EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ENTREPRENEURSHIP IN THE SHARING ECONOMY: SOCIAL BENEFITS AND DIGITAL GROWTH
A. Kvitka, A. Kramarenko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.64

УДК: 339.1-330.3

A. Kvitka, A. Kramarenko

ENTREPRENEURSHIP IN THE SHARING ECONOMY: SOCIAL BENEFITS AND DIGITAL GROWTH

Summary

The directions of development of small and medium-sized enterprises in the framework of the exchange economy and the circular economy, as well as issues related to promising areas of entrepreneurial innovation and the growth of digital business are considered. It is shown that the key sectors for innovation are food industry, packaging, water supply and clothing production. Changes in modern business models, which are the switching of the representatives of small and medium-sized businesses to the implementation of the main postulates of the circular economy, namely, to reduce consumption and reuse of natural resources, are studied. Modern market strategies and small and medium-sized enterprises trying to implement them are analyzed. It was concluded that the creation of innovative enterprises within the sharing economy not only contributes to the improvement of the economic situation, but also creates additional social effects. It is shown that the main focus of retailers is loyalty and customer retention, rather than selling more units of the product. The strengthening of the transformation of supply chains in the areas of cooperation between trading platforms and large consumer goods firms, integration of artificial intelligence and machine learning, and integration of social networks are emphasized. It is revealed that startups and newcomers to the market place goal and influence at the centre of their brands, because the impact brands are growing much faster than others. It is shown that the values necessary for creating the image of a "virtuous brand" are "careful knowledge", "caring habits" and "caring imagination". It was concluded that along with increasing social responsibility and greening of business, business activity within the sharing economy has unexpectedly developed rapidly. It was emphasized that the use of the sharing economy has contributed to solving the problems of rational use of natural resources, effective employment and current problems of residents of large cities. Special attention is paid to fundamental changes in the landscape for entrepreneurs, which are manifested in the creation of effective ways of production while reducing internal costs, greater opportunities to enter the market, increased competition, the transition of power from large corporations to innovative enterprises.

Keywords: digital transformation; circular economy; social entrepreneurship; supply chains.

References

1. Garn, R. (2019), "Conscious Capitalism: Are You Driven By More Than Just Money?" available at: https://www.entrepreneur.com/article/338428 (Accessed 29 December 2019).
2. Infographic.Ly Team (2017) "Infographic: The Sharing Economy", available at: https://www.entrepreneur.com/article/295148 (Accessed 29 December 2019).
3. Cornerstone (2019), "Intentional Design: Embracing the Circular Economy", available at: https://cornerstonecapinc.com/wp-content/uploads/Intentional-Design_Embracing-the-Circular-Economy.pdf (Accessed 29 December 2019).
4. Fox, M. M. (2019), "4 Environmental Startups Driving The Circular Economy", available at: https://www.forbes.com/sites/meimeifox/2019/12/06/4-environmental-startups-driving-the-circular-economy/#6418dc80c864 (Accessed 29 December 2019).
5. Barr, S. (2019), "The Future Of Black Friday", available at: https://www.forbes.com/sites/stevenbarr/2019/11/20/the-future-of-black-friday/#7999a92e21b2 (Accessed 29 December 2019).
6. Roberts-Islam, B. (2019), "The App Buying Back Your Unwanted Clothes To Fuel The Circular Economy", available at: https://www.forbes.com/sites/brookerobertsislam/2019/12/16/the-app-buying-back-your-unwanted-clothes-to-fuel-the-circular-economy/#5108d19622e4 (Accessed 29 December 2019).
7. Hackenberg J. (2019), "How Circular Supply Chains Will Take Businesses From Landfill To Refill", available at: https://www.forbes.com/sites/jonquilhackenberg/2019/12/19/how-circular-supply-chains-will-take-businesses-from-landfill-to-refill/#769a0b72f754 (Accessed 29 December 2019).
8. Young, S. and James, L. (2019), "The EU's New Environmental Initiatives Present Opportunities for Brands", available at: https://www.entrepreneur.com/article/323386 (Accessed 29 December 2019).
9. Bylund, P. (2016), "3 Ways the Sharing Economy Changes Entrepreneurial Opportunity", available at: https://www.entrepreneur.com/article/254725 (Accessed 29 December 2019).
10. Saini, A. (2019), "Recommerce — Trending Business Solutions to Sustainability", available at: https://www.entrepreneur.com/article/337259 (Accessed 29 December 2019).

