EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ КРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
О. В. Білозір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.140

УДК: 316.4.

О. В. Білозір

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ КРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Зазначено, що зростаюча інтеграція, хронічна масове безробіття, внаслідок якого має місце не тільки зниження конкурентоспроможності на світових ринках, а й виникнення загрози якості життя, старіння населення, масовий потік іммігрантів, що викликає зміну етнічного і культурного балансу в західноєвропейському суспільстві — ці та ряд інших факторів, з якими зіткнулася Німеччина, як і більшість країн Євросоюзу до кінця минулого століття. З попередніх робіт, де було розглянуто правова та інституційна конструкція Євросоюзу, можна зробити два висновки — про те, що поряд з економічними і політичними питаннями, проблеми соціальної галузі стають все більш актуальними для об'єднаної Європи, і що посилюється також роль Німеччини в формування наднаціональної політики Євросоюзу.
Визначено, що функціонуючи на основі паритетного представництва застрахованих і роботодавців, органи самоврядування в системі соціального страхування тим самим сприяють більш тісній взаємодії обох сторін на основі принципів демократичного і легітимного уявлення, їх інтересів. Сполучною ланкою між тими, хто страхується, і страхувальниками є так звані "почесні помічники" страхового товариства, до функцій яких входить обслуговування застрахованих за місцем проживання та надання їм консультативної допомоги. В умовах соціальної ринкової економіки органи соціального страхування виконують широке коло завдань, пов'язаних з врегулюванням відносин між сторонами трудового процесу, до яких відносяться особи найманої праці, що страхуються, страхувальники у вигляді установ соціального страхування, роботодавці, профспілки та державні організації. Отже, особливістю сформованої системи соціального страхування є фінансування, яке проводиться з внесків застрахованих осіб найманої праці і працедавців, за рахунок загальних надходжень до державного бюджету, а також за рахунок комбінації обох різновидів фінансування.

Ключові слова: безробіття; соціальне страхування; громадянське суспільство; зниження конкурентоспроможності; соціальна політика; євроінтеграція.

Література

1. Hayek F.A. The Use of Knowledge in Society / F.A. Hayek // The American Economic Review, Volume 35, Issue 4 (Sep., 1945), pp. 519—530.
2. Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. In: Backhaus J. (eds) Joseph Alois Schumpeter. The European Heritage in Economics and the Social Sciences, 2003. — vol 1. Springer, Boston, MA. — 59 s.
3. Machlup F. Knowledge: Its Creation, Distribution and Economic Significance, Volume I:Knowledge and Knowledge Production. Princeton University Press, 2014. — 304 р.
4. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Harper Colophon Books, 2001. — 616 p.
5. Porter M. Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. / M. Porter, M. Kramer // Harvard business review. — 2006. — Vol. 12. — № 84. — Р. 42—56.
6. Castells M. 2010. The Information Age: Economy, Society and Culture Volume 1: The Rise of the Network Society. 2nd ed. Oxford: Wiley Blackwell. 406 p.
7. Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business Venturing. — 2014. — Vol. 29. — P. 585—609.
8. Schwienbacher A., Larralde B. Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. SSRN Electronic Journal. 2010. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/ Delivery.cfm/SSRN_ID1699183_code301672.pdf (дата звернення: 18.02.2018).

O. Bilozir

PROBLEMS OF SOCIAL INSURANCE AND THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF THE COUNTRY IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

It is noted that increasing integration, chronic mass unemployment, which causes not only a decrease in competitiveness in the world markets, but also the emergence of a threat to quality of life, an aging population, the mass flow of immigrants, causes a change in ethnic and cultural balance in other European countries. factors facing Germany, like most EU countries by the end of last century. From the first section of the paper, which looked at the legal and institutional set-up of the European Union, two conclusions can be drawn — that along with economic and political issues, social problems are becoming more relevant to a united Europe, and that Germany's role in shaping supranational policy of the European Union.
It is established that the organization of the social protection system in Germany is based on the principle of self-government, according to which social insurance institutions are endowed with legal, financial and organizational independence from the institutions of public administration. The state determines the legal framework and the legal basis of the relationship of the insured and the insured, and controls the work of social security bodies of their laws, has the right to inspect the financial and commercial activities of insurance organizations. The system of self-government "contributes to strengthening social stability and solidarity, preserving social peace and maintaining social partnership". Social security institutions in Germany have the legal status of public-law organizations. Operating on the basis of the parity of representation of insured persons and employers, the self-government bodies in the social insurance system thus promote closer interaction of both parties on the basis of the principles of democratic and legitimate representation, their interests. The link between the insured and the insured is the so-called "honorary assistants" of the insurance company, whose functions include servicing the insured at the place of residence and providing them with advisory assistance. In a social market economy, social insurance bodies perform a wide range of tasks related to the regulation of relations between the parties to the labor process, which include insurers, insurers in the form of social insurance institutions, employers, trade unions and government organizations.
It is determined that by functioning on the basis of parity representation of insured persons and employers, the self-government bodies in the social insurance system thus promote closer interaction of both parties on the basis of principles of democratic and legitimate representation, their interests. The link between the insured and the insured is the so-called honorary assistants of the insurance company, which include the servicing of the insured at the place of residence and providing them with advisory assistance. In the context of a social market economy, social insurance bodies perform a wide range of tasks related to the regulation of relations between the parties to the labor process, which include employed persons, insurers in the form of social insurance institutions, employers, trade unions and public organizations. Therefore, the peculiarity of the established social insurance system is the financing, which is made from the contributions of insured persons and employers, at the expense of general revenues to the state budget, as well as through a combination of both types of financing.

Keywords: unemployment; social insurance; civil society; competitiveness decline; social policy; European integration.

References

1. Hayek, F. A. (1945), "The Use of Knowledge in Society", The American Economic Review, vol. 35, no. 4, pp. 519—530.
2. Schumpeter, J. (2003), "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung", The European Heritage in Economics and the Social Sciences, Vol 1. Springer, Boston, MA.
3. Machlup, F. (2014), "Knowledge: Its Creation, Distribution and Economic Significance", Volume I, Knowledge and Knowledge Production, Princeton University Press, Princeton, USA.
4. Bell, D. (2001), The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Harper Colophon Books, New York, USA.
5. Porter, M. (2006), "Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility", Harvard business review, vol. 12, no. 84, pp. 42—56.
6. Castells, M. (2010), The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume 1: The Rise of the Network Society, 2nd ed., Wiley Blackwell, Oxford, UK.
7. Belleflamme, P. Lambert, T. and Schwienbacher, A. (2014), "Crowdfunding: Tapping the right crowd", Journal of Business Venturing, vol. 29, pp. 585—609.
8. Schwienbacher, A. and Larralde, B. (2010), "Crowdfunding of small entrepreneurial ventures", SSRN Electronic Journal, [Online], available at: http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1699183_code301672.pdf (Accessed 10 Sept 2019).

№ 23 2019, стор. 140 - 143

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 773

Відомості про авторів

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8326-3356

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.