EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
А. П. Макаренко, Д. Д. Кучкіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.29

УДК: 657

А. П. Макаренко, Д. Д. Кучкіна

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті узагальнено дані щодо аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві, а також наведено практичні заходи та пропозиції щодо його вдосконалення. Облік розрахунків з покупцями та замовниками займає значну ділянку роботи на підприємстві, яка є дуже важливою, адже впливає на ліквідність та платоспроможність підприємства. Відповідно кожний керівник підприємства зацікавлений у формуванні оптимального та раціонального обліку розрахунків з покупцями та замовниками відповідно до вимог чинного законодавства. Контролювати облік покликаний аудит. Тож з метою підвищення ефективності аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на суб'єктах підприємництва було розроблено схему аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві та рекомендований план проведення такої перевірки. На початковому етапі перевірки рекомендується проводити тестування внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками за розробленою формою тесту. Тестування внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками за розробленою формою тесту дозволить аудитору виділити найбільш помилкові ділянки обліку, а також розглянути особливості обліку розрахунків з покупцями та замовниками на конкретному підприємстві. На основі отриманих даних було розроблено вдосконалену програму аудиту розрахунків з покупцями та замовниками. Програма аудиту розрахунків з покупцями та замовниками включає всі ділянки обліку, які впливають на формування фінансової звітності. Крім того, рекомендується на підприємстві впровадити розроблені робочі документи, які дозволять підвищити контроль відвантаження продукції сумнівним покупцям та замовникам. Було розроблено: робочий документ з перевірки наявності простроченої дебіторської заборгованості; відомість про дозвіл відвантаження продукції, товарів, надання послуг покупцям та замовникам; робочий документ підтвердження заборгованості покупців та замовників. Застосування на практиці рекомендацій, запропонованих у статті, дозволить підприємству забезпечити відображення операцій з обліку розрахунків з покупцями та замовниками відповідне сучасним вимогам господарювання, управлінський персонал матиме змогу своєчасно отримувати інформацію для проведення аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень керівництвом.

Ключові слова: розрахунки; аудит; покупець; замовник; програма; тест внутрішнього контролю; робочий документ; висновок.

Література

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України" від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 30.09.2015 р.) [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
3. Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
4. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
5. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
6. Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт. — 2018. — № 2. — С. 45—51.
7. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — №2. — С. 24—32.
8. Меліхова Т.О. Удосконалення методики перевірки грошових коштів у національній валюті / Т.О. Меліхова, А.С. Верьовкіна // Інвестиції: практика та досвід. — 2019. — № 1. — С. 24—29.
9. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2013. — № 2. — С. 97—106.
10. Меліхова Т.О. Методичні засади проведення внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства / Т.О. Меліхова // Агросвіт. — 2019. — №9. — С. 17—24.
11. Петрик О.А. Аудит: підручник / О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.; за заг. ред. проф. О.А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2015. — 496 с.
12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіна України від 30.11.1999 р. № 291 // Національні стандарти бухгалтерського обліку. — Навчальний посібник за редакцією Михайлова М.Г. — Суми: Видавництво "Козацький вал", 2000. — 12 с.
13. Податковий кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та допов. (офіц. текст). — К.: Паливода А.В., 2011. — 512 с.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 № 237 // Національні стандарти в бухгалтерському обліку. — Навчальний посібник за редакцією Михайлова М.Г. — Суми: Видавництво "Козацький вал", 2000. — 139 с.
15. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч.-метод. посібник Ч. 2 / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 127 c.
16. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.

А. Makarenko, D. Kuchkina

IMPROVEMENT OF THE AUDIT OF CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS AT THE ENTERPRISE

Summary

The article summarizes the data on the audit of payments with customers and customers in the enterprise, as well as practical measures and suggestions for improving it. Accounting for payments with buyers and customers occupies a significant area of work in the enterprise, which is very important because it affects the liquidity and solvency of the enterprise. Accordingly, every manager of the enterprise is interested in forming the optimal and rational accounting of payments with buyers and customers in accordance with the requirements of the current legislation. Control the accounting called audit. Therefore, in order to increase the efficiency of the audit of payments with buyers and customers in business entities, a scheme of audit of payments with customers and customers in the enterprise was developed and a plan for such audits was recommended. At the initial verification stage, it is recommended to test the internal control of payments with buyers and customers using the developed test form. Testing internal control of payments with customers and customers using the developed test form will allow the auditor to identify the most erroneous areas of accounting, as well as consider the features of accounting for payments with customers and customers in a particular enterprise. Based on the data obtained, an advanced audit program for buyers and customers was developed. The program of audit of payments with buyers and customers includes all areas of accounting that affect the formation of financial statements. In addition, it is recommended that the company develops working documents that will increase the control of the shipment of products to doubtful buyers and customers. The following was developed: a working document for checking the existence of overdue accounts receivable; information about the permission for shipment of products, goods, provision of services to buyers and customers; working document confirming the debt of buyers and customers. The practical implementation of the recommendations offered in the article will allow the enterprise to ensure that transactions with the accounting of customers and customers are met in accordance with the modern requirements of management, management will be able to receive timely information for analysis and effective management decisions.

Keywords: calculations; audit; buyer; customer; program; internal control test; working document; conclusion.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Commercial Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 25 Dec 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 25 Dec 2019).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the Audit of Financial Statements and Audit Activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (Accessed 25 Dec 2019).
4. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhia, Ukraine.
5. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhia, Ukraine.
6. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2018), "Improving the audit of short-term receivables", Ahrosvit, vol. 2, pp. 45—51.
7. Melikhova, T.O. and Havrylenko, F.O. (2018), "Improvement of documentation of accounting of payments with buyers and customers in order to strengthen the information security of the enterprise", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 24—32.
8. Melikhova, T. and Verovkina, A. (2019), "Improvement of checking method of cash assets in national currency", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 24—29.
9. Melikhova, T.O. and Manojlo, T.V. (2013), "Develop a program audit of cash transactions to improve the efficiency of enterprise activity", Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnia, vol. 2, pp. 97—106.
10. Melikhova, T.O. (2019), "Methodical principles of internal control of payments with buyers and customers to improve the efficiency of financial and economic activity of the enterprise", Ahrosvit, vol. 9, pp. 17—24.
11. Petryk, O.A. Zotov, V.O. and Kudritsky, B.V. (2015), Audyt [Audit], KNEU, Kyiv, Ukraine.
12. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Plan of accounts of accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/plan_sch/
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 25 Dec 2019).
14. Ministry of Finance of Ukraine (2013), "The Principle (Standard) of Accounting 10 "Аccount receivable"", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 21 Nov 2019)
15. Makarenko, A.P. Panchenko, O.M. Taratuta, L.V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti, [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhia, Ukraine.
16. Podmeshal's'ka, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhia, Ukraine.

№ 2 2020, стор. 29 - 35

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 411

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9576-928Х


Д. Д. Кучкіна

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

D. Kuchkina

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0001-7774-2107

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Кучкіна Д. Д. Удосконалення аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 29–35. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.29

Makarenko, А. and Kuchkina, D. (2020), “Improvement of the audit of calculations with buyers and customers at the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 29–35. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.