EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
М. М. Шевченко, В. А. Соколов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.148

УДК: 315.861

М. М. Шевченко, В. А. Соколов

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті розглянуто методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики національній безпеці, а також окреслено коло методологічних проблем побудови системи показників такого оцінювання.
Порівняльний аналіз підходів до оцінювання ефективності функціонування державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики національній безпеці, а саме: правового, експертного, прагматичного, дозволив визначити останній найбільш перспективним. Показано, що прагматичний підхід передбачає оцінку кількісних і якісних показників результату інформаційно-аналітичної діяльності суб'єктів забезпечення національної безпеки. Інформаційною базою для формування оцінки в рамках цього підходу є статистичні дані та інші відомості про результати інформаційно-аналітичної діяльності вказаних суб'єктів.
Авторами запропоновано розрізняти загальну і поточну ефективності функціонування державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики національній безпеці та методи оцінювання ефективності функціонування вказаного державного механізму.

Ключові слова: політика національної безпеки; державний механізм; інформаційно-аналітичне забезпечення; ефективність; підходи до оцінки ефективності функціонування державного механізму; методи оцінки ефективності функціонування державного механізму.

Література

1. Указ Президента України № 287/2015 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України": [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Президента України. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/19521.html
2. Сытник Г.П. Критерии эффективности государственного управления национальной безопасностью / Г.П. Сытник // Государственное управление в сфере национальной безопасности: слов.-справ. / Сост.: Г.П. Сытник, В.И. Абрамов, В.Ф. Смолянюк и др.; под общ. ред. Г.П. Сытника. — К.: НАГУ, 2012. — С. 190—192.
3. Семенченко А.І. Методологія стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України: монографія / А.І. Семенченко. — К.: Вид-во НАДУ, 2008. — 428 c.
4. Осауленко О.Г. Офіційна статистика в системі національної інформаційної безпеки: монографія / О.Г. Осауленко. — К.: ТОВ "Август Трейд", 2017. — 367 с.
5. Шевченко М.М. Система критеріїв та показників оцінки ефективності стратегічного планування у сфері національної безпеки / З.К. Бондар, О.М. Житник, М.М. Шевченко // "Інвестиції: практика та досвід". — 2017. — № 17. — С. 218—224.
6. Шевченко М.М. Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам / М.М. Шевченко, А.О. Пелих // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 13—14. — С. 82—86.
7. Інформаційна складова державної політики та управління: монографія / Соловйов С.Г. та ін.; заг. ред. Грицяк Н.В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, каф. інформ. політики та електрон. урядування. — Київ: К.І.С., 2015. — 320 с.
8. Шевченко М.М. Державна політика національної безпеки України та механізми її реалізації / М.М. Шевченко // Національні інтереси України: ступінь реалізації та загрози: матеріали круглого столу (Київ, 27 листопада 2013 р.): у 2 частинах / за ред. Г.П. Ситника, Л.М. Шипілової. — К.: НАДУ, 2013. Ч.2. — С.38—47.
9. Державне реагування на загрози національним інтересам України: актуальні проблеми та шляхи їх розв'язання: матеріали круглого столу (Київ, 19 лютого 2014 р.) / За ред. К.О. Ващенка, Г.П. Ситника. — К.: НАДУ, 2014. — 170 с.
10. Кокошин А.А. Очерк политики как феномена общественной жизни. Ее внутригосударственные и международные измерения, взаимоотношения с идеологией, наукой и разведкой. — М.: Культурная революция, 2007. — 96 с.
11. Хилсмэн Р. Стратегическая разведка и политические решения / Р. Хилсмэн; пер. а снгл. К.П. Сонина, О.Е. Зильберберг. — М.: Изд-во иностранной литературы, 1957. — 192 с.
12. Кущов В. Воєнна розвідка України: становлення та розвиток / В. Кущов, І. Храбан // Реформування сектору безпеки і оборони в Україні: Quo vadis? — К.: НАОУ, 2009. — С. 88—109.
13. Методологія стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності: монографія / В.І. Абрамов, Т.В. Запорожець, Р.Р. Марутян, Ю.В. Мельник, О.І. Пошедін, О.В. Устименко, М.М. Шевченко; за заг. ред. Л.М. Шипілової. — К.: НАДУ, 2017. — 300 с.
14. Шевченко М.М. Прагматичний підхід до оцінювання ефективності економічної розвідки / М.М. Шевченко // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект". — Київ, 2016. — С. 169—171.
15. Шевченко М.М. Філософсько-праксеологічні аспекти організації діяльності ситуаційних центрів / М.М. Шевченко // Ефективність державного механізму реагування на загрози національним інтересам України в умовах євроінтеграції: матеріали наук. практ. семінару (Київ, 9 груд 2015 р.) / За заг. ред. Г.П. Ситника, Л.М. Шипілової. — К.: НАДУ, 2016. — С. 64—70.

