EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Т. О. Королюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.99

УДК: 336.71.053.2:[338.23:336.74](477)

Т. О. Королюк

ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Анотація

Проведено розмежування категорій "дисбаланси" та "диспропорції" розвитку. Досліджено роль банків у розвитку національної економіки у розрізі окремих економічних теорій. Відзначено, що відбувається трансформація ролі банків, які виконують не лише трансформаційну, обслуговуючу та інвестиційну функцію, а й стабілізаційну та інформаційну в умовах стрімкого розвитку Інтернет та інформаційно-комунікаційних технологій. Здійснено аналіз диспропорцій розвитку банківського сектору в Україні, що дало змогу зробити висновки про зростання валютних і кредитних ризиків, ризиків ліквідності та платоспроможності банків. Звернено увагу на необхідність визначення граничних меж та оптимальності співвідношення показників, які характеризують диспропорційність банківського сектору. Девальвація національної валюти виступає однією із основних причин диспропорцій банківської діяльності, що пов'язано із високим рівнем доларизації економіки, водночас це стало частиною нашої фінансової культури, яку важко викорінити. Концентрація банківського капіталу та зниження конкуренції на ринку банківських послуг, висока частка іноземних банків у банківському секторі посилюють диспропорції його розвитку та обмежують дієвість монетарної політики. Обгрунтовано причини низької інвестиційної активності банків в Україні. Відзначено, що задля стимулювання економічного зростання необхідно забезпечити тісний зв'язок банківського сектора із реальною економікою. Ресурси банківського сектору повинні стати локомотивом розвитку української економіки в умовах воєнних дій, високого рівня зовнішнього державного боргу та зростання залежності від міжнародних фінансових організацій. Обгрунтовано шляхи подолання диспропорційності розвитку банків. Підвищення довіри до монетарної влади і банків повинне стати одним із пріоритетів політики Національного банку, що можливе в умовах стабільності цін та валютного курсу, прозорості і відкритості банківської діяльності, доступності фінансових послуг та забезпечення зворотного зв'язку з населенням.

Ключові слова: диспропорції та дисбаланси; банківський сектор; валютні та кредитні ризики; довіра; монетарна політика.

Література

1. Гончаров С.М., Кушнір Н.Б. Тлумачний словник економіста / за ред. Гончарова С.М. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 264 с.
2. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр., Москва: ИНФРА-М, 1999. 479 с. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/17565 (дата звернення: 05.11.2019).
3. Словарь бизнес-терминов. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3673 (дата звернення: 05.11.2019).
4. Проноза П.В. Сутність понять "дисбаланси" і "диспропорції" в економіці та класифікації їх видів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Економіка і менеджмент". 2015. Вип. 11. С. 20—25. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/11-2015/06.pdf (дата звернення: 20.10.2019).
5. Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов / ред. В. Незнанов. Москва: Соцэкгиз, 1962. 684 с.
6. Фридмен М. Основы монетаризма / под науч. ред. Д.А. Козлова. Москва: ТЕИС, 2002. 175 с.
7. Minsky Hyman P. The Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and an Alternative to "Standard Theory" / Hyman P. Minsky Archive, 1975. URL: https://digitalcommons.bard.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=hm_archive (access date October 05, 2019).
8. Кругман П. Выход из кризиса есть / пер. с англ. Ю. Гольдберг. Москва: ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус", 2013. 426 с.
9. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. научно-ред. совета Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г.Г. Фетисов. Кн. 2. Москва: Мысль, 2005. 813 с.
10. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. Київ: Основи, 1999. 963 с.
11. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. — К.: Основи, 1998. — 854 с.
12. Корнєєв М.В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 57—62.
13. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms (дата звернення: 20.10.2019).
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.10.2019).
15. Малий І.Й., Королюк Т. О. Макрорегулювання фінансового сектору: монографія. Київ: КНЕУ, 2015. 312 с.
16. Прохорова В.В. Аналіз діяльності банків на фондовому ринку України / В.В. Прохорова // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 29. — С. 280—282.
17. Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту: монографія. Київ: КНЕУ, 2000. 248 с.

