EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Т. М. Федоренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.68

УДК: 338.48 (045)

Т. М. Федоренко

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА СУБ'ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проведено дослідження конкурентного середовища суб'єктів ринку туристичних послуг України та систематизовано отримані результати. Визначено перелік основних показників оцінювання економічного розвитку регіонів (валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) та наявний дохід населення у розрахунку на 1 особу населення; наявний дохід населення у розрахунку на 1 особу населення; індекс споживчих цін; індекс капітальних інвестицій; рівень доходу місцевих бюджетів (без трансферів з державного бюджету) у розрахунку на 1 особу населення; обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на 1 млрд грн валового регіонального продукту). Створено рейтинг регіонів України за кількісною ознакою. Сформовано та систематизовано перелік показників діяльності суб'єктів ринку туристичних послуг України, до яких віднесено: дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів); кількості реалізованих суб'єктами ринку туристичних послуг туристичних путівок за регіонами та визначена їх вартість; кількість туристів, обслугованих суб'єктами ринку туристичних послуг. Процес вивчення та аналізування отриманих показників, що напряму впивають на формування стратегії сталого розвитку суб'єктів ринку туристичних послуг України є невід'ємною частиною даного дослідження, що дає можливість деталізовано вивчати сучасні тенденції розвитку цього питання крізь призму отриманих результатів.

Ключові слова: стратегія сталого розвитку; ринок туристичних послуг; конкурентне середовище; економічний розвиток регіонів; суб'єкти ринку туристичних послуг; сталий розвиток; конкуренція; туризм.

Література

1. Юринець З.В. Дослідження конкурентного середовища ринку туристичних послуг України / З.В. Юринець // Ефективна економіка. — 2015.
2. Інформація щодо фінансово-економічних показників туристичної сфери (І півріччя 2016—2018 років) [Електронний ресурс] // Державна фіскальна служба України. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/Acer/Downloads/Інформація%20по%20показникам.pdf
3. Гузь Д.О. Формування стратегії забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств туристичної сфери: дис. канд. ек. наук: 08.00.04 / Гузь Д.О. — Одеса, 2018. — 217 с.
4. Міхальова К.В. Науково-методичні засади сталого соціально-економічного розвитку України / К.В. Міхальова // Інноваційна економіка. — 2013. — С. 40—46.
5. Гаврилюк С.П. Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.06.02 "Підприємництво, менеджмент та маркетинг" / Гаврилюк С. П. — Київ, 2001. — 22 с.
6. Безугла В.О. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України / В.О. Безугла // Регіональна економіка. — 2004. — № 4 (34). — С. 64—68.
7. Бойко М.Г. Туристична привабливість України: закономірності формування та орієнтири розвитку / М.Г. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — №16. — С. 34—39.
8. Печенка О.І. Аналіз факторів конкурентоспроможності туристичних підприємств України [Електронний ресурс] / О.І. Печенка, Л. Л. Носач // ХДУХТ. — 2012. — Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/Acer/Downloads/esprstp_2012_1(2)__28.pdf
9. Статистичні дані туристичної діяльності в Україні у 2018 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
10. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів за 2018 рік [Електронний ресурс] // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. — 2019. — Режим доступу до ресурсу: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Reytingova-otsinka-za-2018-rik-prezentatsiyni-materiali.pdf
11. Демура Т. Створена Асоціація лідерів туристичного бізнесу України / Т. Демура // Украинская туристическая газета. — 2008. — № 4 (43). — С. 1—2.

