EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
О. О. Данилевська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.143

УДК: 351

О. О. Данилевська

СУЧАСНИЙ СТАН МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Анотація

За результатами аналізу наукових джерел у сфері державного управління, економіки визначено, що характерними рисами організаційної структури управління сферою інвестицій в Україні є складність та розгалуженість системи органів влади, до компетенції яких входять питання інвестиційної діяльності, а також висока міра бюрократії державної інвестиційної політики.
Доведено, що на сьогодні державне управління інвестиційним розвитком економіки здійснюється на державному та регіональному рівнях різними державними структурами і представники кожної зі структур мають власні повноваження щодо реалізації інвестиційної політики. Водночас основною метою державного управління процесом залученням інвестицій є розвиток економіки держави та створення сприятливого інвестиційного клімату, який необхідний для модернізації та інноваційного оновлення господарської діяльності.
Обгрунтовано тезу про те, що на практиці найбільшого успіху можна досягти, коли регулювання інвестиційної діяльності буде нести цілеспрямований характер і буде складовою загальної стратегії розвитку економіки. Інакше кажучи, держава стає одним з учасників інвестиційного процесу, маючи власну політику, спрямовану на вирішення економічних та соціальних проблем. Таким чином, формується державна інвестиційна політика, яка передбачає створення реальних можливостей і умов для інвестування, а також активну участь держави у розвитку інвестиційного ринку.
Досліджено, що на сьогодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, наразі, найбільше розвиває такі механізми державного управління залученням інвестицій:
— індустріальні парки;
— державна реєстрація інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
— державний супровід інвесторів в Україні.
Зазначено, що залучення інвестицій до індустріального парку має певні переваги як для держави та місцевих громад, так і для самих учасників таких парків. Але досі відсутня інформація стосовного того, наскільки економічно ефективним є функціонування існуючих парків в Україні. Попри це, індустріальні парки в Україні продовжують реєструватися. Акцентовано увагу на важливості підписання Урядом України Угоди з Організацією економічного співробітництва та розвитку стосовно приєднання діяльності останньої до умов Декларації про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства. Такий захід сприяв наданню Україні допомоги щодо запровадження міжнародних стандартів проведення інвестиційної діяльності та підвищення соціальної відповідальності бізнесу.

Ключові слова: механізми державного управління інвестиційним розвитком економіки; Закон України "Про індустріальні парки"; інструменти економічного зростання; державний супровід інвесторів в Україні; державна реєстрація інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

Література

1. Хохлов Н.П. Актуальне проблемы инвестиционного обеспечения экономического роста / Н.П. Хохлов // Економіка і регіон: наук. вісн. — Полтава: ПолтНТУ, 2005. — № 2. — С. 8—10.
2. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник / В.Г. Федоренко. — 2-ге вид., перероб і доп. — К.: Алерта, 2008. — 448 с.
3. Ілляшенко К.В. Можливості підвищення ефективності інвестицій за рахунок зниження ризиків / К.В. Ілляшенко // Економіка і регіон: наук. вісн. — Полтава: ПолтНТУ, 2007. — № 2. — С. 75—77.
4. Федорчак О. Інституціалізація державного управління інвестиційною діяльністю в Україні [Електронний ресурс] / О. Федорчак // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2017. — Вип. 4. — С. 136—148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_4_21
5. Закон України "Про індустріальні парки" від 20.12.2015 № 5018-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5018-17
6. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" від 20.08.2014 № 459 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF
7. Додаток 3 до Стратегії [Текст]: Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року від 6 серпня 2014 р. № 385 "ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11
8. Презентація "Індустріальні парки в Україні" Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini
9. Міжнародні стандарти інвестиційної діяльності та відповідальної бізнес-поведінки — Міністерство економічного розвитку і торгівлі україни [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ncp.gov.ua/
10. Про НПК — Міністерство економічного розвитку і торгівлі україни [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ncp.gov.ua/pro-nkp
11. Посадові особи — представники регіонів, до сфери повноважень яких відносяться питання сприяння інвестиційній діяльності — Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
12. Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" від 06.09.2012 № 5205 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5205-17
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів" від 14.08.2013 № 715 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/715-2013-%D0%BF
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки" від 14.08.2013 № 843-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/843-2013-%D1%80
15. Наказ "Про затвердження форми заяви для участі у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та інструкції щодо її заповнення" від 12.12.2013 № 1475 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE24753.html
16. Наказ "Про затвердження форми реєстраційної картки інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки" від 12.12.2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: № 1474 https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2220-13

O. Danilevskaya

CURRENT STATE OF THE MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF ECONOMY IN UKRAINE

