EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ДЕСТИНАЦІЙ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Г. І. Михайліченко, А. М. Клімова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.36

УДК: 338.48

Г. І. Михайліченко, А. М. Клімова

РОЗВИТОК ДЕСТИНАЦІЙ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

Метою наукового дослідження є стан та перспективи розвитку замкового туризму в Тернопільській області. В статті проаналізовано наявні замкові комплекси Тернопільської області, виділено головні об'єкти замкового туризму та особливості їх збереження. Розглянуто проблеми збереження і відновлення замкових комплексів; узагальнено чинники, які гальмують активний розвиток замкового туризму. Значущість дослідження полягає в розумінні соціально-економічного ефекту розвитку замкового туризму, який є прикладом вирішення проблеми одночасного збереження історико-культурної спадщини, з одного боку, та, з іншого — формування позитивного туристичного іміджу регіону, що сприятиме досягненню високого конкурентного статусу на ринку туристичних послуг. Запропоновано шляхи забезпечення стратегії розвитку туристичної галузі за рахунок відновлення, відтворення, збереження туристичних пам'яток як джерела аквізиції туристів та раціональне використання історико-культурної спадщини регіональних дестинацій, що сприятиме розвитку замкового туризму та підвищення іміджу України як туристично-привабливої країни. Соціальне значення запровадження стратегії передбачає запровадження дієвих програм зі збереження та відновлення туристичних ресурсів на прикладі європейського та світового досвіду, який є взірцем вирішення проблем збереження історико-культурної спадщини (у тому числі фортифікаційних споруд ) та використання замкових комплексів як готелів зі стилізованими під давнину ресторанами, проведення у середньовічному стилі обрядових послуг тощо. Облаштування фортифікаційних споруд під музеї скансени під відкритим небом з відтворенням картин минулого, що передбачає розвиток інфраструктури на внутрішній і на зовнішній території замкових об'єктів, за умови збереження їх самобутності та архітектурного стилю. Згадані заходи стимулюють розвиток різновидів туризму,як-от: історичний, пізнавальний, активний, сільський, зелений туризм, які використовують замкові комплекси як ресурси.

Ключові слова: замковий туризм; фортифікаційні споруди; замкові комплекси; палацово-замкова архітектура; культурна спадщина; туристичні дестинації.

Література

1. Білецька І.М. Сучасний стан і перспективи розвитку замкового туризму в Україні. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. Київ: НАУ, 2011. № 31. С. 104—112.
2. Білоус С.В., Масюк Ю.О., Красько А.Б. Економічні та ресурсні аспекти розвитку фестивального туризму на території України. Економіка та управління національним господарством. 2019. Вип. 28. С. 11—17.
3. Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області. URL: http://www.te.ukrstat.gov.ua/statinfoT.html. (дата звернення: 30.12.2019).
4. Іващенко А.В., Маценко А.А. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні: наук. журнал "Молодий вчений". 2017. № 3 (43). С. 131—134.
5. Поливач К.А. Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України / Наук. ред. Руденко Л.Г. Київ: Інститут географії НАН України, 2012. 208 с.
6. Лідери внутрішнього туризму: ТОП-7 туристичних напрямів України 2019. URL: https://zruchno.travel/News/New/3714?lang=ua (дата звернення: 30.12.2019).
7. Мацюк О.Я. Замки і фортеці Західної України/ Історичні мандрівки. Львів: Центр Європи, 2005. 192 с.
8. Про концесії. Законом України від 03 жовт. 2019 р. № 155-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#n646 (дата звернення: 30.12.2019).
9. Про туризм: Закон України від 15 вер. 1995 р. № 325. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр. (дата звернення 30.12.2019).
10. Хмельниччина туристична: історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку: колективна монографія / [С.Е Баженова, Л.В. Баженов, Б.О. Опря та ін.; редкол.: С.А. Копилов (голов. ред.), С.Е. Баженова (наук. ред.)]. Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. Івана Огієнка, 2015. 176 с.
11. Шикеринець В.В. Перспективи розвитку замкового туризму в Україні. Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво: наук.-виробн. журн. Запоріжжя. 2012. № 3 (39). С. 92—96.
12. Шпарага Т.І., Ломачук І.В. Замкові комплекси України як об'єкт туристичної діяльності. Географія та туризм. 2010. Вип. 9. С. 38—43.

