EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
В. В. Коровій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.54

УДК: 336.143

В. В. Коровій

БЮДЖЕТ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито сутність бюджету як інструменту соціально-економічного розвитку країни, основні напрями підвищення ефективності бюджетної політики в умовах трансформації економіки. Бюджетна політика держави як динамічна система, що розвивається у залежності від соціально-економічних потреб суспільства має задіяти з урахуванням зарубіжного досвіду відповідні регуляторні механізми. Розвинуто підходи щодо середньострокового бюджетного прогнозування, посилення спрямованості бюджетного планування на кінцеві результати. Визначено, що розробка бюджетної політики із врахуванням циклічності соціально-економічних процесів, бюджетної збалансованості, запровадження системного оцінювання ступеня досягнення поставлених завдань сприятиме дієвому перетворенню вітчизняної економіки у напрямі інноваційної моделі розвитку. Показано, що бюджетна політика суттєво впливає на створення відповідних умов для дієвої структурної перебудови економіки з врахуванням ендогенних чинників економічного зростання, розвитку людського капіталу, розробки та впровадження наукоємних, конкурентоспроможних технологій. Вагомим механізмом реалізації пріоритетних напрямів бюджетної політики інноваційного характеру мають стати видатки розвитку державного та місцевих бюджетів, ступінь ефективності використання яких суттєво впливатиме на дієвість довгострокової стратегії економічного розвитку. Розвиток інституційного середовища формування та реалізації бюджетної стратегії в Україні взаємопов'язаний з трансформаційними економічними процесами, значним рівнем впливу екзогенних факторів на вітчизняну економіку та передбачає здійснення інституційних перетворень у бюджетних відносинах з урахуванням суспільно-економічних умов та збалансованості бюджетної системи. Бюджетна стратегія є основою для визначення ефективних інституційних фінансових механізмів забезпечення стійкості та збалансованості бюджетної системи з урахуванням трансформаційних перетворень. Основним завданням бюджету є забезпечення виконання завдань соціально-економічного розвитку країни, однак водночас важливою є підтримка у необхідних межах запасу стійкості бюджетної системи, яка є одним з вагомих інструментів впливу на економічне зростання. Визначено, що інструменти бюджетної стратегії мають розглядатися як засоби формування інституціонального середовища бюджетного простору. Трансформація бюджетних інститутів є важливим етапом у процесі якісного розвитку системи державних фінансів.

Ключові слова: бюджет; бюджетне регулювання; бюджетна політика; видатки бюджету; соціально-економічний розвиток країни.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Бюджетна система / за ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2012. 871 с.
3. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку: монографія / За ред. Л.В. Лисяк. Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. 396 с.
4. Зварич О.В. Середньострокове бюджетне прогнозування як складова бюджетного процесу. Вісник КНТЕУ. 2011. № 5. С. 44—58.
5. Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації / В.Р.Сіденко, М.І.Скрипниченко, В.С.Пономаренко, І.Я.Чугунов та ін.; за ред. В.Р.Сіденка. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 648 с.
6. Cogan J.F., Taylor J.B. Fiscal consolidation strategy // Journal of Economic Dynamics and Control. 2013. vol. 37 (2). pp. 404—421.
7. Chugunov I., Pasichnyi M. Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies. Investment Management and Financial Innovations. 2018, 15 (4), 113—122.
8. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер. с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
9. Фінанси / За ред. І.О. Лютого. К.: Ліра-К, 2017. 728 с.
10. Чугунов І.Я., Островецький В.І. Формування податкових надходжень бюджету як складова системи бюджетно-податкового регулювання. Наукові праці НДФІ. 2006. Вип. 3 (36). С. 3 —14.

V. Koroviy

BUDGET IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary

The article describes the essence of the budget as a tool for socio-economic development of the country, the main directions of improving the effectiveness of budget policy in the conditions of economic transformation. The budgetary policy of the state as a dynamic system, which develops depending on the socio-economic needs of society, should employ appropriate regulatory mechanisms, taking into account foreign experience. Approaches to medium-term budgetary forecasting and strengthening of the budgetary focus on the final results have been developed. It is determined that the development of budgetary policy, taking into account the cyclical nature of socio-economic processes, budgetary balance, introduction of a systematic assessment of the degree of achievement of the tasks set will contribute to the effective transformation of the domestic economy towards an innovative model of development. It is shown that budgetary policy significantly influences the creation of appropriate conditions for effective structural restructuring of the economy, taking into account endogenous factors of economic growth, development of human capital, development and introduction of science-intensive, competitive technologies. An important mechanism for implementing the priority directions of the budgetary policy of innovative character should be the expenditures of the development of state and local budgets, the degree of efficiency of which use will significantly affect the effectiveness of the long-term economic development strategy. The development of the institutional environment for the formation and implementation of the budgetary strategy in Ukraine is interconnected with transformational economic processes, a significant level of influence of exogenous factors on the domestic economy, and involves the implementation of institutional transformations in budgetary relations, taking into account socio-economic conditions and balance of the budgetary system. The budgetary strategy is the basis for defining effective institutional financial mechanisms to ensure the sustainability and balance of the budgetary system, taking into account transformational transformations. The main task of the budget is to ensure the fulfillment of the tasks of socio-economic development of the country, but at the same time it is important to maintain within the required limits the stability of the budget system, which is one of the important tools for influencing economic growth. It has been determined that budgetary policy instruments should be considered as a means of shaping the institutional environment of the budgetary space. Transformation of budgetary institutions is an important step in the qualitative development of the public finance system.

Keywords: udget; budget regulation; budget policy; budget expenditures; socio-economic development of the country.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of regulation of the economy], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Fedosov, V.M. and Yurij, S.I. (2012), Biudzhetna systema [The budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Lysiak, L.V. (2015), Biudzhetna skladova realizatsii dominantnykh napriamiv suspil'noho rozvytku [Budget component of the implementation of dominant areas of social development], DDFA, Dnipro, Ukraine.
4. Zvarych, O.V. (2011), "Medium-term budget forecasting as part of the budget process", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 44—58.
5. Sidenko, V.R. Skrypnychenko, M.I. Ponomarenko, V.S. and Chuhunov, I.Ya. (2017), Instytutsijna transformatsiia finansovo-ekonomichnoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Institutional transformation of Ukraine's financial and economic system in the context of globalization], Kyivs'kyj natsional'nyj torhivel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
6. Cogan, J.F. and Taylor, J.B. (2013), "Fiscal consolidation strategy", Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 37 (2), pp. 404—421.
7. Chugunov, I. and Pasichnyi, M. (2018), "Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies", Investment Management and Financial Innovations, vol. 15 (4), pp. 113—122.
8. Samujel'son, P.Je. and Nordhaus, V.D. (2015), Jekonomika [Economics], Vil'jams, Moscow, Russia.
9. Liutyj, I.O. (2017), Finansy [Finance], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
10. Chuhunov, I.Ya. and Ostrovets'kyj, V.I. (2006), "Formation of tax revenues of the budget as part of the system of fiscal regulation", Naukovi pratsi NDFI, vol. 3 (36), pp. 3—14.

№ 24 2019, стор. 54 - 60

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 511

Відомості про авторів

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Koroviy

PhD in Economics, Assistant professor, Doctoral student at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0625-6547

Як цитувати статтю

Коровій В. В. Бюджет у системі соціально-економічного розвитку країни. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 54–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.54

Koroviy, V. (2019), “Budget in the system of socio-economic development of the country”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 54–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.