EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ ЗМІЦНЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
І. С. Крамаренко, О. А. Давидова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.68

УДК: 338.439:332

І. С. Крамаренко, О. А. Давидова

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ ЗМІЦНЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою статті є дослідження сучасного стану напрямів державного сприяння зміцненню інвестиційного потенціалу підприємств України. Основними завданнями дослідження є: аналіз рівня державного фінансування інвестиційної діяльності; формування системи напрямів покращення державної підтримки інвестиційного потенціалу підприємств України.
Досліджено, що сума державних коштів, що фінансуються у інвестиційну діяльність за останні вісім років збільшилася на 57215,5 млн грн або у 3,6 разів. У 2010 році у структурі джерел фінансування переважали кошти державного бюджету — 5,66% від суми всіх джерел фінансування, кошти місцевих бюджетів становили лише 3,17%. Однак у 2018 році тенденція щодо фінансування змінилася навпаки, кошти державного бюджету становлять — 3,94%, кошти місцевих бюджетів — 8,70%.
Обгрунтовано удосконалення законодавчо-нормативної бази щодо підтримки та залучення інвестицій у сфері: державно-приватного партнерства, інвестиційної інфраструктури, формування регіонального механізму інвестиційної діяльності, визначення пріоритетних сфер і галузей інвестування, грошово-кредитної, податкової та амортизаційної політики, регулювання діяльності іноземних інвесторів та захисту іноземних інвестицій.
Доведено переваги впровадження державно-приватного партнерства в інвестиційній діяльності підприємств, що вплинуть на підвищення якості, своєчасності надані публічних послуг та ефективності використання бюджетних коштів; дозволить залучити додаткові фінансові ресурси у створення і модернізацію інфраструктурних об'єктів; сприятиме зайнятості населення, стимулювання економічного зростання з широким використанням інновацій та сучасних технологій; залучить всі групи інтересів до реалізації стратегій соціально-економічного розвитку, а також посилить довіру та порозуміння у суспільстві.
Удосконалення інвестиційної інфраструктури шляхом створення регіональної мережі індустріальних парків і надання державної підтримки суб'єктам, які створюють такі парки, визначені як один із пріоритетних напрямів розвитку регіональної політики щодо залучення інвестицій.

Ключові слова: інвестиції; капітальні інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційна привабливість; інвестиційний потенціал; державна підтримка; державно-приватне партнерство; інвестиційна інфраструктура.

Література

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 18.10.2019)
2. Стан інвестиційної діяльності в Україні URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 (дата звернення 12.12.2019).
3. Москаленко Б.А. Особливості інвестиційної активності в Україні та її вплив на інвестиційний потенціал підприємств. Mechanism of Economic Regulation. 2014. № 2. С. 152—158.
4. Герасименко І.С. Державні пріоритети управління інвестиційними процесами в комплексному регіональному розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток". 2011. №11. URL: N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Duur_2011_11_13.pdf
5. Крамаренко І.С., Іртищев О.С., Кльоц Ю.Ю., Кравець Л.О. Аналіз структурних трансформацій інвестиційного потенціалу: функціональний аспект. Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 458—468.
6. Крамаренко І.С. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 403—413.
7. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. 2014. № 2 (72). С. 84—95.

I. Kramarenko, E. Davydova

STATES OF STATE SUPPORT TO STRENGTHEN ENTERPRISE INVESTMENT POTENTIAL

Summary

The purpose of the article is to investigate the current state of the directions of state assistance in strengthening the investment potential of Ukrainian enterprises. The main tasks of the research are: analysis of the level of state financing of investment activity; formation of a system of directions of improvement of state support of the investment potential of Ukrainian enterprises.
It has been investigated that the amount of state funds financed for investment activity in the last eight years has increased by UAH 57215,5 million or by 3.6 times. In 2010, in the structure of sources of financing the state budget funds prevailed — 5.66% of the sum of all sources of financing, local budgets amounted to only 3.17%. However, in 2018, the trend towards financing changed the opposite, the state budget funds make up 3.94%, local budget funds make 8.70%.
Improvement of the legislative and regulatory framework on support and attraction of investments in the sphere of: public-private partnership, investment infrastructure, formation of a regional mechanism of investment activity, determination of priority spheres and branches of investment, monetary, tax and depreciation and investment policy, substantiation foreign investment.
The advantages of introduction of public-private partnership in the investment activity of enterprises will be proved, which will influence on improvement of quality, timeliness of rendered public services and efficiency of use of budgetary funds; allow to attract additional financial resources in the creation and modernization of infrastructure facilities; promote employment, stimulate economic growth with the widespread use of innovation and modern technologies; will involve all interest groups in the implementation of socio-economic development strategies, as well as increase trust and understanding in society.
Improvement of investment infrastructure by establishing a regional network of industrial parks and providing state support to entities that create such parks, identified as one of the priority areas for the development of regional investment attraction policy.

Keywords: investment; capital investment; investment activity; investment attractiveness; investment potential; state support; public-private partnership; investment infrastructure.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua (Accessed 12 Des 2019).
2. State of investment activity in Ukraine (2019), available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=en-UA&tag=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%20% D1% 96% D0% BD% D0% B2% D0% B5% D1% 81% D1% 82% D0% B8% D1% 86% D1% 96% D0% B9% D0% BD% D0% BE% D1% 97% 20% D0% B4% D1% 96% D1% 8F% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE% D1% 81% D1% 82% D1% 96% 20% D0% B2% 20% D0% A3% D0% BA% D1% 80% D0% B0% D1% 97% D0% BD% D1% 96 (Accessed 12 Des 2019)
3. Moskalenko, B.A. (2014), "Features of investment activity in Ukraine and its impact on the investment potential of enterprises", Mechanism of Economic Regulation, vol. (2), pp. 152—158.
4. Gerasimenko, I.S. (2011), "State priorities for managing investment processes in integrated regional development", Public Administration: Improvement and Development, vol. (11), available at: N & IMAGE_FILE_DOWNLOAD = 1 & Image_file_name = PDF / Duur_2011_11_13.pdf (Accessed 11 Des 2019).
5. Kramarenko, I.S. Irtyshchev, O.S. Klyots, Yu.Yu. and Kravets, L.O. (2019), "Analysis of structural transformations of investment potential: functional aspect", KhNAU Bulletin, vol. (2), pp. 458—468.
6. Kramarenko, I.S. (2019), "Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of its impact on economic growth", KhNAU Bulletin, vol. (1), pp. 403—413.
7. Irtyscheva, I.O. and Kramarenko, I.S. (2014), "Investment attractiveness of the economy: inter-regional asymmetries", Regional economy, vol. (72), pp. 84—95.

№ 1 2020, стор. 68 - 72

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 1367

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918


О. А. Давидова

магістр спеціальності "Фінанси банківська справа та страхування", Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

E. Davydova

Master's Degree in Finance Banking and Insurance, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-5862-0187

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С., Давидова О. А. Напрями державного сприяння зміцненню інвестиційного потенціалу підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 68–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.68

Kramarenko, I. and Davydova, E. (2020), “States of state support to strengthen enterprise investment potential”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 68–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.