EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
О. О. Усаченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.126

УДК: 351.864

О. О. Усаченко

ДЕРЖАВНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Зазначено, що в якості одного з головних резервів фінансування військових НДДКР необхідно розглядати, як підвищення ефективності використання ресурсів, які виділяються шляхом реструктуризації і обмеження тематики НДДКР, що залишається надмірною. Економічно стимулювати треба тільки перспективні наукові дослідження в галузі створення інноваційної оборонної продукції, які пов'язані з ризиками. Теоретичний і практичний інтерес представляє питання ціноутворення на військову продукцію. При формуванні ціноутворення перетинаються економічні інтереси всіх верств суспільства, всіх сфер, галузей економіки, регіонів країни. Ціни повинні бути такими, щоб виключити саму можливість отримання різного зиску від виробництва продукції, наслідком якої стають диспропорції. Це в повній мірі відноситься і до цін військових товарів, вироблених за державним оборонним замовленням (ДОЗ).
Визначено, що треба підвищувати стимулюючу роль ціни на оборонну продукцію за допомогою прийняття певних заходів з боку держави: для галузей ОПК держава повинна гарантувати відносно стабільні ціни на енергоносії, сировину і матеріали; держава має право прийняти пільгове оподаткування (ПДВ, на прибуток), що значно впливатиме на величину ціни ОВТ; на окремі види військової продукції держава повинна встановлювати фіксовані ціни як основи стабільної (оптимальної) рентабельності підприємств оборонної промисловості; на продукцію подвійного призначення і в експортному виконанні підприємства самі повинні встановлювати ціну. Цим вони в якійсь мірі заповнять витрати в зв'язку з встановленням більш низьких цін на інші види ОВТ. Важлива роль в економічному стимулюванні інновацій в оборонної промисловості належить матеріального заохочення авторів науково-технічних і військово-технічних рішень, а також осіб, які сприяють успішній реалізації цих рішень. Система матеріального заохочення передбачає (цифри нами запропоновані як орієнтовні): оплату праці працівникам усіх категорій в галузях оборонної промисловості вище в 1,5—2 рази, ніж у середньому в промисловості. Що правда, особливої необхідності в кардинальній зміні юридичної основи організаційного механізму інновацій немає. Але водночас ми відзначаємо, що соціальні проблеми в галузі управління інноваціями в оборонній промисловості вимагають свого негайного вирішення. А це значить, необхідні доповнення, доопрацювання, уточнення до чинного законодавства з інновацій, а можливо, і прийняття низки спеціальних нормативно-правових актів, які безпосередньо стосуються інноваційної діяльності оборонної промисловості.

Ключові слова: державні методи стимулювання; розвиток оборонно промисловості; інноваційна оборонна продукція; державне оборонне замовлення; оборонна та військова техніка.

Література

1. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 черв. 2012 р. "Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України" [Електронний ресурс] Указ Президента України від 8 черв. 2012 р. № 389/20122. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14823.html
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 груд. 2012 р. "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" [Електронний ресурс] Указ Президента України від 29 груд. 2012 р. №771/2012. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U771_12.html
3. Про Воєнну доктрину України [Електронний ресурс]: Указ Президента України від 8 черв. 2012 р. № 390/2012. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/648/ 2004

O. Usachenko

STATE METHODS OF STIMULATION OF INNOVATION PROCESSES OF DEVELOPMENT OF DEFENSE INDUSTRY

Summary

It is noted that one of the main reserves for financing the military research and development is to consider increasing the efficiency of the use of resources allocated through restructuring and limitation of research and development, which continues to be considered by experts to be excessive. Only promising scientific research in the field of innovative defense products, sometimes associated with risks, should be economically stimulated. theoretical and practical interest is the issue of pricing for military products. As you know, the price intersects the economic interests of all segments of society, all spheres, industries, regions of the country. The prices should be such as to exclude the very possibility of different profitability of production of products, which result in disproportions. This fully applies to the prices of military goods produced by the State Defense Order (DOS).
It was determined that the incentive role of the price of defense products should be increased by taking certain measures from the state: for the defense industries, the state should guarantee relatively stable prices for energy, raw materials and materials; the state has the right to adopt preferential taxation (VAT, on income), which will have a significant impact on the value of the price of VTT; for certain types of military production the state should set fixed prices as the basis for stable (optimal) profitability of defense industry enterprises; for dual-use and export performance, the companies themselves have to set the price. By doing so, they will to some extent offset the costs of setting prices for other types of TPAs. An important role in the economic stimulation of innovations in the defense industry is the material encouragement of the authors of scientific, technical and military-technical decisions, as well as of persons who contribute to the successful implementation of these decisions. The system of material incentives, in our opinion, should provide (the figures we are suggested as indicative): the remuneration of employees of all categories in the defense industry is 1.5—2 times higher than the average in the industry. However, there is no particular need for a radical change in the legal basis of the organizational mechanism of innovation. But, at the same time, we note that the social problems in the field of innovation management in the defense industry require their immediate resolution. This means that the necessary amendments, refinement, clarification of the current legislation on innovation, and possibly the adoption of a number of special regulations that are directly related to the innovation activity of the defense industry.

Keywords: state incentive methods; defense industry development; innovative defense products; state defense order; defense and military equipment.

References

1. President of Ukraine (2012), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of June 8. 2012 "On the new version of the National Security Strategy of Ukraine", available at: http://www.rnbo.gov.ua/documents/303.html (Accessed 25 Dec 2019).
2. President of Ukraine (2012), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of 29 December. 2012 "On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U771_12.html (Accessed 25 Dec 2019).
3. President of Ukraine (2012), Decree "On the Military Doctrine of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/648/2004 (Accessed 26 Dec 2019).

№ 1 2020, стор. 126 - 129

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 596

Відомості про авторів

О. О. Усаченко

к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України

O. Usachenko

PhD in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5458-8976

Як цитувати статтю

Усаченко О. О. Державні методи стимулювання інноваційних процесів розвитку оборонної промисловості. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 126–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.126

Usachenko, O. (2020), “State methods of stimulation of innovation processes of development of defense industry”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 126–129. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.126

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.