EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОДУЛЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко, А. О. Бойко, С. В. Миненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.11

УДК: 3.33.330:336.338(519.8)

О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко, А. О. Бойко, С. В. Миненко

РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОДУЛЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Анотація

Статтю присвячено актуальному питанню боротьби з відмиванням коштів, отриманих нелегальним шляхом або в результаті фінансування тероризму. Дієвим інструментом боротьби виступає фінансовий моніторинг, який забезпечується на рівні економічного агента та на державному рівні. Авторами було зазначено, що для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу є нагальна потреба в його автоматизації. З цією метою було розроблено UML-діаграми, які моделюють процес комунікації між користувачами системи та автоматизованою інформаційною системою. В роботі представлено діаграму взаємодії користувачів через інтерфейс системи у процесі здійснення внутрішнього фінансового моніторингу економічними агентами та діаграму взаємодії користувачів через інтерфейс системи у процесі здійснення фінансового моніторингу банком. Це дозволило розробити з використанням програмного забезпечення Bizagi Studio прототип користувацького інтерфейсу, який автоматично на основі бізнес-правил виводить результати фінансового моніторингу для працівника, що здійснює внутрішній моніторинг економічного агенту, та користувацький інтерфейс із результатами фінансового моніторингу для банківського працівника. Діаграми також показують, як відбуватиметься взаємодія між економічним агентом та Державним фінансовим моніторингом, що враховано в користувацькому інтерфейсі. Представлені в роботі розробки враховують можливості перевірки операцій за багатьма критеріями, інтеграції з різними інформаційними системами, здійснення постійних перевірок, урахування норм законодавства, використання бізнес-правил та бізнес-логіки. Їх практична реалізація сприятиме незалежності процесу моніторингу від дій користувача та більш ефективному виявленню операцій, за якими існує ризик відмивання грошей.

Ключові слова: інтерфейс; прототип; автоматизований модуль; фінансовий моніторинг; економічний агент; Державний фінансовий моніторинг; легалізація коштів.

Література

1. Vasylieva T., Lyeonov S., Lyulyov O., Kyrychenko K. Macroeconomic stability and its impact on the economic growth of the country. Montenegrin Journal of Economics. 2018. 1. P. 159—170. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-1.12.
2. Lyeonov S.V., Vasylieva T.A., Lyulyov O.V. Macroeconomic stability evaluation in countries of lower-middle income economies. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2018. 1. P. 138—146.
3. Vasilyeva T.A., Leonov S.V., Lunyakov O.V. Analysis of internal and external imbalances in the financial sector of Ukraine's economy. Actual Problems of Economics. 2013. 12. P. 176—184.
4. Бойко А.О., Кузьменко О.В., Боженко В.В. Прогнозування соціально-економічного розвитку України з урахуванням впливу тіньових схем виведення капіталу. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: "Економіка, управління та адміністрування". 2018. № 4 (86). С. 8—14
5. Mazloumfard H., Glans V. The Influence of Tax Burden on the Profit of Banks in Conditions of Monopolistic Competition: Economic-Mathematical Modeling. Financial Markets, Institutions and Risks. 2017. 1. 4. P. 28—36.
6. Subeh M., Yarovenko H. Data Mining of Operations with Card Accounts of Bank Clients. Financial Markets, Institutions and Risks. 2017. 1. 4. P. 87—95.
7. Dean J., Syniavska O., Minenko S. Using economic-mathematical modeling in the study of the economic component of terrorism. SocioEconomic Challenges. 2017. 1. 2. P. 103—109.
8. Kirichenko L., Radivilova T., Carlsson A. Detecting cyber threats through social network analysis: short survey. SocioEconomic Challenges. 2017. 1. 1. P. 20—34.
9. Caldera J., Hain J., Sherlock K. Enhanced automated anti-fraud and anti-money-laundering payment system: patent US20160071108A1 United States. Filed 04.09.2015, pub. date 10.03.2016. Режим доступу: https://patentimages.storage.googleapis.com/a7/34/0c/64cca0829ed4ea/US20160071108A1.pdf (дата звернення: 17.12.2019).
10. Kolhatkar J., Fatnani S., Yao Yi., Matsumoto K. Multi-channel data driven, real-time anti-money laundering system for electronic payment cards: patent US8751399B2. United States. Filed 15.07.2012, pub. date 10.06.2014. — Режим доступу: https://patentimages.storage.googleapis.com/20/52/22/4f12c57929b368/US8751399.pdf (дата звернення: 17.12.2019).
11. Coelho R., De Simoni M., Prenio J Suptech applications for anti-money laundering. FSI Insights on policy implementation. 2019. No 18. P. 1-18. Режим доступу: https://www.bis.org/fsi/publ/insights18.pdf (дата звернення: 17.12.2019).
12. Yong Li. Implementation of Anti-Money Laundering Information Systems. AuthorHouse, 2016. P. 188.
13. Опорний конспект лекцій з дисципліни людино-комп'ютерна взаємодія для студентів напрямку підготовки: комп'ютерні науки // Офіційний сайт репозиторію Тернопільського національного економічного університету eTNEUIR. 2016. С. 41. Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/ю49426/Lek.pdf (дата звернення: 17.12.2019).
14. Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. Проектування комп'ютерних інформаційних систем підтримки прийняття рішень: навчальний посібник. Київ: ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ". 2010. С. 340.
15. What is Communication Diagram? // The official site "Visual Paradigm". Режим доступу: https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-communication-diagram/ (дата звернення: 17.12.2019).
16. Leonov S., Yarovenko H., Boiko A., Dotsenko T. Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering. CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. 2422. P. 297—307.
17. Bizagi Studio — the most business-friendly and flexible process automation software // The official site of the company "Bizagi". Режим доступу: https://www.bizagi.com/en/products/bpm-suite/studio. (дата звернення: 17.12.2019).

