EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ
Н. В. Гусаревич, О. О. Конак, С. В. Ткаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.78

УДК: 336.27-049.5(477)

Н. В. Гусаревич, О. О. Конак, С. В. Ткаченко

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Анотація

На сучасному етапі в період посилення глобалізаційних процесів спостерігається посилення залежності країн з трансформаційною економікою в економічному, політичному та соціальному аспектах. Сучасна економічна ситуація характеризується значним зростанням залежності країн-боржників. Україна входить до числа країн, які мають високу залежність від іноземних держав, зокрема в боргових відносинах. У статті проведено аналіз сучасного стану боргової безпеки, її основні загрози та визначено кредитний рейтинг країни. Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти боргової безпеки країни. Під час виконання роботи застосовано сукупність наукових методів, зокрема, наукової абстракції, порівняльний, статистичний, аналізу і синтезу, систематизації та узагальнення. Проаналізовано динаміку основних індикаторів визначення рівня боргової безпеки. Досліджено позиції України в кредитних рейтингах іноземних агентств. Визначено шляхи підвищення рівня боргової безпеки України з метою оптимального співвідношення державного боргу для попередження потенційних загроз фінансовій системі держави.

Ключові слова: боргова безпека країни; індикатори оцінки боргової безпеки; державний борг; кредитний рейтинг; міжнародні рейтингові агентства.

Література

1. Богдан Т.Г. Боргова безпека та її роль у гарантуванні фінансової стабільності. Вісник Національного банку України. 2012. № 4. С. 8—15.
2. Кравчук Н.Я. Колізії боргової безпеки держави: Україна в системі світових індикаторів безпеки глобального економічного простору. — К.: Наука молода. 2005. — № 3. — С. 74—82.
3. Рекуненко І.І. Методи роботи рейтингових агентств в період фінансової кризи / І. Рекуненко // Українська академія банківської справи НБУ. — 2011. — № 3. — С. 10—15.
4. Валовий внутрішній продукт України, Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2019u.htm
5. Валовий зовнішній борг України, Національний банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466
6. Внутрішній борг України, річна звітність Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
7. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 № 448/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80/ed20131011/find?text=%CA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%E8%E9+%F0%E5%E9%F2%E8%ED%E3
8. Міністерсто фінансів України: Кредитний рейтинг України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmini
9. Огляд депозитних корпорацій, Національний банк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579
10. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Президента України № 1277 від 29.10.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
11. Середній курс гривні, Національний банк України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446
12. Стратегія національної безпеки України "Методика розрахунку рівня економічної безпеки України" від 02.03.2007 № 60; поточна редакція 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13?find=1&text=%C1%EE%F0%E3%EE%E2%E0+
13. Міністерство фінансів України, Середньострокова стратегія управління державним боргом [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/UUUUUMTDS%202019-2022_UKR_v05062019%20FP.pdf
14. Статистичні матеріали по стану державного боргу України, Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=325755
15. Cbonds.Info [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cbonds.ru/glossary/embi

N. Gusarevich, O. Konak, S. Tkachenko

DEBT SECURITY OF UKRAINE

Summary

At the present stage, in the period of increasing globalization processes, there is an increasing dependence of countries in the transformation economy in economic, political and social aspects. The current economic situation is characterized by a significant increase in the debtors' dependency. The ability of a country to fulfill its obligations in a timely manner affects the credibility of creditor countries and, as a consequence, creates new opportunities for the country's international integration. Ukraine is one of the countries that are highly dependent on foreign countries, in particular in debt relations. Increasing debt load in the country causes a deterioration of the debt security, which consequently leads to a decrease in state independence. Changes in the level of debt dependence directly affect the level of budgetary, inflationary, monetary and investment security. Achieving an optimal level of debt security is a prerequisite for reducing the negative impact on macroeconomic stability and economic growth of the country. The article analyzes the current state of debt security, its major threats and defines the country's credit rating. The subject of the study is theoretical and practical aspects of the country's debt security. A set of scientific methods were applied, in particular, scientific abstraction, comparative, statistical methods, analysis and synthesis, systematization and generalization during the research. Disclosed the essence of the concept of debt security and identified the main factors that negatively affect it. The level of debt security in Ukraine is investigated based on the methodology of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. The main indicators that characterize the level of debt security are identified and compared with the marginal limits. The dynamics of the main indicators of determining the level of debt security are analyzed. In the course of the research the essence of the concept of credit rating is determined. The position of Ukraine in the credit ratings of foreign agencies is researched. The ways of increasing the level of Ukraine's debt security are determined in order to ensure the optimum ratio of public debt to prevent potential threats to the state financial system.