1. Honcharov, S. M. and Kushnir, N. B. (2009), Tlumachnyj slovnyk ekonomista [Dictionary of economist], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Rajzberg, B.A. Lozovskij, L.Sh. and Starodubceva, E.B. (1999), Sovremennyj jekonomicheskij slovar' [Modern economic dictionary], INFRA-M, Moskow, Russia, available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/17565 (Accessed November 05, 2019).
3. Slovar' biznes-terminov [Business terms dictionary], available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3673 (Accessed November 05, 2019).
4. Pronoza, P.V. (2015), "The essence of the concepts of "imbalances" and "disproportions" in the economy and the classification of their types", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia "Ekonomika i menedzhment", vol. 11, pp. 20-25, available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/11-2015/06.pdf (Accessed October 20, 2019).
5. Smit, Adam (1962), Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of peoples], Socjekgiz, Moskow, Russia, 684 p.
6. Fridmen, M. (2002), Osnovy monetarizma [Theory of Monetarism], TEIS Moskow, Russia, 175 p.
7. Minsky, Hyman P. (1975), "The Financial Instability Hypothesis: An Interpretation of Keynes and an Alternative to "Standard Theory" / Hyman P. Minsky Archive, available at: https://digitalcommons.bard.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=hm_archive (Accessed October 05, 2019).
8. Krugman, P. (2013), Vyhod iz krizisa est' [There is a way out of the crisis], OOO "Izdatel'skaja Gruppa "Azbuka-Attikus", Moskow, Russia.
9. Fetisov, G.G. (2005), Mirovaja jekonomicheskaja mysl'. Skvoz' prizmu vekov [World economic thought. Through the prism of centuries in 5 vol.], vol. 2, Vsemirnoe priznanie: Lekcii nobelevskih laureatov [Worldwide Recognition: Lectures by Nobel Laureates], Mysl', Moskow, Russia.
10. Myshkin, F. S. (1999), Ekonomika hroshej, bankivs'koi spravy i finansovykh rynkiv [Economics of money, banking and financial markets], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
11. Stihlits, Dzh.E. (1998), Ekonomika derzhavnoho sektora [Economics of the Public Sector], Osnovy, Kyiv, Ukraine,.
12. Kornieiev, M.V. (2015), "Imbalances in the movement of financial resources in the economy: features of emergence and accumulation", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 57—62.
13. The official site of the NBU (2019), available at: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms (Accessed 20 October 2019).
14. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 20 October 2019).
15. Malyj, I.J. and Koroliuk, T. O. (2015), Makrorehuliuvannia finansovoho sektoru [Macro-regulation of the financial sector], KNEU, Кyiv, Ukraine, 312 p.
16. Prokhorova, V.V. (2010), "Analysis of banks' activity on the stock market of Ukraine", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 29, pp. 280—282.
17. Malyj, I.J. (2000), Teoriia rozpodilu suspil'noho produktu [The theory of social product distribution], monograph, KNEU, Кyiv, Ukraine.

T. Koroliuk

DISPROPORTIONS OF UKRAINIAN BANKING SECTOR AND WAYS OF OVERCOME THEM

Summary

Differentiation of the categories of "imbalances" and "disproportions" of development is made. The role of banks in the development of the national economy in the context of individual economic theories is investigated. It is noted that there is a transformation of the role of banks, which perform not only the transformation, servicing and investment function, but also the stabilization and information in the conditions of rapid development of the Internet and information and communication technologies. The analysis of disparities in the development of the banking sector in Ukraine was made, which made it possible to draw conclusions about the increase in currency and credit risks, liquidity risks and solvency of banks. Attention is drawn to the need to define boundaries and optimize the ratio of indicators that characterize the disproportionality of the banking sector. The devaluation of the national currency is one of the main reasons for the imbalances in banking, which is associated with a high level of dollarization of the economy, and at the same time it has become part of our financial culture that is difficult to eradicate. The concentration of banking capital and the reduction of competition in the banking services market, the high proportion of foreign banks in the banking sector increase the imbalances of its development and limit the effectiveness of monetary policy. The reasons for the low investment activity of banks in Ukraine are substantiated. It is noted that in order to stimulate economic growth, it is necessary to ensure a close link between the banking sector and the real economy. Banking sector resources should become the engine of the Ukrainian economy in the face of hostilities, high levels of external public debt and growing dependence on international financial institutions. The ways of overcoming the disproportionality of banks' development are substantiated. Increasing the credibility of monetary authorities and banks should be one of the priorities of the National Bank's policy, which is possible in the conditions of price and currency stability, transparency and openness of banking activities, accessibility of financial services and providing public feedback.

Keywords: disproportions and imbalances; banking sector; currency and credit risks; trust; monetary policy.

№ 24 2019, стор. 99 - 105

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 232

Відомості про авторів

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Koroliuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of national economy and public administration SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-3610-9839

Як цитувати статтю

Королюк Т. О. Диспропорції розвитку банківського сектору України та шляхи їх подолання. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 99–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.99

Koroliuk, T. (2019), “Disproportions of ukrainian banking sector and ways of overcome them”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 99–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.