EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФГ "ПАНТУС-ВВ" ХОРОШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
М. О. Орликовський, М. О. Місюрова, А. В. Железнякова, Д. О. Школа

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.96

УДК: 333.08:334.712:521.110

М. О. Орликовський, М. О. Місюрова, А. В. Железнякова, Д. О. Школа

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ФГ "ПАНТУС-ВВ" ХОРОШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Дослідження присвячене розгляду та узагальненню теоретико-методичних і науково-практичних аспектів управління інвестиційним забезпеченням конкурентоспроможного розвитку підприємства, розв'язанню наукового завдання, що виявляється в підвищенні ефективності виробництва ФГ "Пантус-ВВ" Хорошівського району Житомирської області. В статті розглядаються загальні підходи до визначення понять проблематики дослідження, дискусійні моменти та положення щодо теоретичного забезпечення вирішення проблеми інвестиційного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств та ефективного управління новоствореними господарськими системами. Досліджено проблему ефективного розвитку підприємства, котра виявляється в застарілих технологіях виробництва, низькому рівні матеріально-технічного забезпечення, незадоволені потреби в ресурсному забезпеченні та ін. Вирішення проаналізованих проблем полягає в запровадженні принципово нових технологічних факторів виробництва, які підтверджуються прогнозними економічними розрахунками, стосовно питань інвестиційного забезпечення запропонованих нововведень, джерел їх надходження та розрахунку показників ефективності від їх використання в контексті управління рівнем конкурентоспроможності підприємства. Досліджується сукупність впливу зовнішніх та внутрішніх чинників економічного середовища на господарські процеси підприємства та виокремлюються конкретні шляхи розв'язання виявлених проблем підвищення рівня управління конкурентоспроможністю підприємства, виокремлення елюентів дії факторів ризику на ефективність управління конкурентоспроможністю підприємства та умов його інвестиційного забезпечення. Вирішення даних проблеми разом з оптимізацією виробничих структур та оптимізацією можливого "вектору" розвитку сільськогосподарських підприємств Житомирської області дасть можливість оновити матеріально-ресурсне забезпечення виробництва ФГ "Пантус-ВВ", створити умови для розвитку дієвого конкурентного середовища та значно підвищити його ефективність, при цьому залучення інвестиційних ресурсів та ефективного управління ними. В дослідженні приділено увагу конкурентоспроможному розвитку підприємства з позиції зниження рівня собівартості виробленої продукції, вдосконаленню факторів технологічного переоснащення виробництва, а також використання принципово нових методів та методик управління виробничими процесами об'єкта дослідження. В статті аргументуються фактори впливу зовнішнього середовища господарювання як невід'ємна складова ефективного розвитку конкурентного середовища та управління факторами його розвитку. Досліджено загальний господарський ефект від залучення інвестиційних ресурсів у структурі ефективного та конкурентоспроможного розвитку підприємства та доведено доцільність його застосування.

Ключові слова: інвестиційне забезпечення; конкурентоспроможний розвиток; управління виробництвом; оптимізація інвестиційного забезпечення; управлінський ефект; управління середовищем; оптимізація забезпечення; моделювання ризиків.

Література

1. Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво: монографія / З.С. Варналій. — К.: Знання України, 2015. — 463 с.
2. Верланов Ю.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття конкурентоспроможності підприємств / Ю.Ю. Верланов, І.С. Абрамова // Наукові праці: науково-методичний журнал. — Т. 89. — Вип. 76. — Економічні науки. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили. — 2008. — С. 86—94.
3. Головачова О.С. Пріоритетні напрями удосконалення регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією України / О.С. Головачова // Агросвіт. — 2014. — № 17. — С. 69—75.
4. Гомза В.М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / В.М. Гомза // Економіка АПК. — 2014. — № 12. — С. 109—115.
5. Збарська А.В. Ефективність використання ресурсів як умова конкурентоспроможного господарювання / А.В. Збарська // Бухгалтерія в сільському господарстві. — 2013. — № 13. — С. 28—33.
6. Кондратюк О. І. Підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції / О.І. Кондратюк. — Економіка АПК. — № 10. — 2009. — С. 109—112.
7. Мельник М.І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій: монографія / М.І. Мельник. — Львів: ІРД НАН України. — 2012. — 568 с.