O. Kuzmenko, H. Yarovenko, А. Boiko, S. Mynenko

DEVELOPMENT OF INTERFACES FOR THE MODULE OF AUTOMATED FINANCIAL MONITORING

Summary

The article is devoted to the urgent issue of fighting against the laundering of money obtained illegally or as a result of the terrorism financing. An effective instrument of struggle is financial monitoring, which is provided at the level of economic agents and at the state level. The authors noted that to increase the effectiveness of the financial monitoring system, there is a need for its automation. For this purpose, it has been developed UML diagrams that show the communication process between users of the system and the automated information system. The paper presents an user interaction diagram which acts through the system interface in the process of internal financial monitoring of economic agents and a user interaction diagram which acts through the system interface in the process of bank financial monitoring. It allowed us to develop a prototype of an user interface that automatically displays financial monitoring results for an employee who carries out internal monitoring of an economic agent and an interface with financial monitoring results for a bank employee. Prototypes were developed using Bizagi Studio software. They reflect the monitoring results, which are automatically generated based on the business rules proposed in the article. Business rules are built using the main verification criteria — 10 criteria for economic agents and 13 for banks. The diagrams also show how the interaction between the economic agent and the State Financial Monitoring will occur, which is reflected in the user interface. The developments presented in the work take into account the possibilities of operations' verification according to many criteria, integration with various information systems, permanent inspections, legislation, using business rules and business logic. Their practical implementation will contribute to the independence of the monitoring process from user actions and more effective identification of transactions for which there is a risk of money laundering. The work was carried out as part of a grant from the President of Ukraine, and in the future it is planned to develop and implement a software of the prototype.

Keywords: interface; prototype; automated module; financial monitoring; economic agent; state financial monitoring; legalization of funds.

