EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В. Ф. Доценко, О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, Л. С. Бєдусенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.51

УДК: 640.41

В. Ф. Доценко, О. Б. Шидловська, І. М. Медвідь, Л. С. Бєдусенко

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті проведено аналіз використання інформаційних технологій в готельному бізнесі України та розглянуто перспективи його розвитку. Висвітлено найбільш впливові аспекти функціонування індустрії гостинності. Обгрунтовано необхідність постійного впровадження інновацій на висококонкурентному ринку готельних послуг. Наведено причини низької інноваційної активності вітчизняних підприємств готельного господарства. Визначено, що перспективним напрямом розвитку готельного бізнесу є інформатизація засобів розміщення. Обгрунтовано доцільність впровадження інформаційних технологій (ІТ) як інноваційного напряму розвитку індустрії гостинності. Наведено приклади використання новацій у сфері інформаційних технологій у практичній діяльності провідних готелів світу, які визначають сучасність підприємств готельної індустрії та їх конкурентну спроможність. Виявлено, що з метою отримання конкурентних переваг на ринку готельних послуг актуальним є використання інформаційних технологій для оптимізації менеджменту в готелі шляхом впровадження інтегрованих електронних систем управління. Звернуто увагу на необхідність застосування сервісних ІТ-технологій, до яких відносять глобальні системи бронювання та CRM системи. Окремо виділено доцільність автоматизації процесу комунікації відвідувачів з персоналом за допомогою мобільних додатків для обміну повідомленнями, що є передумовою покращення ефективності діяльності засобу розміщення. Встановлено актуальність впровадження інформаційних технологій в закладах ресторанного господарства при готелях. Визначено, що пріоритетним напрямом нововведень в цій сфері є використання інтерактивних технологій, які являють собою сенсорні столи або панелі з електронним меню. Розглянуто аргументи перспективності поєднання інтерактивних поверхонь з методом фудпейрингу, що сприятиме як зростанню економічного потенціалу підприємства гостинності, так і покращенню якості харчування споживачів. Загалом встановлено економічну доцільність впровадження інформаційних технологій на підприємствах готельного господарства, яка полягає в отриманні додаткового доходу, зниженні витрат, удосконаленні процесу обслуговування, забезпеченню конкурентних переваг на ринку, підвищенню ефективності роботи окремих підрозділів та готелю загалом.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; інформаційні технології; індустрія гостинності; готельний бізнес.

Література

1. Шаповалова О.М. Аналіз інноваційної діяльності у сфері послуг на прикладі готельного господарства [Текст] / О.М. Шаповалова, С.С. Козьякова // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 17. — С. 70—74.
2. Шикіна О.В. Теоретичні основи діяльності концептуальних готелів та їх класифікація [Текст] / О.В. Шикіна, Г.І. Фадєєва // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2017. — Вип. 6 (11). — С. 212—219.
3. Коваленко Н.О. Інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності в Україні [Текст] / Н.О. Коваленко // Європейські перспективи. — 2015. — № 7. — С. 174—179.
4. About WTTC [Електронний ресурс] / World Travel & Tourism Council: [сайт]. — Режим доступу: http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/country-reports/
5. Статистичний щорічник України за 2018 рік [Електронний ресурс] / Державна служба статистики: [сайт]. — Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm
6. Ковальчук Т.Г. Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах глобалізації світового господарства [Текст] / Т.Г. Ковальчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2019. — Вип. 23, Ч. 1. — С. 126—130.
7. Федосова К.С. Сучасні інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі [Текст]: монографія / К.С. Федосова, Л.М. Тележенко. — Одеса: ТЕС, 2010. — 264 с.
8. Buhalis D. (2003), "eTourism: information technology for strategic tourism management", Pearson, London, UK. pp. 15—16.
9. Останкова Е.С. Организация и управление деятельностью предприятия в режиме реального времени [Електронный ресурс] / Business process fusion: [сайт]. — Режим доступа: http://www.klubok.net/article1487.html
10. Restaurant Technology in 2017 [Електронний ресурс] / Toast: [сайт]. — Режим доступу: https://pos.toasttab.com/resources/restaurant-technology-industry-report
11. Restaurant Industry Factbook 2019 [Електронний ресурс] / National Restaurant Association: [сайт]. — Режим доступу: https://restaurant.org/Downloads/PDFs/Research/SOI/restaurant_industry_fact_sheet_2019.pdf
12. Рябенька М.О. Застосування новітніх інформаційних систем управління готелем [Електронний ресурс] / М.О. Рябенька, В.В. Троян, Т.М. Молодовець // Матеріали конференції "Перспективные вопросы мировой науки": 17—25 грудня 2014 р. — Софія, Болгарія: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2014. — Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/ryabenka.htm
13. Гордієнко Т.В. Використання інформаційних систем в готельному господарстві Харківського регіону / Т.В. Гордієнко // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28—29 березня. — Х.: ХНАМГ, 2013. — С. 189—190.
14. Халілова-Чуваєва Ю.А. Сучасні тенденції розвитку IT-технологій у сфері готельного господарства [Текст] / Ю.А. Халілова-Чуваєва, Н.С. Cорокіна // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання": 21—22 березня 2019 р. — Черкаси: ЧДТУ, 2019. — Т. 1. — 195 с.
15. Chatbots for hotels: How can you best use them today? [Електронний ресурс] / Media Concepts: [сайт]. — Режим доступу: https://www.mediaconcepts.com /resources/chatbots_for_hotels.html
16. Боты, роботы и Revenue Management System: как отельный бизнес стал первоклассной digital-историей [Електронний ресурс] / Cossa: [сайт]. — Режим доступу: http://www.cossa.ru/trends/158514/href/
17. В отелях Radisson Blu появился консьерж-бот [Електронний ресурс] / Lenta. Путешествия: [сайт]. — Режим доступу: https://lenta.ru/news/2016/05/13/chatbot/
18. Ресторан майбутнього: українець Дмитро Костик створює глобальну мережу закладів з інтерактивними столами [Електронний ресурс] / Интернет-бизнес в Украине: [сайт]. — Режим доступу: https://ain.ua/2015/03/19/restoran-budushhego-ukrainec-dmitrij-kostik-sozdaet-globalnuyu-set-zavedenij-s-interaktivnymi-stolami/
19. Коренець Ю.М. Питання продовольчого забезпечення людини в польових умовах [Текст] / Ю.М. Коренець, Ю.В. Єріс, Ю.В. Зайченко // Обладнання та технології харчових виробництв. — 2017. — Вип. 35. — С. 56—62.