А. В. Квітка, А. О. Крамаренко

ПІДПРИЄМНИЦТВО В ЕКОНОМІЦІ ОБМІНУ: СОЦІАЛЬНІ ВИГОДИ ТА ЦИФРОВЕ ЗРОСТАННЯ

Анотація

Досліджено напрями розвитку малих і середніх підприємств у рамках економіки обміну і кругової економіки, а також питання, пов'язані з перспективними напрямами підприємницьких інновацій і зростанням діджиталізації бізнесу. Показано, що ключовими секторами для інновацій є сфери харчової промисловості, пакування, водопостачання та виробництва одягу. Було вивчено зміни сучасних бізнес-моделей, які полягають у тому, що представники малого і середнього бізнесу поступово переключаються на реалізацію основних постулатів кругової економіки, а саме на скорочення споживання і на повторне використання природних ресурсів. Проаналізовано сучасні ринкові стратегії, що намагаються реалізувати малі та середні підприємства. Було зроблено висновок, що створення інноваційних підприємств у рамках економіки обміну не тільки сприяє оздоровленню економічної кон'юнктури, але й створює додаткові соціальні ефекти. Показано, що основним фокусом рітейлерів стають лояльність і утримання клієнтів, а не продаж більшої кількості одиниць продукту. Підкреслено посилення трансформації ланцюжків поставок у напрямах співпраці торгових майданчиків і великих фірм споживчих товарів, інтеграції штучного інтелекту і машинного навчання, інтеграції соціальних мереж. Виявлено, що стартапи і новачки ринку ставлять у центр своїх брендів мету і вплив, тому що бренди впливу ростуть набагато швидше, ніж інші. Показано, що цінностями, необхідними для створення іміджу "доброчесного бренду" є "дбайливе знання", "турботливі звички" та "турботлива уява". Було зроблено висновок, що поряд з підвищенням соціальної відповідальності та екологізації бізнесу несподівано стрімкий розвиток отримала підприємницька діяльність у рамках економіки обміну. Підкреслено, що використання можливостей економіки обміну сприяло вирішенню проблем раціонального використання природних ресурсів, ефективного працевлаштування і актуальних проблем жителів великих міст. Особливу увагу приділено корінним змінам ландшафту для підприємців, що проявляються у створенні ефективних способів виробництва за одночасного зниження внутрішніх витрат, більших можливостях для виходу на ринок, посиленні конкуренції, переході влади від великих корпорацій до інноваційних підприємств.

Ключові слова: цифрові перетворення; кругова економіка; соціальне підприємництво; ланцюжки поставок.

№ 1 2020, стор. 64 - 67

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 895

Відомості про авторів

A. Kvitka

Doctor of Philosophy in Economics, associate professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V. N. Karazin National University, Kharkiv

А. В. Квітка

к. е. н., доцент, заступник директора ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ORCID:

0000-0002-5730-1352


A. Kramarenko

Doctor of Philosophy in Economics, senior lecturer of tne Department of Management and Administration of the Educational and Scientific Institute "Karazin Business School", V. N. Karazin National University, Kharkiv

А. О. Крамаренко

к. е. н., старший викладач кафедри управління та адміністрування ННІ "Каразінська школа бізнесу", Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ORCID:

0000-0001-5987-1247

Як цитувати статтю

Kvitka, A. and Kramarenko, A. (2020), “Entrepreneurship in the sharing economy: social benefits and digital growth”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 64–67. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.