EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ'ЄКТ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ
Д. О. Грицишен, С. В. Свірко, І. В. Супрунова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.129

УДК: 351; 657

Д. О. Грицишен, С. В. Свірко, І. В. Супрунова

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ'ЄКТ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Анотація

Опрацьовано теоретичні засади аналізу бюджетної безпеки в умовах реформування системи управління місцевими бюджетами через визначення власне поняття "бюжетна безпека місцевих бюджетів". У наслідок визначення мети, завдань, об'єктів, предмету, суб'єктів, субординаційної підпорядкованості та процесуально-діяльнісного характеру запропоновано таке визначення: "бюджетна безпека місцевих бюджетів — це елемент бюджетної політики у складі системи управління місцевими бюджетами, що ідентифікується як певний стан бюджетної системи, бюджетного процесу, бюджетного механізму, що уможливлює безперервний розвиток і ефективне функціонування місцевих бюджетів, і який досягається сукупністю заходів технологічного характеру в процесі відповідної діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності та захисту фінансових інтересів місцевих бюджетів через: оптимізацію складу і структури внутрішніх детермінант-об'єктів діяльності місцевих бюджетів; вивчення зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на систему з метою мінімізації загроз та синергізації сприятливих подій; виявлення та упередженню ризиків у часі і просторі".

Ключові слова: бюджетна безпека; система управління місцевими фінансами; місцеві фінанси; місцеві бюджети; бюджетна система; бюджетний процес.

Література

1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
2. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.07 № 34 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-п/print1360051017911272
3. Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами: Розпорядження КМУ від 1.08.13 №774-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-р
4. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки: Розпорядження КМУ від 08.02.17 №142-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р#n9
5. Інформаційне забезпечення управління державними фінансами: [у 2-х т.] (наук.практ. видан.)/ за заг. Ред. Ф.О. Ярошенка. — К.: ДННУ "Акад. фін. управління", 2010. — Т.1: Стандартизація бюджетного обліку як інструмент модернізації державний фінансів України/ Т.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко, С.О. Левицька та ін. — 2010. — 226 с.
6. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012—2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: у 4 т. /ДННУ "Акад. фін. управління"; за ред. Ф.О. Ярошенка. — К., 2011. — Т. 1: Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ. — 2011. — 920 с.
7. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012 -2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: у 4 т. /ДННУ "Акад. фін. управління"; за ред. Ф.О. Ярошенка. — К., 2011. — Т. 2: Бюджетна стратегія і Державний бюджет 2012: збалансованість, прозорість, реалістичність. — 2011. — 882 с.
8. Нечаєва І.А. Напрями, особливості та проблеми формування та використання місцевих фінансів в Україні в умовах бюджетної децентралізації / І.А. Нечаєва // Економіка та держава. — 2017. — № 7. — С. 40—48.
9. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / [Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. та ін.]; за наук. ред. Я.А. Жаліла. — Київ: НІСД, 2019. — 192 с.
10. Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження КМУ №333-р від 1.04.14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/333-2014-р
11. Колісник О.Я. Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально— економічного розвитку держави: автореф. дис.... к-та екон. наук: 08.00.08 / О.Я. Колісник; Тернопільський національний економічний університет. — Тернопіль, 2009. — 22 с.
12. Луцик-Дубова Т. Управління бюджетною безпекою України / Т. Луцик-Дубова // Галицький економічний вісник. — 2013. — No 3 (42). — С.17—23.
13. Бородій О.А. Управління бюджетною безпекою України: автореф.дис.канд.екон.наук: спец.08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"/ О.А. Бородій; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2015. — 20 с.
14. Богма О.С. Сутність бюджетної безпеки в системі забезпечення національних інтересів / О.С. Богма // Економіка і суспільство. — 2016. — № 4. — С. 282—285.
15. Вареник В.М. Оцінка бюджетної безпеки України / В.М. Вареник // Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки. — 2015. — № 1. — С. 33—43.
16. Лондар Л.П. Борговий складник фінансової безпеки України: загрози та індикатори / Л.П. Лондар // Стратегічні пріоритети. — 2015. — № 2. — С. 70—78.
17. Проказюк О.В. Бюджетна безпека держави: сутність та основні загрози / О.В. Проказюк // Фінансовий простір. — 2016. — № 3 (23). — С. 39—45.
18. Макарчук І.М. Оцінка та шляхи забезпечення бюджетної безпеки України / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, В.М. Виноградня // Економіка і суспільство. — 2017. — Вип. 12. — С. 560—564.
19. Петричко М.М. Оцінка рівня бюджетної безпеки України: проблеми та шляхи вирішення / М.М. Петричко // Економічний простір. — 2015. — № 97. — С. 140—148.
20. Гурьянова Л.С. Концептуальные подходы к моделированию финансовой безопасности госу дарства / Л.С. Гурьянова, В.Н. Непомнящий // Проблеми економіки. — 2012. — № 4. — С. 232—236.
21. Деменок О.В. Бюджетна безпека України як одна з складових фінансової безпеки держави [Електронний ресурс] О.В. Деменок // Publishing house Education and Science. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/43052.doc.htm
22. Онищенко С.В. Класифікація загроз бюджетній безпеці держави в умовах фінансової глобалізації / С.В. Онищенко // Економіка і регіон. — 2014. — № 2. — С. 108—113 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2014_2_20
23. Бюджетний Кодекс України: затверджений Верховною Радою України із змінами від № 2456-17 від 01.01.2016. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua
24. Новий тлумачний словник української мови (у 4 т.). Т.1. — К.: Видавництво "АКОНІТ", 2001. — 910 с.
25. Куньч З. Універсальний словник української мови. — Т.: Навчальна книга — Богдан. 2005. — 848 с.

