EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІ ФІНАНСИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГОВИХ ПЛАТФОРМ
Д. Г. Медведовський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.125

УДК: 336.741.243:004.738.5-021.131

Д. Г. Медведовський

ЦИФРОВІ ФІНАНСИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГОВИХ ПЛАТФОРМ

Анотація

У статті обгрунтовано сутність цифрових фінансів як однієї із важливих складових сучасної економіки. Проаналізований взаємозв'язок між інноваційними фінансовими проектами і краудфандингом. Встановлено, що цифровізація змінює сьогодні підхід до ведення бізнесу. Це відбувається, передусім, за допомогою колективної співпраці людей, які фінансують гроші на добровільних засадах, як правило, за допомогою інтернету. Таке фінансування має інвестиційний характер. Доведено, що краудфандингові платформи мають бути ретельно проаналізовані. Доцільно, щоб цим питанням займалися саме дослідники фінансисти. Розвиток фінансового ринку в умовах цифрової економіки неможливий без необхідних досліджень. У розрізі цифрових фінансів слід звернути увагу і на цифрову валюту, яка є сурогатом реальних грошей у формі електронних грошей. Саме цей вид грошей активно застосовується під час краудфандингу. Зроблено висновок про те, що за допомогою краудфандингу у цифрових фінансах значно поліпшується ситуація з інвестиційним кліматом.

Ключові слова: цифрові фінанси; краудфандингові платформи; стартапи; інвестування; фінансування.

Література

1. Лозовський О.М., Яремко А.О. Основні тенденції розвитку малого бізнесу в Україні. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. 13. С. 578—582.
2. Матвейчук Л.О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 4 (40). С. 116—127.
3. Іващенко А.І., Поліщук Є.А., Диба О.М. Перспективи розвитку краудфандингу в Україні як інструменту залучення коштів для підприємтсв малого та середнього бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 28—33.
4. Попович Д.В., Назар Н.В" Савчин Н.В. Краудфандинг як новітній спосіб фінансування в Україні. Молодий вчений. 2018. № 10 (2). С. 873—876.
5. Безсмертная Е.Р. Диджитализация финансового сектора экономики: кто получит цифровые дивиденды? Экономика. Налоги. Право. 2018. № 2. С. 75—83.
6. Офіційний сайт Українського інституту майбутнього. 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://strategy.uifuture.org

D. Medvedovskyi

DIGITAL FINANCE: DEVELOPMENT TRENDS OF CROWDFUNDING PLATFORMS

Summary

The article deals with digital finance and crowdfunding. This article analyzed the connection between innovation financial projects and crowdfunding. The digitalization is changing the way how it is possible to do business. It happens first of all through the collaboration of people, who fundraise money like volunteers, usually through the Internet. This process is an investment. Crowdfunding platforms need to be carefully analyzed. It is very important because on the web there are a lot of them. One of the most important crowdfunding platforms is Kickstarter. For the finance discipline, necessary, that these issues are addressed by financier's researchers. The development of financial marketing in the digital economy is impossible without research in this direction. That is the main reason, why in the digital finance necessary to pay attention to digital currency. Today digital currency is the category of electronic money. At the moment, this type of currency is involved in crowdfunding. Also necessary to add, that crowdfunding is very important in Ukraine. Crowdfunding platforms are very important all over the world. In Ukraine, crowdfunding is a new way of financing. Today the digital finance and crowdfunding are the most promising in the field of information technologies. The connection between these two definitions is the first step to modernize the economy to do deleted different problems, which can be. Crowdfunding platforms are developing recently in countries such as the United States of America, the United Kingdom, France, the Netherlands, Germany, the Czech Republic, Poland, and Romania. Besides this, crowdfunding platforms are very important for startups, business incubators, and co-working mergers. In the article, during the studying, were allocated next crowdfunding platforms: Indiegogo, Kickstarter, Сrowdcube, Crowdfunder, Kisskissbankbank, Ulule, etc. With the help of crowdfunding possible to improve the investment situation in Ukraine. Attracting investment in the economy in the future is impossible without crowdfunding platforms. On this basis, crowdfunding platforms are an integral part of digital finance.

Keywords: digital finance; crowdfunding platforms; startups; investment; financing.

References

1. Lozovs'kyj, O.M. and Yaremko, A.O. (2017), "Main trends of small business development in Ukraine", vol. 13, pp. 578—582.
2. Matveuchuk, L.O. (2018), "Digital Economics: Theoretical Aspects. Scientific Bulletin of Zaporizhzhya National University", Naukovyj visnyk Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 4 (40), pp. 116—127.
3. Ivaschenko, A.I. Polishuk, Y.A. and Dyba, O.M. (2016), "Prospects for the development of crowdfunding in Ukraine as a tool for raising funds for small and medium-sized enterprises", Investycii': praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 28—33.
4. Popovych, D.V. Nazar, N.V. and Savchyn, N.V. (2018), "Crowdfunding as the newest way of financing in Ukraine", Molodyj vchenyj, vol. 10 (2), pp. 873—876.
5. Besmertnaya, E.R. (2018), "Digitizing the Financial Sector of the Economy: Who Will Get Digital Dividends?", Ekonomyka. Nalohy. Pravo., vol. 2, pp. 75—83.
6. Official site of the Ukrainian Institute of the Future (2019), "2030E — country with develop digital economy", available at: https://strategy.uifuture.org/ (Accessed 15 Nov 2019).

№ 24 2019, стор. 125 - 128

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1409

Відомості про авторів

Д. Г. Медведовський

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

D. Medvedovskyi

postgraduate student of Finance Department, Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

ORCID:

0000-0002-5882-0269

Як цитувати статтю

Медведовський Д. Г. Цифрові фінанси: тенденції розвитку краудфандингових платформ. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 125–128. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.125

Medvedovskyi, D. (2019), “Digital finance: development trends of crowdfunding platforms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 125–128. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.125

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.