EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ
І. Я. Антоненко, В. С. Харенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.24

УДК: 338.483.1

І. Я. Антоненко, В. С. Харенко

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті проведено аналіз туристичного потенціалу Чернігівської області, визначено основні аспекти розвитку туризму в цьому регіоні. Представлено перелік туристичних ресурсів: історичних, природних, суспільних та подієвих. Описано найпривабливіші туристично-рекреаційні місця Чернігівщини; невідомі широкому загалу природні багатства області та обгрунтовано туристичний потенціал цих територій, запропоновано інноваційний спосіб відродження старовинних маєтків, палацово-паркових комплексів області, шляхом використання сучасних технологій, також запропоновано розвивати на Чернігівщині абсолютно новий для тамтешніх країв такий вид подорожей, як кінотуризм. У статті також розглянуто проблеми рекреаційно-туристичної галузі у області. Викладено основні задачі та заходи для сприяння розвитку туристичної інфраструктури в регіоні. Розкрито переваги розвитку зеленого туризму, визначено умови його розвитку, окреслено основні завдання розвитку сільського зеленого туризму в регіоні як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
На основі проведеного аналізу туристичного потенціалу, встановлення конкурентних переваг, визначення туристичної привабливості доведено, що розвиток туризму у Чернігівській області може бути одним зі сценаріїв вирішення економічних і соціальних проблем регіону. Зокрема визначено ресурсне забезпечення туристичної діяльності, обгрунтовано вплив розвитку туризму на економіку регіону, виділено складові туристичної зацікавленості, встановлено переваги в розвитку туризму Чернігівського регіону. Розкрито основні аспекти щодо збільшення привабливості області та залучення максимальної кількості туристів. За результатами дослідження наведено конкретні напрями щодо розвитку туризму в регіоні.
Туристичний потенціал Чернігівського регіону мало висвітлений у засобах масової інформації, тому у роботі було запропоновано конкретні дії, які б покращили ситуацію з промоції місцевості як серед українських мандрівників, так і для туристів з-за закордону.

Ключові слова: туризм; туристичний потенціал; туристична привабливість; історико-культурні пам'ятки; конкурентні переваги; кінотуризм.

Література

1. Герасименко В.Г. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / В.Г. Герасименко. — Одеса: ОНЕУ, 2016. — 262 с.
2. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: навчальний посібник / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 272 с
3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. — К.: Київський університет, 2001. — 395 с.
4. Довідка про збір інформації в головному управлінні культури, туризму і охорони культурної спадщини від 30.09.2012 №17-21/23 / Чернігівська облдержадміністрація.— Чернігів: [б. в.], 2012. — 21 с.
5. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник / Є.В. Панкова. — К. Альтерпрес, 2003.— 231 с.
6. Корнілова Н.В. Проблеми розвитку туризму в Чернігівській області / Н.В. Корнілова // Географія та туризм. — 2010. — Вип. 10. — С. 65—71.
7. Офіційний сайт інформ-агенції "Чернігівський монітор" Стан туризму в Чернігівській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://monitor.cn.ua/ua/monitoring/39585
8. Офіційний сайт головного управління статистики у Чернігівській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://chernigivstat.gov.ua/
9. Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm
10. Офіційний сайт департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:/ /www.cult.gov.ua

I. Antonenko, V. Kharenko

DEVELOPMENT OF THE TOURISM POTENTIAL THE CHERNIGIV REGION

Summary

The article analyzes the tourism potential of the Chernihiv region, identifies the main aspects of tourism development in the region. The list of tourist resources is presented: historical, natural, public and events. The most attractive tourist and recreational places of Chernihiv region are described; unknown to the general natural resources of the region and the tourist potential of these territories is substantiated. The article also deals with the problems of the recreation and tourism industry in the region. The main tasks and measures for promoting the development of tourist infrastructure in the region are outlined.
The socio-economic importance of rural green tourism for the Chernihiv region has been determined. The basic tendencies of tourism development in the region are investigated, its role in the economy of the country is determined and the influence of tourism on the development of related industries is proved. The advantages of green tourism development are revealed, the conditions of its development are defined, the main tasks of tourism development in the region, both in the domestic and foreign markets, are outlined.
Based on the analysis of tourism potential, establishment of competitive advantages, determination of tourist attractiveness it is proved that the development of tourism in Chernihiv region can be one of the scenarios for solving the economic and social problems of the region. In particular, the resource provision of tourism activities was determined, the impact of tourism development on the region's economy was substantiated, the components of tourism interest were identified, the advantages in tourism development of the Chernihiv region were determined. The main aspects of increasing the attractiveness of the area and attracting the maximum number of tourists are revealed. According to the research, specific directions for the development of tourism in the region are outlined.
The tourist potential of the Chernihiv region is poorly covered in the media, so this paper proposes specific actions that would improve the situation of promoting the area, both for Ukrainian travelers and tourists from abroad.

Keywords: tourism; tourist potential; tourist attraction; historical and cultural monuments; competitive advantages; cinema tourism.

References

1. Herasymenko, V.G. (2016), Otsinka turystychno-rekreatsijnoho potentsialu rehionu [Assessment of the tourist and recreational potential of the region], ONEU, Odessa, Ukraine.
2. Malska, M.P. (2004), Osnovy turystychnoho biznesu [Basics of the tourist business], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Beidyk, O.O. (2001), Rekreatsijno-turysts'ki resursy Ukrainy: metodolohiia ta metodyka analizu, terminolohiia, rajonuvannia [Recreational and tourist resources of Ukraine: methodology and methods of analysis, terminology, zoning], Kyivs'kyj universytet, Kyiv, Ukraine.
4. Chernihiv Regional State Administration (2012), Dovidka pro zbir informatsii v holovnomu upravlinni kul'tury, turyzmu i okhorony kul'turnoi spadschyny [Certificate on the collection of information in the Main Department of Culture, Tourism and the Protection of Cultural Heritage], Chernihivs'ka oblderzhadministratsiia, Chernihiv, Ukraine.
5. Pankova, E.V. (2003), Turystychne kraieznavstvo [Tourist study of local lore], Al'terpres, Kyiv, Ukraine.
6. Kornilova, N.V. (2010), "Problems of tourism development in Chernihiv region", Heohrafiia ta turyzm, vol. 10, pp. 65—71.
7. Official site of Chernihiv Monitor news agency (2015), "Status of tourism in Chernihiv region", available at: http://monitor.cn.ua/ru/monitoring/39585 (Accessed 15 January 2020).
8. Official site of the main statistics department in Chernihiv region (2019), available at: http://chernigivstat.gov.ua/ (Accessed 15 January 2020).
9. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 January 2020).
10. Official site of the Department of Culture and Tourism, Nationalities and Religions of Chernihiv Regional State Administration (2019), available at: https://www.cult.gov.ua (Accessed 15 January 2020).

№ 2 2020, стор. 24 - 28

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 207

Відомості про авторів

І. Я. Антоненко

д. е. н., професор, Національний університет харчових технологій

I. Antonenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0003-2299-2365


В. С. Харенко

магістр, Національний університет харчових технологій

V. Kharenko

mastеr, National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1241-7351

Як цитувати статтю

Антоненко І. Я., Харенко В. С. Розвиток туристичного потенціалу чернігівського регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.24

Antonenko, I. and Kharenko, V. (2020), “Development of the tourism potential the chernigiv region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.