхідна тенденція, що свідчить про відсутність реальних позитивних зрушень. Доведено, що нарощення обсягів надходжень екологічного податку за забруднення водних об'єктів до місцевих бюджетів може мультиплікативним чином позитивно вплинути на масштаби та обсяги модернізації об'єктів водогосподарської та водоохоронної інфраструктури через поєднання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища з капітальними вкладеннями приватних інвесторів на основі реалізації угод публічно-приватного партнерства.

Ключові слова: екологічний податок; водні об'єкти; інвестиційне забезпечення; публічно-приватне партнерство; спеціальні фонди; порівняні ціни.

Література

1. Левковська Л., Довга І. Екологічна складова фіскального регулювання водокористування. Економіст. 2014. № 1. С. 57—59.
2. Лега О.В., Яловега Л.В., Приймак Т.Б. Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 231—242.
3. Мусієнко М.В. Екологічні податки як інструмент державної фіскальної політики. Наукові праці НДФІ. 2007. Вип. 4. С. 108—112.
4. Нікітішин А. Податкове регулювання як інструмент державної екологічної політики. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2. С. 126—137.
5. Рибачок Н.П. Сучасні теоретичні та законодавчі основи екологічного оподаткування в Україні. Фінансове право. 2013. № 4. С. 15—18.
6. Чала О.А. Оцінювання фіскального значення екологічного податку в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 8 (2). С. 62—66.

L. Polishchuk

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF POLLUTANT DISCHARGES DIRECTLY INTO WATER BODIES IN THE CONTEXT OF INVESTMENT SUPPORT FOR THE MODERNIZATION OF THE WASTEWATER TREATMENT INDUSTRY: REGIONAL ASPECTS

Summary

The article deals with theoretical and applied aspects of environmental taxation of discharges of pollutants directly into water bodies in the context of investment support for the modernization of the wastewater treatment industry. It is proved that the increase in the share of environmental tax deductions from discharges of pollutants directly into water bodies to local budgets will make it possible to increase the financial capacity of regional public authorities and local governments to solve environmental problems, primarily the problems of modernization of water supply and sanitation systems. It is established that the effectiveness of the administration of environmental tax from discharges of pollutants directly into water bodies should be supplemented by the use of effective forms of investment projects of modernization of the wastewater treatment industry. Studies have shown that the main prerequisite for identifying the real basis of environmental tax collection for discharges of pollutants directly into water bodies is the creation of a modern monitoring system at the national, regional and local levels. It is established that 2011—2018 years have an uptrend in the dynamics of the nominal revenue of the environmental tax on discharges of pollutants directly into water bodies in the Consolidated budget of Ukraine in general, due to annual indexation of this type of environmental taxes in respect of inflationary and devaluation processes. In the dynamics of receipts in comparable prices of 2011, there has been a downward trend, which indicates the absence of real positive changes. It is proved that the increase in the volume of environmental tax revenues for water pollution to local budgets can have a multiplier effect on the scale and volume of modernization of water management and water protection infrastructure through the combination of local funds for environmental protection with capital investments of private investors on the basis of public-private partnership agreements.

Keywords: environmental tax; water facilities; investment support; public-private partnership; special funds; comparable prices.

References

1. Levkovs'ka, L. and Dovha, I. (2014), "Environmental component of fiscal regulation of water use", Ekonomist, vol. 1, pp. 57—59.
2. Leha, O.V. Yaloveha, L.V. and Pryjmak, T.B. (2017), "Environmental tax: features of accounting and taxation in the context of regulatory changes", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 185, pp. 231—242.
3. Musiienko, M.V. (2007), "Environmental taxes as an instrument of state fiscal policy", Naukovi pratsi NDFI, vol. 4, pp. 108—112.
4. Nikitishyn, A. (2017), "Tax regulation as an instrument of state environmental policy", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, pp. 126—137.
5. Rybachok, N.P. (2013), "Current theoretical and legislative foundations of environmental taxation in Ukraine", Finansove pravo, vol. 4, pp. 15—18.
6. Chala, O.A. (2014), "Assessment of the fiscal importance of the environmental tax in Ukraine", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 8 (2), pp. 62—66.

№ 23 2019, стор. 88 - 92

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 709

Відомості про авторів

Л. М. Поліщук

к. т. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Луцький національний технічний університет

L. Polishchuk

Candidate of Technical Sciences, docent of the Department of Tourism,Hotel and Restaurant Business, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0001-8830-0486

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.