D. Grytsyshen, S. Svirko, I. Suprunova

BUDGET SECURITY AS AN OBJECT OF ANALYTICAL RESEARCH IN CONDITIONS OF REFORMING THE LOCAL BUDGET MANAGEMENT SYSTEM

Summary

Theoretical bases of the analysis of budgetary security in the conditions of reforming the system of local budgets management have been worked out by defining the concept of "budgetary security of local budgets". The ways of solving the issues of territorial development in the conditions of decentralization of public administration at the expense of obtaining stable sources of income are highlighted. In particular, by defining a sound territorial basis for the activities of local self-government bodies and executive authorities, capable of ensuring the accessibility and proper quality of public services provided by such bodies, as well as the necessary resource base. The necessity of developing a budgetary security mechanism in the context of reforming the local budgets system as a component of local finances in the conditions of giving local governments more financial autonomy has been established. The essence of the concept of "budgetary security" in the national specialized literature and scientific and practical works is investigated. On the basis of a critical analysis of the provisions of the Budget Code in the context of the reform of the local budgetary management system, the subject, subjects, objects, purpose and objectives of budgetary security are distinguished. As a result of defining the purpose, objectives, objects, subject matter, subjects, subordination and procedural character, the following definition is suggested: "local budgetary security is an element of budgetary policy within the local budget management system, identified as a certain state of budget system, budget process, budget mechanism that enables the continuous development and effective functioning of local budgets, and which is achieved by a set of technological measures in the process and the relevant activities of local authorities to ensure financial stability and protect the financial interests of the local budget through: optimizing the composition and structure of internal objects determinant of local budgets; study of external and internal factors of influence on the system in order to minimize threats and synergize favorable events; identifying and anticipating risks across time and space".

Keywords: udget security; local finance management system; local finance; local budgets; budget system; budget process.