M. Shevchenko, V. Sokolov

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF FUNCTIONING OF THE NATIONAL SECURITY POLICY INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT STATE MECHANISM

Summary

In the article the methodological approaches to assessing the effectiveness of functioning of the national security policy information and analytical support state mechanism are considered, a range of methodological problems of creating a system of indicators for such an assessment is outlined.
Comparative analysis of the approaches to assessing the effectiveness of functioning of the national security policy information and analytical support state mechanism, namely legal, expert, pragmatic, allowed to define the latter as the most promising. It has been shown that a pragmatic approach involves assessing quantitative and qualitative indicators of the results of information and analytical activities of national security subjects. The information base for estimating this approach is statistics and other information on the results of the information and analytical activities of the subjects mentioned above.
It is suggested by the authors to differentiate the general and current effectiveness of functioning of the national security policy information and analytical support state mechanism. Methods of assessing the effectiveness of functioning of the indicated state mechanism are also suggested, that is:
1) methods of assessing the general effectiveness of functioning of the national security policy information and analytical support: method of "prospective / strategic" information assessment; methods of assessing organizational, economic, social, political, legal effectiveness of functioning of the long-term national security policy information and analytical support state mechanism, method of assessing the contribution of intelligence and analytical services to the outcome of long-term national security policy implementation.
2) methods for assessing the current effectiveness of certain analytical and intelligence services activities concerning performing the assigned tasks during the realization of current national security policy objectives: method of assessing the "current" information; methods for evaluating the current effectiveness of special activities, which includes assessing the targeting, productive and cost-effectiveness of analytical and intelligence services work in relevant fields; a method of assessing the organizational and technical effectiveness of the information-analytical service / unit activities.

Keywords: national security policy; state mechanism; information and analytical support; effectiveness; approaches to assessing the effectiveness of state mechanism functioning; methods of assessing the effectiveness of state mechanism functioning.

