EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
В. П. Пильнова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.43

УДК: 656.7.072

В. П. Пильнова

ОЦІНКА І КОНТРОЛЬ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті досліджено стан і тенденції розвитку підприємств малого бізнесу в Україні. Визначено методи економічної оцінки інвестиційної привабливості малих підприємств, що дозволяють здійснювати кількісну оцінку показників розвитку підприємств малого бізнесу в Україні та сформулювати пріоритетні проблеми, які необхідно вирішувати для забезпечення стабільного розвитку малого підприємництва. Розкрито роль банківського кредиту у розвитку малого бізнесу. Визначено причини, що стримують розвиток кредитування малих підприємств. Обгрунтовано критеріальні ознаки для визначення кредитних потреб підприємств малого бізнесу. Досліджені фактори ризику під час кредитування малих підприємств та обгрунтовано необхідність їх моніторингу. Визначені шляхи вдосконалення банківського кредитування малого підприємництва. Сформульовано фінансові та нефінансові чинники, які стримують розвиток кредитування малого бізнесу в Україні. Розкрито специфічні риси, характерні для діяльності підприємств малого бізнесу і визначають їх кредитні потреби: обмежені розміри власних реальних активів, короткий життєвий цикл малих підприємств і відсутність відповідної "кредитної історії", орієнтація на локальні ринки збуту, низькі показники рентабельності. Систематизовано критеріальні ознаки, що формують особливості кредитування малих підприємств. Виявлено напрями розширення структури банківських послуг для підприємств малого бізнесу. Виділено і систематизовано специфічні фактори ризику під час кредитування підприємств малого бізнесу, як з боку позичальника, так і з боку банку. Розроблено економічний механізм для визначення рівноваги ставок кредитування з урахуванням інтересів кредитора і позичальника, що дозволяє обгрунтувати умови кредитування, за яких мале підприємство має реальну можливість своєчасно повернути кредит і знизити рівень банківського та підприємницького ризику. Розроблено і обгрунтовано методичний підхід, що дозволяє визначати умови кредитування на основі взаємоузгодження інтересів кредитора та позичальника. Процес банківського кредитування розглядається як предмет торгу. Працездатність методичного підходу продемонстровано розрахунковим шляхом.

Ключові слова: малий бізнес; банківський кредит; ставка кредитування; кредитоспроможність; банківський та підприємницький ризик.

Література

1. Абрамова І.М. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні / І.М. Абрамова // Фінанси України. — 2010. — № 4. — С. 12 — 17.
2. Алексєєв С. Кредити "малому" бізнесу — проблеми та перспективи [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bankstatey.com/index.php?newsid=681
3. Базилюк А.В. Фінансові важелі розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] / А.В. Базилюк // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 8. — С. 29—35.
4. Біломістний О.М. Проблеми фінансування малих підприємств за рахунок банківського кредитування [Текст] / О.М. Біломістний // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — № 1 (4). — 2009. — С. 81—84.
5. Бобров Є.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу [Текст] / Є.А. Бобров // Фінанси України. — 2009. — № 6. — С. 103—104.
6. Васильєва Д.В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні/ Д.В. Васильєва // Механізм регулювання економіки, 2011. — № 3. — С. 188—196.
7. Панченко В.Н. Механізм відтворення та підвищення віддачі основного капіталу авіапідприємств. — К., Фенікс, 2002. — 408 с.
8. Проблеми кредитування малого й середнього бізнесу [Електронний ресурс] / Простобанк Консалтинг. — Режим доступу: http://www.prostobank.com/probl_kredituvannya_malogo_serednogo_biznesu

V. Pylnova

ASSESSMENT AND CONTROL OF CREDIT CAPACITY OF SMALL BUSINESSES

Summary

The article investigates the status and tendencies of small business development in Ukraine. Methods of economic estimation of investment attractiveness of small business enterprises are defined, which allow to carry out quantitative assessment of indicators of development of small business enterprises in Ukraine and to formulate priority problems that need to be solved in order to ensure stable development of small business. The role of bank credit in the development of small business is revealed. The reasons that impede the development of small business lending have been identified. Criteria are justified for determining the credit needs of small businesses. Risk factors for crediting of small business enterprises are investigated and the necessity of their monitoring is substantiated. Ways to improve small business bank lending have been identified. The financial and non-financial factors that impede the development of small business lending in Ukraine are formulated. Specific features that characterize the activities of small businesses are identified and determine their credit needs: limited size of their own real assets, short life cycle of small businesses and lack of appropriate "credit history", focus on local markets, low profitability. The criteria that form the features of small business lending are systematized. Directions for expanding the structure of banking services for small businesses have been identified. Specific risk factors for lending to small businesses, both from the borrower and the bank, have been identified and systematized. An economic mechanism has been developed to determine the equilibrium of lending rates taking into account the interests of the lender and the borrower, which allows to substantiate the lending conditions under which a small business has a real opportunity to repay the loan in time and reduce the level of banking and business risk. A methodological approach has been developed and substantiated, which allows to determine the terms of crediting on the basis of reconciliation of interests of the lender and the borrower. The process of bank lending is considered as an object of auction. The efficiency of the methodological approach is demonstrated by calculation.

Keywords: small business; bank credit; lending rate; creditworthiness; banking and business risk.

References

1. Abramova, I.M. (2010), "Problems of development of small business in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 12—17.
2. Aleksieiev, S. (2017), "Small business loans - problems and prospects", available at: http://bankstatey.com/index.php?newsid=681 (Accessed 15 Dec 2019).
3. Bazyliuk, A.V. (2008), "Financial levers of small business development in Ukraine", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 8, pp. 29—35.
4. Bilomistnyj, O.M. (2009), "Problems of financing small businesses through bank lending", Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 1 (4), pp. 81—84.
5. Bobrov, Ye.A. (2009), "The current state and prospects of small business lending", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 103—104.
6. Vasyl'ieva, D.V. (2011), "Current problems of small business development in Ukraine", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3, pp. 188—196.
7. Panchenko, V.N. (2002), Mekhanizm vidtvorennia ta pidvyschennia viddachi osnovnoho kapitalu aviapidpryiemstv [Mechanism of reproduction and increase of return of fixed capital of aviation enterprises], Feniks, Kyiv, Ukraine.
8. Prostobank Konsaltynh (2019), "Problems of lending to small and medium businesses", available at: http://www.prostobank.com/probl_kredituvannya_malogo_serednogo_biznesu (Accessed 15 Dec 2019).

№ 2 2020, стор. 43 - 48

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 1831

Відомості про авторів

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9777-7451

Як цитувати статтю

Пильнова В. П. Оцінка і контроль кредитоспроможності суб'єктів малого бізнесу. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 43–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.43

Pylnova, V. (2020), “Assessment and control of credit capacity of small businesses”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 43–48. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.