EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
А. Є. Бакай, Д. А. Купрієнко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.134

УДК: 355.415.6

А. Є. Бакай, Д. А. Купрієнко

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

Розглянуто загальні підходи до медичного забезпечення Об'єднаних збройних сил НАТО. Визначено доцільність подальшої трансформації завдань і функцій інституцій України з медичного забезпечення населення та особового складу в кризових ситуаціях воєнного та мирного часу за рахунок адаптації тематичних національних нормативно-правових актів до відповідних стандартів НАТО; обгрунтовано необхідність використання силами охорони правопорядку України загального категорійно-понятійного апарату і принципів медичного забезпечення Об'єднаних збройних сил НАТО, а також впровадження дієвих елементів євроатлантичного досвіду організації медичної допомоги, що сприятиме формуванню єдиного медичного простору з питань медичного забезпечення та опрацюванню власної моделі медичного забезпечення під час кризових ситуацій з урахуванням гарантування відповідності спроможностей держави міжнародним базовим вимогам.
Визначено, що досвід медичного забезпечення Об'єднаних збройних сил НАТО і, зокрема, США, має значний інтерес для сил охорони правопорядку України в контексті: створення та ведення реєстру травм для зберігання даних та інформування про надання допомоги і результати лікування; надання послуг з повним доступом до даних реєстру; надання даних, для складання звітів уповноваженим державним органам; надання доступу до бази даних науковцям, чиї дослідження схвалені комітетом з біоетики; забезпечення електронного зібрання та поширення даних про пацієнтів усім рівням надання допомоги, що підтримують довгострокові медичні картки; організації та підтримки баз даних щодо результатів лікування для аналізу прийнятих клінічних рішень та оцінювання подальших результатів лікування з метою удосконалення методів лікування; забезпечення уповноважених органів вчасною та достовірною інформацією про лікування та його результати; розробки стратегії дослідження щодо за зниження рівня захворюваності й смертності; стандартизації та уніфікації лікування протягом усього процесу надання медичної допомоги, а також розробки й впровадженні Клінічних рекомендації на основі фактичних даних; покращення комунікації упродовж усіх етапів надання допомоги постраждалим.
Доведено, що актуалізація питань цивільно-військового співробітництва за стандартами організації медичного забезпечення НАТО як нової парадигми розвитку національної системи охорони здоров'я в контексті практичної та наукової складових публічного управління системою охорони здоров'я сил охорони правопорядку України забезпечить ефективний науковий супровід державно-управлінських галузевих реформ та сприятиме модернізації системи публічного управління профільною галуззю, а організація взаємодії між координаційними органами та органами управління в межах функціональної та територіальної підпорядкованості під час кризових ситуацій є однією із важливих умов ефективності і результативності медичного забезпечення.

Ключові слова: досвід медичного забезпечення; об'єднана система лікування; Об'єднані збройні сили НАТО; планування на основі спроможностей; сили охорони правопорядку; управління змінами.

Література

1. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору). [Електронний ресурс]: Закон України від 07.02.2019 № 2680-VIII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2019. — № 9. — Ст. 50. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n2 (дата звернення: 16.11.2019).
2. Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996. — № 30. — Ст. 141. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
3. Баровська А.В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО // Стратегічні пріоритети. — 2015. — № 1 (34). — С. 147—152.
4. Воробьев А.И. Меры по совершенствованию медицинской службы армии США / А.И. Воробьев // Военно-медицинский журнал. — 1992. — № 7. — С. 67—70
5. Шекера О.Г. Стратегічний курс медичного забезпечення Збройних Сил країн НАТО // Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. — 2012. — С. 158—164.
6. Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про військово-медичну доктрину України"" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 51, ст. 477 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua
7. Указ Президента України №92/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 березня 2016 року "Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України"" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832
8. Michael E. O'Hanlon. The Future of Land Warfare (Geopolitics in the 21st Century). — Brookings Institution, 2015. — 254 p. ISBN-10 0815726899.
9. NATO. COMEDS [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_49168.htm
10. North Atlantic Treaty Organization. Bi-SC Capability Codes and Capability Statements. NATO Unclassified. Virginia. United States of America, January 2016. — 399 p. ISBN-23551-2490.
11. Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137
12. American College of Surgeons. Resources for Optimal Care of the Injured Patient, 2006. Chicago, IL: ACS; 2007. — Режим доступу: http://usaisr.amedd.army.mil/cpgs.html
13. National Disaster Medical System. HHS. Retrieved September 11, 2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.phe.gov/preparedness/responders/ndms/Pages/default.aspx
14. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]: Міжнародний документ, ратифікований Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII (зі змінами) // Офіційний вісник України від 26.09.2014 (офіційне видання). — 2014. — № 75. — Т. 1. — С. 83. — Ст. 2125. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

A. Bakai, D. Kupriyenko

DEVELOPMENT OF THE MEDICAL SECURITY SYSTEM OF LAW ENFORCEMENT FORCES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ITS EUROPEAN AND EURO-ATLANTIC INTEGRATION

