EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИПТОВАЛЮТА: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
О. В. Назаренко, В. В. Ликова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.25

УДК: 657:336.7

О. В. Назаренко, В. В. Ликова

КРИПТОВАЛЮТА: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

Анотація

У сучасному суспільстві гостро зростає потреба коштів, які можуть бути засобом платежу в різних електронних розрахункових системах, у віртуальних середовищах та мати вищій рівень захисту ніж паперові кошти. Впродовж останніх років значно зросла ринкова капіталізація криптовалют. Криптовалюта має свої переваги та недоліки порівняно з фізичними та електронними грошима. Все це робить її абсолютно новим активом, новою економічною категорією. Ідея запровадження криптовалюти полягає у створенні валюти, яка не контролюється державою, вільно поширюється, не знецінюється та операції з нею є прозорими.
Метою наукової статті є аналіз інтерпретації економічної категорії "криптовалюта" для ідентифікації її аксіологічних характеристик, використання яких створить конститутивний базис для виокремлення ключових аспектів державного регулювання та облікового узагальнення.
Важливою складовою імплементації досліджуваного сегменту в економіку держави є ідентифікація функцій, які повинні бути покладені на її органи. В ході дослідження ідентифіковано: різні підходи, визначення економічної категорії "криптовалюта"; рейтинг криптовалют по капіталізації; перелік операцій з криптовалютами; переваги та недоліки функціонування ринку криптовалют; функції державних органів у регулюванні операцій з криптовалютами; підходи щодо відображення цього виду активів у бухгалтерському обліку.
Криптовалюта, за сучасних умов господарювання, набуває значення одного з найвагоміших активів як для фізичних, юридичних осіб, так і відповідніх державних органів. Проведені дослідження роблять наголос на тому, що використання криптовалют у фінансовому обороті має сталу тенденцію до зростання в майбутньому.
Реалізація Концепції державного регулювання операцій з криптовалютами створить умови для початку функціонування ринку віртуальних активів у відповідності до чинного законодавства України з врахуванням балансу інтересів суб'єктів, що здійснюють операції з віртуальними активами, та держави, яка отримає додаткові надходження податків від цього сегменту господарських операцій.

Ключові слова: блокчейн; віртуальні активи; електронні гроші; криптобіржа; криптовалюта; майнінг; фіатні гроші.

Література

1. Биржа для обмена виртуальной валюты нашла инвесторов. URL: http://www.vedomosti.ru/tech/news/11932001/5_mln_za_virtualnuyu_valyutu (дата звернення: 02.12.2019).
2. Желюк Т., Бречко О. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2016. №3. С. 50—60.
3. Концепція державного регулювання операцій з криптовалютами URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/concept-crypto.pdf (дата звернення: 02.12.2019).
4. Корягін М.В., Ліва В.Р. Електронні гроші: особливості використання та бухгалтерський облік. Вісник Національного лісотехнічного університету України: зб-к наук.-техн. праць. Львів, 2012. Вип. 22.5. С. 241—246.
5. Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В. Передумови запровадження обліку та оподаткування операцій із криптовалютами в Україні. Електронне наукове фахове видання з економічних наук "Modern Economics. № 6 (2017). С. 94—102. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/6-2017/UKR/kostyuchenko.pdf (дата звернення: 05.12.2019).
6. Криптовалюти та їх місце у фінансовій системі. URL: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/02d193b6b501a0fd82d6798fc841e70b.PDF (дата звернення: 02.12.2019).
7. Криптовалюта в Україні: regally or not? URL: http://advisortax.org/?p=4766 (дата звернення: 03.12.2019).
8. Легенчук С.Ф., Королюк Н.М. Методика бухгалтерського обліку процесу електронної комерції. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. — 2010. Вип. ІV (40). С. 321—334.
9. Лубенец И. Обзор цифровых криптовалют. Простоблог. — 2014. URL: http://www.prostoblog.com.ua/lichnye/byudzhet/obzor_tsifrovyh_kriptovalyut (дата обращения: 02.12.2019).
10. Молчанова Е., Солодковський Ю. Глобальна сервісна природа сучасних криптовалют. Міжнародна економічна політика. 2014. № 1 (20). С. 60—79.
11. Нефьодов А. Інтернет-валюта, або що таке електронні гроші в Інтернеті. Бухгалтерія: зб-к систематизованого законодавства. 2004. № 5. С. 193—197.
12. Офіційний сайт Bitcoin. URL: https://www.bitcoin.com/info/bitcoinglossary (дата звернення: 3.12.2019).
13. Слободенюк О. Як вести облік біткойнів у бухгалтерії: приклад реального бізнесу. URL: https://buhgalter911.com/news/news-1040088.html (дата звернення: 05.12.2019).
14. Яцик Т. Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей. Молодий вчений. 2017. № 2 (42). С. 349—354.
15. Babenko V., Nazarenko O., Nazarenko I., Mandich А., Krutko М. Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2018. — № 3 /4 (93). — Р. 6—14.
16. CoinMarketCap: веб-сайт. URL: https://coinmarke tcap.com/historical (Accessed 01 December 2019).
17. Graydon C. What is cryptocurrency? URL: https://www.ccn.com/cryptocurrency/ (Accessed 04 December 2019).
18. Myfin.by: веб-сайт. URL: https://myfin.by/crypto-rates (дата звернення: 04.12.2019).
19. Sokolenko L., Ostapenko T., Kubetska O., Portna O. Cryptocurrency: economic essence and features of accounting. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2019. № 23 Issue: 2. Р. 1—6.

