EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В. О. Романишин, А. О. Бернацька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.54

УДК: 658.15:005.21

В. О. Романишин, А. О. Бернацька

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено сутність фінансової стратегії та її роль у системі стратегічного управління підприємством. Визначено головні завдання та функції фінансової стратегії підприємства. Проведено узагальнення етапів формування фінансової стратегії. Зазначено, що фінансова стратегія узгоджується із загальною стратегією підприємства та є чинником забезпечення його ефективного функціонування у майбутньому. Проаналізовано підходи до розробки фінансової стратегії підприємства, зокрема, із використанням сучасних корпоративних інформаційних систем. Визначено характерні особливості цього процесу та основні проблеми, що виникають під час реалізації фінансової стратегії на вітчизняних підприємствах, сформовано пропозиції щодо усунення впливу негативних факторів. Доведено, що фінансова стратегія є спрямовуючим вектором управління підприємством та його фінансовою діяльністю у сучасному динамічному та конкурентному ринковому середовищі.

Ключові слова: фінансова стратегія; розвиток; фінансове планування; фінансова політика; стратегічний фінансовий менеджмент; стратегічне управління підприємством.

Література

1. Гончаренко О.М. Фінансова стратегія: теоретичні питання розробки та реалізації / О.М. Гончаренко. // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2015. — №1. — С. 35—40.
2. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. — К.: Эльга: Ника-центр, 2006. — 456 с.
3. Домбровська С.О. Адаптація фінансової стратегії підприємства до сучасних умов в Україні / С.О. Домбровська, І.С. Лапіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". — 2017. — №25. — С. 138—141.
4. Химич І. Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства [Електронний ресурс] / І. Химич // Галицький економічний вісник. — 2013. — № 4. — С. 158—164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2013_4_25
5. Бутенко Т.В. Формування стратегії розвитку аграрної сфери з метою її адаптації до інноваційно-інвестиційних умов функціонування [Електронний ресурс] / Т.В. Бутенко // Ефективна економіка. — 2011. — № 12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ efek_2011_12_31
6. Наумова Л.Ю. Фінансова стратегія економічного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Л.Ю. Наумова // Наука й економіка. — 2014. — Вип. 2. — С. 134—139. — Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Nie_2014_2_23
7. Щербань О. Методичний підхід до розробки фінансової стратегії підприємства / О. Щербань // Економічний аналіз. — 2013. — Т. 12. № 4. — С. 161—165.
8. Franchon G., Romanet Y. Finance de l'entreprise. Comprendre et maitriser l'evolution financiere de l'entreprise. — Paris: C.L.E.T., 1985.
9. Забаріна К.Ф. Особливості використання інструментів стратегічного менеджменту з метою комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства / К.Ф. Забаріна, І.А. Нечаєва // Економічний аналіз. — Т. 15. — 2014. — № 3. — С. 37—43.
10. Report on ERP systems and enterprise software 2017. [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.panorama-consulting.com/wp-content/uploads/2017/07/2017-ERP-Report.pdf
11. Гримова Т. Використання SAP систем для оптимізації бізнес процесів Національного банку України [Електронний ресурс] / Т. Гримова // Вісник Національного банку України. — 2010. — №8. — С. 10—15. Режим доступу до ресурсу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73115
12. Кадикова І.М. Інструментальні засоби в управлінні проектами: конспект лекцій [Електронний ресурс] / І.М. Кадикова // Харків — ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: https://eprints.kname.edu.ua/51305/
13. Чуняк О.В. Домінантні напрями фінансової стратегії підприємств / О.В. Чуняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2017. — № 6 (2). — С. 173—177.
14. Рентабельність операційної та усієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/
15. Кількість суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за видами економічної діяльності / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/
16. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи: монографія / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д. е. н., проф. О. Терещенка. — Київ: КНЕУ, 2017. — 495, [1] с
17. Збалансована система показників / KPI MONITOR — Автоматизация ключевых показателей эффективности (KPI) предприятия [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kpi-monitor.com.ua/solutions/balanced-scorecard
18. Как создается сбалансированная система показателей? / iTeam — технология корпоративного управления / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://iteam-bsc.ru/how_do/
19. Мізюк Б. М. Особливості стратегічного управління підприємством // Фінанси України. — 2002. — № 12. — С. 31—36.

V. Romanyshyn, A. Bernatska

FINANCIAL STRATEGY AND ITS ROLE IN ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

Strategic business direction and economic growth in the long term are relevant in modern market conditions. The ability of enterprises to react to external factors such as financial crisis, tax legislation, volatile political situation, exchange rates fluctuations in time is important today. High degree of competitiveness, financial stability and profitability of enterprises are achieved by properly developed financial strategy and effective management.
Dynamics of economic development in Ukraine increases the importance of solution to the problems such as seeking funding, the optimal ratio of equity and debt capital, the effective management of financial resources. So, the matter of the formation of a financial strategy is currently of great interest.
The aim of this article is to consider the features of the formation and implementation of a financial strategy, its role in the economic growth of an enterprise. The recommendations regarding the improvements of a financial strategy are presented.
It has been found out that financial strategy must be negotiated with the overall company's strategy, financial forecasts and economic transformation in country. The consistency of targets and strategic indicators is also crucial. It has been justified that these steps could help to determine the amount of necessary resources, to estimate all possible risks, to develop an effective financial policy, etc.
This research paper focuses on different approaches of the formation of a financial strategy through the use of modern corporate information systems. The specific features and the main problems of this process at domestic enterprises are identified.
Domestic enterprises must pay special attention to strategic financial management and the using of strategic management planning tools. In order to achieve these goals it is necessary to create the conditions of knowledge acquisition regarding the formation of a financial strategy for entrepreneurs by the state.
It is claimed that financial strategy is a development vector in company's strategic management in the modern dynamic and competitive market environment.

