EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
О. В. Ніколюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.114

УДК: 658.589:336.71

О. В. Ніколюк

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано доцільність та формалізовано змістовність удосконалення й активізації стратегічних орієнтирів державної політики підтримки конкурентоспроможності малого бізнесу в Україні. Визначено мету та напрями формування структурної державної політики підтримки конкурентоспроможності малого бізнесу. Визначено основні напрями державної політики щодо підтримки конкурентоспроможності малого бізнесу: постійне та системне формування відповідального власника-господаря, здатного до інвестиційної діяльності й зацікавленого в прискореному оновленні виробництва, особливо у стратегічних та пріоритетних галузях економіки; забезпечення умов (економіко-політичних, законодавчих, інституційних тощо) для утворення й ефективного функціонування підприємницьких структур малого бізнесу. Запропоновано стратегічні орієнтири державної політики підтримки конкурентоспроможності малого бізнесу в Україні, які передбачають впровадження комплексу заходів фінансового та організаційного характеру (удосконалення нормативно-правової бази; формування єдиної державної регуляторної політики; активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого бізнесу; сприяння створенню інфраструктури розвитку малого бізнесу). З метою налагодження партнерських стратегічних відносин між банківським сектором та малим бізнесом запропоновано реформувати нормативну базу НБУ для рефінансування банківських установ та кредитних спілок за проектами банківського кредитування малого бізнесу. Водночас необхідно розробити стандарти банківського кредитування малого бізнесу та створити умови для перерозподілу та зменшення ризиків.

Ключові слова: малий бізнес; державна політика; стратегічні цілі; конкурентоспроможність; державна підтримка.

Література

1. Ринки в системі внутрішньої торгівлі України: монографія / В. Апопій та ін.; за ред. В. Апопія. Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. 413 с.
2. Мале підприємництво України: моніторинг, інфраструктура, кадри / З. Варналій, О. Сергійко, Л. Хмелевська. К., 2002. 59 с.
3. Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період: матеріали "круглого столу" (20 жовтня 2011 р.) / В. Волошин та ін.; за заг. ред. Т. Васильціва. Львів: ПАІС, 2011. 230 с.
4. Кузьминич Г. Конкурентоспособность предпринимательских структур малого и среднего бизнеса России. Экономика, управление, финансы: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). Пермь: Меркурий, 2012. С. 21—24.
5. Досягнення і проблеми еволюційної економіки: монографія / О. Кузьмін, Ю. Сидоров, В.В. Козик. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. 250 с.
6. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика: монографія / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, О.П. Романко. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. 197 с.
7. Реверчук С.К. Мале підприємство в перехідній економіці України: дис... д-ра екон. наук: 08.01.02. Львів, 1996.
8. Король В.С. Данилейчук Р.Б. Проблеми функціонування суб'єктів малого підприємництва в умовах глобалізації економіки України. Формування ринкових відносин в Україні. 2009. № 7. С. 136—139.
9. Кубай Н.Є. Становлення і розвиток приватного підприємництва в перехідній економіці (на прикладі малих підприємств України): дис.... канд. eкон. наук: 08.01.01. Львів, 1999.

O. Nikoliuk

STRATEGIC GUIDELINES OF STATE POLICY TO SUPPORT SMALL BUSINESS COMPETITIVENESS IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the feasibility and formalized content of the improvement and activation of strategic guidelines of the state policy of supporting small business competitiveness in Ukraine. The purpose and directions of forming a structural state policy for supporting the competitiveness of small business have been determined. The main directions of the state policy for maintaining the competitiveness of small business are identified: permanent and systematic formation of a responsible owner-owner, capable of investment activity and interested in accelerated production renewal, especially in strategic and priority sectors of the economy; provision of conditions (economic, political, legislative, institutional, etc.) for the formation and effective functioning of small business entrepreneurial structures. The strategic guidelines of the state policy of support of small business competitiveness in Ukraine are proposed, which envisage introduction of a complex of measures of financial and organizational character (improvement of the legal framework; formation of a unified state regulatory policy; activation of financial and credit and investment support for small business development; ). In order to establish strategic partnerships between the banking sector and small business, it is proposed to reform the NBU regulatory framework for refinancing of banking institutions and credit unions on small business bank lending projects. In addition, small business lending standards should be developed and conditions for redistribution and risk mitigation created. In order to intensify credit support for small businesses, the mechanisms of state support for non-bank financial and credit institutions (credit unions, mutual lending companies) should be improved. In particular, the improvement of legislation regarding the adoption of a single universal law on credit cooperation, which would provide for a legislative definition of the specific activity of each type, principles and mechanisms of functioning of insurance and guarantee funds.

Keywords: small business; public policy; strategic goals; competitiveness; state support.

References

1. Apopij, V. (2012), Rynky v systemi vnutrishn'oi torhivli Ukrainy [Markets in Ukraine's internal trade system], Vyd-vo L'vivs'koi komertsijnoi akademii, L'viv, Ukraine.
2. Varnalij, Z. Serhijko, O. and Khmelevs'ka, L. (2002), Male pidpryiemnytstvo Ukrainy: monitorynh, infrastruktura, kadry [Small business of Ukraine: monitoring, infrastructure, personnel], Кyiv, Ukraine.
3. Vasyl'tsiv, T. (2011), Potentsial konkurentospromozhnosti zakhidnykh rehioniv Ukrainy ta problemy joho realizatsii u postkryzovyj period: materialy "kruhloho stolu" (20 zhovtnia 2011 r.) [Competitiveness Potential of Western Regions of Ukraine and Problems of its Implementation in the Post-Crisis Period: Round Table Materials (October 20, 2011)], PAIS, L'viv, Ukraine.
4. Kuz'mynych, H. (2012), "Competitiveness of entrepreneurial structures of small and medium-sized businesses in Russia", Ekonomyka, upravlenye, fynansy: materyaly II mezhdunar. nauch. konf. [Economics, management, finance: materials of the II international scientific conf.], Merkuryj, Perm', Russia, pp. 21—24.
5. Kuz'min, O. Sydorov, Yu. and Kozyk, V.V. (2011), Dosiahnennia i problemy evoliutsijnoi ekonomiky [Achievements and problems of the evolutionary economy], Vyd-vo L'vivs'koi politekhniky, L'viv, Ukraine.
6. Kuz'min, O.Ye. Mel'nyk, O.H. and Romanko, O.P. (2011), Konkurentospromozhnist' pidpryiemstva: planuvannia ta diahnostyka [Competitiveness of the enterprise: planning and diagnostics], IFNTUNH, Ivano-Frankivs'k, Ukraine.
7. Reverchuk, S.K. (1996), "Small business in Ukraine's transition economy", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, L'viv, Ukraine.
8. Korol', V.S. and Danylejchuk, R.B. (2009), "Problems of functioning of small business entities in the conditions of globalization of the Ukrainian economy", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 7, pp. 136—139.
9. Kubaj, N.Ye. (1999), "Formation and development of private entrepreneurship in transition (on the example of small Ukrainian enterprises)", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, L'viv, Ukraine.

№ 1 2020, стор. 114 - 120

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 775

Відомості про авторів

О. В. Ніколюк

д. е. н., професор, Одеська національна академія харчових технологій

O. Nikoliuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1665-0361

Як цитувати статтю

Ніколюк О. В. Стратегічні орієнтири державної політики підтримки конкурентоспроможності малого бізнесу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 114–120. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.114

Nikoliuk, O. (2020), “Strategic guidelines of state policy to support small business competitiveness in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 114–120. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.114

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.