EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ
О. М. Згурська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.43

УДК: 338.33:658.

О. М. Згурська

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

У статті наголошено на доцільності вивчення та створення методичної бази економічного оцінювання ефективності диверсифікації діяльності підприємств. Виділено концептуальні особливості впровадження стратегії диверсифікації виробничих підприємств. Розглянуто сутність та методику оцінки абсолютного та відносного показників диверсифікації діяльності. Досліджено значення "чутливості" коефіцієнта диверсифікації. Розглянуто сутність ефективності стратегії диверсифікації з точки зору відповідності потребам стійкого, збалансованого розвитку підприємства в усіх сферах господарювання та розвитку. Наголошено на собливостях діагностики ефективності диверсифікації на основі застосування новітніх ІТ-технологій. Виділено ключові показники фективності ресурсного забезпечення підприємств. Відмічено сукупність ключових показників ефективної збутової діяльності підприємства. Наголошено на важливості визначення рівня диверсифікації прибутковості підприємства як можливості ефективності впливу диверсифікаційного процесу на вихід із загальної фінансової кризи на підприємстві. Розглянуто критерії оцінки диверсифікації, що дають можливість обрати ефективні стратегії розвитку та в сукупності сформувати оптимальний діапазон діяльності підприємства щодо диверсифікації з метою досягнення високого результату діяльності.

Ключові слова: чинник; метод; методологія; стратегія; ресурсно-компетенційний потенціал; диверсифікація; ІТ-технологія.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. — М.: Экономика, 1989. — 519 с.
2. Портер М. Конкуренция / М. Портер / Пер. с англ. — М.: ИД "Вильямс", 2005. — 608 с.
3. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер. — СПб.: Питер, 2009. — 816 с.
4. Корінько М.Д. Диверсифікація: теоретичні та методичні основи: монографія / М.Д. Корінько. — К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2007. — 486 с.
5. Паскье М. Диверсифікація та ефективність // Проблеми теории и практики управления. — 1994. — № 3. — С. 79—82.
6. Кунц Р. Стратегия диверсификации и успех предприятия // Проблемы теории и практики управления. — 1994. — № 1. — С. 96—100.
7. Панів И.С., Белов А.М., Диверсифікація виробництва в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Нафтогазова справа. — 2006. — № 5. — С. 54—60.
8. Радєва М.М. Оцінювання та вибір стратегічних альтернатив диверсифікаційного розвитку підприємств // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. — 2005. — № 6. — С. 268—272.
9. Міньковська М.В. Управління диверсифікаційними процесами на підприємствах України: автореферат дис... канд. екон. наук.: 08.06.01 / Інститут економіки промисловості НАН України. — Донецьк, 2004. — 20 с.
10. Попова С.М. Диверсифікація діяльності підприємства в умовах трансформаційної економіки: дис.... канд. екон. наук: 08.06.01. — Харків. — 2004. — 178 с.

О. Zgurska

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ESTIMATION OF DIVERSIFICATION ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF IT TECHNOLOGIES

Summary

This article has emphasized on expediency of studying and creating a methodological basis for economic evaluation of the efficiency of diversification entrepreneur activity. Taking into account the diversity of the diversification process, its involvement in various aspects of production and economic activity of the enterprises there has been selected conceptual specifics of the implementation of the diversification strategy of manufacturing enterprises. There has been considered the essence and method of estimation an absolute and relative indicators of entrepreneur diversification activity. The absolute level is determined by the total number of industries that are not technologically connected at the stage of products of final consumption, intermediate products and raw materials. The relative indicator of entrepreneur diversification activity takes into account the number of industries and their contribution to the formation of enterprise income. There has been investigated the value of the "sensitivity" of the diversification coefficient. There have been defined that such "sensitivity" of the coefficient is caused by varying degrees of concentration of industries. With its increase, the coefficient of diversification decreases, since most industries in this case do not play a more or less significant role in the formation of cash income of the enterprise. There have been considered that the concentration of industries increases, the risk of loss of financial stability increases. There have been considered the essence of the effectiveness of the diversification strategy in terms of compliance with the needs of sustainable, balanced enterprise development in all spheres of entrepreneurial management and development. There has been emphasized characteristic of diagnostics diversification efficiency which based on application of the latest IT-technologies. There has been noted the set of key indicators of effective sales activity of the enterprise. There have been emphasized еhe importance of determining the level of diversification of the enterprise profitability as an opportunity to effectively influence the diversification process on the way out of the general financial crisis at the enterprise.

Keywords: factor; method; methodology; strategy; resource and competence potential; diversification; IT-technology.

References

1. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Jekonomika, Moscow, Russia.
2. Porter, M. (2005), Konkurencija [Competition], Izdatel'skij dom "Vil'jams", Moscow, Russia.
3. Kotler, F. (2009), Marketing. Menedzhment [Marketing. Management], Piter, St.Petersburg, Russia.
4. Korin'ko, M.D. (2007), Dyversyfikatsiia: teoretychni ta meto- dychni osnovy [Diversification: theoretical and methodological bases], NNTs "Insty- tut ahrarnoi ekonomiky", Kyiv, Ukraine.
5. Paskve, M. (1994), "Diversification and efficiency", Problemy teoryy y praktyky upravlenyia, vol. 3, pp. 79—82.
6. Kunts, R. (1994), "Diversification strategy and enterprise success", Problemy teoryy y praktyky upravlenyia, vol. 1, pp. 96—100.
7. Paniv, Y.S. and Belov, A.M. (2006), "Diversification of production in ensuring the competitiveness of the enterprise", Naftohazova sprava, vol. 5, pp. 54—60.
8. Radieva, M.M. (2005), "Assessment and selection of strategic alternatives to enterprise diversification development", Derzhava ta rehiony. Ser.: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 6, pp. 268—272.
9. Min'kovs'ka, M.V. (2004), "Management of diversification processes at Ukrainian enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, Donetsk, Ukraine.
10. Popova, S.M. (2004), "Diversification of enterprise activity in the conditions of transformation economy", Ph.D. Thesis, Economy, Kharkiv, Ukraine.

№ 24 2019, стор. 43 - 48

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 605

Відомості про авторів

О. М. Згурська

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

О. Zgurska

PhD in Economics, Associate Professor of Entrepreneurship,Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kiev

ORCID:

0000-0003-3878-3007

Як цитувати статтю

Згурська О. М. Методологічні аспекти оцінки диверсифікації діяльності підприємств в умовах розвитку іт-технологій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 43–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.43

Zgurska, О. (2019), “Methodological aspects of estimation of diversification activity of enterprises in the conditions of development of it technologies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 43–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.