EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ
А. П. Гейдор, Т. М. Бізбіз

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.73

УДК: 658.14:334

А. П. Гейдор, Т. М. Бізбіз

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено позицію України в світових рейтингах, які відображають стан впровадження інноваційних ідей, тенденції щодо зміни у можливостях залучення інвестицій та легкості ведення бізнесу. Згідно з дослідженням, незважаючи на покращення позицій України у всіх рейтингах, вітчизняним стартаперам все ще потрібно докласти багато зусиль, щоб знайти хоча б одне джерело фінансування, не говорячи вже про 2 і більше. Розглянуто характеристику стадій розвитку стартапу, у якості яких запропоновано "посівну" стадію, стадії запуску, зростання, розширення та "виходу". У відповідності до характеристики кожної з них, виокремлено можливі джерела й фінансування. Проведено узагальнення способів залучення інвестицій для фінансування стартапу, у якості яких запропоновано використання моделі "3 F", бізнес-інкубаротів, бізнес-аксалераторів, бізнес-ангелів, венчурних фондів та краудфандингу; уточнено їх сутнісні характеристики. Проаналізовано найбільші за обсягом інвестиції у вітчизняні стартапи.

Ключові слова: стартап; Україна в світових рейтингах; стадії розвитку стартапу; модель "3 F"; бізнес-інкубатор; венчурний фонд; бізнес-акселератор; бізнес-ангел; краудфандинг.

Література

1. Бланк С. Стартап. Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 616 с.
2. Збанацький Д. Стартапи: юридичні та практичні аспекти / Д. Збанацький // Незалежний аудитор. — № 3 (14). — 2013. — C. 97—98.
3. Мрихіна О.Б. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій / О.Б. Мрихіна, А.Р. Стояновський, Т.І. Міркунова // Актуальні проблеми економіки. — 2015. — №9 (171). — С. 215—225.
4. Івашова Н.В. Start up проекти — інструмент реалізації інновацій / Н.В. Івашова // Економічні проблеми сталого розвитку: Міжнар. наук.-практич. конф. (24—26 квітня 2013 р.). — Суми, 2013. — Т. 4. — С. 115—116.
5. Чазов Є. Стартап як нова форма ведення бізнесу / Є. Чазов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2013. — № 52. — С. 122—128.
6. Україна в рейтингу інноваційних країн [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2019/07/25/novyna/ekonomika/ukrayina-opustylasya-rejtynhu-innovaczijnyx-krayin (дата звернення: 13.11.2019).
7. Startup Ranking. Countries Ranking: веб-сайт. URL: https://www.startupranking.com/countries (дата звернення: 13.11.2019).
8. Україна в рейтингах: позиції 2019 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://www.slovoidilo.ua/2019/06/21/infografika/polityka/ukrayina-rejtynhax-yak-zminylysya-pozycziyi-2019-roczi (дата звернення: 13.11.2019).
9. Andrе Wolf. BDO INTERNATIONAL BUSINESS COMPASS 2017. Publisher: Prof Henning Vоpel and Dr Andrе Wolf Hamburgisches Welt Wirtschafts Institut (HWWI) Baum wall 7 | 20459 Hamburg. — 480 pages [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bdo.ge/getattachment/ Insights/Publications/BDO-IBC-International-Business-Compass-2017/BDO_IBC17_EN_web.pdf.aspx?lang=en-GB (дата звернення: 13.11.2019).
10. BDO International Businesscompass 2018: веб-сайт. URL: https://www.bdo.global/en-gb/insights/bdo-germany/bdo-international-business-compass-2018 (дата звернення: 13.11.2019).
11. Глобальний рейтинг конкурентоспроможності 2018[Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://case-ukraine.com.ua/news/globalnij-rejting-konkurentospromozhnosti-2018-yak-pokrashhiti-pozitsiyi-nezvazhayuchi-na-padinnya/ (дата звернення: 13.11.2019).
12. Doing business 2019: веб-сайт. URL: https://www.doingbusiness.org/en/rankings (дата звернення: 13.11.2019).
13. Баб'ячок Р.І. Основні тенденції розвитку стартапів в Україні — проблеми, перешкоди і можливості [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf (дата звернення: 13.11.2019).
14. Джерело фінансування Friends, Family, Fools [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://buduysvoe.com/publications/de-groshi-lebovski-dzherelo-finansuvannya-friends-family-fools-fff3f (дата звернення: 13.11.2019).
15. Про затвердження Порядку реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб'єктів малого та середнього підприємництва:Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 510: веб-сайт. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/1898 (дата звернення: 13.11.2019).
16. Стартап-акселератор чи бізнес-інкубатор — що краще для стартапу? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://startupline.com.ua/startups/startap-akselerator-chy-biznes-inkubator-shcho-krashche-dlya-startapu-chastyna-ii (дата звернення: 13.11.2019).
17. Джерело фінансування стартапів [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://bizua.org/266/dzherela-finansuvannya-startapiv (дата звернення: 13.11.2019).
18. Інвестиції в Українські стартапи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/23/647295/ (дата звернення: 13.11.2019).
19. Александрова Л. Бізнес-ангели інвестиційних проектів / Л. Александрова // Фінансовий ринок України. — 2012. — №2. — С. 24.
20. Феномен приватного інвестування [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://news.finance.ua/ua/news/-/432627/fenomen-pryvatnogo-investuvannya-abo-yak-distaty-groshi-z-pid-matratsiv-ukrayintsiv(дата звернення: 13.11.2019).
21. Финансирование стартапа в Украине [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://biggggidea.com/practices/1201/ (дата звернення: 13.11.2019).
22. Deal Book of Ukraine 2019 edition [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/aventures-dealbook-2019-145451367 (дата звернення: 13.11.2019).

