EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ
В. О. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.114

УДК: 336.7

В. О. Мельник

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Активний розвиток фінансових ринків, поява нових інноваційних інструментів персонального фінансування, а також зростання ролі людини в економічній системі спонукають фізичних осіб до інвестиційної активності в сучасних умовах. Враховуючи той факт, що українському ринку цінних паперів бракує інноваційності, прогресивності і розгалуженості, що притаманні європейському і американському фінансовим ринкам, постає низка запитань з приводу пошуку подальших шляхів розвитку вітчизняного інвестиційного потенціалу фізичних осіб.
У статті досліджено основні фактори функціонування системи персональних фінансів, які здатні підвищити інвестиційну активність індивідуумів в українських реаліях. Як приклад, наведено ті початкові зміни, які відбуваються у сучасному законодавчому полі і стосуються захисту прав споживачів фінансових послуг, а також запропоновано нові можливості для індивідуальних інвесторів в Україні.

Ключові слова: інвестиційний потенціал; персональні фінанси; фінансова грамотність; фінансова освіта; фінансова самостійність; фінансова стабільність.

Література

1. Бондарева С.А. Развитие системы персональных финансов в современных условиях: дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / С.А. Бондарева. — Москва, 2016. — 156 с.
2. Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг" [Електронний ресурс] // Верховна рада України: [сайт]. — Режим доступу: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/181580.html
3. Губа М.О. Діяльність інвестиційних фондів на валютному ринку країн єврозони / М.О. Губа // Академічний огляд. — 2016. — № 1. — С. 133—142.
4. Любкина Е.В. Современные тенденции развития финансовых рынков / Е.В.Любкина, В.А. Батковский // Инновации. — 2012. — № 8. — С. 65—68.
5. Ринок фінансових послуг: підручник / С.М. Еш. — К.: Центр учбової літератури, 2015. — 400 с.
6. Спасет ли украинский фондовый рынок торговля акциями иностранных компаний [Електронний ресурс] // Delo: [сайт]. — Режим доступу: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine
7. Фінанси: підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д. е. н., проф. І.О. Лютого. — Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. — 728 с.
8. Як Україні повернути довіру інвесторів (Тимур Хромаєв) [Електронний ресурс] // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: [сайт]. — Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/2019/08/29/timur-hromav-dlya-nvestorv-ukrana-v-krana-pdvishtenogo-riziku
9. Fonov D. ETF and Hedge Funds: prospects for cooperation and integration / D. Fonov, G. Ivanjan // Rynok cennyh bumag. — 2012. — vol. 3. — pp. 59—64.
10. Oscar A. Stolper, Andreas Walter Financial literacy, financial advice, and financial behavior / O.A. Stolper, A. Walter // Journal of Business Economics. — July 2017. — Volume 87, Issue 5, pp. 581—643.
11. The strategy of introduction of new financial instruments in the capital markets by 2020 [Електронний ресурс] // Ukrains'ke ahentstvo finansovoho rozvytku: [сайт]. — Режим доступу: www.ufin.com.ua/koncepcia/001

V. Melnyk

THE WAYS OF ACTIVIZATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF PERSONAL FINANCE IN UKRAINE

Summary

The active development of financial markets, the emergence of new innovative personal financial tools, as well as the growth of human role in economic development, have contributed to the development of investment activity of individuals in modern conditions. Considering the fact that Ukrainian security market lacks such features as innovativeness, progressiveness and segmentation, which are present on the European and American financial markets, a number of questions arise regarding the further ways of developing the domestic investment potential of individuals.
Today, the institutional environment is changing dynamically, the uncertainty and risks of the global market are increasing, and volatility in financial markets is also growing. Therefore, it is important to determine priorities and approaches to solving problems that are emerging in the world.
In today's conditions personal finances could become the driver of development of the world economy and the Ukrainian economy in particular. At the same time, it is important to correctly identify the directions of modernization of personal finances in order to realize the investment potential to bring the economy out of crisis.
In this context, the relevance of determining priority directions of stimulating investment activity of individuals in the financial market of Ukraine is growing. The development of the system of personal finances can become a key driver for enhancing investment activity in the financial market and its further effective functioning.
This article discusses the main factors for the development of the system of personal finance, which are able to increase the investment activity of individuals in Ukrainian realities and to provide further functionality for this field. In the article are given the examples of the initial changes that are already taking place in the Ukrainian legislation, such as protection the financial services consumers' rights and new opportunities for individual investors in Ukraine.
The main purpose of the article is to identify ways of stimulating the investment potential of individual investors in the context of economic uncertainty in Ukraine.

Keywords: investment potential; personal finance; financial literacy; financial education; financial independence and stability.

References

1. Bondareva, S.A. (2016), Razvitie sistemy personal'nyh finansov v sovremennyh uslovijah [Development of the personal finance system in modern conditions], Moscow, Russia.
2. The Verkhovna Rada adopted the Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Protection of Consumers of Financial Services" available at: https://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/181580.html (Accessed 5 November 2019).
3. Guba, M.O. (2016), "Activity of Investment Funds in the Eurozone Currency Market", Akademichnyj ohliad, vol. 1, pp. 133—142.
4. Lyubkina, E.V. and Batkovsky, V.A. (2012) "Modern tendencies of development of financial markets", Innovacii, vol. 8, pp. 65—68.
5. Ash, S.M. (2015), Rynok finansovykh posluh [Financial services market], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
6. Delo (2018), "Whether the Ukrainian stock market will save the trading of shares of foreign companies", available at: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine (Accessed 2 November 2019).
7. Lyutyy, I.O. Borynets, S.Y. Varnaliy, Z.S. etc. (2017), Financy [Finance], Lira, Kyiv, Ukraine.
8. National Securities and Stock Market Commission official website (2019), "How to Restore Investor Trust in Ukraine (Timur Khromayev)", available at: https://www.nssmc.gov.ua/2019/08/29/timur-hromav-dlya-nvestorv-krana-v-krana-pdvishtenogo-prisk (Accessed 4 November 2019).
9. Fonov, D. and Ivanjan, G. (2012), "ETF and Hedge Funds: prospects for cooperation and integration", Rynok cennyh bumag, vol. 3, pp. 59—64.
10. Stolper, O.A. Walter, A. (2017), "Financial literacy, financial advice, and financial behavior", Journal of Business Economics, vol. 87, pp. 581—643.
11. Ukrains'ke ahentstvo finansovoho rozvytku official website (2017), "The strategy of introduction of new financial instruments in the capital markets by 2020", available at: www.ufin.com.ua/koncepcia/001 (Accessed 2 November 2019).

№ 24 2019, стор. 114 - 119

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

В. О. Мельник

аспірант кафедри фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Melnyk

PhD student, Department of Finance, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-0894-516X

Як цитувати статтю

Мельник В. О. Напрями активізації інвестиційного потенціалу персональних фінансів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 114–119. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.114

Melnyk, V. (2019), “The ways of activization of the investment potential of personal finance in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 114–119. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.