EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПРОДУКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ
Т. М. Тростенюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.82

УДК: 657

Т. М. Тростенюк

ОСНОВНІ ПРОДУКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Анотація

У статті опрацьовано питання продукту діяльності державних закладів вищої освіти в контексті економічної складової життя суспільства. Умотивовано, що освіту і науку в економічному контексті слід вважати специфічними сферами діяльнісного впливу на людину як суб'єкта, в межах якого відбувається випрацювання, накопичення, систематизація та передача знання про навколишній світ у всіх його формопроявах з метою створення нових продуктів діяльності (знань, продукції, робіт, послуг) вказаним суб'єктом. На підставі опрацювання та ідентифікації видів послуг, що надаються державними вищими навчальними закладами України, у різних сферах функціонування вказаних суб'єктів господарювання, а також чинного законодавства обгрунтовано розрізняти серед основних видів продукту їх діяльності навчально-педагогічні послуги та наукові роботи, під якими, відповідно, пропонується розуміти: результат цілеспрямованої освітньої діяльності вказаних суб'єктів господарювання, яка має виховний характер, на задоволення потреб здобувача освіти у отриманні сукупності знань, навичок, умінь та розвитку його талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формуванні цінностей і необхідних для його успішної самореалізації компетентностей, що має відповідну споживчу вартість: дослідну, проекту, конструкторську, технологічну, пошукову діяльність у сфері науки, що має конкретний результат у вигляді відповідним чином формалізованих нових знань або/та матеріальних продуктів (зразків, конструкцій, іншої продукції), що мають відповідну споживчу вартість.

Ключові слова: державні заклади вищої освіти; продукт діяльності; навчально-педагогічні послуги; наукові роботи.

Література

1. 70% державних вишів втратять статус бюджетних установ. — КМУ / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/65687/
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. — М.: Academia, 1999. — 956 с.
3. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 2. К (концентрація капіталу) — П (портфельний аналіз) / Ред.: Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний. — К.: Акад.; Т.: Акад. нар. госп-ва, 2001. — 847 c.
4. Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Свірко С.В. Бухгалтерський облік в секторі загального державного управління України. Том 1: бухгалтерський облік в бюджетних установах України: підручник / Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Свірко С.В. — Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. — 1380 с.
5. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.14 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
6. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26.11.15 р. № 848-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
7. Закон України "Про освіту" від 05.09.17 р. №2145-VIII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1875
8. Крахмальова Н.А. Освітня послуга як продукт економічної діяльності вищих навчальних закладів / Н.А. Крахмальова, Д.О. Кірієнко // Економіка і управління. — 2014. — № 4 (64). — С. 19—24.
9. Петрушина Т.О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів) / Т.О. Петрушина // Вісн. НАН України. — 2017. — № 11. — С. 66—80.
10. Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27.08.10 р. №796 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-п
11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190188.html
12. Свірко С.В. Облік витрат і калькулювання послуг установ соціально-культурного комплексу (на прикладі державних вищих навчальних закладів) [Текст]: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.В. Свірко; Київський національний економічний ун-т. — К., 1998. — 16 с.
13. Свірко С.В. Перспективи розвитку фінансових відносин ВНЗ з приводу надання платних освітницьких послуг / С.В. Свірко // Придніпровський науковий вісник. — 1997. — № 41. — С. 38—42.
14. Тоффлер Э., Худолей П. На волне перемен / Э. Тоффлер, П. Худолей // В мире науки. — 2008. — № 2. — С. 12.
15. Хвильова концепція Тофлера / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хвильова_концепція_Тофлера
16. Янковий В. Наука в університетах [Електронний ресурс] / В. Янковий // Дзеркало тиждня. — 2013. — Випуск №13. — Режим доступу: https://dt.ua/SCIENCE/nauka-v-universitetah-_.html

