EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
К. О. Задоєнко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.144

УДК: 316.346.2(07)

К. О. Задоєнко

ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено аналізу стану нормативно-правового забезпечення реалізації політики гендерної рівності й рівних можливостей у країнах-членах ЄС та визначенню перспектив адаптації в Україні. Метою статті є дослідження науково-прикладних засад оцінки сучасного стану законодавчого забезпечення реалізації гендерного підходу в публічній політиці Європейського Союзу з метою обгрунтування перспектив його адаптації в Україні. Представлено законодавчий досвід Європейського Союзу щодо становлення й реалізації принципу гендерної рівності й рівних можливостей жінок і чоловіків у контексті обгрунтування перспектив його адаптації в Україні. Систематизовано європейські стандарти щодо забезпечення гендерної рівності й рівних можливостей у різних сферах суспільного життя, включаючи гендерну рівність й участь жінок у політиці й управлінні. Як перспективний напрям розвитку законодавства ЄС з гендерних питань запропоновано розробити та впровадити нові стандарти загального світогляду щодо змін стереотипів, які пов'язані з розумінням соціальної ролі жінки та її місця в житті суспільства. Встановлено, що для забезпечення повноцінної гендерної рівності й нейтралізація дискримінації за ознакою статі недостатнім є впровадження лише законодавчих заходів, адже потребують змін стереотипи суспільної свідомості та поведінки, які пов'язані з розумінням соціальної ролі жінки та її місця в житті суспільства, що актуалізує питання впровадження нових стандартів загального світогляду. На сьогодні гендерна рівність чоловіків і жінок є актуальною й визначається майже всіма країнами світу, однак у сучасному суспільстві все ще зберігаються певні стереотипи, які й призводять до гендерної нерівності.

Ключові слова: гендерна рівність; політика; рівні можливості; законодавство; Європейський Союз; стандарти.

Література

1. Хавлін Т.В. Гендерна політика в рамках Європейського Союзу та український вимір. Політика. 2008. № 2. С. 113—122.
2. Марценюк Т. Залученість жінок у політику: країни ЄС і Україна. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України. Київ, 2016. С. 235—244. URL: http://lib.rada.gov.ua/LibRada/ static/about/text/Gender-FINAL-S.pdf
3. Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України: доп. / Центр Разумкова. Київ: Заповіт, 2016. 244 с. URL: http://razumkov.org.ua/upload/Gender-FINAL-S.pdf
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 4 листоп. 1950 р. (зі змінами та допов., внесеними протоколами № 11 від 11.05.1994 р., № 14 від 13.05.2004 р.). Законодавство України: інформ.-пошук. система / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
5. Итоговая декларация Второго саммита Совета Европы (вместе с Планом действий второго саммита Совета Европы): принята в г. Страсбурге 11 окт. 1997 г. Сonventions.ru: сайт по междунар. праву. URL: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=14826
6. О применении комплексного подхода к проблеме равенства между мужчинами и женщинами: Рекомендация N R (98) 14 Комитета министров Совета Европы государствам-членам принята 7 окт. 1998 г.на 643-м засед. Представителей министров // Кодекс: электрон. фонд правовой н нормат.-техн. документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/90199639
7. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція): довід. для членів парламенту. Київ: К.І.С., 2013. 104 с. URL: https://rm.coe.int/1680096e45
8. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the treaties establishing the European Communities and certain related acts: Amsterdam on 2 October 1997 / European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1997. 144 p.
9. Treaties establishing the European Communities. Treaties amending these Treaties. Single European Act: resolutions, declarations / European Parliament. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1987. 693 p.
10. Treaty establishing the European Community (Consolidated version 2002). EUR-Lex. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ ALL/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT
11. Charter of Fundamental Rights of the European Union: proclaimed on 7 December 2000 // EUR-Lex. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
12. Gender Equal Access to Goods and Services Directive 2004/113/EC: European Implementation Assessment. European Parliament. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593787/EPRS_STU(2017)593787_EN.pdf
13. Дашковська О. Р. Жінка як суб'єкт права в аспекті гендерної рівності: монографія. Харків: Право, 2005. 224 с.
14. Рекомендація Rec(2003)3 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо збалансованої участі жінок та чоловіків у прийнятті політичних та громадських рішень, 12 березня 2003 р. URL: https://rm.coe.int/1680519084
15. Рекомендація 148 (2004) про гендерний підхід на місцевому та регіональному рівнях: стратегія сприяння рівності між жінками та чоловіками в містах та регіонах. Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, 27 травня 2004 рік. URL: https://rm.coe.int/168071a54f
16. Резолюція 176 (2004) про гендерний підхід на місцевому та регіональному рівнях: стратегія сприяння рівності між жінками та чоловіками в містах та регіонах. Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, 27 травня 2004 рік. URL: https://rm.coe.int/16807191f2
17. Рекомендація CM/Rec(2007)17 країнам-членам про стандарти гендерної рівності та механізми, Комітет Міністрів Ради Європи, 21 листопада 2007 р. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2007)17
18. Резолюція 391 (2015) про боротьбу із зростаючою бідністю серед жінок: відповідальність місцевих та регіональних органів влади, Конгрес Ради Європи, 21 жовтня 2015 р. URL: https://rm.coe.int/16807199f1
19. Розпорядження Кабінету Міністрів №. 113-r "Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, Мир, Безпека" від 24 лютого 2017 р. URL: http://peacewomen.org/action-plan/national-action-plan-ukraine
20. Резолюція 405(2016) та Пояснювальний меморандум про гендерне бюджетування, CG31(2016)10final, Комітет управління Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, 21 жовтня 2016 р. URL: https://rm.coe.int/1680718ce9