References

1. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", the available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (Accessed 29 October 2019).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Resolution "On approval of the Strategy of modernization of the accounting system in the public sector for 2007—2015", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34 2007 p/print1360051017911272 (Accessed 16 Nov 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Order "On the Strategy for the Development of the Public Financial Management System", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2013-r (Accessed 01 Nov 2019).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Ordinance "On Approval of the Strategy for Reforming the Public Financial Management System for 2017-2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-r#n9 (Accessed 08 Nov 2019).
5. Jefimenko, T.I. Lovins'ka, L.G. Svirko, S.V. and Levyc'ka, S.O. (2010), Informacijne zabezpechennja upravlinnja derzhavnymy finansamy, T.1: Standartyzacija bjudzhetnogo obliku jak instrument modernizacii' derzhavnyj finansiv Ukrai'ny [Public financial management information support, Standardization of budget accounting as a tool for modernization of public finances of Ukraine], DNNU "Akad. fin. upravlinnja", Kyiv, Ukraine.
6. Yaroshenko, F. O. (2011), Derzhavnyj bjudzhet i bjudzhetna strategija 2012—2014: stabilizacija ta stalyj rozvytok v umovah reformuvannja ekonomiky Ukrai'ny, Stabilizacija derzhavnyh finansiv u konteksti strategii' reform [State Budget and Budget Strategy 2012—2014: Stabilization and Sustainable Development in the Conditions of Reforming Ukraine's Economy, Stabilization of public finances in the context of the reform strategy], DNNU "Akad. fin. upravlinnja", Kyiv, Ukraine.
7. Yaroshenko, F. O. (2011), Derzhavnyj bjudzhet i bjudzhetna strategija 2012—2014: stabilizacija ta stalyj rozvytok v umovah reformuvannja ekonomiky Ukrai'ny, Bjudzhetna strategija i Derzhavnyj bjudzhet 2012: zbalansovanist', prozorist', realistychnist' [State Budget and Budget Strategy 2012—2014: Stabilization and Sustainable Development in the Conditions of Reforming Ukraine's Economy, Budget Strategy and State Budget 2012: Balance, Transparency, Realism], DNNU "Akad. fin. upravlinnja", Kyiv, Ukraine.
8. Nechajeva, I.A. (2017), Naprjamy, osoblyvosti ta problemy formuvannja ta vykorystannja miscevyh finansiv v Ukrai'ni v umovah bjudzhetnoi' decentralizacii' [Directions, features and problems of formation and use of local finances in Ukraine under conditions of budgetary decentralization], Ekonomika ta derzhava, Ukraine.
9. Zhalilo, Ja.A. Shevchenko, O.V. and Romanova, V.V. (2019), Decentralizacija vlady: porjadok dennyj na seredn'ostrokovu perspektyvu: analit. dop. [Power decentralization: mid-term agenda: analyte. ext], NISD, Kyiv, Ukraine.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Executive Order "Concepts of reforming local self-government and territorial organization of government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/333-2014-r (Accessed 01 Nov 2019).
11. Kolisnyk, O.Ja. (2009), "Fiscal security in internal socio-economic development strategies", Abstract of Ph.D. dissertation, Ternopil's'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet, Ternopil', Ukraine.
12. Lucyk-Dubova, T. (2013), " Management of budgetary security of Ukraine ", Galyc'kyj ekonomichnyj visnyk. vol. 3 (42), pp. 17—23.
13. Borodij, O.A. (2015), "Management of budgetary security of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Chernigiv. nac. tehnol. un-t, Chernigiv, Ukraine.
14. Bogma, O.S. (2016), "The essence of budget security in the system of ensuring national interests", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 4, pp. 282—285.
15. Varenyk, V.M. (2015), "Assessment of budgetary security of Ukraine", Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 33—43.
16. Londar, L.P. (2015), "Debt component of financial security of Ukraine: threats and indicators", Strategichni priorytety, vol. 2, pp. 70—78.
17. Prokazjuk, O.V. (2016), "State Budget Security: The Essence and Major Threats", Finansovyj prostir, vol. 3 (23), pp. 39—45.
18. Makarchuk, I.M. Perchuk, O.V. and Vynogradnja, V. M. (2017), "Assessment and ways of ensuring budgetary security of Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 12, pp. 560—564.
19. Petrychko, M.M. (2015), "Assessing the level of budgetary security in Ukraine: problems and solutions", Ekonomichnyj prostir, vol. 97, pp.140—148.
20. Gur'janova, L.S. and Nepomnjashhiy, V.N. (2012), "Conceptual approaches to modeling the financial security of the state ", Problemi ekonomіki, vol. 4, pp. 232—236.
21. Demenok, O.V. (2009), "Budgetary security of Ukraine as one of the components of financial security of the state", Publishing house Education and Science, [Online], available at: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Eco nomics/43052.doc.htm
22. Onyshhenko, S.V.(2014), "Classification of threats to state budget security in the context of financial globalization", Ekonomika i region, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2014_2_20 (Accessed 01 Nov 2019).
23. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2456-17 available at: www.rada.gov.ua (Accessed 01 Nov 2019).
24. AKONIT (2001), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy [New interpretative dictionary of the Ukrainian language], Vydavnyctvo "AKONIT", Kyiv, Ukraine.
25. Kun'ch, Z. (2005), Universal'nyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy [Universal Dictionary of the Ukrainian Language], Navchal'na knyga-Bohdan, Ternopil, Ukraine.

№ 24 2019, стор. 129 - 134

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 809

Відомості про авторів

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Державний університет "Житомирська політехніка"

D. Grytsyshen

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-5484-6421


С. В. Свірко

д. е. н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-9157-4672


І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, докторант кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, PhD Student in Accounting and Auditing Department, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-5800-3023

Як цитувати статтю

Грицишен Д. О., Свірко С. В., Супрунова І. В. Бюджетна безпека як об'єкт аналітичних досліджень в умовах реформування системи управління місцевими бюджетами. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 129–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.129

Grytsyshen, D., Svirko, S. and Suprunova, I. (2019), “Budget security as an object of analytical research in conditions of reforming the local budget management system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 129–134. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.129

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.