EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
М. Е. Кропівницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.149

УДК: 364-7

М. Е. Кропівницька

ПРАКТИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ СИСТЕМИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

У статті визначено основні складові механізму публічного управління системою надання послуги раннього втручання, які сприяють утворенню правового, організаційного та фінансово-економічне забезпечення регулювання такої системи як на національному, так і на регіональному та місцевому рівнях в Україні.
Названо шляхи поетапного запровадження системи надання послуги раннього втручання в процесі удосконалення публічного управління у цій сфері. Приділено увагу питанню забезпечення розвитку одного із найважливіших елементів функціонування системи надання послуги раннього втручання — мережі послуги. Підтверджено необхідність визначення єдиних методичних засад для організації центрів, кабінетів раннього втручання на базі наявних установ, в яких може надаватись ця послуга, для розробки відповідних методичних рекомендацій в якості допоміжного інструменту механізму публічного управління у сфері раннього втручання.
Викладено методичні основи для впровадження практики надання послуги раннього втручання у пілотних областях під час організації кабінетів, відділень, центрів раннього втручання на рівні міст, районів, територіальних громад.

Ключові слова: інвалідність; порушення розвитку; раннє втручання; система надання послуги; міждисциплінарна команда.

Література

1. Про затвердження плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я дітей і підлітків: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1008 // [Електронний ресурс]. — URL: http://moz.gov.ua/article/news/moz-zatverdiv-pereklad-mizhnarodnoi-klasifikacii-funkcionuvannja
2. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства. Статистичний збірник. Державна служба статистики України: Київ — 2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Brown S.E., Guralnick M.J. (2012). International Human Rights to Early Intervention for Infants and Young Children with Disabilities: Tools for Global Advocacy. Infants Young Child. 2012 Oct-Dec; 25(4): 270—285. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4514513/
4. Barrett S.W. Economics of early childhood intervention. In Shonkoff J.P. & Meisels S.J., Editors, Handbook of Early Childhood Intervention, Second Edition. — Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
5. Guralnick M.J. (2001). A developmental systems model for early intervention. Infants and Young Children, 14 (2), 1—18.
6. Доброва-Крол Н. Раннее вмешательство: Ключевые аспекты и международный опыт. Международный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) / Н. Доброва-Крол // — К., 2014. — 48 с. URL: http://www.lib.knigi-x.ru/23pedagogika/22710-1-rannee-vmeshatelstvo-klyuchevie-aspekti-mezhdunarodniy-opit-nataliya-dobrova-krol-mezhdunarodniy-detskiy-fond-oon-yuni.php
7. Кравченко М. Формування інституційного механізму державного регулювання соціального захисту дітей в Україні [Електронний ресурс] / М. Кравченко, О. Мордань // Актуальні проблеми державного управління. — 2010. — Вип. 3 (2). — С. 67—70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2010_3(2)__20
8. Кукуруза Г.В., Близнюк О.О., Хворостенко О.І. та ін. Технологія раннього втручання: принципи, алгоритм, зміст (методичні рекомендації) (НАМН України, МОЗ України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи) / Г.В. Кукуруза, О.О. Близнюк, О.І. Хворостенко, А.М. Кравцова, С.М. Цилюрик, Т.В. Пересипкіна. — Харків, 2017. — 37 с.
9. Міщук Т. Чи буде в Україні надаватися послуга "раннє втручання"// НейроNews, № 5/3, вересень 2011.
10. Харченко Ю.П. Шляхи гармонізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дитинства [Електронний ресурс] / Ю.П. Харченко // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. — 2016. — № 1. — С. 67—75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2016_1_10
11. Деякі питання створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 350 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2019-%D1%80 (дата звернення: 29.08.2019).
12. Про визначення національного координатора: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року № 12 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/12-2019-%D1%80
13. Деякі питання діяльності Національної ради з питань раннього втручання: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 175 [Електронний ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2019-%D0%BF (дата звернення: 29.08.2019).
14. Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю: Указ Президента України від 13 грудня 2016 р. № 553/2016 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/553/2016
15. Міністерство соціальної політики України. Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. URL: http://www.msp.gov.ua/timeline/Ranne-vtruchannya.html (дата звернення: 29.08.2019).

