EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
В. В. Клочан, В. О. Мірошник, К. П. Надточий

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.142

УДК: 34.352.93

В. В. Клочан, В. О. Мірошник, К. П. Надточий

ОСОБЛИВОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Анотація

У статті зазначено, що однією з провідних тенденцій сучасності є активізація процесів добровільного об'єднання територіальних громад. Саме нові, потужні та спроможні громади створюють нову реальність та майбутнє України. Обгрунтовано, що сучасний процес децентралізації влади є складним та складається з багатьох елементів. Окремі з них — бюджетна та податкова децентралізація, можливість передачі повноважень на рівень громад та формування незалежних бюджетів цих громад. Водночас існує низка невирішених проблем як стратегічного, так і оперативного характеру, що формують ризики для успішної подальшої реалізації реформи. Попереду ще досить складний процес узгодження інших аспектів децентралізації і внесення необхідних змін до відповідних підзаконних актів, які мають забезпечити неухильне виконання реформ.
Процес добровільного об'єднання територіальних громад є можливістю для майбутньої об'єднаної — спроможної — територіальної громади отримати чіткі й незалежні функції та повноваження з задоволення потреб мешканців територіальних громад і фінансові ресурси, зокрема і місцеві податки, на їх реалізацію. Цей процес об'єктивно потрібен українським громадам, адже, зважаючи на значну кількість малих територіальних громад, які є суто дотаційними, говорити про ефективне задоволення потреб мешканців таких громад неможливо. І саме об'єднання має призвести до значного поліпшення ситуації та створити умови для передачі відповідних повноважень таким громадам.

Ключові слова: громада; територія; децентралізація; об'єднання територіальних громад; місцеві бюджети; законодавча база.

Література

1. Децентралізація України. Офіційний сайт. URL: https://decentralization.gov.ua (дата звернення 19.11.2019).
2. Кавунець А., Дорох В. Особливості об'єднання територіальних громад в Україні (регіональний аспект): Вид. 2-ге. Київ. 2016. 94 с.
3. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Тлумачення від 02.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення 10.11.2019).
4. Мороз О. Територіальна громада: сутність, становлення та сучасні українські реалії. Науковий вісник. 2008. Вип. 2. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf (дата звернення: 12.11.2019).
5. Надал С., Спасів Н. Теоретична концептуалізація формування та сучасний прагматизм фінансування об'єднаних територіальних громад. Світ фінансів. 2017. № 3 (52). С. 121—135.
6. Павлюк А.П. Формування об'єднаних територіальних громад: стан, проблемні питання та шляхи їх вирішення. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/terutor_gromad-86ead.pdf (дата звернення: 12.11.2019).
7. Панчишин Р.И. Принципы объединения территориальной общины как основа конституционности их создания. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2018. Вип. 51, Т.1. С. 66—69.
8. Правда руська. Тексти на основі 7 списків та 5 редакцій. Склав та підготував до друку проф. С. Юшков. Київ: ВУАН, 1935. Редакція IV. С. 137—144. URL: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr51.htm (дата звернення: 12.11.2019).
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад: Закон України від 09.02.2017 р. № 1851-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-19/paran8 (дата звернення 19.11.2019).
10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів: Закон України від 14.03.2017 р. № 1923-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1923-19 (дата звернення 19.11.2019).
11. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 р. № 157-VIII. Дата оновлення 01.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/157-VIII (дата звернення 10.11.2019).
12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. Дата оновлення 01.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97 (дата звернення 10.11.2019).
13. Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. № 601. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249308591 (дата звернення 10.11.2019).
14. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03. 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 353. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250014893 (дата звернення 19.11.2019).
15. Про затвердження переліку спроможних об'єднаних територіальних громад, у яких відбулися перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови у 2016 році: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 348-р. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250014874 (дата звернення 19.11.2019).
16. 15 питань та відповідей про децентралізацію в Україні. URL: https://businessviews.com.ua/ru/strategies/id/decentralizacija-1622/ (дата звернення 11.11.2019).
17. Створення об'єднаних територіальних громад в Україні 2015—2017 роках. Аналітична доповідь від громадськості у форматі Shadow Report. Київ. 2018. 44 с.
18. Чого чекати від об'єднання громад. URL: http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Gromada%20A5_PRINT_2.pdf (дата звернення 11.11.2019).
19. Gromada.info — Портал об'єднаних громад України. Офіційний сайт. URL: https://gromada.info (дата звернення 11.11.2019).

