EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ЛОБІЗМУ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: 2000—2004 РОКИ — ПЕРІОД ПРОБУДЖЕННЯ ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Т. С. Яровой

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.121

УДК: 35.088.6 (477)

Т. С. Яровой

РОЛЬ ЛОБІЗМУ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: 2000—2004 РОКИ — ПЕРІОД ПРОБУДЖЕННЯ ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ролі лобізму в процесах становлення та реформування системи державного управління в Україні, що відбувалися в 2000—2004 роки. Автор аналізує процеси перерозподілу важелів впливу у політичній сфері, висловлює припущення щодо причин і наслідків цих процесів. Ключовою подією 2000 року стає "всеукраїнський референдум за народною ініціативою", ініційований Президентом Кучмою та орієнтованим на збільшення його влади. За результатами референдуму Україна повинна була б отримати двопалатний парламент, з 300 народних депутатів, позбавлених недоторканності, який Президент міг би розпускати за певних умов. Однак, референдум було розкритиковано міжнародними організаціями, а його результати не були реалізовані на практиці.
З огляду на тіньову природу лобізму в Україні, автор лише припускає, якою була діяльність суб'єктів лобіювання в зазначений період часу. Особливу увагу у дослідженні присвячено процесам, які з високою ймовірністю були пов'язані з впливом груп тиску — проведенню всеукраїнського референдуму 2000 року та подальшому ігноруванню його результатів, прийняттю тих чи інших законодавчих актів, "касетному скандалу", скандалу з продажем зброї до Іраку. Окремо згадується про прийняття Земельного Кодексу України та введення мораторію на продаж сільськогосподарських земель, а також інтересам потенційних замовників лобістських дій щодо цих норм.
Саме в досліджуваний період часу починаються акції протесту "Україна без Кучми" та "Повстань Україно!". Після відставки, вчиненої Верховною Радою України, Віктор Ющенко швидко очолює опозиційний рух, і на хвилі акцій протесту набуває популярності на противагу провладному Віктору Януковичу.
Напередодні виборів Президента України у 2004 році дедалі збільшується ідеологічний та політичний розкол за віссю Схід-Захід. Конфлікт, контури якого ще тільки намічаються, опосередковано пов'язаний і з інтересами зовнішніх суб'єктів впливу, адже Україна стає ключовим полем геополітичного протистояння між РФ та США, які підтримують різних кандидатів на посаду Президента України.

Ключові слова: лобізм; лобіювання; нормативно-правове регулювання; представництво інтересів; державне управління; історія державного управління; касетний скандал; Помаранчева революція.

Література

1. Указ Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою" від 15.01.2000 р. № 65/2000 // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65/2000
2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 103 і 108 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою" (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) від 27.03.2000 р. № 3-рп/2000 // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-00
3. Повідомлення ЦВК "Про підсумки всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 року" від 25.04.2000 р. n0002359-00 // Офіційний сайт Центральної виборчої комісії України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002359-00
4. Як відбувався всеукраїнський референдум 2000 року //Політичний календар №1 2000 р. С. 9—40. URL: https://polityka.in.ua/info/13.htm
5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 5, статті 69, частини другої статті 72, статті 74, частини другої статті 94, частини першої статті 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) від 16.04.2008 р. № 6-рп/2008 // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08
6. Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю): Закон України від 18.01.2001 р. № 2242-III // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2242-14
7. Земельний Кодекс України: Закон України від 25.10.2001р. № 2768-III // Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
8. Як Мельниченко отримав притулок в Америці і що там його очікує? 19 квітня 2001р. // Веб-портал "Радіо Свобода". URL: https://www.radiosvoboda.org/a/874159.html
9. Уряд відправлено у відставку. "Я не йду із політики, я йду, щоб повернутися", — заключне слово Ющенка. 26 квітня 2001р. // Веб-портал "Українська правда". URL: https://www.pravda.com.ua/news/2001/04/26/2982467/
10. МИД и Генпрокуратура называют США лжецями. 25 сентября 2002 г. // Веб-портал "Українська правда". URL: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2002/09/25/4369610/
11. Лещенко С. Історія зрад Ющенка, Тимошенко і Януковича. Частина 2, 17 жовтня 2007 р. // Веб-портал "Українська правда". URL: http://archive.ph/Ts9yZ#selection-335.0-339.22