A. Heidor, Т. Bizbiz

SOURCES OF FINANCING STARTUP IN UKRAINE

Summary

The article investigates Ukraine's position in world rankings, which reflects the state of implementation of innovative ideas, trends of changes in investment opportunities and ease of doing business. According to the study, despite improving Ukraine's positions in all rankings, domestic start-ups still have to make a lot of effort to find at least one source of funding, not to mention 2 or more. The characteristics of the stages of development of a startup, in which the "seed" stage, stages of start-up, growth, expansion and "exit" are considered. According to the characteristics of each of them, possible sources and financing are separated. Generalization of ways to attract investments to finance start-ups was proposed, which suggested the use of 3 F model, business incubators, business accelerators, business angels, venture funds and crowdfunding; their essential characteristics are specified. The largest investments in domestic start-ups are analyzed. Based on the research, it is determined that the investment climate in Ukraine, in particular in the field of innovation, is improving year by year. The main resources for supporting and facilitating the development of innovative projects in Ukraine are venture capital firms, which invest heavily in both the early stages and the stages of project development and expansion. However, the amount of financial resources coming from business angels and business accelerators is smaller and is directed mainly to the early stages of project implementation. Government support for startup innovative projects can be provided through grants, preferential lending programs, research funding, financing innovative projects in certain sectors (agriculture, ecology, energy-saving technologies, social sphere, etc.). Due to the economic instability in the country and the high riskiness of the projects, banking institutions and the state remain practically inactive in financing startups.
We see the prospects for further research in this area in developing effective mechanisms for attracting bank loans and public resources as sources of financing for startups, taking into account the experience of Western countries.

Keywords: startup; Ukraine in world rankings; stages of startup development; model "3 F"; business incubator; venture capital fund; business accelerator; business angel; crowdfunding.

