EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В АПК
І. М. Пальчик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.92

УДК: 631.152:005.932

І. М. Пальчик

ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В АПК

Анотація

У статті обгрунтовано, що основною умовою максимального ресурсозбереження в АПК є налагоджена логістична система розподілу біологічних відходів сільського господарства, що є придатними для подальшої переробки. Розглянуто три напрями теоретичних підходів до ресурсозбереження: ефективне використання всіх наявних ресурсів підприємства з метою мінімізації витрат виробництва, раціональне використання природних ресурсів з позиції охорони навколишнього середовища, поєднання раціонального виробництва та позитивного екологічного ефекту.
Доведено, що біологічні відходи сільського господарства належать до ресурсів та повинні розподілятися між підприємствами АПК для подальшого використання у виробництві. Ідентифіковано біологічні відходи тваринництва, рослинництва та виробництва харчових продуктів за джерелами утворення, а саме: вхідних компонентів, виробництва та кінцевої продукції. Проаналізовано показники утворення відходів у сільському господарстві та харчовому виробництві України, а також витрати на охорону навколишнього середовища.
Визначено перелік функцій, що виконуються власною логістикою підприємств АПК України, а також ті, що здійснюються за рахунок аутсорсингу та інсорсингу. Встановлено, що основною причиною низького рівня ресурсозбереження в аграрній галузі України є неефективна транспортна та інформаційна логістика, що ускладнює процес збуту вторинної сировини та призводить до утилізації значної кількості відходів рослинництва та тваринництва, що є придатними для подальшої переробки. Запропоновано впровадити приватну логістичну систему ресурсозбереження національного масштабу в агропромисловий комплекс України, націлену на отримання прибутку, підтримку сільського господарства та екологічної безпеки країни. Рекомендовано розподілити функції між логістичною системою ресурсозбереження та підприємствами АПК таким чином, щоб забезпечити активний інформаційний обмін та ефективний розподіл вторинної сировини. Визначено потенційні позитивні наслідки впровадження приватної логістичної системи ресурсозбереження в АПК України.

Ключові слова: аутсорсинг; біологічні відходи; вторинна сировина; екологічна безпека; інсорсинг; логістика в АПК; логістична система; ресурсозбереження; система ресурсозбереження; сільськогосподарські відходи; функції логістики.