Keywords: debt security of the country; debt security assessment indicators; public debt; credit rating; international rating agencies.

References

1. Bohdan, T. G. (2012), Borhova bezpeka ta ii rol' u harantuvanni finansovoi stabil'nosti [Debt security and its role in ensuring financial stability], Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. Kravchuk, N. Ya. (2005), Kolizii borhovoi bezpeky derzhavy: Ukraina v systemi svitovykh indykatoriv bezpeky hlobal'noho ekonomichnoho prostoru [Debt Security Collisions of the State: Ukraine in the System of Global Security Indicators of the Global Economic Space], № 3, Nauka moloda, Kyiv, Ukraine.
3. Rekunenko, I. І. (2011), Metody roboty rejtynhovykh ahentstv v period finansovoi kryzy [Methods of work of rating agencies in times of financial crisis], Ukrains'ka akademiia bankivs'koi spravy NBU, Kyiv, Ukraine.
4. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Information of the State Statistics Service of Ukraine on the Internal Debt of Ukraine", available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2019u.htm (Accessed 18 November 2019).
5. National Bank of Ukraine (2019), "Information of the National Bank of Ukraine Gross external debt of Ukraine", available at: http://vvv.bank.gov.ua/tsontrol/uk/publish/tsategory?tsat_id=44466 (Accessed 18 November 2019).
6. State Treasury Service of Ukraine (2019), "Аnnual report of the State Treasury Service of Ukraine on domestic debt of Ukraine for 2014-2018 ", available at: https://vvv.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannia-derzhavnogo-biudzhetu (Accessed 18 November 2019).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine "On State Regulation of the Securities Market in Ukraine ", available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/448/96-%D0%B2%D1%80/ed20131011/find?tekht=%TsA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%E8%E9+%F0%E5%E9%F2%E8%ED%E3 (Accessed 18 November 2019).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Information of the Ministry of Finance of Ukraine for Credit rating of Ukraine for 2015—2018", available at: https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informatsiia-istorichni-zmini (Accessed 24 November 2019).
9. National Bank of Ukraine (2019), "Information of the National Bank of Ukraine on the survey of deposit-taking corporations for 2014-2018", available at: http://vvv.bank.gov.ua/tsontrol/uk/publish/tsategory?tsat_id=44579 (Accessed 18 November 2019).
10. President of Ukraine (2013), "On approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/shov/v1277731-13 (Accessed 18 November 2019).
11. National Bank of Ukraine (2019), "National Bank of Ukraine information on the average hryvnia exchange rate for 2014—2018", available at: http://vvv.bank.gov.ua/tsontrol/uk/publish/tsategory?tsat_id=44446 (Accessed 18 November 2019).
12. Ukraine's national security strategy (2013), "Methods of calculating the level of economic security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/shov/v127773113?find=1&tekht=%Ts1%EE%F0%E3%EE%E2%E0 (Accessed 24 November 2019).
13. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Medium-term public debt management strategy", available at: https://vvv.minfin.gov.ua/uploads/redatstor/files/UUUUUMTDS%202019-2022_UKR_v05062019%20FP.pdf (Accessed 24 November 2019).
14. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Statistical materials on the state debt of Ukraine for 2014—2018 ", available at: http://vvv.minfin.gov.ua/tsontrol/uk/publish/archive/main?tsat_id=325755 (Accessed 18 November 2019).
15. Tsbonds.Info (2019), "Emerging Markets Bond Index information for 2014-2018", available at: http://tsbonds.ru/glossary/embi (Accessed 24 November 2019).

№ 24 2019, стор. 78 - 83

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 223

Відомості про авторів

Н. В. Гусаревич

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет

N. Gusarevich

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-8266-8498


О. О. Конак

студент, Київський національний торговельно-економічний університет

O. Konak

student, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-3143-3605


С. В. Ткаченко

студент, Київський національний торговельно-економічний університет

S. Tkachenko

student, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-4080-1975

Як цитувати статтю

Гусаревич Н. В., Конак О. О., Ткаченко С. В. Боргова безпека України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 78–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.78

Gusarevich, N., Konak, O. and Tkachenko, S. (2019), “Debt security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 78–83. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.