М. Kropivnytska

THE PRACTICE OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE INTRODUCTION OF AN EARLY INTERVENTION SERVICE DELIVERY SYSTEM: METHODOLOGICAL ASPECTS

Summary

The article defines the main components of the mechanism of public management of the system of provision of early intervention services, which contribute to the formation of legal, organizational and financial and economic support for the regulation of this system both at national, regional and local levels in Ukraine.
The ways of gradual introduction of the system of provision of early intervention service in the process of improvement of public administration in this field are named. These ways define the main directions of the state policy on the development of early intervention service, the application of the mechanism of piloting the early intervention service in 10 regions in accordance with the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 22, 2019 No. 350 its health and life", the formation of a network of centers, offices, early intervention units by introducing the provision of this service on the basis of existing institutions, mouth new organizations, social organizations, health and education, attracting and using the assistance of international organizations, the EU and other donors to develop early intervention services in Ukraine, ensure cooperation of public authorities with public associations and organizations of parents of children with disabilities, development of legal framework on this issue, implementation of the coordinating function of the Ministry of Social Policy, designated by the Government as national coordinator on this issue, and ensuring co-operation these three ministries — social policy, health, education and science and others.
Attention is paid to ensuring the development of one of the most important elements of the functioning of the system of provision of early intervention service — the service network. The necessity of defining uniform methodological bases for the organization of centers and early intervention offices based on existing institutions in which this service can be provided, was confirmed.
The methodological bases for introduction of the practice of rendering early intervention service in pilot areas at the organization of offices, departments, early intervention centers at the level of cities, districts and territorial communities are outlined.

Keywords: disability; developmental disabilities; early intervention; service delivery system; multidisciplinary team.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On approval of the plan of measures for implementation in Ukraine of the International Classification of Functioning, Restriction of Life and Health and the International Classification of Functioning, Restriction of Life and Health of Children and Adolescents", available at: http://moz.gov.ua/article/news/moz-zatverdiv-pereklad-mizhnarodnoi-klasifikacii-funkcionuvannja (Accessed 15 Nov 2019).
2. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Protection of children in need of special attention of the society. Statistical Collection", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 Nov 2019).
3. Brown, S.E. and Guralnick, M.J. (2012), "International Human Rights to Early Intervention for Infants and Young Children with Disabilities: Tools for Global Advocacy", Infants Young Child, vol. 25 (4), pp. 270—285, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4514513/ (Accessed 25 Nov 2019).
4. Barrett, S.W. (2000), "Economics of early childhood intervention", Handbook of Early Childhood Intervention, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
5. Guralnick, M.J. (2001), "A developmental systems model for early intervention", Infants and Young Children, vol. 14 (2), pp. 1—18.
6. Dobrova-Krol, N. (2014), Rannee vmeshatel'stvo: Kljuchevye aspekty i mezhdunarodnyj opyt [Early intervention: Key aspects and international experience], Mezhdunarodnyj detskij fond OON (JuNISEF), Kyiv, Ukraine.
7. Kravchenko, M. and Mordan', O. (2010), "Formation of institutional mechanism of state regulation of social protection of children in Ukraine", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 3 (2), pp. 67-70, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2010_3(2)__20 (Accessed 20 Nov 2019).
8. Kukuruza, H.V. Blyzniuk, O.O. and Khvorostenko, O.I. (2017), Tekhnolohiia rann'oho vtruchannia: pryntsypy, alhorytm, zmist (metodychni rekomendatsii) [Early intervention technology: principles, algorithm, content (guidelines)], NAMN Ukrainy, MOZ Ukrainy, Ukrains'kyj tsentr naukovoi medychnoi informatsii ta patentno-litsenzijnoi roboty, Kharkiv, Ukraine.
9. Mischuk, T. (2011), "Will early intervention be provided in Ukraine?", NejroNews, vol. 5/3.
10. Kharchenko, Yu.P. (2016), "Ways to harmonize state mechanisms for managing the social and legal protection of childhood", Publichne administruvannia: naukovi doslidzhennia ta rozvytok, vol. 1, pp. 67-75, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2016_1_10 (Accessed 20 Nov 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "Some Issues of Establishing an Early Intervention Service to Ensure the Child's Development, Preservation and Health", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2019-%D1%80 (Accessed 15 Nov 2019).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On the definition of national coordinator", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/12-2019-%D1%80 (Accessed 15 Nov 2019).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "Some questions about the activities of the National Council on Early Intervention", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2019-%D0%BF (Accessed 15 Nov 2019).
14. President of Ukraine (2016), Decree "On measures aimed at ensuring the observance of the rights of persons with disabilities", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/553/2016 (Accessed 25 Nov 2019).
15. Ministry of Social Policy (2019), available at: https://www.msp.gov.ua/ (Accessed 25 Nov 2019).

№ 24 2019, стор. 149 - 155

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 544

Відомості про авторів

М. Е. Кропівницька

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України заступник начальника Управління інформаційно-аналітичного забезпечення, начальник відділу, Міністерство соціальної політики України

М. Kropivnytska

postgraduate student of the Department of Social and Humanitarian PolicNational Academy of Public Administration under the President of UkraineDeputy Head of Information and Analytical Support Department — the head of the department, Ministry of Social Policy of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9583-7318

Як цитувати статтю

Кропівницька М. Е. Практика публічного управління запровадженням системи надання послуги раннього втручання: методичні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 149–155. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.149

Kropivnytska, М. (2019), “The practice of public management of the introduction of an early intervention service delivery system: methodological aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 149–155. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.24.149

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.