EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. РЕТРОСПЕКТИВА 2000—2013 РОКИ, КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛОБІСТСЬКОГО ВПЛИВУ
Т. С. Яровой

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.121

УДК: 327.56 323.22(477)

Т. С. Яровой

СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. РЕТРОСПЕКТИВА 2000—2013 РОКИ, КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛОБІСТСЬКОГО ВПЛИВУ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню процесу становлення державного управління у сфері національної безпеки України, що відбувався в 2000—2013 роках. У досліджуваний час відбуваються масштабні скорочення кількості військовослужбовців, розпродаються тисячі одиниць бронетехніки, знищуються новітні системи озброєнь. За 13 років армія та авіація України знижують свою боєздатність навіть не в рази, а на порядок.
Політичні події, відомі як "Касетний скандал", "Помаранчева революція", відволікли увагу від знищення військової авіації, зокрема — стратегічних бомбардувальників. Декларована зміна зовнішньополітичного курсу України, яка після Помаранчевої революції проголосила курс на вступ до НАТО, не сповільнила темпів руйнування армії. За часів президента Ющенка армія занепадала, як і за часів президента Януковича.
Автор наполягає на ролі лобістів у таких процесах як тотальний розпродаж військової техніки за необгрунтовано низькими цінами. Однак основним негативним наслідком для держави є навіть не фінансові втрати, а зниження боєздатності військових підрозділів.
Окрему увагу автор приділяє проблематиці державної безпеки, зокрема — розвідувальної діяльності. Розбіжність курсу України на НАТО та геополітичних інтересів Російської Федерації породжували конфліктний потенціал. Керівництво держави роками ігнорувало інформацію розвідки щодо нарощення агресивної риторики РФ, підвищення нею боєздатності власної армії на фоні зниження боєздатності армії в Україні, скорочення кількості бронетехніки та навіть — окремих військових частин.
На переконання автора, основною причиною всіх цих подій були відсутність політичної волі керівництва держави та відсутність регулятора лобізму в Україні. Прийняття закону, орієнтованого на легалізацію лобізму та створення регулятора, не вирішить проблеми минулого, але допоможе уникнути їх у майбутньому.

Ключові слова: національна безпека; державна безпека; воєнна безпека; державне управління; лобізм; лобіювання; Збройні Сили України; обороноздатність; державне управління лобізм.

Література

1. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 19.09.2019).
2. Яровой Т.С. Роль лобізму в процесі становлення та розвитку системи державного управління в Україні: 2004—2010 роки, або "від майдану до реваншизму". Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. Державне управління. 2019. Т. ХХ. Вип. 312. С. 15—20.
3. Як знищувались стратегічні ядерні сили України. Ukrainian Military Pages. 05.12.2016 р. Оновлено 27.01.2019. URL: https://www.ukrmilitary.com/2016/12/strategic-nuclear-forces-of-ukraine.html
4. Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки: Проект Постанови Верховної Ради України від 06.06.2019р. № 10374 (Статус: Одержаний ВР України) Веб-портал "Ліга-Закон". URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/DH80600A?an=2
5. Деякі питання відновлення та ремонту озброєння і військової техніки Збройних Сил: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 року № 1135. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-2009-п
6. Лазоркін Віталій. Збройні сили України: 1991 — 2001 // "Універсум". 2011. Вип. № 217—218 (листопад — грудень).
7. Про чисельність Збройних Сил України на 2005 рік: Закон України від 17 березня 2005 року № 2489-IV. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2489-15
8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року "Про невідкладні завдання щодо підвищення обороноздатності України": Указ Президента України від 10 січня 2009 року № 2/2009. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2/2009
9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2013 року "Про Державну комплексну програму реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року": Указ Президента України від 02 вересня 2013 року № 479/2013 Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/479/2013

T. Yarovoi

ESTABLISHMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE. RETROSPECTIVE 2000—2013 THROUGH THE PRISM OF LOBBYING INFLUENCE

