EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Музхер Хуссеін Музхер Марван

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.23.151

УДК: 351.72

Музхер Хуссеін Музхер Марван

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Анотація

Висвітлено дефініцію "проектне фінансування" як систему відносин між учасниками угоди у процесі здійснення комплексу взаємопов'язаних заходів щодо інтегрованого фінансування, організації та управління інвестиційними проектами на партнерських умовах із цільовою орієнтацією на грошові потоки, отримані в результаті реалізації проекту. З'ясовано особливості банківського проектного фінансування.
Проаналізовано законодавчу та нормативну базу проектного фінансування, досліджено його специфіку у вітчизняних умовах. Обгрунтовано доцільність використання проектного фінансування як найбільш прогресивної та оптимальної моделі фінансування інвестицій в реальний сектор економіки. З'ясовано та проаналізовано причини, котрі стримують розвиток проектного фінансування в Україні, а саме: недостатній рівень розвитку вітчизняних джерел боргового фінансування; невідповідність між доходами і позичками всередині країни та обслуговуванням боргів у валюті; недостатньо розвинуті правова культура та законодавча стабільність у сфері узгодження та розподілу ризиків, а також надання гарантій та інших форм зобов'язань за кредитним фінансуванням; відсутність достатньої кількості спеціалістів з проектного фінансування; обмежений досвід роботи кваліфікованих учасників проектного фінансування — організацій та фірм, що можуть брати на себе функції керуючих великими проектами.
Визначено головний напрям активізації участі банківського сектора у реалізації проектів державно-приватного партнерства в інфраструктурних галузях. Доведено необхідність розробки державою чіткої і послідовної політики у цій сфері, оскільки нестабільність політичної ситуації, недосконалість та неузгодженість нормативно-правової бази не сприяють реалізації інфраструктурних проектів.
Запропоновано методичні рекомендації стосовно впровадження банківського проектного фінансування на вітчизняному ринку банківських послуг, від якого на сьогодні залежить інноваційно-інвестиційний розвиток економіки України та її окремих галузей (зниження ставки за інвестиційними кредитами одночасно з розробкою та впровадженням механізму компенсації втрат банків, стимулювання строкових депозитів населення, зміцнення кредитного потенціалу банківської системи).

Ключові слова: проектне фінансування; державно-банківське партнерство; механізми державного регулювання; фінансові установи; інвестиційний розвиток.

Література

1. Бойко О. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та перспективи реалізації в Україні. Юридична газета. 2013. № 22. С. 42—43.
2. Кобичева О. Проблеми та перспективи розвитку банківського проектного фінансування в Україні. Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою. Донецьк: ДонДУУ, 2009. Т. Х. С. 26—31.
3. Овсянникова Я. Джерела фінансування проектів публічно-приватного партнерства. Фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 1. С. 36—40.
4. Пересада А. Проектне фінансування. К: КНЕУ, 2005. 736 с.
5. Рижкова Г. Банківське кредитування як джерело фінансування проектів підвищення енергоефективності підприємств. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 1 (13). С. 214—222.

Muzher Hussein Muzher Marvan

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PUBLIC POLICY DEVELOPMENT IN THE FIELD OF BANK PROJECT FINANCING

Summary

The definition of "project financing" as a system of relations between the parties to the agreement in the process of implementation of a set of interrelated measures for integrated financing, organization and management of investment projects on partnership terms with a targeted focus on the cash flows obtained as a result of the project. The features of bank project financing have been clarified.
The legislative and normative base of project financing is analyzed, its specificity in domestic conditions is investigated.
The expediency of using project financing as the most progressive and optimal model of financing investments in the real sector of economy is substantiated. The reasons that impede the development of project financing in Ukraine are identified and analyzed, namely: insufficient level of development of domestic sources of debt financing; discrepancy between domestic income and loans and debt service in foreign currency; underdeveloped legal culture and legislative stability in the area of risk matching and sharing, as well as the provision of guarantees and other forms of credit financing commitments; lack of sufficient project finance specialists; limited experience of qualified project finance participants — organizations and firms that can assume the responsibilities of managing large projects.
The main direction of intensification of the participation of the banking sector in the implementation of public-private partnership projects in infrastructure sectors is identified. The necessity of developing a clear and coherent policy in this area has been proved, since the instability of the political situation, the imperfection and the inconsistency of the legal framework do not contribute to the implementation of infrastructure projects.
Methodological recommendations are offered regarding the introduction of bank project financing in the domestic banking services market, which currently depends on the innovation and investment development of the economy of Ukraine and its individual industries (reduction of the investment loan rate at the same time as the development and implementation of a mechanism for compensating bank deposits, stimulating deposits strengthening the credit potential of the banking system, introduction of state reimbursement of (partial) interest rates on long-term investment loans directed to priority sectors of the economy, and anticipation of these amounts of reimbursement in the state budget; creation of consortia associations that will minimize project risks by splitting them between participants; development of a network of financial institutions — investment banks, universal banks, investment funds, trusts).
It is advisable to create a special fund to support state-bank partnership projects that can be delegated to state banks in the form of new functions related to attracting and providing long-term loans and guarantees, organizing primary and secondary markets for infrastructure bonds, etc., which will ensure the development of a new segment of the domestic financial market of Ukraine and will contribute to the further efforts of the state to improve the standard of living of the population by updating the existing infrastructure, as well as increasing accessibility and improving the quality of public services.

Keywords: project financing; state-banking partnership; mechanisms of state regulation; financial institutions; investment development.

References

1. Boyko, O. (2013), "Public-private partnership: world experience and prospects for implementation in Ukraine", Yurydychna hazeta, vol. № 22, pp. 42—43.
2. Kobicheva, O. (2009), "Problems and prospects of development of bank project financing in Ukraine", Rozvytok finansovykh metodiv derzhavnoho upravlinnia natsional'noiu ekonomikoiu, vol. №Х, pp. 26—31.
3. Ovsyannikova, Y. (2012), "Sources of funding for public-private partnership projects", Finansy, banky, investytsii, vol. №1, pp. 36—40.
4. Peresada, A. (2005), Proektne finansuvannia [Project financing], KNEU, Ukraine.
5. Ryzhkova, G. (2012), "Bank lending as a source of financing for energy efficiency projects of enterprises", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, vol. 1, pp. 214—222.

№ 23 2019, стор. 151 - 156

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-12-19

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

Музхер Хуссеін Музхер Марван

здобувач кафедри публічного адміністрування, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Muzher Hussein Muzher Marvan

applicant of the International Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-1613-4412

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.