T. Yarovoi

THE ROLE OF LOBBYING IN THE PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEMS IN UKRAINE: 2000-2004 — A PERIOD OF AWAKENING THE PROTEST SENTIMENT OF THE UKRAINIAN PEOPLE

Summary

The article is devoted to the study of the role of lobbying in the processes of formation and reform of the public administration system in Ukraine, which took place in 2000—2004. The author analyzes the processes of redistribution of levers of influence in the political sphere, and suggests the vision of causes and consequences of these processes. The key event of 2000 was the "nationwide referendum on the people's initiative", initiated by President Kuchma and aimed at increasing his power. As a result of the referendum, Ukraine should receive a bicameral parliament, with 300 MPs devoid of integrity, which the President could dissolve under certain conditions. However, the referendum was criticized by international organizations and its results have not been put into practice.
Given the shadow nature of lobbying in Ukraine, the author only assumes what the activities of the lobbying entities were during the specified period of time. Particular attention in the study was devoted to the processes that were highly likely to be related to the influence of pressure groups — the holding of an all-Ukrainian referendum in 2000 and the subsequent ignoring of its results, the adoption of certain legislative acts, the "cassette scandal", and the scandal involving the sale of weapons. The adoption of the Land Code of Ukraine and the introduction of a moratorium on the sale of agricultural land, as well as the interests of potential customers of lobbying for these norms are mentioned separately.
It is during the studied period of time that the protests "Ukraine without Kuchma" and "Riot of Ukraine!" Begin. Following the resignation initiated by the Verkhovna Rada of Ukraine, ex premier Viktor Yushchenko quickly leads the opposition movement, and in the wake of protests is gaining popularity as opposed to the pro-regime Viktor Yanukovych.
In the run-up to the 2004 presidential election, the ideological and political divide in the East-West axis is increasing. The outlined conflict is indirectly linked to the interests of external influencers as Ukraine becomes a key field of geopolitical confrontation between the Russian Federation and the US, which are supports various candidates for President of Ukraine.

Keywords: lobbyism; lobbying; legal regulation; representation of interests; public administration; history of government; cassette scandal; Orange Revolution.

References

1. President of Ukraine (2000), Decree "On the proclamation of an all-Ukrainian referendum on the people's initiative", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/65/2000 (Accessed 15 Nov 2019).
2. Constitutional Court of Ukraine (2000), "The decision in the case on the constitutional petitions of 103 and 108 people's deputies of Ukraine regarding the conformity of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the Decree of the President of Ukraine "On the proclamation of an all-Ukrainian referendum on the people's initiative" (the case of an all-Ukrainian referendum on the people's initiative)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-00 (Accessed 15 Nov 2019).
3. Central Electoral Commission (2000), "On the results of the all-Ukrainian referendum on April 16, 2000", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002359-00 (Accessed 15 Nov 2019).
4. Politychnyj kalendar (2000), "How the All-Ukrainian referendum of 2000 took place", available at: https://polityka.in.ua/info/13.htm (Accessed 15 Nov 2019).
5. Constitutional Court of Ukraine (2008), "The decision in the case on the constitutional submissions of the President of Ukraine on the official interpretation of the provisions of the second, third article 5, article 69, second article 72, article 74, second article 94, part one of article 156 of the Constitution of Ukraine referendum)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08 (Accessed 15 Nov 2019).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On Agreements on the Alienation of a Land Portion", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2242-14 (Accessed 15 Nov 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), "The Land Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 10 Nov 2019).
8. Radio Svoboda (2001), "How did Melnichenko seek asylum in America and what awaits him there?", available at: https://www.radiosvoboda.org/a/874159.html (Accessed 15 Nov 2019).
9. Ukrains'ka pravda (2001), "Government resigned. "I'm not leaving politics, I'm going to come back," Yushchenko said", available at: https://www.pravda.com.ua/news/2001/04/26/2982467/ (Accessed 15 Nov 2019).
10. Ukrains'ka pravda (2002), "The Foreign Ministry and the Prosecutor General called the United States liars", available at: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2002/09/25/4369610/ (Accessed 15 Nov 2019).
11. Leschenko, S. (2007), "The history of the treason of Yushchenko, Tymoshenko and Yanukovych", available at: http://archive.ph/Ts9yZ#selection-335.0-339.22 (Accessed 15 Nov 2019).

№ 23 2019, стор. 121 - 126

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 655

Відомості про авторів

Т. С. Яровой

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

T. Yarovoi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv), Department of Public Administration, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7266-3829

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.