EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

COMPLEX ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISES OF AGRICULTURAL INDUSTRY
S. Khalatur, O. Dubovych, A. Puss

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.84

УДК: 631.145

S. Khalatur, O. Dubovych, A. Puss

COMPLEX ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISES OF AGRICULTURAL INDUSTRY

Summary

The peculiarities of financial state estimation of the enterprises of the agricultural industry are highlighted. The purpose of the article was to reveal the peculiarities of financial condition diagnostics and to determine the indicators that characterize it in agricultural enterprises. The analysis showed that agriculture has the strong potential to become the most profitable and competitive industry.
The main tasks of financial activity analysis of agrarian enterprise are determined. It is substantiated that the financial condition of an agricultural enterprise cannot be sustainable if it does not receive profit in the amount that provides the necessary increase of financial resources aimed at strengthening the material and technical base of the enterprise and their social sphere. Since financial status is one of the most important characteristics of the activity of each enterprise, it should be systematically and comprehensively evaluated using different methods, techniques and methods of analysis. This will make it possible to critically evaluate the financial results of the enterprise activity both in statics for a certain period and in dynamics — for a number of periods, will allow determining ways of financial resources usage efficiency, their rational allocation.
The concept of financial management includes basically all financial decisions in all functional areas of the enterprise. The analysis of the financial position of enterprises is based mainly on relative indicators, since absolute indicators of the balance in the conditions of inflation are almost impossible to make in a comparable form. The financial status of an agricultural enterprise is determined by the following elements: profitability of the enterprise; optimality of distribution of the profit which remains at the disposal of the enterprise after payment of taxes and obligatory payments; the availability of own financial resources not only the minimum required level for the organization of the production process and the process of sales; rational placement of fixed and circulating assets; solvency and liquidity.
It is argued that it is necessary to provide a system of financial monitoring of each of the components of the financial condition of agricultural enterprises, which would be able to optimize it according to the prospects of development.

Keywords: financial status; profitability; liquidity; property condition; financial stability; business activity.

References

1. Basilinskaya, O.Ya. (2011), Finansovyj analiz: teoriia ta praktyka [Financial Analysis: Theory and Practice], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
2. Bezborodova, T.V. (2016), "Improvement of the mechanism of management of financial resources of enterprises", State and Regions, vol. 5, pp. 21—23.
3. Vishnevskaya, O.M. (2014), Resursnyj potentsial ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy: sotsial'no-ekonomichni ta ekolohichni aspekty [Resource potential of the agrarian sector of the Ukrainian economy: socio-economic and environmental aspects], Design and Printing, Mykolaiv, Ukraine.
4. Golubeva, T.S. and Kolos, I.V. (2016), "Methodological approaches to the evaluation of the effectiveness of the enterprise", Current problems of economics, vol. 5, pp. 66—71.
5. Demchuk, N.I. Khalatur, S.M. and Khidiryan, M.O. (2017), "Theoretical bases of analysis of the financial state of agricultural enterprises", Economics and Society, vol. 9, pp. 396—400.
6. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Nov 2019).
7. Hudym, K. and Khalatur, S. (2016), "Systematisation and analysis of MNCs' models of conduct for entering the national agrarian markets", Economic Annals -XXI, vol. 5—6, pp. 34—37.
8. Khalatur, S. (2015), "Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem", Visnyk Dnipropetrovs' koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 114—116.
9. Khalatur, S.M. (2017), "Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine", Technological audit and production reserves, vol. 4, 5 (36), pp. 19—26.

С. М. Халатур, О. В. Дубович, А. В. Пусс

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Висвітлено особливості оцінки фінансового стану підприємств сільськогосподарської галузі. Метою статті стало розкриття особливостей діагностики фінансового стану та визначення показників, що його характеризують на сільськогосподарських підприємствах. Аналіз показав, що сільське господарство має потужний потенціал стати найбільш дохідною і конкурентоспроможною галуззю.
Визначено основні завдання аналізу фінансової діяльності аграрного підприємства. Обгрунтовано, що фінансовий стан сільськогосподарського підприємства не може бути стійким, якщо воно не отримує прибутку у розмірах, що забезпечують необхідний приріст фінансових ресурсів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази підприємства та їх соціальної сфери. Оскільки наявний фінансовий стан — це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства, то його треба систематично і всебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці — за низку періодів, дасть змогу визначити способи ефективності використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення.
Концепція управління фінансовим станом включає в себе в основному всі фінансові рішення в усіх функціональних сферах підприємства. Аналіз фінансового стану підприємств грунтується головним чином на відносних показниках, оскільки абсолютні показники балансу в умовах інфляції практично неможливо привести в зіставний вигляд. Фінансовий стан сільськогосподарського підприємства визначають за такими елементами: прибутковістю роботи підприємства; оптимальністю розподілу прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після сплати податків і обов'язкових платежів; наявністю власних фінансових ресурсів не лише мінімально потрібного рівня для організації виробничого процесу і процесу реалізації продукції; раціональним розміщенням основних і обігових фондів; платоспроможністю та ліквідністю.
Стверджується, що необхідно забезпечити систему фінансового моніторингу кожної із складових фінансового стану сільськогосподарських підприємств, яка змогла б надати можливість оптимізувати її відповідно до перспектив розвитку.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства; прибутковість; ліквідність; майновий стан; фінансова стійкість; ділова активність.

Література

1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. К.: Центр учбової літератури, 2011. 328 с.
2. Безбородова Т. В. Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємств // Держава та регіони. 2016. № 5. С. 21—23.
3. Вишневська О.М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти: монографія. Миколаїв: Дизайн і поліграфія, 2014. 487 с.
4. Голубєва Т.С., Колос І.В. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. 2016. № 5. С. 66—71.
5. Демчук Н.І., Халатур С.М., Хідірян М.О. Теоретичні основи аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Економіка та суспільство. 2017, № 9, С. 396—400.
6. Державний сайт статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Hudym K., Khalatur S. (2016). Systematisation and analysis of MNCs' models of conduct for entering the national agrarian markets. Економiчний часопис-XXI, 5-6, pp. 34—37.
8. Khalatur S. Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem. Visnyk Dnipropetrovs' koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu. 2015, № 1, pp. 114—116.
9. Khalatur S.M. (2017). Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine. Технологический аудит и резервы производства. Vol. 4, 5 (36), pp. 19—26.

№ 24 2019, стор. 84 - 91

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 727

Відомості про авторів

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, associate professor, Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

С. М. Халатур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ORCID:

0000-0001-8331-3341


O. Dubovych

PhD in Law, Associate Professor of Entrepreneurship and Law Department Poltava State Agrarian Academy

О. В. Дубович

к. ю. н., доцент кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія

ORCID:

0000-0003-3390-1393


A. Puss

student of gr. MGFBSz-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

А. В. Пусс

студентка гр. МгФБСз-1-18, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ORCID:

0000-0002-4414-6517

Як цитувати статтю

Khalatur, S., Dubovych, O. and Puss, A. (2019), “Complex assessment of financial and economic condition of the enterprises of agricultural industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 84–91. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.