EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ БЕЗРОБІТТЯ ТА ЕМІГРАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
О. В. Білозір

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.130

УДК: 316.4.

О. В. Білозір

ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ БЕЗРОБІТТЯ ТА ЕМІГРАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Зазначено, що необхідно визнати роль держави в регулюванні міжнародних міграцій, тобто міграцій, пов'язаних із перетином державних кордонів. Завданням альтернативної концепції у вивченні цього типу міграцій повинен стати критичний погляд на роль держави в створенні "соціальних кордонів". Ядром політики держави є прийняття легітимних рішень. Легітимація політики досягається, однак, не тільки шляхом завоювання публічної політичної підтримки. Формуванням такого погляду на світ і зайняті офіційні державні організації різних рівнів. На різних організаційних рівнях і в різних історичних контекстах державності міграція проявляється в різному вигляді. "Вона може бути символічним маркером, що окреслюює межі національної солідарності; локальною соціальною проблемою з просторовими межами міських бідних районів; вона може зовсім зникнути з громадського поля зору". Вона не завжди є об'єктом публічної проблематизації. Публічне проблематизування відбувається тільки тоді, коли міграція загрожує поставити під сумнів легітимність політичних рішень.
Визначено, що у разі трудової міграції можна стверджувати, що символічне виключення веде до інституційної дискримінації, а та — до публічної проблематизації і виправдання виключення. "У разі ж етнічної міграції механізм виключення працює в зворотну сторону: проблема легітимності національної приналежності вирішується публічною проблематізацією міграції, яка виправдовує символічне виключення і невидиму дискримінацію. Етнічним німцям залишають право на приналежність до нації, але одночасно приписують їх до "особливо слабких" членів національної спільноти. Держава водночас знімає з себе відповідальність за їх соціальну неповноцінність, пояснюючи її глибинними недоліками самих мігрантів.Так пояснюється обговорення міграції, вже за своїм визначенням вписаної в примордіальну приналежність до нації. Суспільство постає в парадигмі інтеграції з обмеженою системою з внутрішнім ієрархічно організованим порядком — соціальною структурою. З перспективи держави громадський порядок бачиться як ієрархія статусів у межах державних кордонів. Інтеграційна парадигма наділяє суспільство гомогенною культурою, вираженою в єдиній традиції, мові, ритуалі.

Ключові слова: міжнародна міграція; соціальні кордони; соціальна проблема; громадське поле зору; соціальна політика; євроінтеграція.

Література

1. Селіверстова Л.С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 7. С. 309—314.
2. Глобальний договір ООН [Електронний ресурс]. Міністерство соціальної політики України. Соціальне страхування та партнерство. 2008. URL: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=07E3 0561B5BF4DDE28B50412BE5BA03D?art_id=88867&cat_id=34940
3. Гуняєва Н. Міжнародні стандарти в галузі соціальної відповідальності. Стандарти та якість. 2004. № 10. С. 61—65.
4. Маматов Т. Міжнародні стандарти в області соціальної відповідальності: механізм адаптації для органів державного контролю України. Вісник Дніпропетровського регіонального інституту державного управління. 2010. С. 51—53.
5. Керівництво з соціальної відповідальності ISO/DIS 26000 / Міжнародна організація стандартизації: Guidance on social responsibility. URL: isotc.iso.org
6. Смачило В.В., Баляба В.О. Оцінка соціальної відповідальності будівельних підприємств. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. № 6 (22). С. 162—169. URL: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html
7. Олексенко Р.І., Краскова І.О., Поліщук М.М. Функції та роль маркетингу в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. 2011. № 11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
8. Василенко Е. Социальная ответственность бизнеса: мировой опыт и российские реали. Власть. 2006. № 1. С. 54—60.

O. Bilozir

UNEMPLOYMENT AND EMIGRATION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

It is stated that it is necessary to recognize the role of the state in regulating international migration, ie migration related to the crossing of state borders. An alternative concept in the study of this type of migration should be a critical look at the role of the state in creating "social boundaries". The core of state policy is making legitimate decisions. Policy legitimation is, however, achieved not only by gaining public political support. Forming such a view of the world and busy official government organizations of different levels. At different organizational levels and in different historical contexts of statehood, migration is manifested in different forms. It can be a symbolic marker that delineates the boundaries of national solidarity; the local social problem with the spatial boundaries of urban poor; it can completely disappear from the public eye. It is not always subject to public problematization. Public problematization occurs only when migration threatens to question the legitimacy of political decisions.
It has been determined that in the case of labor migration, it can be argued that symbolic exclusion leads to institutional discrimination, and, in turn, to public problematization and justification of exclusion. In the case of ethnic migration, the exclusion mechanism works in the opposite direction: the problem of legitimacy of nationality is solved by the public problematization of migration, which justifies symbolic exclusion and invisible discrimination. Ethnic Germans are left with the right to belong to the nation, but at the same time they are attributed to "particularly weak" members of the national community. At the same time, the state removes the responsibility for their social inferiority, explaining its deep disadvantages to the migrants themselves. This explains the discussion of migration, already by its definition inscribed on primordial belonging to the nation. Society appears in the paradigm of integration as a limited system with an internal hierarchically organized order — a social structure. From the perspective of the state, public order is seen as a hierarchy of statuses within state borders. The integration paradigm empowers society with a homogeneous culture, expressed in a single tradition, language, ritual.

Keywords: international migration; social borders; social problem; public opinion; social policy; European integration.

References

1. Seliverstova, L.S. (2015), "Formation of the strategy of corporate social responsibility", Actual problems of the economy, vol. 7, pp. 309—314.
2. UN Global Compact. Ministry of Social Policy of Ukraine (2008), "Social insurance and partnership", [Online], available at: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article%3Bjsessionid=07E30561B5BF4DDE28B50412BE5BA03D?Art_id=88867&cat_id=34940 (Accessed 10 Dec 2019).
3. Gunyaeva, N. (2004), "International standards in the field of social responsibility", Standards and quality, vol. 10, pp. 61—65.
4. Mamatov, T. (2010), "International standards in the field of social responsibility: the mechanism of adaptation for the bodies of state control of Ukraine", Bulletin of the Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration, pp. 51—53.
5. International Organization for Standardization (2019), "Social Responsibility Guide ISO /DIS 26000/. Guidance on social responsibility", [Online], available at: isotc.iso.org (Accessed 6 Dec 2019).
6. Smachilo, V.V. and Balyaba, V.O. (2015), "Assessment of social responsibility of construction enterprises. Economics: realities of time", Scientific Journal, [Online], vol.6 (22), pp. 162—169, available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n6.html (Accessed 24 Dec 2019).
7. Oleksenko, R. Kraskova, I. Polischuk, M. (2011), "Functions and role of marketing in modern economic conditions", Effective economy, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 24 Dec 2019).
8. Vasilenko, E. (2006), "Social responsibility of business: world experience and Russian realities", Power, vol. 1. pp. 54—60.

№ 1 2020, стор. 130 - 133

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 712

Відомості про авторів

О. В. Білозір

к. ю. н., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

O. Bilozir

PhD in Law, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0001-8326-3356

Як цитувати статтю

Білозір О. В. Вирішення питань безробіття та еміграції в умовах європейської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 130–133. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.130

Bilozir, O. (2020), “Unemployment and emigration in the conditions of european integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 130–133. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.130

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.