H. Mykhailichenko, A. Klimova

DEVELOPMENT OF DESTINATIONS OF CASTLE TOURISM (THE CASE OF THE TERNOPIL REGION)

Summary

The purpose of the research is the status and prospects of development of castle tourism in Ternopil region. The article analyzes the existing castle complexes of Ternopil region, identifies the main objects of castle tourism and features of their preservation. The problems of preservation and restoration of castle complexes are considered; The factors that hinder the active development of castle tourism are summarized. The significance of the research is to understand the socio-economic effect of the development of castle tourism, which is an example of solving the problem of simultaneous preservation of historical and cultural heritage, on the one hand, and on the other — the formation of a positive tourist image of the region, which will contribute to the achievement of high competitive status in the tourist services market. Ways of providing strategy of tourism industry development by restoration, reproduction, preservation of tourist monuments as a source of tourists' acquisition and rational use of historical and cultural heritage of regional destinations are offered, which will promote the development of castle tourism and enhance the image of Ukraine as a tourist-attractive country. The social importance of implementing the strategy implies the implementation of effective programs for the conservation and restoration of tourist resources on the example of European and world experience, which is a model of solving the problems of preservation of historical and cultural heritage (including fortifications) and the use of castle complexes as hotels with old-fashioned restaurants, restaurants medieval ceremonial services, etc. Arrangement of fortifications under open air skansena museums with reproduction of paintings of the past, which envisages the development of infrastructure in the inner and outer territories of the castle objects, while preserving their identity and architectural style. These measures stimulate the development of varieties of tourism, such as: historical, cognitive, active, rural, green tourism, which use castle complexes as resources.

Keywords: castle tourism; fortifications; castle complexes; palace-castle architecture; cultural heritage; tourism destinations.

References

1. Bilets'ka, I.M. (2011), "Current state and prospects of development of the castle tourism in Ukraine", Problemy pidvyschennia efektyvnosti infrastruktury, vol. 31, pp. 104—112.
2. Bilous, S.V. Masiuk, Yu.O. and Kras'ko A.B. (2019), "Economic and resource aspects of the development of festival tourism in Ukraine", Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol. 28, pp. 11-17.
3. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019), "Holovne upravlinnia statystyky u Ternopil's'kij oblasti", available at: http://www.te.ukrstat.gov.ua/statinfoT.html (Accessed 30 December 2019).
4. Ivaschenko, A.V. and Matsenko, A.A. (2017), "Current state and development prospects of castle tourism in Ukraine", Molodyj vchenyj, vol. 3, no. 43, pp. 131—134.
5. Polyvach, K.A. (2012), Kul'turna spadschyna ta ii vplyv na rozvytok rehioniv Ukrainy [Cultural heritage and its impact on the development of Regions of Ukraine], Kyiv: Instytut heohrafii NAN Ukrainy.
6. Zruchno.Travel (2019), "Lidery vnutrishn'oho turyzmu : TOP-7 turystychnykh napriamiv Ukrainy 2019", available at: https://zruchno.travel/News/New/3714?lang=ua (Accessed 30 December 2019).
7. Matsiuk, O.Ya. (2005), Zamky i fortetsi Zakhidnoi Ukrainy. Istorychni mandrivky [Castles and Fortesses of Western Ukraine. Historical Trips], Tsentr Yevropy, Lviv, Ukraine.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "Pro kontsesii", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#n646 (Accessed 30 December 2019).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "Pro turyzm", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-vr (Accessed 30 December 2019).
10. Bazhenova, S.E. Bazhenov, L.V. and Opria, B.O. (2015), Khmel'nychchyna turystychna: istoryko-kul'turni, pryrodno-heohrafichni ta ekonomichni aspekty rozvytku [Recreational resources of Khmelnytska region, Khmelnytska region tourisical: historic-cultural, nature-geographical and economical aspects of development], Kam'ianets'-Podil's'kyj natsional'nyj universytet imeni Ivana Ohiienka, Kamyanets-Podilsky, Ukraine.
11. Shykerynets', V.V. (2012), "Prospects of castle tourism development in Ukraine", Derzhava ta rehiony, vol. 3, no. 39, pp. 92—96.
12. Shparaha, T.I. and Lomachuk, I.V. (2010), "Fortress complexes of Ukraine as an oject of tourism activity", Heohrafiia ta turyzm, vol. 9, pp. 38—43.

№ 2 2020, стор. 36 - 42

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 765

Відомості про авторів

Г. І. Михайліченко

д. е. н., професор кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

H. Mykhailichenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7066-6527


А. М. Клімова

к. пед. н., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Klimova

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3162-5305

Як цитувати статтю

Михайліченко Г. І., Клімова А. М. Розвиток дестинацій замкового туризму (на прикладі тернопільської області). Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 36–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.36

Mykhailichenko, H. and Klimova, A. (2020), “Development of destinations of castle tourism (the case of the ternopil region)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 36–42. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.