EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Г. С. Лопушняк, Р. В. Миляник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.10

УДК: 005.95.96

Г. С. Лопушняк, Р. В. Миляник

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Анотація

У статті визначено місце новітніх технологій у глобальному світі та їх роль для окремих суб'єктів господарювання. Проаналізовано історію виникнення цих понять та наявні підходи науковців до визначення сутності цифрових технологій та цифровізації. Разом із цим, досліджено теоретичні та практичні підходи науковців до розуміння категорії професійної компетенції управлінського персоналу та визначено необхідність її розширення за допомогою новітніх технологій з огляду на сучасні мінливі умови бізнес-середовища. Окрім того, у науковій статті описано значення та місце цифрових технологій в економіці України та на вітчизняних підприємствах. Досліджено оновлену редакцію ключових компетентностей особистості для навчання протягом життя та визначено місце цифрових компетенцій у цій схемі. Продовжуючи наукове дослідження, було визначено сутність цифрових компетенцій та їх складові. Описано критерії, за допомогою яких відбувається відображення цифрової компетенції окремого працівника та визначено можливі шляхи її набуття. Проведено дослідження сучасного стану розвитку цифрових технологій в Україні, шляхом відображення динаміки зміни глобальних показників за 2016—2018 роки, а саме глобального індексу інновацій, індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, індексу глобальної економічної конкурентоздатності та визначено індекс мережевої готовності за 2016 рік й причини відсутності його за 2017—2018 роки. Визначено фактори, які вплинули на поточний стан застосування цифрових технологій на рівні держави, та на рівні окремих суб'єктів. Як підсумок проведеного дослідження, у статті окреслено основні проблеми застосування сучасних технологій в управлінні та запропоновано методи їх усунення.

Ключові слова: цифрові технології; цифровізація; компетенції; управлінський персонал; управління; ринок.

Література

1. Василик А.В. Компетенції HR-фахівця в епоху цифрових технологій/ А.В. Василик, А.І. Кушнір // Науковий вісник Херсонського державного університету. — № 9. — 2018. — С. 119—127.
2. Вартанова О. Компетенція підприємства у стратегічному управлінні знаннями: формування та розвиток: монографія / О. Вартанова. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. — 340 с.
3. Дороніна М. Формування та розвиток професійної компетентності управлінського персоналу: монографія / М. Дороніна, І. Литовченко, Д. Михайленко та ін. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2014. — 368 с.
4. Карпенко М. Когномика: монография / М. Карпенко. — М.: СГА, 2009. — 225 с.
5. Отенко В. Методический подход к оценке управленческих компетенций / В. Отенко // Бизнес-Информ. — 2010. — № 9. — С. 157—165.
6. Станченко А. Прогноз "Бизнес-компетенции — 2020" от ATD / А. Станченко, Л. Богданов [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view &id=1741
7. Філиппова С. Моніторинг та інструментарій оцінювання управлінських компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств / С. Філиппова, С. Черкасова // Економіка розвитку. — 2013. — № 1 (65). — С. 67—69.
8. Digital Economy & Society Report 2019 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-components#chart={%22indicator%22:%22desi%22,%22breakdown-group%22:%22desi%22,%22unit-measure%22:%22pc_desi%22,%22time-period%22:%222019%22}
9. Digital Transformation Initiative (DTI) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://reports.weforum.org/digital-transformation
10. International Telecommunications Union ICT Development Index 2016—2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
11. Moroz M. The Level of Development of the Digital Economy in Poland and Selected European Countries: A Comparative Analysis [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1515/fman-2017-0014
12. Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED). Borys Grinchenko Kyiv University, 15th July 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://moped.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/03/MoPED_D1.2-3DMapping.pdf
13. The Digital Competence Framework 2.0 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework; Digital Education Policies in Europe and Beyond [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://publications.jrc.ec.europa.eu/ repository/bitstream/JRC109311/jrc109311_digedu pol_2017-12_final.pdf
14. The future of HR 2019: In the Know or in the No. KPMG International Cooperative, 2018. — 24 р.
15. The Global Competitiveness Report 2017—2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017-2018.pdf
16. The Global Innovation Index 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
17. The Networked Readiness Index [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://reports.weforum.org/globalinformation-technology-report-2016/networked-readiness-index/?doing_wp_cron=1558349353.7612900733947753906250

