EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ
І. І. Самойлова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.139

УДК: 351:332.72

І. І. Самойлова

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано державне регулювання ринку нерухомості. Визначено роль держави в регулюванні ринку нерухомості, яка зводиться до здійснення ідеологічної та законодавчої функції (вироблення концепції розвитку ринку, програми її реалізації, управління програмою, створення законодавчих актів для розвитку ринку); концентрації ресурсів (державних і приватних) на цілі створення інфраструктури ринку; встановлення вимог до учасників ринку нерухомості; контроль за фінансовою стійкістю і безпекою ринку (реєстрація та контроль за входом на ринок, реєстрація об'єктів нерухомості, нагляд за фінансовим станом будівельних організацій, вжиття заходів щодо їх оздоровлення, контроль за дотриманням правових та етичних норм, застосування санкцій); створення системи інформації про стан ринку нерухомості та забезпечення її відкритості для всіх бажаючих; формування системи захисту покупців (інвесторів) від втрат (у тому числі державні або змішані схеми страхування інвестицій); запобігання негативного впливу на ринок нерухомості інших видів державного регулювання (монетарного, валютного, фіскального, податкового). Встановлено, що актуальним є послідовний, збалансований і комплексний розвиток механізмів державного регулювання на ринку нерухомості та правильне і ефективне застосування даних механізмів, сумісно з цілеспрямованою політикою держави. Розглянуто основні принципи державного регулювання ринку нерухомості, а саме: функціональне регулювання в поєднанні з інституційним регулюванням з питань організації контролю та нагляду за діяльністю професійних учасників ринку; використання механізмів саморегулювання ринку, що створюються за допомогою держави та під її контролем; пріоритет у розвитку системи інфраструктурних організацій; максимальне зниження і поділ ризиків; підтримка конкуренції на ринку. Визначено основні напрями системи державного регулювання ринку нерухомості.

Ключові слова: ринок нерухомості; державне регулювання; принципи регулювання; розвиток ринку нерухомості; політика.

Література

1. Максимов А.С. Рынок недвижимостив системе экономики региона: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. эконом. наук: спец. 08.00.01 — "Экономическая теорія". Санкт-Петербург, 2006. 18 с.
2. Акименко О.Ю., Кислинський С.С. Досвід формування ринку нерухомості України, проблеми та перспективи розвитку даного сегменту економічного простору. 2008. URL: http://intkonf.org/k-e-n-akimenko-o-yu-kislinskiy-s-s-dosvid-formuvannya-rinku-neruhomosti-ukrayini-problemi-ta-perspektivi-rozvitku-danogo-segmentu-ekonomichnogo-prostoru/ (дата звернення 07.12.2019).
3. Загребельна К.В. Аналіз ринку нерухомості та його проблеми регулювання в Україні. 2010. С. 247—255. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27187/EP_18_41_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 07.12.2019).
4. Устюшенко Н.А. Устойчивость рынка недвижимости Республики Беларусь на примере Минского рынка квартир в период с 2010 по 2015 гг. // Науковий погляд: економіка та управління. 2016. № 1 (55). С. 130—143.
5. Фесак С.А. Пріоритетні напрями вдосконалення механізмів державного регулювання ринку нерухомості // Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2013. № 4 (44). С. 110—114.
6. Литвинова С.А., Ивасенкова О.В. Государственное регулирование рынка недвижимости в России // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 1. Ч. 2 URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/01/42206 (дата звернення 07.12.2019).
7. Боровкова В.А. Экономыка недвижимости. Государственное регулирование российского рынка недвижимости. 2018. URL: https://studme.org/176433/ekonomika/gosudarstvennoe_regulirovanie_rossiyskogo_rynka_nedvizhimosti (дата звернення 07.12.2019).
8. Мамалуй О.О. Основи економічної теорії: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 479 с.
9. Фесак С.А. Особливості державного регулювання розвитку ринку нерухомості в Україні // Вісник АМСУ. Серія: "Державне управління". 2013. № 2 (9). С. 85—93.