Література

1. Obi F.O. Agricultural waste concept, generation, utilization and management / F.O. Obi, B.O. Ugwuishiwu, J.N. Nwakaire // Nigerian Journal of Technology. — 2016. — Vol. 35, No. 4. — P. 957—964.
2. Андрейченко А.В. Типологія відходів в АПК: вітчизняний та європейський досвід / А.В. Андрейченко // Економічний простір. — 2017. — № 124. — С. 67—76.
3. Біла І.С. Розвиток ресурсозбереження в Україні / І.С. Біла, Н.В. Красман // Економіка та управління національним господарством. — 2018. — Вип. 21. — С. 53—58.
4. Величко О.П. Державна підтримка розвитку кооперативної агрологістики в контексті програми економічних реформ / О.П. Величко // Рідне село в історичній долі України: зб. наук. праць / Редкол. Кобець А.С. (відп. ред.) та ін. — Дніпропетровськ: Вид-тво "Придніпров я", 2013. — С. 94—100.
5. Воляк Л.Р. Ресурсозбереження як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства / Л.Р. Воляк // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 2. — С. 115—119.
6. Довкілля України за 2018 рік: статистичний збірник / За ред. О.М. Прокопенко. — К.: Державна служба статистики України, 2019. — 214 с.
7. Єршова О.О. Ресурсозбереження як альтернативний спосіб господарювання на підприємствах АПК / О.О. Єршова // Ефективна економіка. — 2013. — № 4. — С. 28—33.
8. Корнієцький О.В. Значення логістики для агропромислового комплексу / О.В. Корнієцький // Ефективна економіка. — 2015. — № 8. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4240
9. Кривенко С.В. Еколого-економічні особливості розвитку ресурсозбереження та вторинного ресурсовикористання в Україні / С. В. Кривенко // Економічний вісник. — 2015. — №1. — С. 167—173.
10. Мазур О. В. Стратегічне управління ресурсозбереженням підприємства в умовах енергетичних обмежень / О.В. Мазур, Л.П. Артеменко // Економічний вісник НТУУ "КПІ". — 2017. — №14. — С. 18—36.
11. Нечипоренко К.В. Транспортна логістика аграрних підприємств в системі сталого розвитку АПК / К.В. Нечипоренко // Ефективна економіка. — 2015. — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4669
12. Офіційний сайт Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації [Електронний ресурс]. Державний класифікатор України: Класифікатор відходів ДК 005-96. — Режим доступу: http://plast.vn.ua/DK005-96.html
13. Павлов В.І. Особливості формування логістичної системи ресурсозбереження в АПК / В.І. Павлов, І.С. Скороход // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — 2003. — № 469: Логістика. — С. 95—100.
14. Пекшин С.В. Ресурсозбереження на підприємствах машинобудування на засадах логістики/ С.В. Пекшин // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. — 2013. — № 2 (58). — С. 278—282.
15. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 2004 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15/ed20170101
16. Ткаченко Т.П. Концепція безвідходного виробництва як фактор підвищення прибутковості підприємства / Т.П. Ткаченко, С.О. Кириченко, Ф.Н. Аларікі // Агросвіт. — 2018. — № 9. — С. 60—63.
17. Токарчук Д.М. Управління ефективним використанням сільськогосподарських відходів для виробництва біогазу / Д.М. Токарчук // Облік і фінанси. — 2018. — № 3 (81). — С. 133—139.
18. Федорук Є.І. Потенціал розвитку логістики агропромислового комплексу України / Є.І. Федорук // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2016. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
19. Чіков І.А. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі ресурсозбереження / І. А. Чіков // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — №10. — С. 73—78.

I. Palchyk

LOGISTIC ASPECTS OF RESOURCE SAVING IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

The article substantiates that the main condition for effective resource-saving process in the Agro-Industrial Complex is a well-established logistical system of agricultural biological waste, which are suitable for further processing. Three theoretical approaches to resource saving are considered: efficient use of all available resources in order to minimize production costs, rational use of natural resources in order to maximize environmental protection, combination of rational production and positive ecological effect.
It has been proved that agricultural biological wastes belong to agricultural resources and should be distributed between agro-industrial enterprises for further use in production. The biological wastes of animal husbandry, crop production and food production by sources of formation were identified, namely: input components, production and final products. Volume of waste generation in agriculture and food production of Ukraine, as well as costs of environmental protection are analyzed.
Logistic functions performed by the own logistics of the Ukrainian agro-industrial enterprises, as well as those performed by outsourcing and insourcing, are determined. The main reason for the low level of resource saving in the agro-industrial sector of Ukraine is inefficient transport and information logistics, which complicates the process of secondary raw materials sale and leads to the utilization of a large amount of suitable for further processing crop and livestock waste. Implementationof the private logistical resource-saving system into the Agro-Industrial Complex of Ukraine, aimed at profit, support of agriculture and environmental security of the country is proposed. It is recommended to allocate functions between the logistical resource-saving system and the enterprises in such a way as to ensure active information exchange and efficient secondary raw materials distribution. The potential positive consequences of the private logistical resource-saving system implementation into the Agro-Industrial Complex of Ukraine are identified.

Keywords: outsourcing; biological waste; secondary raw materials; environmental security; insourcing; logistics in the Agro-Industrial Complex; logistic system; resourcesaving; resource-saving system; agricultural waste; logistics functions.

