EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В. В. Лаврук, Л. М. Будняк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.5

УДК: 303.32:330.34

В. В. Лаврук, Л. М. Будняк

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Розглядаються питання формування ефективного механізму інвестиційного забезпечення сільського господарства необхідними фінансовими ресурсами, визначення пріоритетних напрямів їх спрямування для збільшення обсягів і ефективності виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції та підвищення її конкурентоспроможності. Проведено детальний аналіз індексів капітальних інвестицій і внутрішнього валового продукту, динаміки використання капітальних інвестицій у галузях економічної діяльності України, в тому числі за видами економічної діяльності, основних засобів, джерел фінансування. Узагальнено та систематизовано показники ефективності інвестиційних вкладень у сільське господарство України ураховуючи те, що на сьогодні можливості власних інвестицій для забезпечення проведення техніко-технологічної і економічної модернізації його галузей та ефективного використання наявного виробничого потенціалу практично обмежені, що значно знижує рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Сформовано пропозиції щодо координування, за адекватними принципами і методами, відновлювального і модернізаційного процесу з метою забезпечення сталого розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузей сільського господарства відповідно до умов і вимог ринкової економіки.

Ключові слова: інвестиції; інвестиційне забезпечення; розвиток; сільське господарство; конкурентоспроможність; галузь.

Література

1. Регіональна економіка: підручник / За ред. Є.П. Качана. Тернопіль: ТНЕУ, 2008. 800 с.
2. Підоричева І., Землянкін А. Бачення України: від сировинного експорту до усвідомленої нової індустріалізації [Електронний ресурс] Зеркало Недели. Випуск від 18 грудня 2015 року. — Режим доступу: https://dt.ua/promyshliennost/bachennya-ukrayini-vid-sirovinnogoeksportu-do-usvidomlenoyi-novoyi-industrializaciyi-_.html
3. Плаксієнко В.Я. Інвестиції в аграрне виробництво в сучасних умовах розвитку економіки України. Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. 2008. № 1. С. 54—57.
4. Лаврук В.В. Інвестиційне забезпечення інноваційних проектів в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика: монографія. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2010. 380 с.
5. Гайдуцький П.І. Інвестиції — фундамент економічного зростання. Урядовий кур'єр. 2007. № 127. 19 липня. С. 7.
6. Капітальні інвестиції в Україні. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
8. Офіційний сайт міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.index.minfin.com.ua/index/fidi
9. Лаврук В.В. Маркетингова концепція інноваційної політики агропромислового розвитку у конкурентному середовищі. Агросвіт. 2009. № 3. С. 2—5.
10. Лаврук В.В. Формування інноваційної політики аграрних підприємств. Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. "Економіка". Вип. 71. Ч. 2. 2009. С. 143—151.
11. Кісіль М.І. Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 84—96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_6_11

V. Lavruk, L. Budnyak

THE CURRENT SITUATION AND THE PROBLEMS OF INVESTMENT DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL SECTORS

Summary

The issues of formation of an effective mechanism of agricultural investment provision with the necessary financial resources, determination of priority directions of their direction for increasing the volume and efficiency of production of high-quality agricultural products and increasing its competitiveness are considered. It has been proved that the lack of and lack of effective mechanism for attracting investments in the process of their economic development, which led to the emergence of destructive processes in this previously profitable industry, was an obstacle to the wide revival and stable development of sub-sectors of agricultural production. It is determined that the problem of efficient development of agricultural sectors is a lack of investment resources. A detailed analysis of capital investment indices and gross domestic product, dynamics of the use of capital investments in the branches of economic activity of Ukraine, including by types of economic activity, fixed assets, sources of financing, are carried out. Performance indicators of investment in agriculture of Ukraine have been generalized and systematized, given that today the possibilities of own investments to ensure the implementation of technical and technological and economic modernization of its industries and the efficient use of existing production potential are practically limited, which significantly reduces the level of competitiveness of agricultural products. Proposals for coordination, according to adequate principles and methods, of the renewal and modernization process in order to ensure sustainable development and increase the competitiveness of agricultural sectors in accordance with the conditions and requirements of a market economy. The main task in the transition of agriculture of Ukraine to innovative development is formulated, which is to radically improve the financial support of the investment climate and investment and innovation processes in its industries. Investment is an effective tool that enables agriculture to close its development gap, and needs to be prioritized for innovation in its core industries in order to improve economic performance.

Keywords: investments; investment support; development; agriculture; competitiveness; industry.

References

1. Kachan, Ye.P. Babiak, H.P. Zaporozhan, L.P. Koshil, A.B. and Martsinkovska, O.B. (2008), Rehionalna ekonomika [Regional economy], TNEU, Ternopil, Ukraine.
2. Pidorycheva, I. and Zemlyankin, A. (2015), "Vision of Ukraine: from commodity export to conscious new industrialization", Zerkalo Nedely, available at: https://dt.ua/promyshliennost/bachennya-ukrayini-vid-sirovinnogo-eksportu-do-usvidomlenoyi-novoyiindustrializaciyi-_.html (Accessed 15 December 2019).
3. Plaksiienko, V.Ya. (2008). "Investments in agrarian production in modern conditions of development of economy of Ukraine", Naukovyy visnyk: finansy, banky, investytsiyi, vol. 1, pp. 54—57.
4. Lavruk, V.V. (2010), Investytsiyne zabezpechennya innovatsiynykh proektiv v ahropromyslovomu vyrobnytstvi: teoriya, metodolohiya, praktyka [Investment provision of innovative projects in agroindustrial production: theory, methodology, practice], Aksioma, Kamianets-Podilskyi, Ukraine.
5. Haydytskyi, P. (2011), "Investments - foundation of economic growth", Uryadovyi kuryer, vol. 9, pp. 28—35.
6. Official website of State Statistics Service of Ukraine (2019), "Capital investment in Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 13 December 2019).
7. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine (2019), available at: http://www.index.minfin.com.ua/index/fidi (Accessed 13 May 2019).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2019), available at: http://www.index.minfin.com.ua/index/fidi (Accessed 13 December 2019).
9. Lavruk, V.V. (2009), "Marketing concept of innovation policy of agro industrial development in competitive environment", Ahrosvit, vol. 3, рр. 2—5.
10. Lavruk, V.V. (2009), "Formation of innovation policy of agricultural enterprises", Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. Ekonomika, vol. 71, no. 2, pp. 143—151.
11. Kisil, M. (2016), "Scientific research of investment problems in the agrarian sector of the economy", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 84—96.

№ 2 2020, стор. 5 - 11

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 598

Відомості про авторів

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of finance, banking, insurance and еlectronic payment systems, State Agrarian and Engineering University in Podillia

ORCID:

0000-0002-0778-7227


Л. М. Будняк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет

L. Budnyak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking, insurance and еlectronic payment systems, State Agrarian and Engineering University in Podillia

ORCID:

0000-0002-0130-1564

Як цитувати статтю

Лаврук В. В., Будняк Л. М. Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузей сільського господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 5–11. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.5

Lavruk, V. and Budnyak, L. (2020), “The current situation and the problems of investment development and improvement of the competitiveness of agricultural sectors”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 5–11. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.