T. Trosteniuk

MAIN PRODUCTS OF ACTIVITIES OF STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN ECONOMIC CONTEXT

Summary

The article deals with the issue of the product of activity of state higher education institutions in the context of the economic component of society. It is argued that education and science in the economic context should be regarded as specific spheres of activity of influence on a person as a subject, within which the creation, accumulation, systematization and transfer of knowledge about the world in all its forms of manifestation in order to create new products of activity (knowledge, products, works, services) by the specified subject. Special and general scientific methods of cognition were used to ensure the effectiveness of the scientific search. In particular, induction and deduction, analysis and synthesis, grouping. The purpose of the publication is to study the products of the activities of public higher education institutions in the context of the economic component of society. Based on the elaboration and identification of the types of services provided by the state higher educational establishments of Ukraine, in different spheres of functioning of the mentioned economic entities, as well as the current legislation, it is reasonable to distinguish among the main types of products of their activity educational and pedagogical services and scientific works under which, respectively, it is suggested to understand: the result of purposeful educational activity of the mentioned economic entities, which has educational character, to meet the needs of the educational seeker in obtaining and the set of knowledge, skills, abilities and development of his talents, intellectual, creative and physical abilities, the formation of values and necessary for his successful self-realization of competences, which has the corresponding consumer value: research, project, design, technological, search activity in the field of science, that has a specific result in the form of appropriately formalized new knowledge or / and material products (samples, designs, other products) having a corresponding consumer value. The proposed clarification of the existing terminological field of economic activity of public institutions of higher education will allow to identify correctly the most important segments of activity of the mentioned economic entities, and therefore, within them, to clearly identify the specific management objects.

Keywords: state institutions of higher education; product of activity; educational and pedagogical services; scientific works.

References

1. The official site of Education.ua (2019), "70% of the state institutions' status, — cabinet of Ministers of Ukraine", available at: https://osvita.ua/vnz/65687/ (Accessed 26 December 2019)
2. Bell, D. (1999), Hriaduschee postyndustryal'noe obschestvo. Opyt sotsyal'noho prohnozyrovanyia [The upcoming post-industrial society. Social Forecasting Experience], Academia, Moscow, Russia.
3. Havrylyshyn, B.D. and Mochernyj, S.V. (2001), Ekonomichna entsyklopediia [Economical encyclopedia], Akad. nar. hosp-va, Kyiv, Ukraine.
4. Yevdokymov, V.V. Hrytsyshen, D.O. and Svirko, S.V. (2017), Bukhhalters'kyj oblik v sektori zahal'noho derzhavnoho upravlinnia Ukrainy. Tom 1: bukhhalters'kyj oblik v biudzhetnykh ustanovakh Ukrainy: pidruchnyk [The accounting region in the sector of the mysterious sovereign administration of Ukraine. Volume 1: accounting region in budgetary institutions of Ukraine: pidruchnik], Vydavets' O.O. Yevenok, Zhytomyr, Ukraine.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Higher Education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 25 December 2019).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Scientific and Scientific and Technical Activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (Accessed 06 December 2019).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1875 (Accessed 16 December 2019).
8. Krakhmal'ova, N.A. and Kiriienko, D.O. (2014), "Educational service as a product of economic activity of higher education institutions", Ekonomika i upravlinnia, vol. 4 (64), pp. 19—24.
9. Petrushyna, T.O. (2017), "State of Science in Ukraine (Estimated by Domestic and Foreign Experts)", Visn. NAN Ukrainy, vol. 11, pp. 66—80.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Decree "On approval of the list of paid services that can be provided by educational institutions, other institutions and institutions of the education system belonging to state and communal ownership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-p (Accessed 16 December 2019).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Program of activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190188.html (Accessed 17 December 2019).
12. Svirko, S.V. (1998), "Costing and costing of services of institutions of social and cultural complex (on the example of state higher education institutions)", Ph.D. Thesis, Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine.
13. Svirko, S.V. (1997), "Prospects for the development of financial relations of higher education institutions regarding the provision of paid educational services", Prydniprovs'kyj naukovyj visnyk, vol. 41. pp. 38—42.
14. Toffler, E. and Khudoley, P. (2008), "In a wave of change", V myre nauky, vol. 2, p. 12.
15. wikipedia (2019), "Toffler wave concept", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Khvyl'ova_kontseptsiia_Toflera (Accessed 16 December 2019).
16. Yankovyj, V. (2013), "Science in universities", Dzerkalo tyzhdnia, Vol. 13, available at: https://dt.ua/SCIENCE/nauka-v-universitetah-_.html (Accessed 06 December 2019).

№ 2 2020, стор. 82 - 88

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 173

Відомості про авторів

Т. М. Тростенюк

аспірант, Державний університет "Житомирська політехніка", м. Житомир

T. Trosteniuk

postgraduate student, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-7130-7454

Як цитувати статтю

Тростенюк Т. М. Основні продукти діяльності державних закладів вищої освіти в економічному контексті. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 2. С. 82–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.82

Trosteniuk, T. (2020), “Main products of activities of state higher education institutions in economic context”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 82–88. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.2.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.