EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ: ОБЛІКОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ
О. М. Бондаренко, А. Д. Тітаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.63

УДК: 657:330.522.4

О. М. Бондаренко, А. Д. Тітаренко

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ: ОБЛІКОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ

Анотація

Статтю присвячено теоретичному дослідженню запасів як економічної категорії та їх класифікації в бухгалтерському обліку.
Неможливо уявити підприємство, яке б у ході своєї господарської діяльності жодного разу не стикалося із запасами. Запаси є важливими оборотними активами, контроль за своєчасним рухом яких дозволяє забезпечити безперебійність виробничого циклу, від яких залежить точність та об'єктивність показників фінансової звітності в частині визначення собівартості продукції, фінансового результату, прибутку і які є важливою передумовою успішного ведення господарської діяльності загалом.
Дискусії щодо теоретичного визначення запасів та їх раціонального поділу за відповідними ознаками в обліку часто викликають інтерес для дослідження серед науковців.
Метою написання наукової статті є комплексний аналіз категорії запаси як економічної категорії та їх класифікаційної структури, який грунтується на дослідження всіх можливих наукових джерел, що стосуються цієї групи активів.
У статті проведено загальний аналіз економічної сутності запасів як з боку нормативно-законодавчої бази, так і з огляду сучасних науковців. На основі опрацьованих джерел висунуто власне найбільш влучне визначення економічної категорії "запаси".
Здійснено порівняльну характеристику положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що визначають законодавче регулювання запасів на державному та міжнародному рівні. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" наводять ширше трактування та кількість складових, які містить у собі сукупна категорія "запаси", ніж Міжнародні положення (стандарти) бухгалтерського обліку 2 "Запаси". Така ситуація пояснюється тим, що на міжнародному рівні не враховують специфіку обліку окремих країн.
Опрацьовано праці сучасних науковців, які займалися дослідженням класифікації запасів у бухгалтерському обліку, проаналізовано нормативні документи. Як висновок — узагальнено досліджений матеріал з класифікації запасів на групи за всіма можливими ознаками та запропоновано власну авторську класифікацію цієї групи активів.
Результати дослідження згруповано й подано в таблицях. Сформовано відповідні висновки.

Ключові слова: запаси; бухгалтерський облік; запаси як економічна категорія; класифікація запасів; управління запасами.

Література

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 "Запаси" [Електронний ресурс]: затверджено Комітетом з міжнародних бухгалтерських стандартів від 01.01.2005. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/929_021
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" [Електронний ресурс]: Наказ Мінфіну України від 20.10.1999 № 246. — Режим доступу: www.minfi n.gov.ua
3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. — Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
4. Бержанір І.А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів / І.А. Бержанір, Т.А. Демченко, А.А. Кістол // Економічний простір. — 2016. — № 107. — С. 161—168.
5. Бондаренко Н.М. Сутність та класифікація виробничих запасів на підприємстві / Н.М. Бондаренко, А.М. Яресько // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — 2014. — № 4. — С. 273—281.
6. Гудзенко Н.М. Виробничі запаси як об'єкт обліку та їх класифікація / Н.М. Гудзенко, Ю.В. Гибало // Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. — Вінниця, ВНАУ. — 2016. — С. 28—31.
7. Гадзевич О.І. Обліково-аналітичне забезпечення виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Гадзевич, Т.А. Шпатиковська // Економіка і суспільство. — 2016. — С. 344—388.
8. Дмитренко А.В. Економічна сутність поняття виробничі запаси / А.В. Дмитренко, І.В. Балабась // Економіка і регіон. — 2016. — № 2 (57). — С. 149—152.
9. Коваль Н.І. Сутність виробничих запасів як економічної категорії: обліковий та управлінські аспекти / Н.І. Коваль // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2017. — № 7. — С. 93—105.
10. Подолянчук О.А. Виробничі запаси: економічна сутність та облік / О.А Подолянчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2018. — № 5. — С. 88—101.
11. Рубан Л.О. Економічна сутність поняття виробничих запасів на промисловому підприємстві / Л.О. Рубан, Т.І. Яковенко // Інфраструктура ринку. — 2019. — Вип. 34. — С. 319—324.