Summary

Common approaches to NATO Allied health care are reviewed. The expediency of further transformation of the tasks and functions of the institutions of Ukraine on medical support of the population and personnel in crisis situations of wartime and peacetime by adapting thematic national normative legal acts to the relevant NATO standards is determined; the necessity to use the common law-conceptual apparatus and principles of medical support of the NATO Joint Forces, as well as the introduction of effective elements of the Euro-Atlantic experience in the organization of medical assistance, which will contribute to the formation of a unified medical space for medical supply and medical care in crisis situations, taking into account the guarantee of compliance of the state's capabilities with the international basic requirements.
It is determined that the experience of providing medical assistance to the Allied Armed Forces, and in particular the United States, is of considerable interest to the law enforcement forces of Ukraine in the context of: creating and maintaining a trauma registry for storing data and providing information on assistance and treatment outcomes; provision of services with full access to registry data; providing data for reporting to authorized state bodies; providing access to the database to scientists whose research has been approved by the Bioethics Committee; providing electronic collection and dissemination of patient data to all levels of care supporting long-term medical records; organizing and maintaining treatment outcome databases to analyze clinical decisions and evaluate further treatment outcomes to improve treatment modalities; providing competent authorities with timely and reliable information on treatment and its results; developing a research strategy to reduce morbidity and mortality; standardization and unification of treatment throughout the medical care process, and the development and implementation of evidence-based clinical recommendations; improving communication throughout all stages of assistance to victims.
It is proved that the actualization of the issues of civil-military cooperation according to the standards of NATO medical care organization as a new paradigm for the development of the national health care system in the context of practical and scientific components of public management of the health care system of the law enforcement forces of Ukraine will provide effective scientific support for the government reforms and will help modernize the public sector management system, and organizing synergies between coordinating and governing bodies within functional and territorial subordination during crisis situations is one of the important conditions for the effectiveness and efficiency of health care.

Keywords: medical security experience; integrated treatment system; NATO Allied Forces; capability planning; law enforcement; change management.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On amendments to the Constitution of Ukraine (concerning the strategic course of the state for the acquisition of full membership of Ukraine in the European Union and in the Organization of the North Atlantic Treaty)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n2 (Accessed 15 Dec 2019).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 10 Dec 2019).
3. Barovs'ka, A.V. (2015), "Strategic communications: NATO experience", Stratehichni priorytety, vol. 1 (34), pp. 147—152.
4. Vorob'ev, A.Y. (1992), "Improving US Army Medical Services", Voenno-medytsynskyj zhurnal, vol. 7, pp. 67—70.
5. Shekera, O.H. (2012), Stratehichnyj kurs medychnoho zabezpechennia Zbrojnykh Syl krain NATO [Strategic Course on Medical Assistance to the NATO Armed Forces], Natsional'nyj medychnyj universytet imeni O.O. Bohomol'tsia, Kyiv, Ukraine, pp. 158—164.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Resolution "On the Recommendations of Parliamentary Hearings on "On the Military Medical Doctrine of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-19 (Accessed 15 Dec 2019).
7. President of Ukraine (2016), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 4, 2016 "On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine", available at: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 (Accessed 15 Dec 2019).
8. O'Hanlon, M. E. (2015), The Future of Land Warfare (Geopolitics in the 21st Century), Brookings Institution, Washington, D.C., U.S.
9. NATO (2019), "COMEDS", available at: http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_49168.htm (Accessed 15 Dec 2019).
10. NATO (2016), North Atlantic Treaty Organization. Bi-SC Capability Codes and Capability Statements, NATO Unclassified, Virginia, United States of America.
11. President of Ukraine (2016), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 20, 2016 "On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine", available at: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137 (Accessed 15 Dec 2019).
12. American College of Surgeons (2006), "Resources for Optimal Care of the Injured Patient", available at: http://usaisr.amedd.army.mil/cpgs.html (Accessed 15 Dec 2019).
13. HHS (2012), "National Disaster Medical System", available at: http://www.phe.gov/preparedness/responders/ndms/Pages/default.aspx (Accessed 15 Dec 2019).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community, and their Member States, of the other part", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (Accessed 15 Dec 2019).

№ 1 2020, стор. 134 - 141

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 817

Відомості про авторів

А. Є. Бакай

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, начальник оперативно-медичного відділу управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukrainea, Head of Health and Medical Operations medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-8752-2159


Д. А. Купрієнко

д. військ. н., доцент, заступник начальника (заступник декана) з навчально-методичної роботи факультету підготовки керівних кадрів, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

D. Kupriyenko

Doctor of Military Sciences, Associate Professor, Deputy Chief (Deputy dean) for Educational and Methodological work of the Faculty of Management training, of National Academy of State Border Guard Service of Ukraine B. Khmelnitsky

ORCID:

0000-0002-4086-1310

Як цитувати статтю

Бакай А. Є., Купрієнко Д. А. Розвиток системи медичного забезпечення сил охорони правопорядку України в контексті її європейської та євроатлантичної інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 134–141. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.134

Bakai, A. and Kupriyenko, D. (2020), “Development of the medical security system of law enforcement forces of Ukraine in the context of its european and euro-atlantic integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 134–141. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.134

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.