Keywords: financial strategy; financial stability; financial planning; financial policy; strategic financial management; strategic management.

References

1. Honcharenko, O. M. (2015), "Financial strategy: theoretical issues of development and implementation", Socio-Economic Research Bulletin, Vol. 1, pp. 35—40.
2. Blank, I.A. (2006), Finansovaya strategiya predpriyatiya [The financial strategy of the enterprise], El'ga: Nika-tsentr, Kyiv, Ukraine
3. Dombrovska, S. O. (2017), "Adaptation of financial strategic strategy to the minds in Ukraine", Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Economic Sciences", vol. 6 (2), pp. 138—141.
4. Khymych, I. (2013), "Financial strategy as an element of financial stability of the enterprise", Galician economic journal, [Online], vol.4, pp. 158-164 available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2013_4_25 (Accessed 15 Dec 2019).
5. Butenko, T. V. (2011), "Formation of strategy of development of agrarian sphere for the purpose of its adaptation to innovation and investment conditions of functioning", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ efek_2011_12_31 (Accessed 15 Dec 2019).
6. Naumova, L.Yu. (2014), "Financial strategy for economic development of enterprises", Nauka y ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Nie_2014_2_23 (Accessed 14 Dec 2019).
7. Shcherban', O. (2013), "Methodical approach to the development of enterprise financial strategy", Ekonomichnyy analiz, vol. 12. No 4, pp. 161—165.
8. Franchon, G. and Romanet, Y. (1985), Finance de l'entreprise. Comprendre et maitriser l'evolution financiere de l'entreprise [Corporate finance. Understand and control the financial evolution of the company], C.L.E.T., Paris, France.
9. Zabarina, K. F. (2014), "The features of usage of strategic management tools for complex assesment of company's financial activities", Ekonomichnyy analiz, vol. 15, no 3, pp. 37—43.
10. Panorama Consulting Group (2017), "Report on ERP systems and enterprise software 2017", available at: https://www.panorama-consulting.com/wp-content/uploads/2017/07/2017-ERP-Report.pdf (Accessed 17 Dec 2019).
11. Hrymova, T. (2010), "Using SAP Systems to Optimize Business Processes of the National Bank of Ukraine", Visnyk of the National Bank of Ukraine, [Online], vol. 8, pp. 10—15, available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73115 (Accessed 17 Dec 2019).
12. Kadykova, I. M. (2019), "Instruments in project management: lecture", KhNUMG, [Online], available at: https://eprints.kname.edu.ua/51305/ (Accessed 17 Dec 2019).
13. Chunyak, O. V. (2017), "Dominant directions of the enterprises` financial strategy", Herald of Khmelnytskyi national university. Economic Sciences, vol. 6 (2), pp. 173—177
14. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), "Profitability of operating and all activity of enterprises by types of economic activity with division into large, medium, small and micro enterprises", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 17 Dec 2019).
15. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Number of large, medium, small and micro-entities by economic activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 17 Dec 2019).
16. Tereshchenko, O. O. Babyak, N. D. and Ivashchenko, A. I. (2017), Innovatsiynyy rozvytok korporatyvnykh finansiv: tendentsiyi ta perspektyvy [Innovative development of corporate finance: tendencies and prospects], KNEU, Kyiv, Ukraine
17. KPI MONITOR — Enterprise Key Performance Indicator (KPI) Automation (2019), "Balanced Scorecard", available at: http://kpi-monitor.com.ua/solutions/balanced-scorecard (Accessed 17 Dec 2019).
18. iTeam — Corporate Governance Technology (2019), "How is a balanced scorecard created?", available at: https://iteam-bsc.ru/how_do/ (Accessed 17 Dec 2019).
19. Mizyuk, B. M. (2002), "Features of strategic enterprise management", Finance of Ukraine, vol. 12, pp. 31—36

№ 2 2020, стор. 54 - 62

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 1287

Відомості про авторів

В. О. Романишин

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

V. Romanyshyn

PhD in Economics, associate professor, associate professor of department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-4864-5433


А. О. Бернацька

здобувач освітнього ступеня "Магістр" за програмою "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу",ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

A. Bernatska

student of a Master's degree program "Financial management in business",Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-0332-0160

Як цитувати статтю

Романишин В. О., Бернацька А. О. Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стійкого розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 54–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.54

Romanyshyn, V. and Bernatska, A. (2020), “Financial strategy and its role in ensuring the sustainable development of the enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 54–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.