References

1. President of Ukraine (2015), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine on May 6, 2015 "On Strategy of National Security of Ukraine", available at: http://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070 (Accessed 10 Dec 2019).
2. Sytnyk, H.P. (2012), "Criteria for the effectiveness of public administration of national security", Hosudarstvennoe upravlenye v sfere natsyonal'noj bezopasnosty [State Administration in the Field of National Security], NAHU, Kyiv, Ukraine, pp. 190—192.
3. Semenchenko, A.I. (2008), Metodolohiya stratehichnoho planuvannya u sferi derzhavnoho upravlinnya zabezpechennyam natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny [Methodology of strategic planning in public administration national security Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine.
4. Osaulenko, O.H. (2017), Ofitsijna statystyka v systemi natsional'noi informatsijnoi bezpeky [Official statistics in the national information security system], TOV "Avhust Trejd", Kyiv, Ukraine.
5. Bondar, Z.K. Zhytnyk, O.M. and Shevchenko, M.M. (2017), "A system of criteria and indicators for assessing the effectiveness of strategic planning in the field of national security", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 218—224.
6. Shevchenko, M.M. and Pelykh, A.O. (2015), "Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 13—14, pp. 82—86.
7. Solovjov, S.H. (2015), Informatsijna skladova derzhavnoi polityky ta upravlinnia [Information component of public policy and administration], K.I.S., Kyiv, Ukraine.
8. Shevchenko, M.M. (2013), "National security policy of Ukraine and mechanisms for its implementation", Natsional'ni interesy Ukrainy: stupin' realizatsii ta zahrozy: materialy kruhloho stolu [National interests of Ukraine: degree of realization and threats: materials of the round table], NADU, Kyiv, Ukraine, 27 Nov, vol. 2, pp. 38—47.
9. Vaschenko, K.O. and Sytnyk, H.P. (2014), Derzhavne reahuvannia na zahrozy natsional'nym interesam Ukrainy: aktual'ni problemy ta shliakhy ikh rozv'iazannia: materialy kruhloho stolu (Kyiv, 19 liutoho 2014 r.) [State Response to Threats to the National Interests of Ukraine: Current Issues and Ways to Solve Them: Round Table Materials (Kyiv, February 19, 2014)], NADU, Kyiv, Ukraine.
10. Kokoshyn, A.A. (2007), Ocherk polytyky kak fenomena obschestvennoj zhyzny. Ee vnutryhosudarstvennye y mezhdunarodnye yzmerenyia, vzaymootnoshenyia s ydeolohyej, naukoj y razvedkoj [Essay on politics as a phenomenon of public life. Its domestic and international dimensions, relations with ideology, science and intelligence], Kul'turnaia revoliutsyia, Moscow, Russia.
11. Khylsmen, R. (1957), Stratehycheskaia razvedka y polytycheskye reshenyia [Strategic intelligence and policy decisions], Yzd-vo ynostrannoj lyteratury, Moscow, Russia.
12. Kuschov, V. and Khraban, I. (2009), "Military Intelligence of Ukraine: Formation and Development", Reformuvannia sektoru bezpeky i oborony v Ukraini: Quo vadis? [Security and Defense Sector Reform in Ukraine: Quo vadis?], NAOU, Kyiv, Ukraine, pp. 88—109.
13. Abramov, V.I. Zaporozhets', T.V. Marutian, R.R. Mel'nyk, Yu.V. Poshedin, O.I. Ustymenko, O.V. and Shevchenko, M.M. (2017), Metodolohiia stratehichnoho planuvannia v umovakh hlobal'nykh zahroz natsional'nij bezpetsi ta mizhnarodnij stabil'nosti [A methodology for strategic planning in the face of global threats to national security and international stability], NADU, Kyiv, Ukraine.
14. Shevchenko, M.M. (2016), "A pragmatic approach to assessing the effectiveness of economic intelligence", Zbirnyk materialiv III Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh "Efektyvnist' pidpryiemnyts'koi diial'nosti: marketynhovyj aspekt" [Collection of materials of the Third All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Students, Graduate Students and Young Scientists "Business Efficiency: Marketing Aspect"], Kyiv, Ukraine, pp. 169—171.
15. Shevchenko, M.M. (2016), "Philosophical and praxeological aspects of organization of activity of situation centers", Efektyvnist' derzhavnoho mekhanizmu reahuvannia na zahrozy natsional'nym interesam Ukrainy v umovakh ievrointehratsii : materialy nauk.prakt. seminaru [Effectiveness of the State Mechanism for Responding to Threats to the National Interests of Ukraine in the Conditions of European Integration: Materials of Scientific Pract. seminar], NADU, Kyiv, Ukraine, 9 dec, pp. 64—70

№ 1 2020, стор. 148 - 154

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-01-27

Кількість переглядів: 850

Відомості про авторів

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Shevchenko

PhD in Philosophy, Associate Professor, Global Studies, Euro-integration and National Security Management Department, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1139-1970


В. А. Соколов

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Sokolov

graduate student, Global Studies, Euro-integration and National Security Management Department The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0061-4112

Як цитувати статтю

Шевченко М. М., Соколов В. А. Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 148–154. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.148

Shevchenko, M. and Sokolov, V. (2020), “Methodological approaches to assessing the effectiveness of functioning of the national security policy information and analytical support state mechanism”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 148–154. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.148

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.