EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОГРАМ
В. В. Джинджоян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.49

УДК: 338.22

В. В. Джинджоян

ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОГРАМ

Анотація

У статті здійснено аналіз основних видів діяльності сучасних туристичних підприємств та класифікацію туристичних програм. Встановлено, що у сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі вироблено багато підходів до визначення поняття "туризм". Ці підходи базуються на різних ознаках і можуть бути об'єднані в кілька груп: туризм як тимчасові переміщення людей, їх перебування поза постійного місця проживання і тимчасове перебування на об'єкті, що викликає туристський інтерес; туризм як складна соціально економічна система, основу якої становить багатогалузевий виробничий комплекс, званий туристської індустрією. Основними виробничими одиницями туризму є туристичні підприємства. За функціональною ознакою підприємства, що займаються туристичною діяльністю, діляться на туроператорів і турагентів. В основі системи туризму лежать дві субсистеми: суб'єкт туризму, тобто турист — споживач туристських послуг з усім різноманіттям його потреб і мотивів поведінки; об'єкт туризму, що складається з трьох елементів: туристського регіону, туристських підприємств і туристських організацій.
У сучасному суспільстві потреби людини безмежні, у кожного є бажання висловити себе, підвищити свій статус, поліпшити відносини з родичами і друзями, отримати хорошу роботу, досягти успіхів у житті і т. д. Це означає, що постачальники туристських і готельних послуг повинні відповідати цілям, мотивам і внутрішнім потребам клієнтів. Отже, можна класифікувати види туризму за стилем. Стиль життя є сукупністю зразків поведінки індивіда або групи, орієнтованих переважно на повсякденність. На основі цієї тези виділено такі види туризму: романтичний туризм, "бродячий" туризм, сімейний туризм, дружній туризм, діловий туризм, туризм "за інтересами". Резюмовано, що в сучасному суспільстві туризм не тільки є сферою, що задовольняє потреби індивіда у відновленні фізичної і духовної сили для підвищення продуктивності праці. Мотиви, які спонукають людину віддати перевагу тому чи іншому типові проведення часу, надзвичайно різноманітні і відіграють значну роль у виборі місця відпочинку і туристичних послуг.
Класифікація видів туризму за стилем дозволить виробникам і постачальникам туристичних продуктів виробити ефективні методи для залучення клієнтів і задоволення їх потреб. Вона також відповідає запитам сучасного споживача, що зазнає значного впливу різноманітних психологічних чинників. Як окремі види туризму можна розглядати екологічний, сільський, пригодницький, спортивний, самодіяльний з активними способами пересування та ін. Основними формами туристських заходів з активними способами пересування є походи,експедиції, туристські зльоти, туристсько-спортивні змагання.

Ключові слова: туризм; туристичні підприємства; види туризму; туроператор; турагент.

Література

1. Балашова Р.І. Розвиток туристичного підприємства: теорія та практика: монографія. — Донецьк: видавництво "Вебер", 2009. — 343 с.
2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України. Київ: ВЦ КНУ, 2001. 396 с.
3. Джинджоян В.В. Влияние уровня использования IT на развитие туризма и гостеприимства [Електроннний ресурс] / В.В. Джинджоян, В.В. Волок // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2019. — № 1 (18). Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/53.pdf
4. Закон України "Про туризм" (324/95ВР). Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 31. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (14.11.2019 р.)
5. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг. Київ: Знання, 2008. 661 с.
6. Масляк П.О. Рекреаційна географія. — Київ: Знання, 2008. — 343 с.
7. Петрова К.В. Особливості екскурсійного обслуговування іноземних туристів / К.В.Петрова, В.В. Джинджоян, С.Е. Сардак // Економічний простір. Збірник наукових праць. — Дніпро: ПДАБА. — 2017. — №126. — С. 71—81.
8. Пуригіна О.Г. Маркетинг: навч. посібник / О.Г. Пуригіна, С.Е. Сардак, В.В. Джинджоян. — Дніпропетровськ: Інновація, 2010. — 241 с.
9. Сазонець І.Л., Гессен А.Є. Соціальні програми підприємства та вдосконалення системи послуг. Ефективна економіка [Електронний ресурс]. — 2014. — № 2. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3751
10. Сазонець І.Л. Концептуальні основи державного регулювання розвитку рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 6. — С. 5—8.
11. Сазонець І.Л. Оціночні параметри якості рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 7. — С. 15—18.
12. Сардак С.Е. Маркетинг: навч. посіб. / С.Е. Сардак, В.В. Джинджоян. — Дніпро: ДГУ, 2018. — 242 с.
13. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. 2-ге вид., випр. та доповн. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 463 с.
14. Фінансова стратегія в управлінні підприємствами: монографія / А.Г. Семенов, О.О. Єропутова, Т.В. Перекрест, А.В. Линенко та ін. Запоріжжя: КПУ, 2008. — 188 с
15. Школа І. М. Розвиток туристичного бізнесу регіону: монографія / За ред. доктора економічних наук, професора Школи І.М. — Чернівці: Книги ХХІ, 2007. — 292 с.