К. Zadoienko

EUROPEAN UNION LEGISLATION IN THE AREA OF GENDER EQUALITY POLICY: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Summary

The article is devoted to the analysis of the status of legal and regulatory support for the implementation of gender equality policy and equal opportunities in the EU member states and to identify the prospects for adaptation of positive experience in Ukraine. The purpose of the article is to investigate the scientific and applied principles of assessing the current state of legislative support for the implementation of the gender approach in public policy of the European Union in order to substantiate the prospects for its adaptation in Ukraine. The legislative experience of the European Union on the establishment and implementation of the principle of gender equality and equal opportunities for women and men in the context of substantiation of the prospects of its adaptation in Ukraine is presented. European standards for gender equality and equal opportunities in different spheres of public life have been systematized, including gender equality and women's participation in politics and government. As a promising direction for the development of EU legislation on gender, it is proposed to develop and implement new standards of general outlook on changes in stereotypes related to understanding the social role of women and their place in society. Key trends in the development of gender equality policy and equal opportunities in the EU have been identified, which are positive experiences for Ukraine: implementation of the gender component in the strategies, current plans and programs of social development; legal and regulatory support for equal rights and opportunities for women and men on the basis of harmonization of national legislation with international standards; spreading state influence on the development of gender ideology in the minds of the whole population in order to eliminate patriarchal stereotypes and prevent various manifestations of gender discrimination; the establishment of gender culture as an important component of the culture of modern civilization; mainstreaming the gender component into the socio-political culture of the world community; updating gender issues at the level of activities of political parties and public associations. It has been established that only legislative measures are not sufficient to ensure gender equality and to eliminate gender discrimination, since the stereotypes of social consciousness and behavior related to understanding the social role of women and their place in society are relevant and relevant. new standards of general outlook. Today, gender equality is relevant and defined by almost every country in the world, but in today's society there are still some stereotypes that lead to gender inequality.

Keywords: gender equality; politics; equal opportunities; legislation; European Union; standards.