M. Orlikovsky, M. Misurova, A. Zheleznyakov, D. Shkola

MANAGEMENT OF INVESTMENT SUPPORT OF COMPETITIVE DEVELOPMENT OF THE MAIN ACTIVITIES OF FG "PANTUS-BB" OF HOROSHEVSKY DISTRICT OF ZHYTOMYR REGION

Summary

The study is devoted to the consideration and generalization of the theoretical, methodological and scientific-practical aspects of managing the investment support of competitive development of the enterprise, the solution of the scientific problem, which is manifested in improving the efficiency of production of FG "Pantus-BB" of the Khoroshiv district of Zhytomyr region. The article deals with the general approaches to the definition of the concepts of research problems, discussion points and provisions regarding the theoretical support for solving the problem of investment support for the competitive development of enterprises and the effective management of newly created economic systems. The problem of the effective development of the enterprise, which is manifested in outdated production technologies, low level of logistical support, unmet needs for resource support, etc., is investigated. The solution of the analyzed problems is the introduction of fundamentally new technological factors of production, which are confirmed by the forecast economic calculations, concerning the issues of investment support of the proposed innovations, sources of their income and calculation of efficiency indicators from their use in the context of managing the level of enterprise competitiveness. The influence of external and internal factors of the economic environment on the economic processes of the enterprise is investigated and the specific ways of solving the identified problems of increasing the level of management of competitiveness of the enterprise, the isolation of the eluent of the influence of risk factors on the efficiency of managing the competitiveness of the enterprise and the conditions of its investment security are identified. The solution of these problems together with the optimization of production structures and optimization of the possible "vector" of agricultural enterprises of Zhytomyr region will allow to upgrade the material and resource support of the production of FG "Pantus-BB", to create conditions for the development of an effective competitive environment and greatly increase its efficiency, while attracting investment resources and their effective management. The study focuses on the competitive development of the enterprise in terms of reducing the cost of production, improving the factors of technological re-equipment of production, as well as the use of fundamentally new methods and techniques for managing the production processes of the object of study. In the article the factors of influence of external environment of economy as an integral component of effective development of competitive environment and management of factors of its development are argued. The general economic effect of attracting investment resources in the structure of effective and competitive development of the enterprise is investigated and the feasibility of its application is proved.

Keywords: investment support; competitive development; production management; optimization of investment support; management effect; environmental management; optimization of security; risk modeling.

References

1. Varnalij, Z.S. (2015), Konkurentsiia i pidpryiemnytstvo [Competition and entrepreneurship], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. Verlanov, Yu.Yu. (2008), "Theoretical approaches to defining the concept of enterprise competitiveness", Naukovi pratsi: naukovo-metodychnyj zhurnal, vol. 89, pp. 86—94.
3. Holovachova, O.S. (2014) "Priority directions of improvement of the regulatory policy in the field of foreign trade in agricultural products of Ukraine", Ahrosvit, vol. 17, pp. 69—75.
4. Homza, V.M. (2014), "Ways to increase the competitiveness of agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 109—115.
5. Zbars'ka, A.V. (2013), "Resource efficiency as a condition for competitive business", Bukhhalteriia v sil's'komu hospodarstvi, vol. 13, pp. 28—33.
6. Kondratiuk, O.I. (2009), "Increasing the competitiveness of agricultural production", Ekonomika APK, vol. 10, pp 109—112.
7. Mel'nyk, M.I. (2012), Formuvannia biznes-seredovyscha Ukrainy v umovakh instytutsijnykh transformatsij [Formation of business environment of Ukraine in the conditions of institutional transformations], IRD NAN Ukrainy, L'viv, Ukraine.

№ 1 2020, стор. 96 - 104

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 712

Відомості про авторів

М. О. Орликовський

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

M. Orlikovsky

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Organizations and Administration. M.P. Polischuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-9296-623X


М. О. Місюрова

магістр кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

M. Misurova

Master's Degree in Management of Organizations and Administration M. P. Polischuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-1914-0591


А. В. Железнякова

магістр кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

A. Zheleznyakov

Master's Degree in Management of Organizations and Administration M .P. Polischuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-7961-9177


Д. О. Школа

магістр кафедри менеджменту організацій і адміністрування імені М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

D. Shkola

Master's Degree in Management of Organizations and Administration M. P. Polischuk, Zhytomyr National Agro-Ecological University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-4482-9518

Як цитувати статтю

Орликовський М. О., Місюрова М. О., Железнякова А. В., Школа Д. О. Управління інвестиційним забезпеченням конкурентоспроможного розвитку основних видів діяльності фг "пантус-вв" хорошівського району житомирської області. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 96–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.96

Orlikovsky, M., Misurova, M., Zheleznyakov, A. and Shkola, D. (2020), “Management of investment support of competitive development of the main activities of fg "pantus-bb" of horoshevsky district of zhytomyr region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 96–104. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.