References

1. Vasylieva, T. Lyeonov, S. Lyulyov, O. and Kyrychenko K. (2018), "Macroeconomic stability and its impact on the economic growth of the country", Montenegrin Journal of Economics, vol. 1, pp. 159—170. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-1.12.
2. Lyeonov, S.V. Vasylieva, T.A. and Lyulyov, O.V. (2018), "Macroeconomic stability evaluation in countries of lower-middle income economies", Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, vol. 1, pp. 138—146.
3. Vasilyeva, T.A. Leonov, S.V. and Lunyakov O.V. (2013), "Analysis of internal and external imbalances in the financial sector of Ukraine's economy", Actual Problems of Economics, vol. 12, pp. 176—184.
4. Boiko, A.O. Kuzmenko, O.V. and Bozhenko, V.V. (2018), "Predicting the socio-economic development of Ukraine, taking into account the impact of shadow capital withdrawal schemes", Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : "Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia", vol. 4 (86), pp. 8—14
5. Mazloumfard, H. and Glans, V. (2017), "The Influence of Tax Burden on the Profit of Banks in Conditions of Monopolistic Competition: Economic-Mathematical Modeling", Financial Markets, Institutions and Risks, vol. 1, no. 4, pp. 28—36.
6. Subeh, M. and Yarovenko, H. (2017), "Data Mining of Operations with Card Accounts of Bank Clients", Financial Markets, Institutions and Risks, vol. 1, no. 4, pp. 87—95.
7. Dean, J., Syniavska, O. and Minenko, S. (2017), "Using economic-mathematical modeling in the study of the economic component of terrorism", SocioEconomic Challenges, vol. 1, no. 2, pp. 10—-109.
8. Kirichenko, L., Radivilova, T. and Carlsson, A. (2017), "Detecting cyber threats through social network analysis: short survey", SocioEconomic Challenges, vol. 1, no. 1, pp. 20—34.
9. Caldera, J., Hain, J. and Sherlock, K. (2016), "Enhanced automated anti-fraud and anti-money-laundering payment system: patent US20160071108A1 United States. Filed 04.09.2015", available at: https://patentimages.storage.googleapis.com/a7/34/0c/64cca0829ed4ea/US20160071108A1.pdf, (Accessed 17.12.2019).
10. Kolhatkar, J. Fatnani, S. Yao, Yi. and Matsumoto, K. (2014), "Multi-channel data driven, real-time anti-money laundering system for electronic payment cards: patent US8751399B2. United States. Filed 15.07.2012", available at: https://patentimages.storage.googleapis.com/20/52/22/4f12c57929b368/US8751399.pdf, (Accessed 17.12.2019).
11. Coelho, R. De Simoni, M. and Prenio, J. (2019), "Suptech applications for anti-money laundering", FSI Insights on policy implementation, vol. 18., pp. 1-18, available at: https://www.bis.org/fsi/publ/insights18.pdf, (Accessed 17.12.2019).
12. Yong, Li. (2016), Implementation of Anti-Money Laundering Information Systems, AuthorHouse, Bloomington, USA.
13. The official site of Repository of Ternopil National Economic University eTNEUIR (2016), "Supporting lecture of lectures in human-computer interaction for students in the field of preparation: computer science", available at: http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/49426/Lek.pdf, (Accessed 17.12.2019).
14. Bidiuk, P.I. and Korshevniuk, L.O. (2010), Proektuvannia kompiuternykh informatsiinykh system pidtrymky pryiniattia rishen : navchalnyi posibnyk [Designing Computer Information Systems for Decision Support: A Tutorial], NNK "IPSA" NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
15. The official site "Visual Paradigm" (2019), "What is Communication Diagram?", available at: https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-communication-diagram/, (Accessed 17.12.2019).
16. Leonov, S. Yarovenko, H. Boiko, A. and Dotsenko T. (2019), "Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering", CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2422, pp. 297—307.
17. The official site of the company "Bizagi" (2019), "Bizagi Studio — the most business-friendly and flexible process automation software", available at: https://www.bizagi.com/en/products/bpm-suite/studio, (Accessed 17.12.2019).

№ 1 2020, стор. 11 - 18

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 768

Відомості про авторів

О. В. Кузьменко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

O. Kuzmenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-8575-5725


Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

H. Yarovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-8760-6835


А. О. Бойко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

А. Boiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-1784-9364


С. В. Миненко

аспірант кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

S. Mynenko

postgraduate student of the Economic Cybernetics Department,Sumy State University

ORCID:

0000-0003-3998-9031

Як цитувати статтю

Кузьменко О. В., Яровенко Г. М., Бойко А. О., Миненко С. В. Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.11

Kuzmenko, O., Yarovenko, H., Boiko, А. and Mynenko, S. (2020), “Development of interfaces for the module of automated financial monitoring”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.