References

1. Havlin, T.V. (2008), "Gender policy within the European Union and the Ukrainian dimension", Policy, vol. 2, pp. 113—122.
2. Martseniuk, T. (2016), "Involvement of women in politics: EU countries and Ukraine", Gender equality and development: a perspective in the context of Ukraine's European strategy, pp. 235—244, available at: http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/about/text/Gender-FINAL-S.pdf (Accessed 29 Oct 2019).
3. Razumkov Center (2016), "Gender equality and development: a perspective in the context of Ukraine's European strategy", available at: http://razumkov.org.ua/upload/Gender-FINAL-S.pdf (Accessed 29 Oct 2019).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), "Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (Accessed 29 Oct 2019).
5. Council of Europe (1997), "Final declaration of the Second Council of Europe Summit (together with the Action Plan of the Second Council of Europe Summit)", available at: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=14826 (Accessed 29 Oct 2019).
6. Committee of Ministers of the Council of Europe (1998), "On the application of an integrated approach to the problem of equality between men and women", available at: http://docs.cntd.ru/document/90199639 (Accessed 29 Oct 2019).
7. Council of Europe (2013), "Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention): a case in point. for members of parliament", available at: https://rm.coe.int/1680096e45 (Accessed 29 Oct 2019).
8. European Union (1997), Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the treaties establishing the European Communities and certain related acts, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
9. European Parliament (1987), Treaties establishing the European Communities. Treaties amending these Treaties. Single European Act : resolutions, declarations Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
10. EUR-Lex (2002), "Treaty establishing the European Community", available at: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ ALL/?uri=CELEX%3A12002E%2FTXT (Accessed 29 Oct 2019).
11. EUR-Lex (2000), "Charter of Fundamental Rights of the European Union", available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT (Accessed 29 Oct 2019).
12. European Parliament (2004), "Gender Equal Access to Goods and Services Directive 2004/113/EC", available at: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593787/EPRS_STU(2017)593787_EN.pdf (Accessed 29 Oct 2019).
13. Dashkovska, O.R. (2005), Zhinka iak sub'iekt prava v aspekti hendernoi rivnosti [Woman as a subject of law in the aspect of gender equality], Law, Kharkiv, Ukraine.
14. Council of Europe (2003), "Balanced participation of women and men in political and public decision-making", available at: https://rm.coe.int/1680519084 (Accessed 29 Oct 2019).
15. Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities (2004), "Recommendation 148 (2004) on gender at local and regional levels: a strategy to promote equality between women and men in cities and regions", available at: https://rm.coe.int/168071a54f (Accessed 29 Oct 2019).
16. Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities (2004), "Resolution 176 (2004) on gender at local and regional levels: a strategy to promote equality between women and men in cities and regions", available at: https://rm.coe.int/16807191f2 (Accessed 29 Oct 2019).
17. Committee of Ministers of the Council of Europe (2007), "Recommendation CM / Rec (2007) to 17 Member States on Gender Equality Standards and Mechanisms", available at: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref= CM/ Rec (2007) 17 (Accessed 29 Oct 2019).
18. Council of Europe Congress (2015), "Resolution 391 (2015) on combating increasing poverty among women: responsibility of local and regional authorities", available at: https://rm.coe.int/16807199f1 (Accessed 29 Oct 2019).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On Approval of the National Action Plan for the Implementation of UNSCR 1325 "Women, Peace, Security", available at: http://peacewomen.org/action-plan/national-action-plan-ukraine (Accessed 29 Oct 2019).
20. Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities Committee (2016), "Resolution 405 (2016) and the Explanatory Memorandum on Gender Budgeting, CG31 (2016) 10final", available at: https://rm.coe.int/1680718ce9 (Accessed 29 Oct 2019).

№ 23 2019, стор. 144 - 150

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 1588

Відомості про авторів

К. О. Задоєнко

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

К. Zadoienko

postgraduate student of the Social and Humanitiespolicy Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0003-3619-7661

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.