EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЩОДО ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСТУ ТА РОЛІ НАУКИ
М. В. Тимошенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.44

УДК: 338.001.36

М. В. Тимошенко

ЩОДО ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОСТУ ТА РОЛІ НАУКИ

Анотація

Наголошується щодо формування нового технологічного укладу в умовах розгортання "індустріалізації 4.0". Висвітлюється актуальність пошуку точок зростання з урахуванням невідворотності високотехнологічної реіндустріалізації.
Ретроспективно розглянуто окремі моделі зростання з урахуванням факторів науково технічного прогресу і накопичення знань Висвітлюються характерні риси азіатської моделі зростання. Акцентується увагу щодо засадничих принципів Пекінського консенсусу. Висвітлено феноменальні економічні успіхи Китаю через вибір "свого шляху розвитку". Продемонстровано динаміку економічного зростання Китаю та Росії з акцентом щодо використанням засад Пекінського консенсусу та ліберальної парадигми розвитку. Розглянуто хрестоматійний досвід Японії і Сінгапуру стосовно цілеспрямованої реалізації концепції економіки знань. Наводяться приклади щодо ролі науки в реалізації успішної соціально-економічної політики.
Розглянуто окремі питання щодо забезпечення стійкого зростання в контексті розробки і практичної реалізації адекватної національної стратегії в галузі науки техніки і інновацій. Наголошується щодо ролі науки як підгрунтя росту. Застерігається щодо абсолютизації критеріїв оцінки результатів наукової роботи, надмірного регулювання державою наукової сфери, гіпертрофованої уваги по відношенню до комерціалізації наукових продуктів. Виокремлюється пріоритет стосовно серендипіті. Наведено окремі порівняння щодо економічного зростання та фінансування складових наукових досліджень в Україні та інших державах.
Закцентовано щодо ретроспективи негативного вітчизняного досвіду в сфері інноваційного розвитку. Проаналізовано індекс конкурентоспроможності України та його окремі складові. Зауважується стосовно неприйнятного значення індексу людського розвитку.
Висвітлюється небезпека корупції та нелегальних схем оптимізації оподаткування в площині формування нетоксичної до науки інституціональної матриці. Запропоновано окремі принципи державного регулювання економічного зростання з акцентом щодо фінансування науки.

Ключові слова: адаптивна модель росту; інновації; НТІ процес; серендипіті; інвестиції; принципи росту; регулювання наукової сфери.

Література

1. World Economic Forum (2016), "The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond ", available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
2. Solow R. (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, vol. 70 (1), pp. 65—94.
3. Jones Ch.I. (1995). "R&D-Based Models of Economic Growth", Journal of Political Economy, vol. 103 (4), pp.759—784.
4. Romer, P. M. (1990) "Endogenous technological change", Journal of Political Economy, vol. 98 (5), pp. 71—102.
5. Aghion, P. and Howitt, P. (1992) "A Model of Growth Through Creative destruction", Econometrica, vol. 60 (2), pp. 323—351.
6. Кива А.В. Модели китайских и российских реформ: в чем коренное отличие/ А.В. Кива // Общественные науки и современность. — 2014. — No 6. — С. 83—93.
7. Ramo J. C. The Beijing Consensus. — The Foreign Policy Centre. — London, 2004, May. — 74 p.
8. Weitseng Chen, ed. (2017). The Beijing Consensus? How China Has Changed Western Ideas of Law and Economic Development, Cambridge University Press. — 353 p.
9. База даних Організації економічного співробітництва та розвитку /Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUNDS
10. База даних Світового банку/ Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator/
11. Ли Куан Ю. Из третьего мир в первый / Ю, Ли Куан. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.— 576 с., 119 с.
12. "OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016" available at: https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/oecd_science_technology_and_innovation_outlook_2016.pdf
13. Шнипко О.С. Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст:монографія [Текст] / О.С. Шнипко. — К.: Генеза, 2009. — 248 с.
14. Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread /S. Kuznets. — New Heaven: Yale University Press, 1966. — 546 p.
15. Fagiolo G., Rovertini A. On the Scientific Status of the Economic Policy: A Tale of Alternative Paradigms//Working paper #47/Universita di Verona, Dipartimento di Scienze economiche; Mishkib F/S. Will Monetary Policy Become More of a Science// Working paper #13566/NBER 2007.
16. World Economic Forum (2019), "The Global Competitiveness Report 2019", available at: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019
17. World Economic Forum (2018), "The Global Competitiveness Report 2018", available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018
18. "Taxing Multinational Enterprises: Base Erosion and Profit Shifting", OECD Policy Brief, October 2015, available at: https:// www.oecd.org/ctp/policy-brief-beps-2015.pdf