O. Nazarenko, V. Lykova

CRYPTOCURRENCY: INTERPRETATION, ORGANIZATIONAL ASPECTS OF STATE REGULATION AND ACCOUNTING

Summary

In today's society, there is a growing need for funds that can be a means of payment in various electronic payment systems, in virtual environments and have a higher level of protection than paper. Cryptocurrency market capitalization has increased significantly in recent years. Cryptocurrency has its advantages and disadvantages compared to physical and electronic money. All this makes it an entirely new asset, a new economic category. The idea behind the introduction of cryptocurrency is to create a currency that is not controlled by the state, freely distributed, not impaired, and its transactions are transparent.
The purpose of the scientific article is to analyse the interpretation of the economic category of "cryptocurrency" to identify its axiological characteristics, the use of which will create a constitutive basis for the identification of key aspects of government regulation and accounting generalization.
An important component of the implementation of the studied segment in the economy of the state is the identification of functions that should be assigned to its organs. The study identified different approaches, defining the economic category of "cryptocurrency"; cryptocurrency rating on capitalization; list of transactions with cryptocurrencies; advantages and disadvantages of functioning of the cryptocurrency market; functions of public authorities in regulating transactions with cryptocurrencies; approaches to reflecting this type of assets in accounting.
In today's economic environment, cryptocurrency is becoming one of the most important assets for individuals, legal entities and public authorities. Studies have highlighted that the use of cryptocurrencies in financial circulation has a steady upward trend in the future.
The implementation of the Concept of state regulation of cryptocurrency transactions will create the conditions for the virtual assets market to start functioning in accordance with the current legislation of Ukraine, taking into account the balance of interests of entities engaged in operations with virtual assets and the state, which will receive additional tax revenues from this segment of economic activities.

Keywords: lockchain; virtual assets; electronic money; crypto exchange; cryptocurrency; mining; fiat money.

References

1. Golicyna, A. (2013), "Exchange for the exchange of virtual currency has found investors", available at: http://www.vedomosti.ru/tech/news/11932001/5_mln_za_virtualnuyu_valyutu_ (Accessed 02 December 2019).
2. Zheliuk, T. and Brechko, O. (2016), "The use of cryptocurrency in the payments market: new opportunities for national economies", Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 3, pp. 50—60.
3. National Securities and Stock Market Commission (2018), "Concept of state regulation of cryptocurrency transactions" available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/concept-crypto.pdf (Accessed 02 December 2019).
4. Koryagin, M. and Liva, V. (2012), "E-cash: features of the use and accounting", Visnyk Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh. prats', vol. 22.5, pp. 241—246.
5. Kostyuchenko, V. Malinovskaya, A. and Mamonova, A. (2017), "Preconditions for the introduction of accounting and taxation of cryptocurrencies transactions in Ukraine", Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk "Modern Economics", [Online], vol. 6, pp. 94—102, available at: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/6-2017/UKR/kostyuchenko.pdf (Accessed 05.12.2019).
6. Fedorova, Yu.V. (2018), "Cryptocurrencies and their place in the financial system" available at: https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/02d193b6b501a0fd82d6798fc841e70b.PDF (Accessed 02 December 2019).
7. Pashkovs'ka, T. (2019), "Cryptocurrency in Ukraine: regally or not?" available at: http://advisortax.org/?p=4766 (Accessed 03 December 2019).
8. Legenchuk, S. and Korolyuk, N. (2010), "Methods of accounting for the process of e-commerce", Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 4 (40), pp. 321—334.
9. Lubenets, Y. (2014), "Obzor tsyfrovykh kryptovaliut", available at: http://www.prostoblog.com.ua/lichnye/byudzhet/obzor_tsifrovyh_kriptovalyut (Accessed 02 December 2019).
10. Molchanova, E. and Solodkovsky, Y. (2014), "The global service nature of modern cryptocurrencies", Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 1 (20), pp. 60—79.
11. Nefyodov, A. (2004), "Internet currency, or what is electronic money on the Internet", Bukhhalteriia: zbirnyk systematyzovanoho zakonodavstva, vol. 5, pp. 193—197.
12. Official site Bitcoin (2019), available at: https://www.bitcoin.com/info/bitcoinglossary (Accessed 03 December 2019).
13. Slobodenyuk, О. (2018), "How to keep bitcoin accounting in accountancy: an example of real business", available at: https://buhgalter911.com/news/news-1040088.html (Accessed 05 December 2019)
14. Yatsyk, T.V. (2017), "Methods of financial accounting of cryptocurrency as special type of electronic money", Molodyj vchenyj, vol. 2 (42), pp. 349—354.
15. Babenko, V. Nazarenko, O. Nazarenko, I. Mandich, А. Krutko, М. (2018) "Aspects of program control over technological innovations with consideration of risks", Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, vol. 3 /4 (93), pp. 6—14.
16. CoinMarketCap (2019), available at: https://coinmarketcap.com/historical (Accessed 01 December 2019).
17. Graydon, C. (2014), "What is cryptocurrency?" available at: https://www.ccn.com/cryptocurrency/ (Accessed 04 December 2019).
18. Myfin.by (2019), available at: https://myfin.by/crypto-rates (Accessed 04 December 2019).
19. Sokolenko, L. Ostapenko, T. Kubetska, O. Portna, O. (2019) "Cryptocurrency: economic essence and features of accounting", Academy of Accounting and Financial Studies Journal, vol. 23, no. 2, pp. 1—6.

№ 24 2019, стор. 25 - 30

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 190

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0001-7546-174X


В. В. Ликова

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

V. Lykova

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

ORCID:

0000-0001-7987-7291

Як цитувати статтю

Назаренко О. В., Ликова В. В. Криптовалюта: інтерпретація, організаційні аспекти державного регулювання та облікового відображення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 25–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.25

Nazarenko, O. and Lykova, V. (2019), “Cryptocurrency: interpretation, organizational aspects of state regulation and accounting”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 25–30. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.