References

1. Obi, F. O. Ugwuishiwu, B. O. and Nwakaire, J. N. (2016), "Agricultural waste concept, generation, utilization and management", Nigerian Journal of Technology, vol. 35 (4), no. 4, pp. 957—964.
2. Andreichenko, A. V. (2017), "Typology of waste in the agro-industrial complex: domestic and european experience", Ekonomichnyi prostir, vol. 124, pp. 67—76.
3. Bila, I. S. and Krasman, N. V. (2018), "Development of resource savings in Ukraine", Market Infrastructure, vol. 21, pp. 53—58.
4. Velychko, O. P. (2013), "State Support for the Development of Cooperative Agrologistics in the Context of the Economic Reform Program", Ridne selo v istorychnii doli Ukrainy [Native village in the historical fate of Ukraine], Prydniprov ia, Dnipropetrivs'k, Ukraine, pp. 94—100.
5. Voliak, L. R. (2013),"Resource saving as a prerequisite for increasing the competitiveness of the enterprise", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 2, pp. 115—119.
6. Prokopenko, O. M. (2019), Dovkillia Ukrainyza 2018 rik: statystychnyi zbirnyk [Environment of Ukraine for 2018: Statistical Digest], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
7. Iershova, O. О. (2013), "Resource saving as an alternative method for managing in companies of AIC", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1971 (Accessed 4 Dec 2019).
8. Korniietskyi, O. V. (2015), "The meaning of logistics for agricultural complex", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4240 (Accessed 4 Dec 2019).
9. Kryvenko, S. V. (2015), "Ecological and economic development features of resource saving and secondary resources using in Ukraine", Ekonomichnyi visnyk, vol. 1, pp. 167—173.
10. Mazur, O. V. and Artemenko, L. P. (2017), "Strategic management of resource efficiency of the enterprise in the conditions of energy constraints", Ekonomichnyi visnyk NTUU "KPI", vol.14, pp. 18—36.
11. Nechyporenko, K. V. (2015), "Transport logistics of agrarian companies in system of sustainable development of agrarian complex", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4669 (Accessed 4 Dec 2019).
12. Official website of the State Committee for Standardization, Metrology and Certification of Ukraine (1996), "State Classifier of Ukraine: Waste Classifier DK 005-96.", [Online], available at: http://plast.vn.ua/DK005-96.html (Accessed 4 Dec 2019).
13. Pavlov, V. I. and Skorokhod, I. S.(2003), "Features of Formation of Logistic System of Resource Saving in Agro-industrial Complex", Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" Logistics, vol. 469, pp. 95—100.
14. Pekchin, S. V.(2013), "Maintenance of resources is on enterprises of engineer on principles of logistic", Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 2 (58), pp. 278—282.
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine"On State Support of the Agriculture in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15 (Accessed 4 Dec 2019).
16. Tkachenko, T. Kyrychenko, S. and Alariki, F. (2018), "Concept of non-waste production as a factor of increasing the profitability of business enterprise", Agrosvit, vol. 9, pp. 60—63.
17. Tokarchuk, D.M. (2018), "Management of efficient use of agricultural waste for biogas production", Oblik i finansy, vol. 3 (81), pp. 133—139.
18. Fedoruk, Ye. I. (2016), "The Potential of Logistics Development in the Agro-Industrial Complex of Ukraine" Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. 1, Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_1_16 (Accessed 4 Dec 2019).
19. Chikov, I. A. (2018), "Increasing the Competitiveness of Agrarian Enterprises on the Basis of Resource Conservation", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 73—78.

№ 24 2019, стор. 92 - 98

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 703

Відомості про авторів

І. М. Пальчик

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Palchyk

PhD in Economics, associate professor of management and rights, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-8432-8876

Як цитувати статтю

Пальчик І. М. Логістичні аспекти ресурсозбереження в апк. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 92–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.92

Palchyk, I. (2019), “Logistic aspects of resource saving in the agro-industrial complex”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 92–98. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.