Summary

According to the analysis of scientific sources in the sphere of public administration, the economy has been determined that the characteristic features of the organizational structure of investment management in Ukraine are the complexity and ramifications of the system of government bodies, which are responsible for investment activities, as well as a high degree of bureaucracy of public investment policy.
It is proved that, to date, the state management of investment development of the economy is carried out at the state and regional levels by different state structures and representatives of each of the structures have their own powers to implement the investment policy. At the same time, the main purpose of the state management of the process of attracting investments is to develop the economy of the state and to create a favorable investment climate, which is necessary for the modernization and innovative renewal of economic activity.
It is substantiated that in practice, the greatest success can be achieved when the regulation of investment activity will be purposeful and will be an integral part of the overall economic development strategy. In other words, the state becomes one of the participants in the investment process, having its own policy aimed at solving economic and social problems. Thus, a state investment policy is formed, which provides for the creation of real opportunities and conditions for investment, as well as the active participation of the state in the development of the investment market.
It is researched that, today, the Ministry of Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, at present, most develops such mechanisms of public administration of attraction of investments as:
— industrial parks;
— state registration of investment projects in priority sectors of the economy;
— state support of investors in Ukraine.
It is noted that attracting investments to the industrial park has certain advantages for both the state and local communities, as well as for the participants of such parks themselves. But there is still no information on how cost-effective the operation of existing parks in Ukraine is. Despite this, industrial parks in Ukraine continue to register. Attention is drawn to the importance of the signing by the Government of Ukraine of the Agreement with the Organization for Economic Co-operation and Development regarding the accession of the latter to the terms of the Declaration on International Investments and Multinational Enterprises. Such an event helped assist Ukraine in introducing international standards for investment activities and enhancing corporate social responsibility.

Keywords: mechanisms of public administration of investment development of economy; Law of Ukraine "On industrial parks"; instruments of economic growth; state support of investors in Ukraine; state registration of investment projects in priority sectors of the economy.

References

1. Khokhlov, N.P. (2005), "Actual problems of investment support for economic growth", Ekonomika i rehion: nauk. visn. PoltNTU, vol. 2, pp. 8—10.
2. Fedorenko, V.H. (2008), Investuvannia [Investment], Alerta, Kyiv, Ukraine.
3. Illiashenko, K.V. (2007), "Opportunities to improve investment efficiency by reducing risks", Ekonomika i rehion: nauk.visn. PoltNTU, vol. 2, pp. 75—77.
4. Fedorchak, O. (2017), "Institutionalization of the state management of investment activity in Ukraine", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 4, pp. 136-148, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_4_21 (Accessed 20 Nov 2019).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Industrial Parks", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5018-17 (Accessed 15 Nov 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "Issues of the Ministry of Economy, Trade and Agriculture", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF (Accessed 15 Nov 2019).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution "On approval of the State strategy for regional development for the period up to 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11 (Accessed 20 Nov 2019).
8. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "Presentation "Industrial parks in Ukraine", available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=6463d3ba-aa13-4e54-8db9-0f36642c43d9&tag=IndustrialniParkiVUkraini (Accessed 20 Nov 2019).
9. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "International standards for investment activities and responsible business behavior", available at: https://ncp.gov.ua/ (Accessed 20 Nov 2019).
10. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "About the PPC", available at: https://ncp.gov.ua/pro-nkp (Accessed 20 Nov 2019).
11. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "Officials — Representatives of regions whose areas of responsibility are investment promotion", available at: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (Accessed 20 Nov 2019).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (), The Law of Ukraine "On Stimulating Investment into Top-Priority Sectors of Economy for the Purpose of Creating New Workplaces", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5205-17 (Accessed 15 Nov 2019).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On approval of the Procedure for selection, approval and registration of investment projects in priority sectors of the economy and requirements for such projects", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/715-2013-%D0%BF (Accessed 15 Nov 2019).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On approval of the list of priority sectors of the economy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/843-2013-%D1%80 (Accessed 15 Nov 2019).
15. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On approval of the application form for participation in the selection of investment projects in priority sectors of the economy and instructions for filling", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE24753.html (Accessed 20 Nov 2019).
16. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "On approval of the registration form of the investment project in the priority sector of the economy", available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2220-13 (Accessed 20 Nov 2019).

№ 24 2019, стор. 143 - 148

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 155

Відомості про авторів

О. О. Данилевська

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

O. Danilevskaya

postgraduate student, Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-2676-5488

Як цитувати статтю

Данилевська О. О. Сучасний стан механізмів державного управління інвестиційним розвитком економіки в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 143–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.143

Danilevskaya, O. (2019), “Current state of the mechanisms of public administration of investment development of economy in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 143–148. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.143

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.