References

1. Blank, S. and Dorf, B. (2013), Startap. Nastol'naja kniga osnovatelja [A Startup. Founder's Handbook].
2. Zbanats'kyj, D. (2013), Startups: legal and practical aspects. Introduction, Nezalezhnyj audytor, vol. 3 (14), pp. 97—98.
3. Mrykhina, O. B. Stoianovs'kyj, A. R. and Mirkunova, T. I. (2015), "Prospects of startup companies in the context of the competitive development of the Ukrainian high technology market", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9 (171), pp. 215—225.
4. Ivashova, N. V. (2013), "Start up projects are an innovation tool", Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij naukovopraktychnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Scientifically Practical Conference], Ekonomichni problemy staloho rozvytku [Economic problems of sustainable development], Sumy, Ukraine.
5. Chazov Je. (2013), "Startap jak nova forma vedennja biznesu" [Naukovi praci Nacional'nogo universytetu harchovyh tehnologij], pp. 122—128.
6. "Ukrai'na v rejtyngu innovacijnyh krai'n", available at: https://www.slovoidilo.ua/2019/07/25/novyna/ekonomika/ukrayina-opustylasya-rejtynhu-innovaczijnyx-krayin (Accessed 13 November 2019).
7. "Startup Ranking. Countries Ranking", available at: https://www.startupranking.com/countries (Accessed 13 November 2019).
8. "Ukrai'na v rejtyngah: pozycii' 2019 roku", available at: https: //www.slovoidilo.ua/2019/06/21/infografika/polityka/ukrayina-rejtynhax-yak-zminylysya-pozycziyi-2019-roczi (Accessed 13 November 2019).
9. Wolf A., Poensgen K. (2017), BDO International business compass Publisher: Hamburgisches Welt Wirtschafts, Hamburg, 480 p., available at: https://www.bdo.ge/getattachment/Insights/Publications/BDO-IBC-International-Business-Compass-2017/BDO_IBC17_EN_web.pdf.aspx?lang=en-GB (Accessed 13 November 2019).
10. The official site of BDO International Business compass (2018), available at: https://www.bdo.global/en-gb/insights/bdo-germany/bdo-international-business-compass-2018 (Accessed 13 November 2019).
11. "Global'nyj rejtyng konkurentospromozhnosti" (2018), available at: http://case-ukraine.com.ua/news/globalnij-rejting-konkurentospromozhnosti-2018-yak-pokrashhiti-pozitsiyi-nezvazhayuchi-na-padinnya/ (Accessed 13 November 2019).
12. The official site of Doing business (2019), available at: https://www.doingbusiness.org/en/rankings (Accessed 13 November 2019).
13. Bab'iachok R.I. (2018) "Osnovni tendenciyi rozvitku startapiv v Ukrayini — problemi, pereshkodi i mozhlivosti" [Online], available at: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf (Accessed 13 November 2019).
14. "Dzherelo finansuvannja Friends, Family, Fools", available at: https://buduysvoe.com/publications/de-groshi-lebovski-dzherelo-finansuvannya-friends-family-fools-fff3f (Accessed 13 November 2019).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), On Approval of the Procedure for Registration of Organizations the Activities of which are Designed to Meet the Needs of Small and Medium-Sized Entities, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/1898 (Accessed 13 November 2019).
16. "Startap-akselerator chy biznes-inkubator — shho krashhe dlja startapu?", available at: http://startupline.com.ua/startups/startap-akselerator-chy-biznes-inkubator-shcho-krashche-dlya-startapu-chastyna-ii (Accessed 13 November 2019).
17. "Dzherelo finansuvannja startapiv" (2015), available at: https://bizua.org/266/dzherela-finansuvannya-startapiv (Accessed 13 November 2019).
18. "Investycii' v Ukrai'ns'ki startapy" (2019), available at: https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/23/647295/ (Accessed 13 November 2019).
19. Aleksandrova L. (2012), "Biznes-angely investycijny hproektiv", Finansovyj rynok Ukrai'ny, vol. 2, p. 24.
20. "Fenomen pryvatnogo investuvannja" (2018), available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/432627/fenomen-pryvatnogo-investuvannya-abo-yak-distaty-groshi-z-pid-matratsiv-ukrayintsiv (Accessed 13 November 2019).
21. "Fynansyrovanye startapa v Ukrayne" (2015), available at: https://biggggidea.com/practices/1201/ (Accessed 13 November 2019).
22. "Deal Book of Ukraine" (2019), available at: https://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/aventures-dealbook-2019-145451367 (Accessed 13 November 2019).

№ 1 2020, стор. 73 - 78

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 3125

Відомості про авторів

А. П. Гейдор

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Heidor

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-5098-0882


Т. М. Бізбіз

студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Т. Bizbiz

student of economics faculty, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-9394-7978

Як цитувати статтю

Гейдор А. П., Бізбіз Т. М. Джерела фінансування стартапів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 73–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.73

Heidor, A. and Bizbiz, Т. (2020), “Sources of financing startup in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 73–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.