M. Tymoshenko

ABOUT SOME FEATURES OF GROWTH AND THE ROLE OF SCIENCE

Summary

It is emphasized on formation a new technological mode in the conditions of the deployment of "industrialization 4.0. The relevance of the search for growth points is considered, taking into account the inevitability of high-tech reindustrialization.
Some models of growth have been retrospectively considered, taking into account the factors of scientific and technological progress and accumulation of knowledge. The features of the Asian growth model are highlighted. Attention is drawn to the fundamental principles of the Beijing Consensus. China's phenomenal economic success has been highlighted through the choice of "own development path". The dynamics of economic growth in China and Russia were demonstrated with a focus on the basics of the Beijing consensus and liberal development paradigms. It is worth looking at the textbook experience of Japan and Singapore, which are closely related to realizing the concept of knowledge economic. Examples are given of the role of science in the development and implementation of successful socio-economic policies.
Some issues of sustainable growth are considered in the context of development and practical implementation of an adequate national strategy in the field of science, technologies and innovations. The role of science as a basis for growth is emphasized. It is warned about the absolutization of criteria for evaluating of the scientific work results, over-regulation by the state of the scientific field, hypertrophied attention to the commercialization of scientific products. Singled out priorities for serendipity. Some comparisons are made regarding the economic growth and financing of scientific research components in Ukraine and other countries.
It is emphasized on the retrospective of negative domestic experience in the field of innovative development. The competitiveness index of Ukraine and its particular components are analyzed.. It is noted regarding the unacceptable value of the human development index.
The danger of corruption and illegal tax optimization schemes is highlighted in terms of formation of a non-toxic institutional matrix. Some regulatory principles are proposed with regard to economical growth with an emphasis on science financing.

Keywords: adaptive model of growth; innovations; STI process; serendipity; investments; principles of growth; regulation of the scientific sphere.

References

1. World Economic Forum (2016), "The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond", available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (Accessed 10 Dec 2019).
2. Solow, R. (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, vol. 70 (1), pp. 65—94.
3. Jones, Ch.I. (1995), "R&D-Based Models of Economic Growth", Journal of Political Economy, vol. 103 (4), pp. 759—784.
4. Romer, P.M. (1990), "Endogenous technological change", Journal of Political Economy, vol. 98 (5), pp. 71—102.
5. Aghion, P. and Howitt, P. (1992), "A Model of Growth Through Creative destruction", Econometrica, vol. 60 (2), pp. 323—351.
6. Kyva, A.V. (2014), "Models of Chinese and Russian reforms: what is the fundamental difference", Obschestvennye nauky y sovremennost', vol. 6, pp. 83—93.
7. Ramo, J.C. (2004), The Beijing Consensus, The Foreign Policy Centre, London, UK.
8. Weitseng, C. (2017), The Beijing Consensus? How China Has Changed Western Ideas of Law and Economic Development, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
9. OECD (2019), "OECD Database", available at: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUNDS (Accessed 10 Dec 2019).
10. Worl Bank (2019), "World Bank Database", available at: http://data.worldbank.org/indicator/ (Accessed 10 Dec 2019).
11. Ly Kuan, Yu. (2016), Yz tret'eho myra v pervyj [From the third world to the first], Mann, Yvanov y Ferber, Moscow, Russia.
12. OECD (2016), "OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016" available at: https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/bestanden/oecd_science_technology_and_innovation_outlook_2016.pdf (Accessed 10 Dec 2019).
13. Shnypko, O.S. (2009), Innovatsijnyj defolt Ukrainy: ekonomiko-tekhnolohichnyj kontekst [Ukraine's default default: economic and technological context], Heneza, Kyiv, Ukraine.
14. Kuznets, S. (1966), Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread, Yale University Press, New Heaven, USA.
15. Fagiolo, G. and Rovertini, A. (2007), "On the Scientific Status of the Economic Policy: A Tale of Alternative Paradigms", Working paper Universita di Verona, vol. 47.
16. World Economic Forum (2019), "The Global Competitiveness Report 2019", available at: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019 (Accessed 10 Dec 2019).
17. World Economic Forum (2018), "The Global Competitiveness Report 2018", available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018 (Accessed 10 Dec 2019).
18. OECD (2015), "Taxing Multinational Enterprises: Base Erosion and Profit Shifting", OECD Policy Brief, October, available at: https://www.oecd.org/ctp/policy-brief-beps-2015.pdf (Accessed 10 Dec 2019).

№ 1 2020, стор. 44 - 50

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 698

Відомості про авторів

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

M. Tymoshenko

PhD in Technical Sciences, Associate professor, University of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0002-0288-9750

Як цитувати статтю

Тимошенко М. В. Щодо деяких особливостей росту та ролі науки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 44–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.44

Tymoshenko, M. (2020), “About some features of growth and the role of science”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 44–50. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.