EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ ДЕРЕВНИХ ПРОДУКТІВ ЯК ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРА: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА
А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко, О. М. Кватирко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.17

УДК: 336.647

А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко, О. М. Кватирко

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ ДЕРЕВНИХ ПРОДУКТІВ ЯК ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВОГО СЕКТОРА: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

Анотація

У статті обгрунтовуються еколого-економічні пріоритети інвестиційно-інноваційного забезпечення виробництва паливних деревних продуктів як важливої передумови зміцнення конкурентоспроможності лісового сектора та енергетичної самодостатності територіальних громад. Встановлено, що введення нових енергетичних індикаторів у Європейському Союзі, які передбачають збільшення частки виробництва енергії з відновних джерел, підвищує інвестиційну привабливість індустрії виробництва паливних деревних продуктів і створює передумови для ефективної утилізації лісосічних відходів та відходів деревообробного виробництва. Дослідження показали, що державні лісогосподарські підприємства активно використовують дрова паливні для задоволення власних енергетичних потреб у зв'язку з перманентним подорожчанням традиційних видів палив. Виявлено, що у 2008—2018 роках має місце висхідний тренд у динаміці вартості та обсягів експорту паливної деревини, що має виступати передумовою для перегляду пріоритетів державної фінансової підтримки суб'єктів лісогосподарського та деревообробного підприємництва в частині розвитку паливно-енергетичного сегмента лісового сектора. Встановлено, що об'єктами надання державної фінансової підтримки має виступати діяльність, яка пов'язана з утилізацією деревних відходів лісогосподарських та деревообробних виробництв; комплексним використання лісосировинного потенціалу, зокрема використанням неліквідної складової; впровадженням проектів налагодження переробки деревних відходів як на базі лісогосподарських та деревообробних виробництв, так і шляхом створення спеціалізованих виробництв, зокрема пелетних заводів; придбанням стаціонарних щепобійних машин, які розміщуються в місцях найбільшої концентрації відходів деревообробного виробництва. Доведено, що інвестиційно-інноваційне забезпечення енергоефективності використання деревних відходів має передбачати залучення фінансових ресурсів місцевого самоврядування, інституціональних інвесторів, приватних іноземних інвестицій, інвестицій міжнародних фінансово-кредитних установ та урядів інших країн. Встановлено, що сучасна модель інвестиційно-інноваційного забезпечення виробництва паливних деревних ресурсів дасть можливість отримати відповідний економіко-енергетичний та екологічний ефекти, які полягатимуть у здешевленні енергоносіїв для територіальних громад та домогосподарств, а також у створенні умов для нарощення потенціалу біорізноманіття лісів.

Ключові слова: інвестиційно-інноваційне забезпечення; паливні деревні продукти; утилізація; інституціональні інвестори; експорт; конкурентоспроможність.

Література

1. Бондаренко Т.В., Тренчанський M. Використання деревної біомаси в Україні та Словаччині. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.3. С. 139—147.
2. Голян В., Дзюбенко А. Формирование модели инновационно-технологической модернизации индустрии производства древесных энергетических продуктов в Украине. Икономиката България и Европейский Съюз в глобалния свят. Колективна монография. София. 2019. С. 45—54.
3. Дубневич Ю. Потенціал біомаси у формуванні енергетичної безпеки України. Аграрна економіка. 2012. Т. 5, № 1—2. С. 116—128.
4. Максимів Л.І., Климович В.П., Загвойська Л.Д. Використання енергетичного потенціалу деревини: еколого-економічний вимір. Наукові праці Лісівничої академії наук України. 2016. Вип. 14. С. 244—251.
5. Мироненко М.Ю. Польова О.Л. Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 24—29.

A. Karpuk, O. Dzyubenko, O. Kvatyrko

INVESTMENT AND INNOVATION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF FUEL WOOD PRODUCTS AS A FACTOR STRENGTHENING THE COMPETITIVENESS OF THE FOREST SECTOR: ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRIORITIES AND GOVERNMENT SUPPORT

Summary

The article substantiates the ecological and economic priorities of investment and innovation support for the production of fuel wood products as an important prerequisite for strengthening the competitiveness of the forest sector and energy self-sufficiency of territorial communities. It is established that the introduction of new energy indicators in the European Union, which provide for an increase in the share of energy production from renewable sources, increases the investment attractiveness of the industry of production of fuel wood products and creates prerequisites for the effective disposal of logging waste and waste of woodworking production. Studies have shown that state forestry enterprises actively use fuel firewood to meet their own energy needs due to the permanent rise in the cost of traditional fuels.
It is revealed that in 2008—2018 there is an upward trend in the dynamics of the cost and volume of exports of fuel wood, which should be a prerequisite for reviewing the priorities of the state financial support of forestry and woodworking businesses in terms of the development of the fuel and energy segment of the forest sector. It is established that the objects of state financial support should be activities related to the utilization of wood waste of forestry and woodworking industries; integrated use of timber resources potential, in particular the use of non-liquid component; implementation projects establish the processing of waste wood on the basis of forestry and woodworking industries, and by creating specialized production of pellet plants; the purchase of a stationary chipping machine, which are placed in the largest concentration of wood processing waste. It is proved that the investment and innovation provision of energy efficiency of wood waste should involve the involvement of financial resources of local governments, institutional investors, private foreign investments, investments of international financial and credit institutions and governments of other countries. It is established that the modern model of investment and innovation support for the production of fuel wood resources will make it possible to obtain the appropriate economic, energy and environmental effects, which will consist in reducing the cost of energy for territorial communities and households, as well as in creating conditions for capacity-building and biodiversity of forests.

Keywords: investment and innovation support; wood fuel products; recycling; institutional investors; exports; competitiveness.

References

1. Bondarenko, T.V. and Trenchans'kyj, M. (2014), "Use of wood biomass in Ukraine and Slovakia", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.3, pp. 139—147.
2. Holian, V. and Dziubenko, A. (2019), "Formation of a model of innovative and technological modernization of the wood energy products industry in Ukraine", Ykonomykata B'lharyia y Evropejskyj S'iuz v hlobalnyia sviat. Kolektyvna monohrafyia, Sofyia, pp. 45—54.
3. Dubnevych, Yu. (2012), "The potential of biomass in shaping Ukraine's energy security", Ahrarna ekonomika, vol. 5, no. 1—2, pp. 116—128.
4. Maksymiv, L.I. Klymovych, V.P. and Zahvojs'ka, L.D. (2016), "Utilization of wood energy potential: ecological and economic dimension", Naukovi pratsi Lisivnychoi akademii nauk Ukrainy, vol. 14, pp. 244—251.
5. Myronenko, M.Yu. and Pol'ova, O.L. (2016), "Socio-economic importance and perspectives innovation bioenergy breakthrough", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 24—29.

№ 24 2019, стор. 17 - 24

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 185

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2920-8131


О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

O. Dzyubenko

PhD in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

ORCID:

0000-0001-9837-696X


О. М. Кватирко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Kvatyrko

postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-0773-4237

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Дзюбенко О. М., Кватирко О. М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення виробництва паливних деревних продуктів як фактор зміцнення конкурентоспроможності лісового сектора: еколого-економічні пріоритети та державна підтримка. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 17–24. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.17

Karpuk, A., Dzyubenko, O. and Kvatyrko, O. (2019), “Investment and innovation support for the production of fuel wood products as a factor strengthening the competitiveness of the forest sector: ecological and economic priorities and government support”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 17–24. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.