V. Klochan, V. Miroshnyk, K. Nadtochiy

FEATURES OF ASSOCIATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Summary

The article points out that one of the leading trends of our time is the activation of processes of voluntary association of territorial communities. It is the new, powerful and able communities that create a new reality and future for Ukraine. It is substantiated that the current process of decentralization of power is complex and has many elements. Some of them are budgetary and tax decentralization, the ability to delegate authority to the community level and the formation of independent budgets of these communities. At the same time, there are a number of unresolved issues, both strategic and operational, that pose risks to the successful implementation of the reform. However, the process of agreeing on other aspects of decentralization and amending the necessary by-laws, which should ensure the steady implementation of reforms, is still quite complicated. Ukraine is moving in the direction enshrined in the European Charter of Local Self-Government and, using the experience of European countries, declares the priority of reforms to be decentralization with the transfer of powers to the level of territorial community.
The advantages of a modern capable community are: transparency of planning of own development, setting and fulfillment of strategic tasks; attracting investment, developing the economy, promoting local entrepreneurship; the ability to obtain administrative and social services quickly and without red tape; availability of modern kindergartens and schools, medical centers with skilled workers; high quality and accessible roads, transport, water supply, drainage, gas, lighting, communication and more.
The process of voluntary integration of territorial communities is an opportunity for the future united — able — territorial community to obtain clear and independent functions and powers to meet the needs of residents of the territorial communities and financial resources, including local taxes, for their implementation. This process is objectively necessary for the Ukrainian communities, because, given the large number of small territorial communities that are purely subsidized, it is impossible to speak about the effective satisfaction of the needs of the residents of such communities. And the merger itself should significantly improve the situation and create the conditions for delegating appropriate authority to such communities.

Keywords: community; territory; decentralization; association of territorial communities; local budgets; legislative framework.

References

1. Official site of the Decentralization of Ukraine (2019), available at: https://decentralization.gov.ua (Accessed 19 November 2019).
2. Kavunets', A. and Dorokh, V. (2016), Osoblyvosti ob'iednannia terytorial'nykh hromad v Ukraini (rehional'nyj aspekt) [Features of the association of territorial communities in Ukraine (regional aspect)], 2nd ed, Kyiv, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Constitution of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (Accessed 10 November 2019).
4. Moroz, O. (2008), "Territorial community: the essence, becoming and modern Ukrainian realities", Naukovyj visnyk, vol. 2, available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik2/fail/Moroz.pdf (Accessed 12 November 2019).
5. Nadal, S. and Spasiv, N. (2017), "Theoretical conceptualisation of formation and modern pragmatism of financing of united territorial communities". Svit finansiv, vol. 3 (52), рр. 121—135.
6. Pavliuk, A.P. (2019), "Formation of united territorial communities: state, problematic issues and ways of their solution". Natsional'nyj instytut stratehichnykh doslidzhen'. available at: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/terutor_gromad-86ead.pdf (Accessed 12 November 2019).
7. Panchyshyn, R.Y. (2018), "Principles of unification of a territorial community as a basis for the constitutionality of their creation", Naukovyj Visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia PRAVO, vol. 51. Т.1, рр. 66—69.
8. Yushkov, S. (1935), Pravda rus'ka. Teksty na osnovi 7 spyskiv ta 5 redaktsij True Russian [Texts based on 7 lists and 5 editions], 4rd ed, Kyiv, Ukraine.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Voluntary Association of Territorial Communities" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-19/paran8 (Accessed 19 November 2019).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on the Features of Voluntary Association of Territorial Communities Located in the Territories of Adjacent Areas" available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1923-19 (Accessed 19 November 2019).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About voluntary association of territorial communities" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/157-VIII (Accessed 10 November 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "About local self-government in Ukraine" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97 (Accessed 10 November 2019).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "About modification of the Methodology of formation of capable territorial communities"", available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249308591 (Accessed 10 November 2019).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine " On Amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 09.03. 2006 № 268 and declaring invalid of some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine"", available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250014893 (Accessed 19 November 2019).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine " On approval of the list of able united territorial communities in which the first elections of deputies of the village, town, city council and the corresponding village, town, mayor in 2016 took place"", available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250014874 (Accessed 19 November 2019).
16. Вusinessviews (2019), "15 questions and answers about decentralization in Ukraine", available at: https://businessviews.com.ua/ru/strategies/id/decentralizacija-1622 (Accessed 11 November 2019).
17. Shadow Repo (2017), Stvorennia ob'iednanykh terytorial'nykh hromad v Ukraini 2015—2017 rokakh. Analitychna dopovid' vid hromads'kosti u formati Shadow Report [Creation of United Territorial Communities in Ukraine 2015—2017. An analytical report from the public in the Shadow Report format], Kyiv, Ukraine.
18. Gromada (2019), "What to expect from community unification", available at: http://despro.org.ua/upload/medialibrary/Gromada%20A5_ PRINT_2.pdf (Accessed 11 November 2019).
19. Official site of the Gromada.info — The portal of the united communities of Ukraine (2019), available at: https://gromada.info (Accessed 11 November 2019).

№ 1 2020, стор. 142 - 147

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 1326

Відомості про авторів

В. В. Клочан

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

V. Klochan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management and Marketing Department, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv

ORCID:

0000-0001-8691-8733


В. О. Мірошник

магістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

V. Miroshnyk

Master of Nikolaev National Agrarian University, Mykolaiv

ORCID:

0000-0001-7496-6404


К. П. Надточий

здобувач вищої освіти, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

K. Nadtochiy

Higher Education Applicant, Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv

ORCID:

0000— 0001-6793-2580

Як цитувати статтю

Клочан В. В., Мірошник В. О., Надточий К. П. Особливості об'єднання територіальних громад в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 142–147. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.142

Klochan, V., Miroshnyk, V. and Nadtochiy, K. (2020), “Features of association of territorial communities in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 142–147. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.142

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.