V. Dotsenko, O. Shydlovska, I. Medvid, L. Biedusenko

INFORMATION TECHNOLOGIES IN UKRAINE'S HOTEL INDUSTRY: REALITIES AND PERSPECTIVES

Summary

The article analyzes the use of information technologies in the hotel business of Ukraine and considers the prospects for its development. The most influential aspects of the hospitality industry have been examined. The necessity of consistent implementation of innovations in the highly competitive hotel services market has been substantiated. The reasons for the low innovative activity of the domestic enterprises of the hotel industry have been given. Also, it has been determined that the forward-looking direction of hotel business development is informatization of lodging places. The expediency of the implementation of information technologies (IT) as an innovative trend in the development of the hospitality industry has been explained. The use of innovations in the area of information technologies has been illustrated on the basis of the world's leading hotels. Moreover, its importance for the modernity of the hotel industry enterprises and their competitiveness has been determined. On top of that, it has been proved that it is essential to use information technologies to optimize hotel management by implementing integrated electronic control systems in order to gain competitive advantages in the hotel services market. Special attention has been paid to the need for the use of service IT technologies including global reservation systems and CRM systems. The expediency of automating the process of visitor-to-staff communication using mobile messaging applications as a means for improving the efficiency of the lodging place functioning has been highlighted. The importance of the implementation of information technologies into hotels and restaurant facilities has been established. Furthermore, the use of interactive technologies such as touch tables or panels with electronic menus has been considered a top priority in the area of innovations. The arguments for the prospect of combining interactive surfaces with the method of foodpairing have been considered. It has been determined that the aforementioned interactive surfaces will contribute to both the increase of the economic potential of the hospitality enterprise and the improvement of the quality of consumers' nutrition. By and large, the economic feasibility of implementing information technologies in the hotel industry has been established, namely: it will provide additional income, reduce costs, improve rendered services, ensure competitive advantages in the market, increase the efficiency of individual units and the hotel in itself.

Keywords: innovations; innovative activity; information technologies; hospitality industry; hotel business.