T. Fedorenko

RESEARCH OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF UKRAINIAN TOURIST SERVICES MARKET ACTORS IN THE CONTEXT OF FORMING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

Summary

In the article the research of the competitive environment of the subjects of the market of tourist services of Ukraine is conducted and the results obtained are systematized. The list of main indicators for assessing the economic development of regions (gross regional product (in actual prices) and disposable income per capita; disposable income per capita; consumer price index; capital investment index; local budget income level) (excluding transfers from the state budget) per capita; emissions of pollutants from stationary sources per UAH 1 billion of gross regional product). Rating of regions of Ukraine by quantitative trait was created. The list of indicators of activity of the subjects of the market of tourist services of Ukraine has been formed and systematized, which includes: income from rendering of tourist services (excluding VAT, excise duties and similar obligatory payments); the number of tourist tours sold by the subjects of the tourist services market by regions and their cost; the number of tourists served by the subjects of the tourist services market. The process of studying and analyzing the obtained indicators that directly influence the formation of the strategy for sustainable development of the tourist market of Ukraine is an integral part of this study, which makes it possible to study in detail the current trends of this issue through the lens of the results obtained.
Formation of strategy of sustainable development of subjects of the market of tourist services of Ukraine is conditioned by carrying out of objective analysis and evaluation of research of the existing competitive environment. Conducting an analysis of the competitive environment of the tourist services market of Ukraine gives an opportunity to assess the strengths and weaknesses and, as a result, to determine the competitive advantages, because the development of the tourist services market entities is interdependent on the socio-economic development of the regions and the country as a whole. which is affected by the unstable economic situation, the underdeveloped domestic market for tourism services, which leads to a more detailed study of this issue.
The key determinant of the study of the competitive environment of the tourist services market of Ukraine in the context of the formation of a sustainable development strategy is the study of the main indicators of the activity of market entities by regions and indicators of economic regional development, identifying their interdependencies.

Keywords: sustainable development strategy; tourist services market; competitive environment; economic development of regions; subjects of the tourist services market; sustainability; competition; tourism.

References

1. Yurynets' Z. V. (2015), "Research of the competitive market of tourist services of Ukraine", Efektyvna ekonomika.
2. State Fiscal Service of Ukraine (2018), "Information on the financial and economic indicators of the tourism sector (I half of 2016-2018)", available at: file:///C:/Users/Acer/Downloads/Інформація%20по%20показникам.pdf. (Accessed 02 December, 2019).
3. Huz', D. O. (2018) "Formation of strategy for ensuring sustainable economic development of tourism enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Еconomy and enterprise management, Odessa II Mechnikov National University of Odesa, Odessa, Ukraine.
4. Mikhal'ova K. V. (2013), "Scientific and methodological foundations of sustainable socio-economic development of Ukraine", Innovatsijna ekonomika, pp. 40—46.
5. Havryliuk, S. P. (2001), "Competitiveness of enterprises in the market of tourist services", Ph.D. Thesis, Entrepreneurship, management and marketing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
6. Bezuhla V. O. (2004), "Analysis of the competitiveness of Ukrainian regions", Rehional'na ekonomika, vol. 4 (34), pp. 64—68.
7. Bojko M. H.(2009), "Ukraine's tourist attractiveness: regularities of formation and landmarks of development", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol.16, pp. 34—39.
8. Pechenka O. I. (2012), "Analysis of the factors of competitiveness of tourist enterprises of Ukraine", [Online], available at: file:///C:/Users/Acer/Downloads/esprstp_2012_1(2)__28.pdf (Accessed 01 December 2019).
9. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Statistics of tourist activity in Ukraine in 2018", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 13 December, 2019).
10. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2018), "Monitoring of socio-economic development of regions for 2018", available at: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Reytingova-otsinka-za-2018-rik-prezentatsiyni-materiali.pdf (Accessed 15 December, 2019).
11. Demura T. (2008), "The Association of Leaders of Tourism Business of Ukraine was created", Ukrains'ka turystychna hazeta, vol. 4 (43), pp. 1—2.

№ 2 2020, стор. 68 - 75

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 675

Відомості про авторів

Т. М. Федоренко

аспірант кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

T. Fedorenko

postgraduate student, Department of entrepreneurship and trade, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

ORCID:

0000-0002-3612-2312

Як цитувати статтю

Федоренко Т. М. Дослідження конкурентного середовища суб'єктів ринку туристичних послуг України в контексті формування стратегії сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 68–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.68

Fedorenko, T. (2020), “Research of the competitive environment of ukrainian tourist services market actors in the context of forming a sustainable development strategy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 68–75. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.