G. Lopushnyak, R. Mylyanyk

THE INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE FORMATION OF COMPETENCIES OF MANAGEMENT PERSONNEL

Summary

This article identifies the place of the innovative technologies in the global world and their role for individual businesses. The history of the origin of these concepts and the available approaches of scientists to defining the essence of digital technologies and digitalization are analyzed. At the same time, the theoretical and practical approaches of scientists to the category of professional competence of managerial staff are investigated, and the necessity of its expansion with the help of the innovative technologies in view of the current changing conditions of the business environment is determined. In addition, the scientific article describes the importance and place of digital technologies in the economy of Ukraine and at domestic enterprises. Has been investigated an updated revision of the key competencies of the individual for lifelong learning and has been identified the place of digital competences in this scheme. Continuing the research, were identified the essence of digital competencies and their components. In addition, there are identified the criteria by which the digital competence of an individual employee is mapped and possible ways it's acquiring. Was conducted the research on the current state of digital technology development in Ukraine by reflecting the dynamics of change of global indicators for 2016—2018, namely the Global Innovation Index, the Development Index, the Global Competitiveness Index, and the Networked Readiness Index for 2016 year and reasons for its absence for 2017—2018. There are identified the factors that have influenced the current state of digital use at national and individual levels. As a result of the conducted research, the article outlines the main problems of using modern technologies in management and proposes methods of their elimination.

Keywords: digital technologies; digitalization; competencies; management; market.

References

1. Vasylyk, A.V. and Kushnir A.I.(2018), "Competence of HR-specialist in the era of digital technologies", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 9, pp. 119—127.
2. Vartanova, O. (2012), Kompetentsiia pidpryiemstva u stratehichnomu upravlinni znanniamy: formuvannia ta rozvytok: monohrafiia [Competence of the enterprise in strategic knowledge management: formation and development: monograph], SNU, Kyiv, Ukraine.
3. Doronina, M. and Lytovchenko, D. (2014), Formuvannia ta rozvytok profesijnoi kompetentnosti upravlinskogo personalu: monohrafiia [Formation and development of professional competence of management personnel: a monograph], "INZhEK", Kharkiv, Ukraine.
4. Karpenko, M. (2009), Kohnomyka: monohrafyia [Cognomy: a monograph], SHA, Kyiv, Ukraine.
5. Otenko, V. (2010), "Methodical approach to management competency assessment", Byznes-Ynform,vol. 9, pp. 157—165.
6. Stanchenko, A. and Bohdanov, V. (2019), "Business Competence Forecast 2020", available at: http://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view &id=1741(Accessed 06 December 2019).
7. Filyppova, S. and Cherkasova S. (2015), "Monitoring and toolkit of evaluation of managerial competencies of personnel in the context of ensuring the competitiveness of industrial enterprises", Ekonomika rozvytku, vol. 1, pp. 67—69.
8. Digital Economy & Society Report (2019), available at: https://digital-agenda-data.eu/charts/desi-components#chart={%22indicator%22:%22desi%22,%22breakdown-group%22:%22desi%22,%22unit-measure%22:%22pc_desi%22,%22time-period%22:%222019%22} (Accessed 18 December 2019).
9. Digital Transformation Initiative (2018), available at: http://reports.weforum.org/digital-transformation (Accessed 06 December 2019).
10. International Telecommunications Union (2017), "ICT Development Index 2016-2017", available at: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html (Accessed 05 December 2019).
11. Moroz, M. (2017), "The Level of Development of the Digital Economy in Poland and Selected European Countries: A Comparative Analysis",available at: http://dx.doi.org/10.1515/fman-2017-0014 (Accessed 05 December 2019).
12. Borys Grinchenko Kyiv University (2018), "Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments (MoPED)", available at:http://moped.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/03/MoPED_D1.2-3DMapping.pdf (Accessed 18 December 2019).
13. Digital Education Policies in Europe and Beyond (2017), "The Digital Competence Framework 2.0", available at:http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109311/jrc109311_digedu pol_2017-12_final.pdf(Accessed 18 December 2019).
14. KPMG International Cooperative (2018), The future of HR 2019: In the Know or in the No, KPMG International Cooperative, Amstelveen, Netherlands.
15. World Economic Forum (2019), "The Global Competitiveness Report 2017-2018", available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017-2018.pdf (Accessed 05 December 2019).
16. The Global Innovation Index (2018), available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report (Accessed 05 December 2019).
17. World Economic Forum (2016), "The Networked Readiness Index", available at: http://reports.weforum.org/globalinformation-technology-report-2016/networked-readiness-index/?doing_wp_cron=1558349353.7612900733947753906250 (Accessed 05 December 2019).

№ 24 2019, стор. 10 - 16

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 236

Відомості про авторів

Г. С. Лопушняк

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

G. Lopushnyak

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor Personnel Management and Labour Economics DepartmentKyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-8576-6440


Р. В. Миляник

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

R. Mylyanyk

Postgraduate Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0001-6785-2492

Як цитувати статтю

Лопушняк Г. С., Миляник Р. В. Вплив цифрових технологій на формування компетенцій управлінського персоналу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.10

Lopushnyak, G. and Mylyanyk, R. (2019), “The influence of digital technologies on the formation of competencies of management personnel”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.