Summary

The article is devoted to the research of the process of becoming a public administration in the field of national security of Ukraine, which took place in 2000—2013. During the investigated time there are large-scale reductions in the number of servicemen, thousands of units of armored vehicles are sold, new weapons systems are destroyed. For 13 years, the army and aviation of Ukraine have reduced their combat capability not even several times, but in tens.
Political events, known as the Cassette Scandal, the Orange Revolution, have diverted attention from the destruction of military aviation, including strategic bombers. The declared change in Ukraine's foreign policy, as a course for NATO membership, that was proclaimed after the Orange Revolution, did not slow down the pace of military destruction. In the days of President Yushchenko, the army was declining, just like in the days of President Yanukovych.
The author insists on the role of lobbyists in such processes as the mass sale of military equipment at unreasonably low prices. However, the main negative consequence for the state is not even financial losses, but a decrease in the combat capability of the military units.
The author pays special attention to the problems of state security, in particular — intelligence. The rise to conflict potential was created of Ukraine's NATO-membership cours and geopolitical interests in the Russian Federation. For years, the leadership of the state ignored intelligence information about increasing the aggressive rhetoric of the Russian Federation, increasing fighting capacity of its own army against the background of reducing the fighting capacity of the army in Ukraine, reducing the number of armored vehicles and even some military units, that was destruckted.
According to the author, the main reason for all these events was the lack of political will of the state leadership and the absence of a regulator of lobbying in Ukraine. Adopting a law aimed at legalizing lobbying and creating a regulator will not solve the problems of the past, but will help to avoid them in the future.

Keywords: national security; state security; military security; governance; lobbying; lobbying; Armed Forces of Ukraine; defense capability; public administration lobbying.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On national security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 15 Dec 2019).
2. Yarovoj, T.S. (2019), "The role of lobbying in the process of formation and development of the public administration system in Ukraine: 2004—2010, or "from the square to revanchism"", Zbirnyk naukovykh prats' Donets'koho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Ser. Derzhavne upravlinnia, vol. XX, no. 312, pp. 15—20.
3. Ukrainian Military Pages (2016), "How the strategic nuclear forces of Ukraine were destroyed", available at: https://www.ukrmilitary.com/2016/12/strategic-nuclear-forces-of-ukraine.html (Accessed 15 Dec 2019).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), "On the report of the Interim Commission of Inquiry of the Verkhovna Rada of Ukraine to investigate information on the facts of theft in the Armed Forces of Ukraine and the undermining of the state's defense capability from 2004 to 2017: Draft Resolution of Verkhovna Rada of Ukraine of 06.06.2019. № 10374", available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/DH80600A?an=2 (Accessed 15 Dec 2019).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution "Some issues related to the renewal and repair of weapons and military equipment of the Armed Forces", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-2009-p (Accessed 15 Dec 2019).
6. Lazorkin, V. (2011), "Ukrainian Armed Forces: 1991-2001", Universum, vol. 217—218.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "On the Strength of the Armed Forces of Ukraine for 2005", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2489-15 (Accessed 15 Dec 2019).
8. President of Ukraine (2009), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 26, 2008 "On urgent tasks to enhance the defense capability of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2/2009 (Accessed 15 Dec 2019).
9. President of Ukraine (2013), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 2, 2013 "On the State Integrated Program for Reform and Development of the Armed Forces of Ukraine for the Period until 2017", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/479/2013 (Accessed 15 Dec 2019).

№ 1 2020, стор. 121 - 125

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

Т. С. Яровой

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

T. Yarovoi

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv), Department of Public Administration, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7266-3829

Як цитувати статтю

Яровой Т. С. Становлення державного управління у сфері національної безпеки України. ретроспектива 2000—2013 роки, крізь призму лобістського впливу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.121

Yarovoi, T. (2020), “Establishment of public administration in the field of national security of Ukraine. retrospective 2000—2013 through the prism of lobbying influence”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.