I. Samoilova

ESSENCE AND FEATURES OF STATE REGULATION OF THE REAL ESTATE MARKET IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the state regulation of the real estate market. Determining the peculiarities of the formation, current state and development of the real estate market will allow to predict the further tendencies of its development, the need to establish mechanisms of state regulation of the real estate market of Ukraine. Regulation of the real estate market is the regulation of the activity of all its participants and transactions between them by the organizations authorized for these actions. For the national economy of the country, it is important to analyze and control the state of the real estate market, since real estate is the basis of all systems of the market mechanism.
The role of the state in regulating the real estate market has been determined. The role of the state in regulating the real estate market boils down to the following: implementation of ideological and legislative functions; concentration of resources for the purpose of creating market infrastructure; establishing requirements for participants in the real estate market; control over the financial stability and security of the market; creating a system of information on the state of the real estate market and ensuring its openness to all comers; formation of system of protection of buyers (investors) from losses; prevention of negative impact on the real estate market of other types of state regulation. It is established that the consistent, balanced and complex development of state regulation mechanisms in the real estate market is important, as well as the correct and effective application of these mechanisms, in accordance with the purposeful policy of the state.
The basic principles of state regulation of the real estate market are considered, namely: functional regulation in combination with institutional regulation on the issues of organization of control and supervision over the activity of professional market participants; use of self-regulation mechanisms of the market created with the help of the state and under its control; priority in the development of the infrastructure organization system; maximum reduction and risk sharing; supporting competition in the market.
The basic directions, which include the system of state regulation of the real estate market, were identified, namely: formation of legislative and regulatory framework; the setting of mandatory requirements and standards for market participants, and their activities, for transactions with real estate objects; formation of a system of protection and rights of issuers, investors and intermediaries; creation of an open and accessible to all market participants system of information about the state of the market, its objects and participants; control over market participants and conducting operations on the market, monitoring the enforcement of antitrust rules; ensuring market security and reducing and sharing risks; support of competition in the market; development of market infrastructure and formation of directions of its development; market legal support; сonflict and dispute resolution.

Keywords: eal estate market; state regulation; principles of regulation; development of the real estate market; policy.

References

1. Maksimov, A.S. (2006), "The real estate market in the system of economy of the region", Ph.D. Thesis, Economic theory, St. Petersburg National University, Saint Petersburg, Russia.
2. Akimenko, O. Yu. and Kyslynskyiy, S.S. (2008), "Experience of forming the real estate market of Ukraine, problems and prospects of development of this segment of economic space", available at: http://intkonf.org/k-e-n-akimenko-o-yu-kislinskiy-s-s-dosvid-formuvannya-rinku-neruhomosti-ukrayini-problemi-ta-perspektivi-rozvitku-danogo-segmentu-ekonomichnogo-prostoru/ (Accessed 7 December 2019).
3. Zagrebelna, K.V. (2010), "Analysis of the real estate market and its regulatory problems in Ukraine", available at: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27187/EP_18_41_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 7 December 2019).
4. Ustiushenko, N.A. (2016), "The stability of the real estate market of the Republic of Belarus on the example of the Minsk apartment market in the period from 2010 to 2015", Naukovyiy pogliad: ekonomika ta upravlinnia, vol. 1 (15), pp. 130—143.
5. Fesak, S.A. (2013), "Priority Straight to the Side of the Mechanism of the Sovereign Regulation of the Market of Non-Bridge", Derjava ta region, Seriya: Derjavne upravlinnia, vol. 4 (44), pp. 110—114.
8. Litvinova, S.A. and Ivasenkova, O.V. (2015), "State regulation of the real estate market in Russia", Sovremennye nauchnye issledovaniia i innovacii, vol. 1, no. 2, available at: http://web.snauka.ru/issues/2015/01/42206 (Accessed 7 December 2019).
7. Borovkova, V.A. (2018), "Real estate housekeeper. State regulation of the Russian real estate market", available at: https://studme.org/176433/ekonomika/gosudarstvennoe_regulirovanie_rossiyskogo_rynka_nedvizhimosti (Accessed 7 December 2019).
8. Mamaluiy, O.O. (2006), Osnovy ekonomichnoi teoriiy [Foundations of economic theory], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
9. Fesak, S.A. (2013), "Features of state regulation of real estate market development in Ukraine", Visnyk AMSU, Seriya: Derjavne upravlinnia, vol. 2 (9), pp. 85—93.

№ 24 2019, стор. 139 - 142

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 170

Відомості про авторів

І. І. Самойлова

к. держ. упр., доцент кафедри менеджменту Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, Університет державної фіскальної служби України

I. Samoilova

PhD in Public Administration, Associate Professor of Management Educational Research Institute of Finance, Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1346-7596

Як цитувати статтю

Самойлова І. І. Сутність та особливості державного регулювання ринку нерухомості в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 139–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.139

Samoilova, I. (2019), “Essence and features of state regulation of the real estate market in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 139–142. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.139

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.