References

1. Shapovalova, O.M. and Koz'iakova, S.S. (2013), "Analysis of innovative activities in the service sector of hotel business", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 70—74.
2. Shykina, O.V. and Fadieieva, H.I. (2017), "Theoretical bases of activity of conceptual hotels and their classification", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 6 (11), pp. 212—219.
3. Kovalenko, N.O. (2015), "Innovative directions of development of hospitality industry in Ukraine", Yevropejs'ki perspektyvy, vol. 7, pp. 174—179.
4. The official site of World Travel & Tourism Council (2019), "World Travel & Tourism Council: Travel & Tourism Benchmarking Reports 2019", available at: https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2019/world2019.pdf (Accessed 26 November 2019).
5. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statistical Yearbook of Ukraine for 2018", available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/Ukr_cifra_2018_u.pdf (Accessed 26 November 2019).
6. Koval'chuk, T.H. (2019), "Prospects for development of hotel and restaurant business in Ukraine in the conditions of globalization of the world economy", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu : seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 23, p.1, pp. 126—130.
7. Fedosova, K.S. and Telezhenko, L.M. (2010), Suchasni informatsijni tekhnolohii u hotel'nomu i restorannomu biznesi [Modern information technologies in the hotel and restaurant business], TES, Odesa, Ukraine.
8. Buhalis, D. (2013), "ETourism: information technology for strategic tourism management", Pearson, London, UK, pp. 15—16.
9. Ostankova, E.S. (2004), "Organization and management of the enterprise in real time", available at: http://www.klubok.net/article1487.html (Accessed 26 November 2019).
10. The official site of Toast (2017), "Restaurant Technology in 2017", available at: https://pos.toasttab.com/resources/restaurant-technology-industry-report (Accessed 26 November 2019).
11. The official site of National Restaurant Association (2019), "Restaurant Industry Factbook 2019", available at: https://restaurant.org/Downloads/PDFs/Research/SOI/restaurant_industry_fact_sheet_2019.pdf (Accessed 26 November 2019).
12. Riaben'ka, M.O., Troian, V.V. and Molodovets', T.M. (2014), "Application of the innovative hotel management information systems", Materialy konferentsii "Perspektyvnye voprosy myrovoj nauky" [Conference Proceedings of the Conference "Perspective questions of world science"], Bial HRAD-BH OOD, Sofia, Bulgary, 17—25 December.
13. Hordiienko, T.V. (2013), "The use of information systems in the hotel industry of Kharkiv region", Zbirka dopovidej Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Menedzhment mis'koho ta rehional'noho rozvytku [International scientific and practical conference Proceedings. Urban and regional development management], National University of Urban Economy, Kharkiv, Ukraine, 28—29 March, pp. 189—190.
14. Khalilova-Chuvaieva, Yu.A. and Corokina, N.S. (2019), "Modern tendencies of development of IT-technologies in the sphere of hotel managemen", Materialy X Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Turystychnyj ta hotel'no-restorannyj biznes v Ukraini: problemy rozvytku ta rehuliuvannia" [Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference "Tourism and hotel and restaurant business in Ukraine: problems of development and regulation"], State Technological University, Cherkasy, Ukraine, 21—22 March, p. 195.
15. The official site of Media Concepts (2016), "Chatbots for hotels: How can you best use them today?", available at: https://www.mediaconcepts.com /resources/chatbots_for_hotels.html (Accessed 26 November 2019).
16. The official site of Cossa (2017), "Bots, robots and Revenue Management System: how the hotel business has become a first-class digital history", available at: http://www.cossa.ru/trends/158514/href/ (Accessed 26 November 2019).
17. The official site of Lenta (2016), "Concierge bot appears at Radisson Blu hotels", available at: https://lenta.ru/news/2016/05/13/chatbot/ (Accessed 26 November 2019).
18. The official site of Internet business in Ukraine (2015), "Future Restaurant: Ukrainian Dmitro Kostyk creates a global network of restaurants with interactive tables", available at: https://ain.ua/2015/03/19/restoran-budushhego-ukrainec-dmitrij-kostik-sozdaet-globalnuyu-set-zavedenij-s-interaktivnymi-stolami/ (Accessed 26 November 2019).
19. Korenets', Yu.M. Yeris, Yu.V. and Zajchenko Yu.V. (2017), "Issues of human food supply in the field", Obladnannia ta tekhnolohii kharchovykh vyrobnytstv, vol. 35, pp. 56—62.

№ 1 2020, стор. 51 - 57

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 4585

Відомості про авторів

В. Ф. Доценко

д. т. н., професор кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

V. Dotsenko

Doctor of Technical Sciences, Professor of Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1788-1599


О. Б. Шидловська

к. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

O. Shydlovska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5318-1835


І. М. Медвідь

асистент кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

I. Medvid

Assistant Professor of Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2537-2823


Л. С. Бєдусенко

магістрант кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій, м. Київ

L. Biedusenko

Master's degree student of Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8346-7797

Як цитувати статтю

Доценко В. Ф., Шидловська О. Б., Медвідь І. М., Бєдусенко Л. С. Інформаційні технології в готельній індустрії України: реалії та перспективи. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.51

Dotsenko, V., Shydlovska, O., Medvid, I. and Biedusenko, L. (2020), “Information technologies in Ukraine's hotel industry: realities and perspectives”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.