V. Dzhyndzhoian

ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISES AND CLASSIFICATION OF TOURIST PROGRAMS

Summary

The article analyses the main types of activities of modern tourism enterprises and classification of tourist programs. It has been established that in modern domestic and foreign literature many approaches to definition of the term "tourism" have been made. These approaches are based on different features and can be divided into several groups. These are the following: tourism as temporary movements of people, their stay outside the permanent residence and temporary stay at a site, which brings about tourist interest; tourism as a complex socio-economic system, the basis of which is built on a multi-sectoral industrial complex called the tourism industry. The main production units of tourism are tourism enterprises. By a functional feature, the enterprises engaged in tourist activity fall into tour operators and travel agents. There are two subsystems in the basis of the tourism system: tourism sub-sector, tourist and tourist servants who have the best wishes and motives for behavior; the object of tourism is that there are three elements: a tourist region, a tourist region and a tourist agency.
In today's society, human needs are limitless, everyone has a desire to express themselves, improve their status, improve relations with relatives and friends, get a good job, achieve success in life, etc. Therefore, it is possible to classify types of tourism by style. Lifestyle is a set of patterns of behavior of an individual or group focused mainly on everyday life. On the basis of prices, you can see offensive tourism: romantic tourism, "stray" tourism, family tourism, friendly tourism, business tourism, tourism "for interests". It is summarized that right now in the current tourism industry is not only a sphere, but rather a consume of individuals in a state of physical and spiritual strength for increased productivity. The motives that motivate a person to prefer a particular type of pastime are extremely diverse and play a significant role in the choice of recreation and tourist services.
Classification of types of tourism by style will allow manufacturers and suppliers of tourism products to develop effective methods to attract customers and meet their needs. It also responds to the needs of the modern consumer, which is significantly influenced by a variety of psychological factors. In terms of tourism, tourism can be considered ecologically, smartly, suitably, sporty, self-employed with active methods of re-learning that. The main forms of tourist trips with active methods are retraining є hiking, tourism, tourism, tourism, tourism and sports.

Keywords: tourism; tourism enterprises; kinds of tourism; tour operator; travel agent.

References

1. Balashova, R. (2009), "Rozvytok turystychnoho pidpryiemstva: teoriia ta praktyka" [Tourism enterprise development: theory and practice], "Veber", Donets'k, Ukraine.
2. Beydik, O. (2001), "Rekreatsijno-turysts'ki resursy Ukrainy" [Recreational and tourism resources of Ukraine], VC KNU, Kyiv, Ukraine.
3. Dzhyndzhoian, V. and Volok, V. (2019), "The impact of the level of use of IT on the development of tourism and hospitality" Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, [Online], vol. 1 (18), available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/53.pdf (Accessed 12 Nov 2019).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "About tourism", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (data 14.11.2019 r.).
5. Malska, M. (2008), "Mizhnarodny`j turizm i sfera poslug" [International tourism and service industries], Znannia, Kiev, Ukraine.
6. Maslyak, P. (2008), "Rekreatsijna heohrafiia" [Recreational Geography], Znannia, Kiev, Ukraine.
7. Petrova, K. Dzhyndzhoian, V. and Sardak, S. (2017), "Features of excursion service for foreign tourists", Ekonomichnyj prostir, vol. 126, pp. 71—81.
8. Puryhina, O. Sardak, S. and Dzhyndzhoian, V. (2010), "Marketynh" [Marketing], Innovation, Dnepropetrovsk, Ukraine.
9. Sazonets, I. and Hessen, A. (2014), "Enterprise social programs and service improvement", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3751 (Accessed 5 Nov 2019).
10. Sazonets, I. (2017), "Conceptual bases of state regulation of development of recreational activity of sanatorium and resort enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 5—8.
11. Sazonets, I. (2017), "Estimated parameters of quality of recreational activity of sanatorium and resort enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 15—18.
12. Sardak, S. and Dzhyndzhoian, V. (2018), "Marketynh" [Marketing], Innovation, Dnipro, Ukraine.
13. Tkachenko, T. (2009), "Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu" [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities], KNTU, Kiev, Ukraine.
14. Semenov, A. Eroputova, O. Perekrest, T. and Linenko, A. (2008), "Finansova stratehiia v upravlinni pidpryiemstvamy" [Financial strategy in enterprise management], KPU, Zaporizhzhia, Ukraine.
15. Shkola, I. (2007), "Rozvytok turystychnoho biznesu rehionu" [Development of the tourist business of the region], Books of the XXI, Chernivtsi, Ukraine.

№ 24 2019, стор. 49 - 53

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 166

Відомості про авторів

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ORCID:

0000-0003-0296-4092

Як цитувати статтю

Джинджоян В. В. Діяльність туристичних підприємств та класифікація туристичних програм. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.49

Dzhyndzhoian, V. (2019), “Activities of tourist enterprises and classification of tourist programs”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.