O. Bondarenko, A. Titarenko

ECONOMIC DEFINITION AND CLASSIFICATION OF INVENTORIES: ACCOUNTING AND MANAGERIAL ASPECTS

Summary

The article is devoted to the theoretical study of inventories as an economic category and their classification in accounting.
It is impossible to imagine an enterprise that during its business activity would never encounter inventories. Inventories are important current assets, what control the timely movement to ensure the continuity of the production cycle, what depends on the accuracy and objectivity of the financial statements in terms of determining the cost of production, financial result, profit and what are the important factor for successful business as a whole.
Discussions about the theoretical definition of inventories and their rational division by appropriate attributes in accounting are interesting to researchers often.
The purpose of writing a scientific article is to provide a comprehensive analysis of the category of inventories as an economic category and their classification structure, which is based on the study of all possible scientific sources related to these assets group.
The article provides an overall analysis of the economic nature of inventories both from the regulatory and legislative base, and from the perspective of modern scientists. Based on the sources analyzed, the most accurate definition of the economic category "inventories" has been put forward.
The comparative characteristics of accounting provisions (standards) that determine the legislative regulation of inventories at the national and international level have been made. Accounting Provisions (Standards) 9 "Inventories" give a broader interpretation and amount of components, that includes the aggregate category "inventories", than International Accounting Provisions (Standards) 2 "Inventories". This situation is explained by the fact that at the international level the specificity of individual countries is not taken into account.
The works of modern scientists who were engaged in the study of the classification of stocks in accounting are analyzed, the normative documents are analyzed. As a conclusion, the material of the classification of inventories into groups is summarized in all possible ways and the author's own classification of this group of assets is proposed.
The results of the study are grouped and presented in tables. The relevant conclusions are formed.

Keywords: іnventories; accounting; inventories as an economic category; inventory classification; inventory management.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "IAS 2 "Inventories": International accounting standard", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_021 (Accessed 20 Jan 2020).
2. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (standard) of accounting "Inventories", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 20 Jan 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 20 Jan 2020).
4. Berzhanir, I. A. Demchenko, A. A. and Kistol, A. A. (2016), "Problems and directions of improving inventory accounting", Ekonomichnyj prostir, vol. 107, pp. 161—168.
5. Bondarenko, N. M. and Jaresjko, A. M. (2014), "The essence and classification of inventories at the enterprise", Visnyk Chernighivsjkogho derzhavnogho tekhnologhichnogho universytetu, vol. 4, pp. 273—281.
6. Ghudzenko, N.M. and Ghybalo, Ju.V. (2016), "Production inventories as an object of accounting and their classification", Materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh naukovtsiv [Proceedings of the First All-Ukrainian Scientific Conference of Young Scientists], National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine, pp. 28—31.
7. Ghadzevych, O. I. and Shpatykovsjka, T.A. (2016), "Accounting and analytical support of production stocks at agricultural enterprises", Ekonomika i suspiljstvo, pp. 344—388.
8. Dmytrenko, A.V. and Balabasj, I.V. (2016), "Economic essence of the concept of inventories", Ekonomika i reghion, vol. 2 (57), pp. 149—152.
9. Kovalj, N.I. (2017), "The essence of inventories as an economic category: accounting and management aspects", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualjni pytannja nauky i praktyky, vol. 7, pp. 93—105.
10. Podoljanchuk, O.A. (2018), "Production inventories: economic nature and accounting", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualjni pytannja nauky i praktyky, vol. 5, pp. 88—101.
11. Ruban, L. O. and Jakovenko, T. I. (2019), "The economic essence of the concept of inventories in an industrial enterprise", Infrastruktura rynku, vol. 34, pp. 319—324.

№ 2 2020, стор. 63 - 67

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 871

Відомості про авторів

О. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Національний авіаційний університет, м. Київ

O. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Accounting and Audit Department, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0769-6683


А. Д. Тітаренко

студентка факультету економіки та бізнес-адміністрування,Національний авіаційний університет, м. Київ

A. Titarenko

Student of the Faculty of Economics and Business-Administration, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0003-4523-2705

Як цитувати статтю

Бондаренко О. М., Тітаренко А. Д. Економічна сутність та класифікація запасів: обліковий та управлінський аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.63

Bondarenko, O. and Titarenko, A. (2020), “Economic definition and classification of inventories: accounting and managerial aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.